a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód5. évf. 2. (2019.)

Tartalom

Empirikus tanulmányok

 • Kiss Zoltán ,
  Csáki István ,
  Bognár József :

  Absztrakt: A labdarúgás határainkon kívül és belül egyaránt népszerűségnek örvend, annak a ténynek ellenére, hogy a jelenlegi magyar labdarúgás csak néhány olyan játékossal büszkélkedhet, akik nemzetközileg is jegyzett csapatokban szerepelnek. A tehetséggondozási folyamatban komoly felelősség hárul az utánpótlásedzőkre, hiszen nemcsak sportszakmailag kell kiemelkedőnek lenniük, hanem a fiatal játékosok életmódjára, hozzáállására és sporton kívüli tevékenységformáira is pozitív hatással kell lenniük. Mindezek alapján vizsgálatunk célja az, hogy bemutassuk az edzői szerepek tekintetében fellelhető különbségeket és hasonlóságokat a magyar és határon túli akadémia labdarúgói között, valamint az akadémiai korosztályok között. A vizsgálatot Magyarország nyolc kiemelt akadémiájának egyikében, valamint egy határon túli akadémián végeztük el. A kutatás folyamán utánpótláskorú labdarúgókat (n=146) szólítottunk meg, akik négy különböző korosztályt képviseltek. A vizsgálat során kérdőíves módszert alkalmaztunk. A kikérdezés arra irányult, hogy milyen véleményt és tapasztalatot fogalmaznak meg a játékosok az edzői szereppel kapcsolatban. A vizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy a hazai és a határon túli akadémián nevelkedő fiatal játékosok és korosztályok is eltérően ítélik meg edzőjük tevékenységét és az életükben betöltött szerepét. Az akadémiákat és a korosztályokat összehasonlítva lényeges különbségek fedezhetőek fel. A határon túli labdarúgók rendre magasabban értékelték az edzői szerepeket és az edzők fő jellemzőit, emellett egységesebb képet mutattak a korosztályok között. A hazai labdarúgók korban minél közelebb kerülnek a játékosok a profi szerződésekhez, annál inkább a továbblépéshez kapcsolódó tényezőket, míg a fiatalabbak főleg a pedagógiai részt emelték ki. Fontos lenne ezeknek megfelelő edzői tevékenység annak érdekében, hogy a pedagógiai tevékenység lényeges befolyásoló tényezőként jelenjen meg az utánpótlásnevelés folyamatában.

  Kulcsszavak: labdarúgás, pedagógiai tevékenység, edzői szerep, tehetséggondozás

  Abstract: Football is equally popular in and around Hungary, despite the fact that currently Hungarian football has very few footballers who are good enough to play in internationally recognized teams. Youth trainers bear a special responsibility in talent development, as they not only have to be excellent sports professionals, but also need to have a positive influence on the young players’ lifestyle, attitude and activities beyond sports. Based on the above, the purpose of the study was to explore differences and similarities in trainers’ roles among the footballers in Hungary and in the Hungarian speaking areas of neighbouring countries. It was also our goal to take age into consideration of the football academies. The study was carried out in of one the eight major football academies of Hungary, and at a football academy located in a Hungarian speaking area of a neighbouring country. In the study we gathered data from young footballers (n=146) belonging to four age groups. We used the questionnaire method. The questions were aimed at the young footballers’ attitudes and experience about the role of their trainers. The findings show that the young players and age groups in and outside of Hungary have a different view on the work of their trainers and their influence on their life. Comparing the academies and the age groups, marked differences were found. The footballers of the neighbouring country generally tended to have a higher appreciation towards their trainers’ roles and the main characteristics of their trainers, and also there were smaller differences between the age groups in that country. In the case of footballers from Hungary, the more they approached the age of being contracted as a professional sportsperson, the more they valued the factors affecting this step; while younger footballers mostly mentioned pedagogical elements. It would be important for trainers to be familiar with these findings and tailor their work accordingly, so that pedagogical work can play a crucial role in talent development.

  Keywords: football, pedagogical work, the role of the trainer, talent development

 • Vida Júlia ,
  Fest Sarolta :

  Absztrakt: A szerzők kérdőívek segítségével tanulmányozzák, hogy a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karának főiskolai hallgatói (n=127) mennyi időt töltenek a testhigiénia, az alvás, az étkezés, a tanulás, a szabadidő aktív és passzív kiaknázásával. Eredmények: Étkezés - a diákok nagy mennyiségben csokoládét, chipset fogyasztanak, míg a gyümölcs- és zöldségfogyasztásuk ezzel ellentétes. Mozgás - a rendszeres testnevelésen részt vevő hallgatók aránya nem több mint 21%, 55% nem vesz részt sporttevékenységben, 13% -uk nem végez testmozgást. Egyebek - a hallgatók 39%-a naponta több mint 1-2 órát töltött számítógép vagy TV-készülék előtt. Az eredmények azt sugallják, hogy a tanárjelöltek értékrendjében az egészség helye túlságosan elmarad.

  Kulcsszavak: életmód, egészségtudatosság, sport

  Abstract: College student’s life style and their attitude to sports - The authors studies by using questionnaires the amount of time spent by college students at the Applied Humanities and Pedagogy Faculty of Szent István University (n=127) on body hygiene, sleeping, meal, participation in lessons, active-passive exploitation of free time. Results: Meal - the students consume in great amount chocolates, chips while their fruit and vegetable consummation seem backward. Move - proportion of students doing regular physical education is no more than 21 %, 55% are not involved in any sporting activities, 13 % do not like any body movement. Others - 39 % of the students spent more than 1-2 hours daily in front of a computer or TV set. The results suggest that in the teacher candidates’ scale of values the place of health falls too much behind.

  Keywords: lifestyle, health consciousness, sport

Módszertani tanulmányok

 • Pető Ildikó :
  Halmozottan hátrányos helyzetűek oktatása Izraelben31-40 [452.41 kB - PDF]EPA-03760-00019-0030

  Absztrakt: Az Izrael társadalmi életében szerepet játszó háromféle vallás miatt nem csak a társadalma és a mindennapok nagyon összetettek, de az oktatási rendszere. A társadalom vallási, politikai, kulturális és gazdasági sokszínűsége erős lenyomatot hagyott az oktatáson, ezen belül a kisebbségi tanulók ellátásán is. Az írás témája az izraeli oktatással, azon belül is a leghátrányosabb helyzetben lévő csoport, a beduin tanulók ellátásának a múltja és a jelenlegi helyzete. Napjainkban a beduinok adják a Negev lakosságának a harmadát (210.000 fő), akik az elmúlt évtizedekben folyamatosan tértek át a félig nomád életformáról az állandó lakóhelyeken élésre. Kb. 90 ezren élnek ismeretlen falvakban és táborokban, ami már önmagában is komoly nehézségek elé állítja az izraeli oktatáspolitikát. Az írás áttekintést ad a beduinok társadalmon belüli helyzetének az elmúlt 60-70 évben tapasztalt változásáról, az első iskola beindításának a körülményeiről, a nem fogyatékos beduin tanulók iskolai eredményességéről, továbbtanulási lehetőségeikről és jellemzőiről. Az oktatási rendszer működésének a megértéséhez elengedhetetlen, hogy megismerjük a beduin iskolákban dolgozó pedagógusok képzését és munkába állásának a jellemzőit.

  Kulcsszavak: kisebbségek, kisebbségi oktatás, tanárképzés, Izrael

  Abstract: Education for multiple disadvantaged students in Israel - Because of the three religions are involved in the social life in Israel, not only the society and everyday life is very complex, but its educational system as well. Religious, political, cultural and economic diversity of society has left a strong impression on education, including the educational provision of minority students.The topic of the writing is the education in Israel, including the most disadvantaged group, the past of the Bedouin pupils and their current situation. Nowadays, Bedouins make up one third of the Negev population (210,000 people) who have been constantly turn from semi-nomadic lifestyles into living in the past decades. About 90,000 person live in unknown villages and camps, which in itself poses serious difficulties for Israeli education policy. The article gives an overview of the changes in Bedouin's social situation in the past 60-70 years, the circumstances of the first school, the effectiveness of the Bedouin pupils, their opportunities for further education and its characteristics. In order to understand the functioning of the education system, it is essential to know about the teacher training and the characteristics of the teachers who work in Bedouin schools.

  Keywords: minorities, minority education, teacher training, Israel

 • Pornói Imre :

  Absztrakt: A 19. század vége - és a 20. század első fele a polgári nemzetállamokban az oktatás kiszélesítésének, az analfabétizmus felszámolásának korszaka volt. A tankötelezettségi törvények az alsóbb társadalmi rétegek számára is lehetőséget biztosítottak szociális helyzetük javításában is szerepet játszó iskolai végzettség megszerzésére. Az iskola, mint szocializációs terep, értéknormáiban, magatartási és ismereti elvárásaiban a mindenkori rendszer politikai és társadalmi stabilitását szolgálta. Mivel a társadalom különböző csoportjaiban ezek, az iskola által elvártaktól sok esetben eltértek, a tanulók magatartásában jelentkezve állandó fegyelmezési problémák meglétét okozták, mellyel visszatérően foglalkoztak a pedagógiai, és pszichológiai sajtóban és kiadványokban. Magán a fegyelmezésen általában a külső rend megteremtését értették, mely során fő szerepet játszott a pedagógus példaadása a rendre, pontosságra szoktatásban. Tiszteletet ébresztőnek tartották a pedagógus jóakaratát, igazságosságát, részrehajlástól és személyeskedéstől mentességét a jutalmazás és a büntetés során. A büntetési formák iskolafokozatonként eltérőek voltak. Az elemi népiskolában a négyszemközt való megintés, pirongatás, padból való kiállítás eredménytelensége esetén a tanulót felügyelet mellett bennmarasztalták az iskolában. A szülő értesítése, s a tanuló tantestület előtt való megintése előzte meg a gondnokságnak történő bejelentést. Utóbbi intézkedésével fejeződött be a népiskola büntetések sora. A polgári és a középiskolákban az osztályfőnöki és az igazgatói megrovást a tanári testület előtt való megrovás, az intézetből való csendes, illetve az ország valamennyi polgári, illetve középiskolájából való eltávolítás, kizárás követte. Utóbbihoz az illetékes felsőbb hatóságok jóváhagyására volt szükség. Ezen iskolákban a testi fenyítésen túl tiltott volt a bezárás, különböző büntetési feladatok adása, a kitérdeltetés, az óráról való kiküldés, s a táplálékmegvonás is.

  Kulcsszavak: neveléstörténet, módszertan, nevelés, fegyelmezés, testi fenyítés

  Abstract: Managing behavioral difficulties of the folk schools in the first half of the 20th century in Hungary - The end of the 19th century and the first half of the 20th century was a period of widening education and eradicating illiteracy in civil nation states. The compulsory education laws also provided opportunities for the lower social classes to obtain a school qualification that also contributed to improving their social situation. The school as a socialization terrain, in its standards, behavioral and knowledge expectations, served the political and social stability of the current system. Because in many different groups of society they differ in many ways from the expectations of the school, in the behavior of the students, they caused the existence of permanent discipline problems, which were repeatedly dealt with in the pedagogical and psychological press and publications. Discipline generally meant creating an external order, in which the main role was the example of the teacher. During the reward and punishment, the goodwill and justice of the teacher were considered important. The forms of punishment were different at school level. At elementary school, pupils were first given oral warnings. Then the parents were informed, then the teaching staff and the guardians took action. In secondary schools, punishment ranged from verbal reprimand to exclusion from school. In high schools, physical punishments were forbidden.

  Keywords: history of education, methodology, education, disciplining, corporal punishment

 • Szűts-Novák Rita ,
  Szűts Zoltán :

  Absztrakt: Írásunkban visszanyúlva a magyar didaktikai hagyományokhoz, egy nem elhanyagolható neveléstörténeti jelentőséggel bíró, 20. századi magyar pedagógus a nevelésről, a tanári pályáról vallott gondolatait elemezzük, hiszen véleményünk szerint Imre Sándor neveléstudományi munkássága a mai korszerű oktatásra is hatással van.

  Kulcsszavak: Imre Sándor, pedagógia, neveléstörténet, tanítói szerep

  Abstract: A teacher should not command rather steer unnoticed (Imre, 1928, 196.) : teacher competences in Sándor Imre's pedagogical system - In this paper, referring back to the Hungarian didactic traditions, the author is examining the pedagogical thoughts of a 20th century Hungarian educator, Sándor Imre. The main statement of this paper is that his educational work of has an impact on today’s modern education.

  Keywords: Sándor Imre, pedagogy, educational history, pedagogical research

 • Tudlik Csilla :

  Absztrakt: Az élettervezés fogalma rendkívül összetett folyamat, de Mark Savickas (2015) szerint bizonyos részei kiválóan alkalmazhatók a pályaválasztási tanácsadásban is. Olyan új beavatkozási formáról van szó, amely élettörténeteket használ a mélyebb önismeret és célmeghatározás érdekében. Korábbi választásaink, döntéseink erősen befolyásolják életünk jövőbeli alakulását. Itt nem egyszerűen a "ki mint vet, úgy arat" elvről van szó, hanem a legkorábbi gyermekkori emlékek útmutatásáról anélkül, hogy terápiát végeznénk.

  Kulcsfogalmak: élettervezés, pályaválasztás, tanácsadás, korai emlékek

  Abstract: Life-design counceling and career orientation : how a childhood accident may help in career orientation? - The notion of life-design is extremely complex process, but according to Mark Savickas (2015) its parts can be used in career orientation. It is a new form of intervention which uses life-stories for deeper selfknowledge and goal-orientation. Prior choices and decisions strongly influence later life. It not simply follows the "we reap as we sow" principle, but the guidance of the earliest recollections without therapy.

  Keywords: life-design, career orientation, counseling, early recollections

 • Mező Katalin ,
  Varga Attiláné :

  Absztrakt: A tanulmány egy hydrocephalus-szal (vízfejűséggel) született, tanulásban akadályozott gyermek életútjának bemutatásával, személyiségfejlődésének, fejleszthetőségének elemzésével foglalkozik. A veleszületett vízfejűség hatásaként jellemzően értelmi, magatartásbeli, beilleszkedési zavarok alakulnak ki, melyek jelentős mértékben befolyásolják az egyén életminőségét. A publikációban egy tanulásban akadályozott hidrocephaliás tanuló esettanulmánya jelenik meg.

  Kulcsszavak: hydrocephalus, vízfejűség, fejlesztés

  Abstract: Learning disabilities children with hydrocephalus - case description - The study presents the case of a child with learning difficulties born with hydrocephalus focusing on the child’s life-cycle, analysis of personality development and the ability to develop. As a result of hydrocephalus, typically mental, behavioral, integration disorders develop which significantly affect the individual's quality of life. In this study we present the possible ways of development through a case study of a hydrocephalus child.

  Keywords: hydrocephalus, development

Konferencia beszámolók

Letöltés egy fájlban (1,7 MB - PDF)