1/a. melléklet

[Vissza]

A tervezett projekt részletes szöveges ismertetése

Elektronikus Periodika Archívum

A pályázat célja, hogy a szövetkezett felekből álló konzorcium megteremtse (elsősorban) a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban használt magyar társadalom- és humántudományi, kulturális és művészeti folyóiratok online adatbázisát, az Elektronikus Periodika Archívumot (EPA). Az EPA

  1. naprakészen nyilvántartja az interneten keresztül elérhető magyarországi és magyar vonatkozású elektronikus periodikákat;
  2. ezeket archiválja és az internet folyamatosan változó világában is stabilan megőrizve hosszú távon nyilvánosan szolgáltatja;
  3. a magyar folyóiratok válogatott anyagát digitális adatbázisba építi (függetlenül attól, hogy azoknak már létezik-e online változata, vagy csak nyomtatásban olvashatók) és lehetővé teszi az egységes felületen való, sok szempontú visszakeresést.
  4. erre a hármas bázisra építve létrehozzon egy naprakész, interaktív magyar folyóiratportált.

Az Archívum létrehozásának elsődleges oka, hogy mind a nemzetközi, mind a hazai tudományos életben hatalmas igény mutatkozik az ilyen adattárak létrehozására és az ezekhez való szabad hozzáférésre. Hazánk szempontjából különösen fontos, hogy általában a társadalomtudományok és a művészetek cikktermése mind nyelvileg, mind tematikailag - a világ minden pontján - túlnyomórészt egy adott országhoz vagy nemzethez kötődik és máshol létrehozott adattárakban nem, vagy csak elenyésző mértékben kap szerepet. Ebből következik, hogy ilyen adattárak csak másodlagos fontosságúak lehetnek a hazai témák kutatása és oktatása szempontjából. Másrészt szükséges rögzíteni azt a sajnálatos tényt, hogy a magyar nyelvű folyóirat-kultúra modern eszközökkel véghezvitt és szisztematikus archiválása, illetve nyilvános és interaktív (online) közzététele egyszerűen hiányzik mind a magyar közgyűjteményekből mind a magyar nyelvű internetes tartalomszolgáltatásból (az elszórt kivételekről lásd alább).

Végül, de nem utolsósorban: közismert, hogy különféle okok miatt a nyomtatott folyóiratok egyre nehezebben jutnak el határon túli és hazai célközönségükhöz (pl. anyagi vagy terjesztési okok miatt), illetve változó figyelmet fordítanak az elektronikus archiválásra/digitalizálásra, vagy egyáltalán nem tartják fontosnak az online-internetes megjelenést.

 

A magyar folyóiratok helyzete/állapota az Interneten

Az Interneten számos értékes tartalommal bíró magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus folyóirat található nyilvános eléréssel és ezek száma folyamatosan gyarapodik, ám az internetes e-folyóiratok megjelenése szórt, szolgáltatásuk megbízhatatlan. Sok elkezdett és félbehagyott kezdeményezés van lezárt, nem folytatott archívumokkal. A meglévő gyűjtemények hosszabb távon való szolgáltatása nem biztosított. Az ezeknek otthont adó kereskedelmi szerverek alkalmanként megszűnnek. A kezdeményezések sokszor egy-egy személyhez kötődnek, akinek távozása a szolgáltatás félbehagyását, nem ritkán leállását eredményezi. A meglévő bővülő állomány térbelileg és időben is szórt. Általában egy-egy folyóirat található egy helyen, viszonylag ritkák a több e-folyóiratot szolgáltató gyűjtemények (pl. Scripta, HHRF) vagy a puszta szövegen kívül egyéb szolgáltatásokat (vitafórum, linkgyűjtemény, összetett keresés) nyújtó archívumok.

A konzorciumban három, különböző tevékenységi körökkel rendelkező fél vesz részt.

 

A program haszna

A program elsődleges tudományos és gyakorlati haszna abban áll, hogy a felsőoktatásban résztvevő kutatók és a hallgatók az archívum segítségével egyszerre, egységes szempontok szerint tekinthetik át a magyar tudományos és kulturális cikktermés releváns részét és használhatják a fentebb említett háromszintű, egymáshoz kapcsolódó folyóirat-feldolgozásokat. A könyvtári és adattári szabványokat követő feldolgozás lehetőséget biztosít a megszokott bibliográfiai hivatkozások használatára. A keresett adatokat a felhasználók számos szempont szerint kereshetik, de lehetőségük van a cikkek hagyományos böngészésére, a folyóiratok lapozgatására. A kiegészítő szolgáltatások - programajánló, tudományos társkereső, ösztöndíj- és pályázati hirdető - pedig ezen túlmenően ösztönzik a további kutatásokat, élénkítik a tudományos közéletet, lehetőséget teremtenek a hozzászólásra, kapcsolatot alakítanak ki a szerzők és az olvasók között, s nem utolsósorban egyfajta hirdetési felületet teremtenek a legkülönfélébb tudományos törekvések (kiadók, iskolák, műhelyek) számára. Éppen ezért az Archívum létrehozói széleskörű célközönséggel számolnak: a nyilvános gyűjteménynek, az EPA-nak, és a folyóirat-portálnak az oktatás és a tudományos kutatás résztvevőin kívül, a könyvkiadás, a média, a közgyűjtemények dolgozói is használói lesznek, határon innen és túl.

Könyvtári, archiválási szempontból különösen jelentős, hogy az Országos Széchényi Könyvtár a már meglévő, több száz éve formálódó gyakorlatát és tapasztalatát terjeszti ki az elektronikus dokumentumokra, tehát maximálisan érvényesülnek a hosszú távú megőrzés és szolgáltatás szempontjai. Az adatok nincsenek sem egy adott technológia, sem egy adott szolgáltató cég változásaiból fakadó következményeknek kitéve, hanem - reálisan belátható ideig - stabilan és változatlan helyen lesznek elérhetőek és visszakereshetők.

 

A program előzményei

A konzorcium tagjait éppen az hozta közel egymáshoz, hogy mindhármuknak voltak a jelen cél bizonyos vonatkozásait megvalósító korábbi munkálataik.

 

A program főbb egységei

I. elektronikus periodikák nyilvántartása és archívuma

II. válogatott cikkadatbázis

III. interaktív magyar folyóiratportál

 

 

I. Elektronikus periodikák nyilvántartása és archívuma

Hazánkban is egyre erőteljesebben érezhető tendencia, hogy a szerkesztett, válogatott cikkeket tartalmazó folyóiratok frissességüknek, gyors reflexiós képességüknek köszönhetően a mai kor alapvető tájékozódási, oktatási eszközeit jelentik, lassan maguk mögé utasítva a könyveket is (gondoljuk csak az 1989 után bekövetkező folyóiratalapítási lázra). Az Interneten elérhető tartalmak egyik jellemző képviselője az elektronikus folyóirat. Az elektronikus folyóiratok, periodikák fogalma meglehetősen komplex: többféle megjelenési, szolgáltatási formát értenek alatta.

Az egyik szolgáltatási formára elsősorban külföldön találunk példákat. Számos olyan kereskedelmi szolgáltatás létezik, amelyekben a hagyományos, nyomtatott folyóiratok digitalizált, teljes szövegét el lehet érni, vissza lehet keresni. Ezeknek az adatbázisoknak egy részét régi, hagyományos adatbázis-forgalmazó cégek (pl. DIALOG), más részét ugyancsak ismert folyóirat-forgalmazó cégek (pl. SWETS, Springer, Elsevier, MCB) készítik és szolgáltatják. Az Oktatási Minisztérium a közelmúltban fizetett elő az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) projekt keretében néhány ilyen adatbázis-szolgáltatásra (Science Direct, Swetsnet Navigator), amelynek keretében az egész hazai felsőoktatási és tudományos kutatási szféra hozzáférhet több száz külföldi folyóirat teljes szövegéhez. A szolgáltatást bibliográfiai visszakeresés egészíti ki.

Az e-folyóiratok másik csoportjába azon kiadványok tartoznak, amelyekhez általában ingyen, nyilvánosan hozzá lehet férni. A szolgáltatást többnyire a szerkesztőség szervezi és főként egyszerű böngészési lehetőséget kínálnak, maximum csak önállóan, egy folyóirat vonatkozásában készítenek hozzájuk visszakereső eszközöket.

Magyarországon az e-folyóiratoknak főként ez a második megjelenési formája ismert, az elsőre alig találunk példát, leginkább talán az Akadémiai Kiadó szolgáltatása felel meg ennek a formának, azonban itt bibliográfiai, vagy a cikkek teljes szövegében való visszakeresésre már nincs lehetőség.

Megtalálható azonban közel 1.100 féle időszaki kiadvány nyilvánosan és ingyenesen online elérhető elektronikus formában. Ezek között azonban tartalmilag és formailag meglehetősen nagy a szóródás. Némelyiket folyamatosan aktualizálják, némelyik frissítését rég nem végezték el. Egyesek minden cikkel szerepelnek, másokat csak szelektálva tesznek elérhetővé. A többségnek vannak nyomtatott megfelelőik, de jó néhány olyan is van, ami csak e-változatban létezik. Ezek cím-nyilvántartását a Magyar Elektronikus Könyvtár már évek óta végzi.

Ugyancsak a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdte el 2001. nyarán kísérleti jelleggel az Interneten nyilvánosan megtalálható magyar periodikák összegyűjtését, archiválását és nyilvános szolgáltatását. Mivel a jelenleg hatályos kötelespéldány törvény egyértelműen nem vonatkozik az elektronikus periodikákra, ezért ez a tevékenység az Országos Széchényi Könyvtár keretében az egyes folyóirat-szerkesztőségekkel kölcsönös együttműködési megállapodást kötve indult meg.

*

A fentiek indokolttá teszik egy, az alapcélként megnevezett, alapvetően magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus (vagy digitalizált) folyóiratokat, periodikákat tartalmazó, fejlett keresőeszközökkel kezelhető adatbázis kialakítását, melynek integráns alapegységei a létező e-folyóiratokat leíró katalógus, illetve ezek archívuma. A tervezett adatbázis ezen részének forrásai:

Az archívumi rész megvalósításához az alábbi munkafolyamatokra van szükség:

 

Magyar elektronikus folyóiratok lelőhely-adatbázisának kialakítása

 

A Magyar Nemzeti Bibliográfia Sajtórepertórium visszamenőleges digitalizálása

A Magyar Nemzeti Bibliográfia részeként épül a Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma, amely közel 2.000 hazai társadalomtudományi és természettudományi folyóirat cikkszintű bibliográfiai feltárását tartalmazza. A bibliográfia 1993-tól adatbázisban (IKER) épül, amely Web-es lekérdezési lehetőséggel rendelkezik. A projekt keretében a bibliográfia visszamenőleges, havi nyomtatott füzeteinek digitalizálását és ezekkel az adatbázis kiegészítését tervezzük 1986-ig.

 

Magyar elektronikus folyóiratok archívumának kialakítása, szolgáltatása

A MEK osztály elkezdett munkája csak az első lépéseket tette meg egy üzemszerű, rendszeres tükrözést biztosító rendszer kidolgozása felé. Az archívum elsősorban az Interneten nyilvánosan elérhető dokumentumok hosszú távú stabil megőrzését szolgálja. Másik funkciója, hogy archiválja azokat a folyóiratoktól kapott adatállományokat, melyeket csak meghatározott idő múlva, a nyomtatott változatnak a kereskedelmi forgalomból való kikerülése után szolgáltathat. Ezt az elkülönített állományrészt “letéti gyűjteménynek” nevezzük. Ezzel a szerkesztőségek számára biztosítjuk, hogy az archívum nem teremt konkurenciát a nyomtatvánnyal szemben, és nem csábítja el a vásárlókat. Az eljárás a majdani “elektronikus kötelespéldány szolgáltatás” kísérleti terepe lehet. A végrehajtandó feladatok:

Előkészítő szakasz

Folyamatos szolgáltatás, karbantartás

 

 

II. A folyóirat-adatbázis létrehozása

A folyóirat adatbázist az szerkesztőség által beszerzett és válogatott forrásokból az Arcanum Adatbázis Kft. állítja elő.

 

A szerkesztőség

A szerkesztőség és a konzorcium tagjai az előkészítő szakaszban megállapodnak a válogatás elveiben. A válogatás elsődleges szempontja, hogy a vélhetően nagyobb jelentőségű, fontosabb és alaposabb, a felsőoktatásban és a kutatásban használható cikkek kerüljenek feldolgozásra. A szerkesztőség a szakmai döntésekben kikéri az egyes tudományszakok képviselőinek véleményét.

Napi munkája során három alaptevékenységet folytat:

 

Az adatbázis elkészítése

Az adatbázist a feldolgozó vegyes forrásokból állítja elő. A főbb forrástípusok: a folyóiratok nyomdai szedésének elektronikus adatállománya, a szerkesztőség által szövegszerkesztővel előállított állományok, Interneten már publikált formátum, bibliográfiai rekordok, papíron lévő nyomtatványok. Ezekre a forrásokra a feldolgozónak begyakorlott eljárások állnak rendelkezésére.

A forrásokból a feldolgozó egységes adatszerkezetű és formátumú adatbázist állít elő.

Az adatbázis főbb jellemzői:

Az adatbázis folyamatosan épül, a frissen érkezett anyagok a Magyar Elektronikus Könyvtár által meghatározott formátumban bekerülnek az archívumba, ahol stabil című (állandó URL-lel rendelkező) statikus weboldalakként szolgáltatják és archiválják. Az adatbázis a visszakeresés érdekében felkerül az Arcanum weboldalára, ahonnan elérhetőek a dinamikus - a keresés és a böngészés során előálló - oldalak. Az adatbázis szolgáltatásai testre szabottan beépülnek a folyóiratportál és az archívum keretrendszereibe, így a keresés eredményeként létrejövő találati listák elemei egyaránt mutathatnak mind a statikus, mind a dinamikus oldalakra.

III. Folyóiratok internetes szolgáltatása

A folyoirat.hu portál létrehozása a program keretében a KonTextus.hu égisze alatt.

 

A folyóiratportál céljai

Az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) projekt keretében a Kontextus Alapítvány vállalkozik arra, hogy KonTextus.hu nevű honlapja és annak munkatársai közreműködésével (az EPA megvalósítására szerveződött konzorciummal együttműködve) létrehozza a folyoirat.hu portált, mely a program legfontosabb részén - a teljes szöveges folyóirat-adatbázison - túl, a magyar folyóirat-kultúra megismertetését és folyamatos használatát biztosítaná a felhasználóknak.

A magyar tudományos és kulturális folyóiratok nagyszámú és változatos előfordulásait egy sokszínű portál létrehozásával kívánjuk megvalósítani. A különböző rovatokban testet öltő tervek többféle célt szolgálnak:

 

A folyóirat-portál célközönsége

A portál sokféle felhasználót kíván megszólítani és bevonni az olvasásba/folyamatos használatba, ezért célközönsége sokrétegű:

 

A folyóirat-portál szerkezeti vázlata