a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód6. évf. 1. sz. (2020.)

Tartalom

Empirikus tanulmányok = Empirical studies

 • Ildikó Balatoni ,
  Ágnes Jenes ,
  Nikolett Kosztin ,
  László Csernoch :
  Is there an ideal age to win an olimpic medal?7-17en [913.91 kB - PDF]EPA-03760-00022-0010

  Abstract: Knowledge of the age at which elite athletes achieve peak performance could provide invaluable information for the athletes to plan their career, to carefully select sport events promising successful participation. We aimed to identify the age at which top athletes achieved their Olympic medals, and to observe any changes of the average medal-winning age over the last decades. The age of Olympic medallists between 1960 Rome and 2016 Rio were collected using online database. Data were gathered from the following individual sports: track and field, swimming, fencing (foil, épée, sabre), triple jump, long jump, high jump, and wrestling (57 events all together). The study evaluates and compares the trends in age of the winners in each discipline. Disciplines of this study show one of the two trends: trend of increasing in age, or trend of decreasing in age. In those disciplines, in which the Olympic medallists were younger than 26 years at the beginning of the examination period, such as swimming, the medallists became older over the decades. In those disciplines, however, in which the top three were older than 26 years at the beginning of the examination period, such as fencers, younger and younger athletes won their Olympic medals as time went by. The age, and the trend in the changes of the age of the medallists in the examined disciplines supports the theory of an optimal age, being around 26 years.

  Keywords: Olympic medallists; peak performance; 26 years; optimal age; individual sports

  Absztrakt: Mely életkorban a legvalószínűbb egy olimpiai éremszerzés? Annak ismerete, hogy egy sportoló milyen idős korában éri el teljesítőképessége maximumát, fontos szempont lehet a sportolói karrier tervezésében, illetve azon sportesemények kiválasztásában, melyeken a sportoló eredményesen vehet részt. Munkánk során – az utóbbi évtizedek olimpiai versenyeinek eredményeit felhasználva – azt az életkort kívántuk azonosítani, amikor a sportolók eséllyel indulnak olimpiai érmek megszerzéséért. Az elemzéshez az 1960-ban Rómában és a 2016-ban Rio de Janeiroban rendezett olimpiák közötti összes olimpia éremszerzőinek online adatbázisokban elérhető adatait használtuk fel. A következő egyéni sportágakat értékeltük: futás, úszás, vívás (kard, tőr, párbajtőr), hármasugrás, magasugrás, távolugrás és birkózás, összesen 57 versenyszám. Vizsgáltuk, hogy megfigyelhető-e valamilyen trend az éremszerzők életkorának változásában. Megállapítottuk, hogy mind emelkedő, mind csökkenő életkori trendek azonosíthatók, mégpedig úgy, hogy azon sportágak esetén, ahol az éremszerzők a vizsgált periódus elején 26 évnél fiatalabban voltak – úszás, futás –, ott az átlagos életkor emelkedése, míg amennyiben 26 évnél idősebbek voltak – vívás –, ott annak csökkenése volt igazolható. Összességében megállapítható, hogy a vizsgált versenyszámok esetén a 26 éves életkor tekinthető optimálisnak az olimpiai éremszerzés szempontjából.

  Kulcsszavak: olimpiai érmesek, csúcsteljesítmény, optimális életkor, egyéni sportágak

 • Emese Balázs-Földi ,
  Miklós Villás :

  Abstract: The equal opportunities approach of the second half of the 20th century emphasises the social inclusion of disadvantaged groups, including persons with disabilities. Education and employment play a key role in achieving integration. Nevertheless, other fields such as leisure time and sporting activities also contribute positively to the social involvement of persons with disabilities. At present nearly 7,000 persons with disabilities are registered in Hungary who pursue sports competitively, of whom approximately 5,000 persons with intellectual disabilities (Regényi et.al, 2017). The study discloses the partial results of a research aimed at revealing the awareness of the Hungarian population regarding the sport of people with disabilities. As such research has never been carried out in Hungary before, it can fill in a niche. The results of our exploratory research may be the starting-point for further investigations. The importance of the topic is given by the fact that thanks to the sport the focus is on the outstanding performance of the social group concerned rather than on their limitations and deficiencies, which therefore reinforces the positive and accepting attitude of citizens. Previous research findings have highlighted that the nature of disability-related knowledge influences the way the members of society think about persons with disabilities, i.e. when it is possible to provide information and gain experience focusing on the existing abilities and strengths of the above mentioned group, attitudes become more positive as well. The findings of the research reveal that respondents consider it important to pursue sport within integrated framework, at the same time they feel it is justified to do segregated sports with a view to persons with disabilities. Based on the results we can state that the media coverage of achievements in sports competitions of persons with disabilities is perceived as low level, but apparently it is not considered to be a key area in the lives of persons with disabilities.

  Keywords: integration, inclusive approach, attitude, media, sport habits, equal opportunity

  Absztrakt: Fogyatékossággal élő személyek sportolásával kapcsolatos attitűdök, avagy: fontos-e a sport a fogyatékossággal élő emberek életében? : A XX. század második felében megjelenő esélyegyenlőségi szemlélet, a hátrányos helyzetű csoportok, köztük a fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadását hangsúlyozza. Az integráció megvalósulásában az oktatás és a foglalkoztatás kiemelt szerepet játszik. Ugyanakkor egyéb területek, így a szabadidő és a sport területe szintén pozitívan járul hozzá a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételének teljesüléséhez. Magyarországon ma versenyszerűen csaknem 7000 fő fogyatékossággal élő sportolót tartanak nyilván, közülük kb. 5000 fő értelmi fogyatékossággal élő személy (Regényi et.al, 2017). A tanulmány a magyar lakosság fogyatékossággal élő személyek sportolásával kapcsolatos tájékozottságának feltárására irányuló kutatás részeredményeit mutatja be. Mivel ezidáig hazánkban ilyen jellegű kutatásra még nem került sor, hiánypótlónak tekinthető. Felderítő jellegű kutatásunk eredményei további vizsgálatok kiindulópontja lehet. A téma azért is fontos, mivel a sport által az érintett társadalmi csoport kiemelkedő teljesítménye kerül középpontba, nem pedig korlátaik és hiányosságaik, így az állampolgárok pozitív viszonyulását és elfogadó szemléletét erősíti. Korábbi kutatási eredmények rávilágítottak, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos ismeretek jellege befolyásolja a társadalom tagjainak gondolkodását a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatosan, azaz amennyiben a nevezett csoport meglévő képességeire és erősségeire fókuszáló tájékoztatásra és tapasztalatszerzésre van lehetőség az attitűdök is pozitívabbá válnak. A kutatás eredményei szerint a megkérdezettek fontosnak ítélik az integrált keretek között zajló sportolást, ugyanakkor indokoltnak érzik a fogyatékossággal élők szempontjából a szegregált sportolást. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a fogyatékossággal élő személyek versenyeken elért helyezéseiről szóló média megjelenést alacsony szintűnek vélik, ugyanakkor láthatólag nem érzik a fogyatékossággal élők életében kiemelten fontos területnek.

  Kulcsszavak: integráció, befogadó szemlélet, attitűd, média, sportolási szokások, esélyegyenlőség

 • Grzegorz Godawa ,
  Paulina Rzewucka :

  Abstract: The aim of inclusive education is to adapt educational requirements, educational organization and learning conditions to the needs and capabilities of each pupil in a multifaceted way. Inclusive education is implemented by the educational systems of the European Union Member States. In Poland its history began in the 1990s. Many activities are currently being undertaken to create the best possible conditions for the development of the potential of each pupil. The school environment in cooperation with the family is responsible for taking all possible measures to eliminate barriers which prevent the child from being given proper education. In particular, this task is related to the care for a child with disabilities. In the Polish educational system, there are many forms of implementing the postulate of inclusive education. It is worth emphasizing the activity of day-care centres which provide extra-curricular education for children. The school day-care centre is a place where inclusive education is a daily practice. The article presents a case study of the activity of a day-care centre in one of the schools with inclusive classes in Krakow. The description of the day-care centre functioning made it possible to present the diversity of activities undertaken in it. The data was extended by referring to the opinions of parents and children.

  Keywords: inclusive education, inclusion, day-care centre, extra-curricular activities Discipline: pedagogy

  Absztrakt: Inkluzív oktatás tanórán kívüli tevékenységekbe ágyazva : esettanulmány - Az inkluzív oktatás célja, hogy az oktatási elvárások, az oktatási szervezet és a tanulási feltételek sokoldalúan igazodjanak minden egyes diák igényeihez és képességeihez. Az Európai Unió tagállamiban az inkluzív oktatás az oktatási rendszerek szerves része. Lengyelország az 1990-es években kapcsolódott be a folyamatba. Jelenleg számos módszerrel igyekeznek a lehető legjobb fejlesztési lehetőségeket biztosítani minden egyes diák számára. Az iskolai környezet a családdal együttműködve felelős azért, hogy a gyermek megkapja a számára megfelelő oktatást. A megfelelő fejlesztés biztosítása különös jelentőségű a fogyatékkal élő gyermekek esetén. A lengyel oktatási rendszer számos lehetőséget biztosít az inkluzív oktatás alkalmazására. Fontos hangsúlyozni az iskolai napközik azon tevékenységét, amelyek délutáni nevelést biztosítanak a gyermekek számára. Az iskolai napközi az a hely, ahol az inkluzív nevelés napi gyakorlat. A tanulmány egy krakkói, inkluzív oktatást folytató iskola napközi tevékenységét mutatja be. A napközi otthon lehetővé tette, hogy bemutassuk az ott folyó változatos tevékenységeket. Az adatgyűjtés során a szülők és a gyermekek véleményét is kikértük.

  Kulcsszavak: inkluzív nevelés, inklúzió, napközi, tanórán kívüli tevékenységek

 • Vladimir Legac ,
  Darinka Kią-Novak ,
  Goran Lapat :

  Abstract: Most of the Roma settlements in Croatia are spatially segregated from the settlements of the majority population. Specific cultural elements constitute the ethnic border towards the local population, making it difficult and reducing the possibility of their integration into the majority population. One of the results of that segregation is the unfamiliarity of the Roma children with the language of the majority population. This unfamiliarity with the Croatian language is a big obstacle for the integration of the Roma children into the Croatian society through school education. Starting from Grade 1 they follow the regular school curriculum. Two of the subjects that are taught from the very beginning of their primary school education are Natural Science and English as a foreign language. In this paper the authors present the results (a statistical analysis and discussion) of their research study. It compares the familiarity of Roma and Non- Roma Grade 4 children (age 10) with some biological terms in English as a foreign language. Based on their results of their research, the authors suggest modifications of school curriculum for Roma children that would enable their better school achievement and subsequently their easier integration into the Croatian society.

  Keywords: biological terms, English, Roma and non-roma school childrens

  Absztrakt: Negyedik osztályos roma és nem roma tanulók összehasonlítása angol nyelvű természetismerettel kapcsolatos kifejezések ismerete alapján : Horvátországban a legtöbb roma település szegregáltan helyezkedik el a többségi társadalom életterétől. Lokális szinten az etnikai határt néhány jellegzetes kulturális tényező képezi, ami megnehezíti a többségi társadalomba való integrálódás lehetőségét. A szegregáció egyik legfőbb következménye, hogy a roma gyerekek nem sajátítják el megfelelően a többségi társadalom nyelvét, ezáltal az iskolai oktatáson keresztül megvalósítható integráció komoly akadályba ütközik. A tanulók már általános iskola első osztályától tanulnak természetismeretet és angolt mint idegen nyelvet. Ebből kiindulva, jelen tanulmány arra vállalkozik (statisztikai elemzések és diskurzusok felhasználásával), hogy negyedik osztályos roma és nem roma tanulókat hasonlítson össze, abban a vonatkozásban, hogy milyen természetismerettel kapcsolatos kifejezéseket ismernek angol nyelven. A kutatási eredmények alapján a szerzők javaslatokat fogalmaznak meg a roma tanulók oktatásával kapcsolatban, abban bízva, hogy a tantervi változtatások következtében jobb tanulmányi eredményeket tudnak majd produkálni, s ezzel a horvát társadalomba való integrálódásuk is új irányt vesz.

  Kulcsszavak: természetismeret, angol nyelv, roma és nem roma tanulók

Módszertani tanulmányok = Metodological studies

 • Katalin Mező ,
  Ferenc Mező :
  The OxIPO game collection for developing cognitive abilities63-73en [707.39 kB - PDF]EPA-03760-00022-0050

  Abstract: This study is a presentation of the first phase of a complex research project which aims to present the theoretical background of a new game collection (based on OxIPO model). We have compiled a game collection to improve cognitive abilities in early childhood. Concerning cognitive abilities, Affolter's (1972), Sindelar's (1994) and others' earlier developmental approaches took into account visual, auditive or motoric (inter) modalities of perception, however, we beleive we need a more complex model to cover the full capability. Within the framework of the OxIPO model (Mező, 2002, 2016), learning is interpreted as an information processing process. In the OxIPO model (Field, 2002, 2016), Learning = Organization x (Input + Process + Output) allows us to control and systemize not only the input modalities but also the output modalities and also to interpret some cognitive abilities in the process phase. We have created a game-collection based on six input (visual, auditive, kinesthetic, olfactory, gustatory, and tactile) modalities and five cognitive abilities (perception, attention, memory, conceptual thinking, problem-solving thinking) and three output (visual, auditive, motoric) modalities. The outcome of the six input modalities and the five target abilities and the three output modalities there are 90 different games that can be described by the OxIPO model. In the future, we would like prove with empirical studies that this game collection can be used for testing and developing 90 independent cognitive abilities. On the other hand, we need to prove that these cognitive abilities indeed influence the daily lives of children and their effectiveness.

  Keywords: OxIPO model, ability, development, learning, game.

  Absztrakt: Az OxIPO játékgyűjtemény a kognitív képességek fejlesztéséért : Jelen tanulmány egy komplex kutatási projekt első szakaszának bemutatásáról szól, melynek célja egy új (az OxIPO modell alapján kidolgozott) játékgyűjtemény elméleti hátterének megismertetése. A játékgyűjtemény a gyermekkorban kialakuló kognitív képességek fejlesztése érdekében került összeállításra. A kognitív képességekkel kapcsolatban Affolter (1972), Sindelar (1994) és mások korábbi fejlesztési megközelítései figyelembe vették az érzékelés vizuális, auditív vagy motorikus (inter) modalitásait, de úgy gondoljuk, hogy komplexebb modellre van szükségünk a teljes képességrendszer lefedéséhez. Az OxIPO modell (Mező, 2002, 2016) keretén belül a tanulást információfeldolgozási folyamatként értelmezzük. Az OxIPO modellben (Mező, 2002, 2016) a Tanulás = Organizáció - szervezés x (Input -bemenet + Process - feldolgozás + Output- kimenet), ennek segítségével nem csak a bemeneti modalitásokat tudjuk szabályozni és rendszerezni, hanem a kimeneti modalitásokatt is, és emellett értelmezhetünk néhány kognitív képességet a folyamatfázisban. Készítettünk egy játékgyűjteményt, amely hat bemeneti (vizuális, auditív, kinesztikus, szaglás, ízléses és tapintható) modalitáson, öt kognitív képességen (észlelés, figyelem, memória, fogalmi gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás) és három kimeneti (vizuális, auditív, motorikus) modalitáson alapul. A 6 bemeneti modalitás, az 5 célképesség és a 3 kimeneti modalitás eredményeként 90 különféle játék létezik, amelyeket az OxIPO modell leírhat. A jövőben empirikus vizsgálatokkal be kell bizonyítanunk, hogy ez a játékgyűjtemény 90 független kognitív képesség tesztelésére és fejlesztésére használható. Másrészt be kell bizonyítanunk, hogy ezek a kognitív képességek valóban befolyásolják a gyermekek mindennapi életét és az eredményességüket.

  Kulcsszavak: OxIPO modell, képesség, fejlesztés, tanulás, játék.

 • Loredana Muntean :

  Absrtact: Starting from the idea that treating a problem is done more efficiently when we address the causes that generated it than when dealing with symptoms, respectively from theories that claim that most of the mental disorders have their roots in the mother-child relationship developed in the early childhood, through the paper entitled A Theoretical Perspective on the Therapeutic Role of Children's Folk Songs we intend to argue the more use of songs from children's folklore in music therapy. Thus, in the first part of the paper we bring to the attention of the main theories that demonstrate the importance of the mother-child relationship from the early childhood in order to a healthy evolution of the child from the point of view of its psychic development, with special emphasis on their expression through vocal singing. In the second part of the study we we propose to approach the defense mechanisms from the perspective of the positive functions that it performs in the case of normal persons, as a defense mechanism and defense behavior. In the third part of the paper, we present an analysis of the repertoire of songs from the children's folklore from the perspective of the content of ideas, of the structure of the melodic line, of the specific rhythms, as a mirror of the relationships that children develop with themselves and with others, in particular with my mother. In the fourth part of the paper we argue the use of songs from children's folklore in music therapy in order to trigger certain memories from the first childhood, so that the traumas that have not been overcome are then treated properly. The paper concludes with some final considerations.

  Keywords: music therapy, defensive mechanisms, children's folk songs

  Absztrakt: A gyermek népdalok terápiás szerepének elméleti perspektívája : A gyermek népdalok terápiás szerepének elméleti perspektívája című tanulmány kiindulópontjai: 1) egyetértünk azzal, hogy bármilyen probléma megoldásában hatékonyabb, ha annak az okát és nem csak a tüneteit kezeljük;. 2) egyetértünk azon kötődésről szóló elméletekkel, amelyek azt állítják, hogy a legtöbb mentális rendellenesség a kora gyermekkorban kialakult anya-gyermek kapcsolatban gyökerezik; 3) nem utolsó sorban, úgy véljük, hogy a gyermekkori népdalok hatékonyan alkalmazhatók bizonyos rendellenességek kezelésében. Így tanulmányunk első részében azon kötődési elméletekre fókuszálunk, amelyek bizonyítják az anya-gyermek kapcsolat fontosságát a gyermek egészséges fejlődése – a pszichés fejlődés – szempontjából, különös hangsúlyt fektetve az éneklésen keresztüli kifejezésre. A tanulmány második részében azon védekező mechanizmusokat mutatjuk be (mint védekező mechanizmus és a védekező viselkedés) a pozitív hatás szempontjából, amelyek akár normál személyeknél is megjelennek. A tanulmány harmadik részében a gyermek népdalok repertoárjának rövid elemzését mutatjuk be a tartalom szempontjából, a dallamvonal felépítése szempontjából és a speciális ritmusokat tekintve mivel mindezek tükrözik a gyermekek kapcsolatát önmagukkal és másokkal, különösen az édesanyával. A tanulmány negyedik részében, a gyermek népdalok zeneterápiában való alkalmazása mellett érvelünk, mivel ezek kiválthatnak bizonyos emlékeket a kora gyermekkorból úgy, hogy a leküzdetlen traumákat ezután megfelelően kezelik. A tanulmány néhány végső megfontolással zárul.

  Kulcsszavak: zeneterápia, védekező mechanizmusok, gyermek népdalok

 • Tiiu Tammemä ,
  Siret Maaring :

  Abstract: Children with developmental disorders do not acquire the same way as do children with an age appropriate intellectual level, so it needs to be carefully chosen what kind of methods to use and in what way to teach the children. For preschool children the most efficient and simplest method of teaching mathematics is a playful approach to learning activities. The purpose of this work was to create a set of materials to support the teaching and learning of mathematical concepts for preschool age children with special needs. There were created learning materials such as Train, Shelves, Long and short, Butterflies and cars, Wide and narrow road and board game Owls. All the learning materials, including board game, are laminated and most of them are provided with velcro strips to stick different parts. All the learning materials are tested on preschool age children and asked specialist and teachers, who work with children with special needs, to give their expert evaluation. Learning materials support teaching mathematical concepts for preschool age children with special needs.

  Keywords: special education, special needs in kindergarten, math in kindergarten

  Absztrakt: Didaktikai játékok a matematikai fogalmak fejlesztésére az óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek számára : A fejlődési rendellenességekkel élő gyermekek nem ugyanazt az utat járják, mint az életkoruknak megfelelő intellektuális szintű gyermekek, ezért gondosan meg kell választani, hogy milyen módszerekkel és milyen módon tanítják őket. Az óvodáskorú gyermekek számára a matematika tanításának leghatékonyabb és legegyszerűbb módszere a játékos megközelítésű tanulási tevékenység. E munka célja egy anyagkészlet létrehozása, amely elősegíti az óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek számára a matematikai fogalmak tanítását és tanulását. Olyan tananyagokat készítettek, mint például a vonat, a polcok, a hosszú és a rövid, a pillangók és az autók, a széles és keskeny út - és a Baglyok társasjáték. Az összes tananyag (beleértve a társasjátékot is), laminált és a legtöbb tépőzáras szalaggal van ellátva a különböző részek ragasztásához. Az összes tananyagot óvodáskorú gyermekeken tesztelték és sajátos nevelési igényű gyermekekkel dolgozó szakembereket és tanárokat kértek fel a tananyag szakértői értékelésére. A tananyagok támogatják a matematikai fogalmak tanítását az óvodáskorú, sajátos igényű gyermekek számára.

  Kulcsszavak: speciális oktatás, speciális igények az óvodában, matematika az óvodában

 • Norbert Tóth :
  The issue of failure of roma students at school95-102en [372.44 kB - PDF]EPA-03760-00022-0080

  Abstract: The phenomenon can be encountered day by day that at primary schools there are just few Roma children among well-performing students, while among students who fail in fulfilling the requirements there are a great amount of Roma pupils. The question may come to the surface intuitively: What are the reasons behind that? The paper aims to discover and explain this problem relying on the relevant literature.

  Keywords: roma students, school failure

  Absztrakt: Cigány tanulók iskolai sikertelenségének problematikája : A tanulmány abból a feltevésből indul ki, miszerint a cigány származású tanulók iskolai teljesítménye kudarcokkal teli. Ezt figyelembe véve a jelen írás arra vállalkozik, hogy olyan okokra reflektáljon a cigány tanulók iskolai kudarcaival kapcsolatban, amelyek a szűkebb-tágabb közvélemény számára is ismertek, sőt bizonyos esetekben, némileg negatív konnotációval, közhelyekké váltak. Célunk, hogy e tényezőket a tudományos diskurzus szemszögéből vizsgáljuk meg.

  Kulcsszavak: roma tanulók, iskolai sikertelenség

 • Jarmila ®olnová :

  Abstract: The paper aims to propose a process of development of individual educational support based on the analysis of selected items taken from the individual education plans designed for students individually integrated within mainstream primary schools. We analysed personal files of 18 students diagnosed with developmental learning disorders and ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). The results indicate general formulation of interventions in education settings.

  Keywords: primary school, learning disorders, ADHD, individual education plan, educational support

  Absztrakt: Fejlődési zavarral küzdő gyermekek oktatási támogatásának megvalósítása az egyéni fejlesztési tervben : A tanulmány célja, hogy javaslatot tegyen a pedagógiai megsegítés előkészítésének folyamatára az általános iskolákba integrált tanulók számára kidolgozott egyéni fejlesztési tervekből kiválasztott elemek elemzése alapján. A tanulók (személyes = individuális) dokumentációjának elemzését 18 olyan tanulónál végezték el, akiknél diagnosztizáltak fejlődési tanulási rendellenességeket és ADHD-t (figyelemhiányos hiperaktivitási rendellenességeket). Az eredmények rámutatnak az általánosan megfogalmazott pedagógiai intervenciók alkalmazására az oktatási körülményekben.

  Kulcsszavak: általános iskola, tanulási zavar, ADHD, egyéni fejlesztési terv, oktatási támogatás

Letöltés egy fájlban (4,1 MB - PDF)