a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód5. évf. 4. sz. (2019.)

Tartalom

Empirikus tanulmányok

 • Almássy Zsuzsanna ,
  Somogyi Dominika ,
  Szatmári Ágnes :

  Absztrakt: Háttér és célkitűzés: Az utóbbi évek kutatásaiban a segítségkérő viselkedés egyre nagyobb figyelmet kapott. Jelen tanulmány a segítségkérő viselkedés jellegzetességeire fókuszál, fiatal felnőttek körében. A fiatal felnőttek veszélyeztetettek a mentális betegségek kialakulását tekintve, így a segítségkérő viselkedés hátterében álló tényezők feltárása és megértése fontos. Módszerek: Összesen 228 vizsgálati személy töltötte ki a kérdőívet (átlagos életkor: 22,5 év; SD=3,29). A kérdőív a demográfiai adatokon túl a Beck Depresszió Kérdőív rövidített, 9 itemes változatát, a Gotland Férfi Depresszió Kérdőívet és az Általános Segítségkérő Viselkedés Kérdőívet tartalmazta (személyes és családi problémák témakörben). Eredmények: A nők közelebbi segítségnyújtó személyeket jelölnek meg, mint a férfiak, és hajlamosabbak a partnerüktől segítséget kérni, mint a férfiak. Depressziós tünetek fennállása esetében azok a vizsgálati személyek, akik csak férfi depressziós tünetet mutattak, kevésbé hajlandóak segítségért folyamodni, mint azok, akik nem mutatnak vágóérték feletti depresszió szintet, és mint akik a depresszió hagyományos tüneteit mutatják. Következtetések: Mivel a férfi depressziós tünetek gyakran a bevezető tüneteket jelentik a depresszió kialakulásában, és általában maladaptív megküzdési stratégiák alkalmazásához vezetnek, választ kell adni arra a kérdésre, hogy hogyan lehet növelni a segítségkérő viselkedés mértékét.

  Kulcsszavak: fiatal felnőttkor, depresszió, férfi típusú depresszió, általános segítségkérés, segítségkérő viselkedés

  Abstract: Background: The concept 'help-seeking behaviour' has gained attention in recent years. Early adults are at risk of developing mental disorders, thus exploring and understanding the background of help seeking delay is very important. This study focuses on help seeking intentions among early adults. Methods: The sample of 228 participants (mean age: 22,5 years; SD=3,29) filled out the questionnaires. After answering some demographic questions, respondents filled out the shortened version of the Beck Depression Inventory, the Gotland Male Depression Scale and the General Help- Seeking Questionnaire (in connection with personal problem and family problem). Results: Women reported closer potential help providers than men. Women tend to ask for help from intimate partner more frequently than men do. Participants who reported only masculine specific symptoms - which are least likely responses to depression - showed lower rates of help-seeking intentions compared with participants with no depressive symptoms or with classic symptoms of depression. Conclusion: Due to the fact that masculine specific symptoms are usually shown in the beginning of depressive episodes, and go hand in hand with maladaptive coping strategies, professionals have to consider how help- seeking intentions could be increased.

  Keywords: early adulthood, depression, male type depression, general help -seeking, help -seeking behaviour

 • Biró Melinda ,
  Elena Bendíková ,
  Michal Marko ,
  Tütünkov-Hrisztov Jordan ,
  Lenténé Puskás Andrea :

  Absztrakt: Háttér: A masszázs wellness-turizmus fő (és az egyik legkedveltebb) szolgáltatási kategóriái közé tartozik, így nem véletlen, hogy a szállodák kínálatában megjelenik. Egyre több kutatás bizonyítja a masszázs hatékonyságát és használatának előnyeit a különféle sérülések, betegségek kezelésében, a fájdalomérzet, izomfeszültség és a szorongás csökkenésében és annak mérséklésében. Nemcsak hogy az egyészségre pozitívan hat, de fontos szerepe van a kikapcsolódásban, így nem véletlen, hogy a legkedveltebb wellness szolgáltatások egyike. E szolgáltatást a vendégek a fontos tényezők közé sorolják a desztináció választásban (Müller és Könyves 2006). Célkitűzés: Mivel az Észak-Alföldön az idegenforgalom szerepe fontos tényező, így a kutatásunkban a régió 3-5 csillagos szállodáiban néztük meg, hogy a kínálati elemek között milyen szerepet kap a masszázsszolgáltatás. 50 szállodát (18 három csillagos, 31 négy csillagos, 1 öt csillagos) vizsgáltunk meg kérdőív segítségével, valamint weblapjuk elemzésével a szolgáltatásaik és a kínálati elemek tekintetében. Eredmények: a vizsgált szállodák többségében a masszázsszolgáltatás, különböző mértékbe ugyan, de megtalálható. A leggyakrabban előforduló masszázstípusok a frissítő, vita-lizáló masszázs, a talpmasszázs, a svédmasszázs, az aromaterápiás masszázs és a relaxáló, stresszoldó masszázs, de emellett sokféle különleges masszázstípust kínálnak a szállodák a vendégeknek. Következtetések: nem csak az emberek üdülőhely megválasztását befolyásoló tényezőinél, de a szállodák kínálati elemeiben is megjelenik az élmény, a kényeztetés, az egészségtudatosság.

  Kulcsszavak: masszázsszolgáltatás, kínálati elem, turizmus, egészség

  Abstract: Background: Massage is one of the main categories of wellness tourism and is one of the most popular, so it is no accident that it is included in the hotel offerings. Research proves the effectiveness of massage and its benefits in the treatment of various injuries, diseases, reduction of pain, muscle tension and anxiety. Not only does it have a positive effect on health, but it plays an important role in relaxation, so it is no coincidence that it is one of the most popular wellness services. Hotel guests include massage as an important factor in choosing a destination. Aims: Because of the importance of tourism in the Northern Great Plain, our research looked at the role that massage services play in the supply of elements in the region's 3-5 star hotels. We surveyed 50 hotels (18 three-star, 31 four-star, 1 five-star) through a questionnaire and website analysis for their services and offerings. Results: Our results showed that the majority of the examined hotels have massage services, although to varying degrees. The most common types of massage are refreshing, vitalizing massage, foot massage, Swedish massage, aromatherapy massage and relaxing, stress relieving massage, but there are also many special types of massage. Conclusion: The conclusion of our research is that experience, pampering, and health consciousness appear not only in the factors influencing people's choice of resort, but also in the offerings of hotels.

  Keywords: massage service, supply element, tourism, health

 • Boda Eszter Judit ,
  Bácsné Bába Éva ,
  Laoues-Czimbalmos Nóra ,
  Müller Anetta :

  Absztrakt: Háttér: Modern világunkban egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy mi módon töltjük szabadidőnket. Különösen fontos ez a fiatalok tekintetében, mivel az Y és a Z generáció már a mobil és elektronika uralta világba született, ahol bármit el lehet érni és intézni interneten. Ennek a kényelemnek köszönhetően a szabadidő is passzívabb, a fizikai aktivitás nem olyan jelentőséggel van jelen a mindennapokban, mint korábban. Módszer: Vizsgálatunk kérdőívvel vizsgálta a 30 év alatti fiatal felnőttek és fiatalok szabadidő eltöltési szokásait. A kapott eredményeket SPSS 21.0 programmal elemeztük, alapstatisztikát néztünk és kereszttábla elemzés során Chi2-tesztet végeztünk a gamma együttható vizsgálata mellett. A fókuszt a lakóhely és az 1 főre jutó nettő havi jövedelemből adódó esetleges különbségek felfedésére helyeztük. Eredmények: a fővárosi válaszadókra jellemzőbb a napi szintű sportolás, míg a falvakban és községekben élők gyakrabban töltik a szabadban kötelezettségektől mentes idejüket fizikai aktivitással. Következtetések: nem igazolható nagy különbség az egyes szabadidő eltöltési szokások és a jövedelem között. A szabadban töltött tevékenyégek azoknál a válaszadóknál alacsonyabb értékelést kapott, akiknek az 1 főre jutó nettó havi jövedelme 100 000 Ft alatt volt.

  Kulcsszavak: szabadidős fogyasztói szokások, rekreáció, fiatal felnőttek

  Abstract: Background: In our modern world the importance of how are we able to spend our leisure time is getting more and more significant. This approach is particularly important regarding to youngsters. The generations of Y and Z are mainly mobile and they all were born in the world determined by electronics, where everything can be accessed and managed online via internet. Because of this comfort, the leisure time has been more passive, and unfortunately the physical activity has not have recently as important significance as it was before. Results: Our paper conducted a survey about leisure time habits of young adults and youngsters under 30 years old age. The results were analyzed with SPSS 21.0 software, we looked at baseline statistics and performed a Chi2 test with a gamma coefficient in a cross-table analysis. The focus has been placed on revealing potential differences in residence and net monthly income per capita. The results confirmed that respondents in the capital are more likely to engage in daily sports activities, while those who are living in villages are more likely spend their free time with physical activity. Conclusion: We found that there is no justification for the big difference between one's leisure time spending and income. Outdoor activities received lower ratings from respondents with a net monthly income of less than 100,000 Ft per person.

  Keywords: leisure consumer habits, recreation, young adults

 • Lenténé Puskás Andrea ,
  Hídvégi Péter ,
  Pucsok József Márton ,
  Dobay Beáta ,
  Molnár Anikó ,
  Bíró Melinda :

  Absztrakt: Napjainkban a szabadidős és rekreációs trendek ez egészségtudatos fogyasztók markáns megjelenését igazolják, akik körében a különböző szabadidős sport, fitnesz szolgáltatások iránti igény az üdülésük alatt is megfogalmazódik, melyhez a szállodák kínálata is alkalmazkodik. Kutatásunk az Észak-alföldi régió szállodáinak (n=39) szabadidős sportkínálatának vizsgálatára és a szállodába érkező vendégek (n=141) szabadidős sport és fitnesz kínálat iránti keresletének alakulására irányult. Kutatásunk eredménye azt igazolta, hogy a szálláshely választásban a vendégek 23,4%-át befolyásolja a szálloda kínálatában megjelenő rekreációs lehetőségek és 19,1%-át pedig a sportolási lehetőségek megléte. A megkérdezettek 62,4%-nak fontos, hogy az üdülés ideje alatt is legyen lehetőségük szabadidős tevékenységre, és ezt 70,2%-uk igénybe is veszi az üdülés alatt. Népszerűnek bizonyultak a zenés-táncos mozgásformák, természetben űzhető sportok (kerékpár, túra) és a fitnesztermi kínálati elemek. A nők és férfiak preferenciarendszere eltért, szignifikáns eltérést tudtunk kimutatni: amíg a nők inkább a jógát, a kondicionáló termi futópadot, addig a férfiak a szabadsúlyok használatát részesítették inkább előnyben.

  Kulcsszavak: szabadidős sport, fitnesz, turizmus

  Abstract: Nowadays, leisure and recreational trends justify the significant appearance of health-conscious consumers, among whom the need for various recreational sports and fitness services is formulated during their holiday, to which the hotels offerings are adapted. The aim of our research was to analyse leisure sports offerings of hotels in the Northern Great Plain region (n = 39) and the development of hotel guests (n = 141) demand for leisure sports and fitness services. The results of our research confirmed, that 23.4% of the guests are influenced by the recreational- and 19.1% by the sports elements of the hotels offerings. 62.4% of those surveyed find it important to have the possibility for leisure activities during their stay, and 70.2% of them use these services during their stay. Music and dance forms of exercise, outdoor sports (cycling, hiking), and fitness room services have proven to be the most popular. The preference system of males and females differed, in which we could identify a significant difference: while females preferred yoga and the conditioning treadmill, males preferred the use of free weights.

  Keywords: leisure sports, fitness, tourism

Módszertani tanulmányok

 • Gőgh Előd ,
  Kővári Attila :

  Absztrakt: Az élethosszon át tartó tanulással kapcsolatosan alkotott helyes nézetek kialakítása nem csak minden tanár, pedagógus, oktató egyik célja kell hogy legyen, hanem nemzeti és nemzetközi stratégiák is rögzítik (Keretstratégia, 2014). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a képzésekben részt vevő tanulók egy része, nem minden tekintetben látja ennek fontosságát. Egy, az élethosszig tartó tanulás egyes tényezőit tanulói szempontból elemző kutatás vizsgálta és értékelte az eltérő korcsoportokba tartozó tanulók erről alkotott véleményeit (Gőgh, 2018). A vizsgálat egyik fő célja az volt, hogy feltérképezze, mik azok a tényezők, amikkel a diákok szembesülnek az élethosszig tartó tanulás vonatkozásában, mik azok a momentumok, amelyek leginkább elveszik a kedvüket a tanulástól és melyek, amik leginkább motiválhatják őket. Az IPOO tanulási modell szemszögéből nézve a kapott válaszok és levonható konzekvenciák is más, egyértelműbb megvilágításba kerülhetnek ezért érdemes megvizsgálni azokat ebből a megközelítésből. A vizsgálat eredményei egy kérdőívesvizsgálatból adódnak (n=378), amely az adatfelvételben részt vett intézmény, a BGéSZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma, esetében reprezentatívnak mondható.A diákok őszinte válaszain azért érdemes elgondolkodni, mert az intézményi szinten és általánosságban is olyan konzekvenciákat tartalmazhatnak, amelyekkel a tanulási motivációk és a tanulási hajlandóság ispozitív irányba befolyásolható, amely az élethosszig tartó tanulás szempontjából alapvető.

  Kulcsszavak: életen át tartó tanulás, tanulási motivációk, szakképzés, IPOO-modell

  Abstract: Developing good views on lifelong learning should not only be one of the goals of all teachers, but also national and international strategies. Experiences, how that some of the students participating in the training do not see the importance of this in all respects. A study analyzing individual factors of lifelong learning from the student's point of view examined and evaluated the opinions of students of different age groups (Gőgh, 2018). One of the main goals of the study was to explore the factors that students face with regard to lifelong learning, those factors that are most likely to lose their pleasures from learning and which can motivate them. From the point of view of the IPOO learning model, the resulting responses and deductible consequences may also be more clearly illuminated, so it is worth examining them from this approach. The results of the study are from a questionnaire based study (n = 378), which is representative of the institute participating in the survey, the BGéSZC Kossuth Lajos Bilingual Vocational Secondary School of Technology. It is worth thinking about the honest responses of students because they can include consequences on the institutional level and in general, with which learning motivations and willingness to learn can also be influenced in a positive direction that is essential for lifelong learning.

  Keywords: lifelong learning, learning motivations, vocational training, IPOO model

Recenziók

Műhelybemutatók

Letöltés egy fájlban (1,3 MB - PDF)