Vissza a tartalomjegyzékhez

Polovitzer Edina, Makki Marie-Rose
Őszinte szívvel belesimulni

„Zsidó sorsok magyar színpadon” címmel kétnapos konferenciát rendezett pár héttel ezelőtt a Szombat című folyóirat, amelyen neves szakértők, művészek járták körül azt a kérdést, hogy milyen szerepet töltenek be a hazai zsidó származású művészek - írók, színészek és más szakemberek - a magyar színházművészetben. Az esemény nem előzmények nélküli: 1996 óta minden évben, ezzel együtt összesen négy alkalommal rendeztek hasonló témájú konferenciát az irodalom, a képzőművészet és a filmművészet vonatkozásában is. A folyóirat ez irányú kezdeményezései úttörő jellegűeknek tekinthetők, hiszen mindmáig nem készült a témáról átfogó jellegű munka.

Talán nem véletlenül. Azok az alapkérdések ugyanis, amelyek elkerülhetetlenül felvetődnek az ilyen eszmecserék során, messze túlmutatnak az adott téma keretein, és megnehezítik a szakemberek dolgát. Mert hogyan is lehetne megkerülni, különösen a (lényegüknél fogva önkifejező) művészetek vonatkozásában példának okáért a zsidó identitás összetettségével, a diaszpóra-lét problematikájával kapcsolatos kérdéseket? Nem véletlen, hogy a konferencián a hazai kultúra zsidó vonatkozásainak kapcsán most is a jól megragadható, konkrét megnyilvánulási formákról esett a legtöbb szó: így a pesti zsidó kabaré humoráról vagy Shakespeare sokat vitatott darabjáról, A velencei kalmárról, amely filozófusnak, színikritikusnak, rendezőnek, színésznek és laikus közönségnek egyaránt jó alapot nyújt a téma vizsgálatához.
Halász Tamás műkritikus megállapítása szerint Magyarországon szervezett formában nem létezik zsidó színház, többek között azért sem, mert hiányzik hozzá a széles körű befogadó közeg. Hazánkban nem adtak elő „zsidó nyelven”, zsidó színházban zsidó témájú darabokat.
Másrészt elmondható, hogy a magyarországi zsidó művészek (színészek, írók) mindenekelőtt mindig is magyaroknak, „teljes értékű” honfitársaknak vallották magukat, s munkásságuk valóban szerves, elválaszthatatlan része lett a mindenkori magyar kultúrának - csak hát társadalmi környezetükben rendre akadtak olyanok, akik nem mulasztották el emlékeztetni, megbélyegezni, olykor likvidálni őket származásbeli másságukért.
A nagyfokú kulturális asszimiláció kapcsán - mint általában mindig, úgy - most is felmerült a kérdés: kimutatható-e a magyar színházművészeten belül valamiféle markánsan zsidó jelleg, tradíció? Többek között erre kerestek választ az említett rendezvények résztvevői is.
„Magyarországon nem beszélhetünk zsidó színházról - írja egy helyütt Halász -: a befogadó kultúrába őszinte szívvel belesimuló, egyetlen anyanyelvű Rózsahegyi Kálmánok, Jób Dánielek, Molnár Ferencek, Kabos Gyulák, Ráday Imrék, Alfonzók, Básti Lajosok, Ascher Oszkárok, Kellér Dezsők, Darvas Lilik, Gózon Gyulák, Rátkai Mártonok és a további, régi, illetve mai százak, ezrek minden bántás, megalázás és halálos pofon nyomán is magyar színműírók, színészek maradtak. (…) Ha magyar földön zsidó színészek zsidó közönségnek játszottak, szinte kizárólag kényszerből tették: az OMIKE (Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület) színpadán vagy Kolozsvárott, kulturális majd fizikai gettóba nyomorítva, szeretett színpadaikról letaszítva, megalázottan formáltak társulatot, mert megbélyegezve - majd ha szerencséjük volt, túlélve - is Thália magyarul játszó papjai maradtak.”
Szervezett keretek híján nem marad más hátra, mint egyéni életpályák tükrében a lehető legnagyobb tárgyilagossággal megvizsgálni, mi mindent tettek hozzá a szakma zsidó származású képviselői a magyar színművészethez. A kérdés kapcsán természetesen számba kell venni a már említett pesti kabarén kívül olyan jellegzetességeket is, mint például a jiddis színház a „zenge ráj”-okkal, azaz az „élet-házakkal”; az OMIKE léte vagy a mai napig működő Javne Színház, amely a magyar zsidó diákszínjátszásnak teremtett bázist. A számbavételt, az összegző-feltáró munkára irányuló törekvést - amelynek figyelemreméltó epizódja volt a decemberi konferencia is -, jól fémjelzik Halász Tamás következő szavai: „Kordokumentumokat, kulturális fordulópontokat, meghatározó társadalmi megmozdulásokat vizsgálhatunk életpályák, színművek, életművek vizsgálatával. Elemzőn felkutatva, helyben hagyva, feldolgozva egy ilyen szempontból alig vizsgált területet. Soha meg nem húzva határokat önhatalmúlag. Még véletlenül sem vetemedve arra, hogy bántó falakat húzzunk ott, ahol azoknak semmi keresnivalójuk nincs.”