Vissza a tartalomjegyzékhez

Szobota István
A kampány folytatódik

Az elmúlt napok sem teltek el unalmas és beteljesületlen várakozással azok számára, akik a magyar sajtóban mindenáron a Hit Gyülekezetéről kívántak hallani. A vallási törvénymódosítást fegyelmezett szisztematikussággal előkészítő újabb hét alaphangját a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsora adta meg, ahol a témával kapcsolatosan (semmi) új izgalmas információk birtokába (sem) juthattak a hallgatók a Molnár Róbert kisgazda képviselővel készített interjú révén.

Az unalomig mikrofonvégre kapott politikus úgy nyilatkozott a műsorban, hogy „Magyarországon a szólásszabadság csak bizonyos köröknek adatik meg. Más körök pedig üldöztetést szenvednek el akkor, hogyha megpróbálják az igazságot kideríteni, illetve a jó ügy mellé állni.” Lapunk kérdésére Molnár Róbert elmondta, hogy a fenti kijelentéssel valójában saját esetére próbált célozni. Eszerint a képviselő (értsd: más körök) Hit Gyülekezetével kapcsolatos parlamenti interpellációját az illető egyház reakciójaként per követte, ugyanakkor a gyülekezet vezetője (értsd: bizonyos körök) akármit mondhat nyilvánosság előtt.
A Vasárnapi Újság kérdésére, melyben a riporter a magyarországi kisegyházak nagy számának okát firtatta, a kisgazda politikus így felelt: „A legtöbb kisegyház esetében egy vallási köntösbe bújtatott gazdasági vállalkozásról kell, hogy beszéljünk.” Kérdésünkre, hogy mit is értsünk a „legtöbb” mennyiségjelző alatt, Molnár Róbert elmondta: „az egyházak gazdasági tevékenységei nyilvánvaló tények, ahogy azt a Nemzetbiztonsági Hivatal Évkönyve is megerősítette”, és az mégsem járja - véli a képviselő -, hogy mindezek ismeretében csak a bitangkasszás katolikus papot citálják bíróság elé és hurcolják meg a médiában. Az pedig, hogy kisegyházzal szemben az elmúlt tíz év során nem folyt vizsgálat, nem bizonyítéka annak, hogy nincs viszszaélés - érvelt Molnár.
Molnár Róbert a „szektásodást előmozdító” egyházakat, amelyek „nem szolgálják az emberiséget”, egyesületi kategóriába minősítené viszsza. A politikus lapunknak elmondta, hogy a bejegyzett magyarországi kisegyházak százas nagyságrendje a „szektásodás mutatója”, és ez a mennyiség egyszerűen „nevetséges”. Mindamellett Molnár kijelentette, hogy nem kíván vonalat húzni, hogy melyikük egyház és melyikük nem.
A rágalmazás és hitelrontás miatt perbe fogott és a bíróság által a házelnöktől kikért képviselő számára a parlament keddi döntése mentelmi jogának további élvezését biztosította. Lapunk felkereste dr. Mészáros István ügyvédet, aki a Hit Gyülekezete védelmében már több ügyben is eljárt, és egy ideig a parlament mentelmi bizottságának tagja volt. A jogász úgy véli, hogy a parlament nem először hozott „viszszás döntést” mentelmi ügyben, hiszen - mint mondja - „többször előfordul, hogy egyes képviselők a mentelmi jog mögé bújva a törvények fölé emelik magukat, így próbálva elkerülni a felelősségrevonást”. Mint ismeretes, egy héttel ezelőtt az ügyészség alaptalanként lesöpörte az asztalról Molnár Róbertnek a Hit Gyülekezetével, illetve annak vezetőjével szemben megfogalmazott legsúlyosabb vádjait. Mészáros István úgy véli: „A képviselő ebből nyilván rádöbbenhetett arra, hogy az ellene rágalmazás miatt megindított büntetőeljárásnak ő csak vesztese lehet, ezért érthető, hogy nem mert büntetőbíróság elé állni. Azonban a hitelrontásért ellene párhuzamosan megindított polgári per lefolytatását a mentelmi döntés nem érinti, hiszen polgári ügyekben a képviselőknek szerencsére nincs mentelmi joguk.” Köztudomású azonban, hogy a mentelmi jog rágalmazásra és becsületsértésre nem biztosít védelmet, ezért sokakat újra ámulatba ejt, hogy a magyar parlament miért bocsájtotta szavazásra a kérdést, amikor a képviselői jogállásról szóló törvény erről világosan rendelkezik (a mentelmi jogról szóló összefoglalót lásd keretes írásunkban).
Akik az előzményekből már nagyjából ráéreztek a kampány tervszerű koreográfiájára, esküdni mertek volna, hogy a vasárnapi rádióműsor csak a hét eleji bemelegítő volt a médiában. A folytatás nem is váratott sokáig magára: a TV 2 megújulóban lévő Jó reggelt Magyarország! című április 11-i adásában foglalkozott a szekták kérdésével. A téma meghívott jogi szakértője, Csendes László, az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője volt. Az ugandai tömeges öngyilkosságot elkövető szektatagoktól a Hit Gyülekezete ellen folyó ügyészségi vizsgálat taglalásáig, a szekta fogalmának definiálásán és társadalmi veszélyességük mibenlétének meghatározásán, valamint az 1990. évi IV. törvény szigorításának szükségességén át vezetett az út. Mint azt a szakértőtől megtudhattuk, a szektát - mivel nem pejoratívan kell érteni - vallási közösségnek is hívhatjuk. Ezek azok a kisegyházak, amelyek „a nagyegyházaktól elkülönült, kis vallási közösségek”, és amelyek veszélyességét az határozza meg, hogy „a társadalom, a társadalom egy része, illetve a hatóságok” hogyan ítélik meg tevékenységüket. A rendőrségi osztályvezető Molnár Róberttel egyetértésben szintén nem érti, miért van szükség ennyi kisegyházra Magyarországon. Csendes László a szülői kérdést „emocionálisan közelíti meg”, ezért véleménye szerint - ahogyan azt lapunknak elmondta - „ordító hiba lenne néhány száz ember kiabálására úgy reagálni, hogy a másik felet meg sem hallgattuk”.


Vallásgyakorlás a seregben

Az elmúlt hónapban a Magyar Honvédség parancsnoka körlevélben hívta fel valamennyi önálló katonai szervezet vezetőjének figyelmét, hogy a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 1994-es kormányrendelet előírja: annak hatálya alá nem tartozó, de bejegyzett egyházak vallásgyakorlási és lelki gondozási jogosultsága a katonák igényei szerint érvényesüljön. Fodor Lajos vezérezredes körlevelével teljesült a honvédelmi tárca azon - decemberi - ígérete, miszerint „a Magyar Honvédség bármelyik katonájának akármelyik egyháztól lelkipásztori szolgálatra van szüksége, akkor ezt lehetővé teszik”.
A körlevél szétküldésének hírét vezérkari források is megerősítették lapunknak.
Mint ismeretes: tavaly decemberben Szabó János honvédelmi miniszter felbontotta a Hit Gyülekezete és a Magyar Honvédség közötti szerződést, mely alapján az egyház három évig teljesített szolgálatot a protestáns tábori püspökség kötelékében, kisegítő tábori lelkészeivel. Az ügy kapcsán az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága meghallgatta Wachsler Tamást, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárát, aki a testület előtt hangsúlyozta: ha a Magyar Honvédség bármelyik katonájának akármelyik egyháztól lelkipásztori szolgálatra van szüksége, akkor ezt lehetővé teszik. Fodor Lajos mostani levelével ez úgy tűnik valóra válik, hiszen a lapunk birtokába jutott dokumentumban többek között ez áll: a katonai szervezet vezetője „engedélyt adhat a Tábori Lelkészi Szolgálaton kívüli, de bejegyzett egyháznak az esetenkénti tevékenység folytatására, ha ilyen iránti igényét a katona a reá vonatkozó előírások szerint előterjeszti”. A körlevél kiemeli: „A Tábori Lelkészi Szolgálaton kívüli egyházak is jogosultak ugyanazon feladatok teljesítésére - belső rendjük szerint -, mint a történelmi egyházak”. A gyakorlatban mindez úgy működik, hogy az illető katonának jeleznie kell, melyik egyháztól melyik lelkész szolgálatát igényli rendszeresen, vagy alkalmanként; ezt követően a katonai szervezet vezetője megvizsgálja, hogy bejegyzett-e az illető egyház, majd - ha a válasz igenlő - értesíti a katonát, hogy hol és milyen időpontban folytatható le a vallásgyakorlat. (A katonát akkor is értesíteni kell, ha bármilyen akadály felmerül.) A lelkigondozást lelkész vagy más elnevezésű, de ilyen tartalmú munkát végző személy végezheti, akiknek egyházuk részéről erre vonatkozó hivatalos igazolással kell rendelkezniük. A lelkészt a szolgálatot igénylő katonának kell értesítenie, hogy a vallásgyakorlat az előre meghatározott időpontban és helyszínen lefolytatható. (Munkatársunktól)


A mentelmi jog

Az országgyűlési képviselőket mentelmi jog illeti meg, amely a képviselő számára tisztsége gyakorlása során védelmet biztosít. A mentelmi jog két részből áll: a sérthetetlenség és a felelősségmentesség jogából.
Történelmileg a sérthetetlenség joga alakult ki korábban, amelynek funkciója az volt, hogy a király utazó követeit, vagyis képviselőit ne zaklathassák, ne bántalmazhassák, illetve ne tartóztathassák le. A sérthetetlenség mai szabályai szerint a képviselőt csak tettenérés esetén lehet őrizetbe venni, és ellene csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet büntető eljárást, valamint szabálysértési eljárást indítani. A sérthetetlenség joga megilleti a képviselőjelöltet is, nem illeti meg azonban a volt képviselőt.
A felelősségmentesség joga, amely a képviselőnek a képviselői minőségében végzett munkájára vonatkozik, csak a parlamentalizmus elterjedésével alakult ki, és lényegében máig azonos formában létezik. Alapelve, hogy a képviselő bíróság vagy más hatóság előtt nem vonható felelősségre leadott szavazata, továbbá a megbízatásának gyakorlása során általa közölt tény vagy vélemény miatt. Ebben a vonatkozásban a mentelmi jog feltétlen és örök mentességet biztosít: a képviselőt mandátumának lejárta után is megilleti azért, hogy mandátuma lejárta után se váljon a parlamentben folytatott tevékenysége miatt kiszolgáltatottá. Vannak azonban korlátai: a mentesség nem vonatkozik az államtitoksértésre, a rágalmazásra és a becsületsértésre, valamint a képviselők polgári jogi felelősségére.
A mentelmi jog sem biztosít azonban abszolút védelmet: az Országgyűlésnek jogában áll kétharmados szavazattöbbséggel a mentelmi jogot felfüggeszteni, ha ezt egy konkrét eset kapcsán az ügyész vagy a bíróság indítványozza. A képviselő a felfüggesztés kérdésében jogosult ismertetni álláspontját, de mentelmi jogáról - a szabálysértési eljárás kivételével - nem mondhat le. A mentelmi jog felfüggesztése tárgyában hozott döntés csak az adott ügyre vonatkozik. (Zara Orsolya)