a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód5. évf. 1. (2019.)

Tartalom

Empirikus tanulmányok

 • Emese Balázs-Földi :

  Abstract: Since the annexation to the European Union exceptional attention has been directed to equal opportunities and equal treatment of disadvantaged social groups in Hungary too. The Hungarian state tries to ensure them first and foremost with legal tools. It is, however, not enough to result in lasting changes in the attitude of the society. Personal experiences, as well as, positive messages transmitted by others can produce a positive effect on the development of inclusive approaches. With respect to sociodemographic characteristics (e.g. gender, age, school qualification) investigations into this field suggest different research results. The questionnaire data collection took place in three districts of Hungary. The research was aimed at questioning two test groups, on one hand the employees of social institutions who mainly deal with disadvantaged persons, on the other hand the residents of the given districts, who have the knowledge and approach of an average citizen. The ingenuity of the research is put down to the fact that in Hungary there had never been a research to explore the attitudes of social employees. A total of 747 persons filled in the questionnaires, out of which 408 employees in social institutions and 339 district residents. This present study discloses the deeper connections of the research results which are observable between the two test groups’ attitudes to persons with disabilities and sociodemographic characteristics. Its significance is crucial in identifying the characteristics of the colleague playing an actual role in the integration who, as a reference person, with his own personal involvement can promote the integration of disabled persons into workplace communities. In the research of attitudes three well-distinguished clusters were outlined, which were named as followings: accepting, uncertain/indifferent, rejecting. The study investigates what kind of sociodemographic characteristics the residents, and social workers who belong to the three clusters have. Do people who belong to the same cluster posses similar attributes in both test samples? What kind of attributes have the residents and social workers got who show a higher level of acceptance? According to the findings of the research the attitudes of the district residents differ in age, school qualification and personal experience, whereas in case of the social workers the difference in attitudes depends on age and school qualification.

  Keywords: employee with disabilities, social worker, inclusive approach, labour market, employment Disciplines: Business and management, sociology

  Absztrakt: Szociodemográfiai jellemzők és a fogyatékos munkavállalókkal kapcsolatos attitűdök összefüggései - Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta kiemelt figyelem irányul Magyarországon is a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségére, egyenlő bánásmódjára. A magyar állam ezek érvényesülését elsősorban jogi eszközök segítségével igyekszik biztosítani. Ezek azonban nem elegendőek ahhoz, hogy a társadalom szemléletében tartósan változásokat eredményezzenek. A befogadó attitűdök kialakulására pozitívan hatást gyakorolhatnak a személyes tapasztalatok, illetve a mások által közvetített pozitív üzenetek. Szociodemográfiai jellemzők (pl. nem, életkor, iskolai végzettség) tekintetében e tárgykörben született vizsgálatok eltérő kutatási eredményekről számolnak be. A kérdőíves felmérés adatgyűjtése Magyarország három járásában valósult meg. A kutatás két csoport megkérdezésére irányult, egyrészt az elsősorban hátrányos helyzetű személyek nehézségeivel foglalkozó szociális intézmények munkavállalóira, másrészt a járásokban élő lakosokra, akik a társadalom átlagpolgárainak tájékozottságával, szemléletével rendelkeznek. A kutatás egyedisége, hogy hazánkban nem irányult még vizsgálat a szociális munkások attitűdjeinek feltárására. A kérdőíves kutatás válaszadóinak összlétszáma 747 fő, ebből 408 fő szociális intézményi dolgozó és 339 fő járási lakos. Jelen tanulmány a kutatás azokat a mélyebb összefüggéseket feltáró eredményeit mutatja be, amelyek e két vizsgálati csoport fogyatékos emberekkel kapcsolatos attitűdjei és szociodemográfiai sajátosságai között megfigyelhetők. Ennek jelentősége a beillesztésben ténylegesen szerepet vállaló munkatárs jellemzőinek beazonosítása szempontjából lényeges, aki mint referenciaszemély személyes szerepvállalásával elősegítheti a fogyatékos ember munkahelyi közösségekbe történő integrációját. A kutatásban az attitűdök kapcsán három, jól elkülöníthető klaszter rajzolódott ki, melyek a következő elnevezéseket kapták: elfogadó, bizonytalan/közömbös, elutasító. A tanulmány arra keresi a választ, hogy milyen szociodemográfiai jellemzőkkel rendelkeznek e három klaszterbe tartozó lakosok, illetve szociális munkások? Mindkét vizsgálati mintában hasonló jellegzetességgekkel rendelkeznek-e az egy klaszterbe tartozók? Milyen sajátosságokkal rendelkeznek a magasabb szintű befogadást mutató lakosok és szociális munkások? A kutatás eredményei szerint a járási állampolgárok esetében az attitűdök az életkor, az iskolai végzettség, és a személyes tapasztalatok alapján is eltéréseket mutatnak, míg a szociális munkásoknál csak az életkor és az iskolai végzettség szerint jelentkezik attitűdbeli különbség.

  Kulcsszavak: fogyatékos munkavállaló, szociális munkás, befogadó szemlélet, munkaerőpiac, foglalkoztatás

 • Sándor Csibi ,
  Mónika Csibi :

  Abstract: The goal of this research was to investigate specific personality factors theorized to be involved in adolescents’ health behavior, such as individual differences in the level of purposes in life and the variations of life goals. The instrumentation for the study was a self-completed questionnaire, which included items for assessing health-behavior data, the Purposes in Life scale, and the Aspiration Index for life-goals’ assessment. There were 385 teenage study participants aged between 16-18 years (mean = 16.8 years; 182 boys - 47.3 % and 203 girls - 52,7%) in Transylvania, Romania. Results showed that adolescents who engaged in health protective behaviors (e.g., physical activity, fruit /vegetable consumption) reported higher levels of purposes in life and intrinsic life-goals, such as affiliation or personal growth. Conversely, those engaged in health risky behaviors (e.g., substance use, sweet/soft drink consumption) not only reported lower levels in having a purpose in life, but also tended to report fewer health goals for the future as well as personal growth. These findings argue that health professionals should incorporate and emphasize the development of teenagers’ life goals and purposes in the design and conceptualization of schoolbased prevention and health promotion programs that focus on fostering healthy life-style adoption.

  Keywords: purpose in life, life goals, health behavior

  Absztrakt: Egyéni különbözőségek a serdülők egészséges életmódjában az életcéljaik perspektívájából - A kutatás célja azoknak a specifikus személyiségtényezőknek vizsgálata, amelyek szerepet játszanak a serdülők egészséges életmódjában. Eszközök: önkitöltős kérdőív, amely az egészséget védő viselkedésekre vonatkozó kérdéseket tartalmaz, az Életcélok skála, valamint az Aspirációs Index. Résztvevők: 385 tanuló, a 16 és 18 év közötti korcsoportból. Átlag életkoruk 16,8 év volt, nem szerinti eloszlásuk alapján 182 fiú - 47,3% és 203 lány - 52,7% vett részt a felmérésben. Eredmények: Az egészségvédő magatartást (mint például a fizikai aktivitás, a gyümölcs/ zöldségfogyasztás) tanúsító serdülők magasabb szintű és többnyire belső életcélokról számoltak be, mint amilyenek a személyes növekedés, és affiliáció. Másfelől, az egészségre kockázatot jelentő magatartású (mint például a szerhasználat, az édes/szénsavas üdítőital-fogyasztás) serdülők kevesebb életcélról számoltak be. Eredményeink arra utalnak, hogy a serdülők életcéljai, valamint ezeknek gazdagodása fontos az egészséges életmód elfogadására összpontosító iskolai prevenciós és egészségfejlesztési programok kialakításában és konceptualizálásában.

  Kulcsszavak: egészségvédő magatartás, életcélok, serdülők

 • Nóra Laoues-Czimbalmos ,
  Anetta Müller ,
  Éva Bácsné Bába :

  Abstract: In our research, we studied the leisure habits of students with disabilities (8-18 years, n = 289) living in the North Great Plain region using a questionnaire method. The aim of the research was to examine the leisure habits of children with disabilities in the region, their main characteristics and their recreational attitudes. Our goal was also the gender test to see whether there was a significant difference between the sexes and how this correlated with the results of the study of leisure habits in the wild. We sought to find out what the most common leisure time activities for general and high school students with disabilities are, how does this affect genders? What is their attitude towards spending time on leisure? What are their sporting habits and sporting consumption? We have found that recreational consumption of young people with disabilities is similar to the results of surveys carried among normal children as passive leisure time is dominant (listening to music, watching TV). In girls' leisure time, the preference for listening and reading is more dominant while watching TV, especially popular sports channels, is more characteristic of boys. For leisure-time activities, staying fit, trying out new things, and community experience is crucial for young people with disabilities. Recreational sports prove to be popular, as more than 50% of both girls and boys say they are engaged in recreational sports.

  Keywords: disabled students, leisure consumption, sports, attitudes

  Absztrakt: Az észak- alföldi régióban élő fogyatékos gyerekek aktív és passzív rekreációs fogyasztási szokásainak összehasonlító elemzése - A kutatásunkban az észak-alföldi régióban élő fogyatékos tanulók (8-18 év, n= 283) szabadidős fogyasztási szokásait vizsgáltuk kérdőíves módszerrel. A kutatás során célunk volt megvizsgálni a régióban élő fogyatékos gyerekek szabadidős fogyasztási szokásait, annak főbb jellemzőit, a szabadidős attitűdjüket. Célunk volt a gender vizsgálat is, hogy a nemek tekintetében tapasztalunk-e szignifikáns eltérést és ez az eredmény hogyan viszonyul az épek körében végzett szabadidőfogyasztási szokások vizsgálati eredményeihez. Választ kerestünk arra, hogy mik a fogyatékossággal élő általános és középiskolás tanulók leggyakoribb szabadidő tevékenységei, ez hogyan alakul a nemek viszonylatában? Mi jellemzi a szabadidő eltöltéshez kapcsolódó attitűdjüket? Mi jellemzi a sportolási szokásaikat, sportfogyasztásukat? Megállapítottuk, hogy a fogyatékosággal élő fiatalok szabadidős fogyasztása hasonlóan alakul, mint azt az épek körében végzett vizsgálatok eredményei is mutatnak, azaz a passzív szabadidő-eltöltés dominál (zenehallgatás, tv nézés). A lányok szabadidős fogyasztásában a zenehallgatás és olvasás preferenciája dominánsabban jelenik meg, míg a TV-nézésben a sportcsatorna népszerűsége a fiúk körében nagyobb, mint a lányokéban. A szabadidős tevékenységek esetében a fittnek maradni, az új dolgok kipróbálása, a közösségi élmény meghatározó a fogyatékossággal élő fiatalok esetében. A szabadidősport népszerűnek bizonyul, hiszen mind a lányok, mind a fiúk több mint 50%-a nyilatkozta, hogy végez szabadidős sportot.

  Kulcsszavak: fogyatékos diákok, szabadidős fogyasztás, sportolás, attitűd

 • Katalin Mező ,
  Ferenc Mező :

  Abstract: Although time plays a role as a latent or explicit factor in all creative processes, a direct examination of the role of time occurs less frequently in creativity research (Mező K., 2017; Mainemelis, 2002; Runco, 1999). This study focuses the revision of Hungarian versions of creativity tests because last standardization of these tests had been for more than 30 years. The applied tests were the Alternative Uses Test (as verbal creativity test), the Circles Test (as figural test) and the Raven nonverbal intelligence test (as a complementary means of study). The sample of this study was 1363 elementary and secondary school students, whose 35331 responses were recorded and analyzed. According to the results, the differences of scores of the old and new (revised) evaluation tables of all tests and age groups are significant (p ≤ 0,05). From viewpoint of the revised scores, there is significant difference with respect of fluency, originality and flexibility in both tests and all age groups. However, the differences of scores of other indicators (average originality, relative flexibility and revised average originality) are not significant.

  Keywords: creativity, creativity tests, revision

  Absztrakt: A szokatlan használat és a körök kreativitás tesztek magyar nyelvű változatainak felülvizsgálata általános és középiskolás diákok esetében - Bár az idő, mint látens vagy explicit tényező szerepet játszik minden kreatív folyamatban, az idő szerepének közvetlen vizsgálata ritkábban fordul elő a kreativitáskutatásban (Mező K., 2017; Mainemelis, 2002; Runco, 1999). Jelen tanulmány a kreativitás tesztek magyar változatainak felülvizsgálatára fókuszál, mivel ezeknek a teszteknek az utolsó sztenderdizálása több mint 30 éve volt. A vizsgálatban a Szokatlan Használat Teszt (mint verbális kreativitási teszt), a Körök teszt (mint figurális teszt) és a Raven nem verbális intelligencia teszt (mint kiegészítő vizsgálat) alkalmazására került sor. A kutatási mintát 1363 általános és középiskolás diák alkotta, akiknek 35331 válaszát rögzítettük és elemeztük. Eredményeink szerint szignifikáns különbség (p ≤ 0,05) van a régi és az új (revideált) értékelési táblázatok pontszámai között, az összes teszt és az összes korcsoport esetében. A felülvizsgált pontszámok szempontjából szignifikáns különbség van a fluencia, az originalitás és a flexibilitás tekintetében mind a tesztek, mind az összes korcsoport esetében. Az egyéb mutatók (átlagos originalitás, relatív flexibilitás és a revideált átlagos originalitás) különbségei nem jelentősek.

  Keywords: kreativitás, kreativitás teszetek, felülvizsgálat

 • Magdolna Nemes :
  The use of English media in early childhood49-57en [600.34 kB - PDF]EPA-03760-00018-0050

  Abstract: The flow of information in the digital age is facilitated not only by traditional media such as television, radio and print but also by new media such as the internet, desktops and integrated computers, tablets and smartphones etc. The presence of IT tools is quite common these days among kindergarten aged children (3-6/7), and even toddlers can use them on a daily basis. Moreover, modern pedagogy is unthinkable without digital devices that have become integral parts of innovations such as game-based learning, mediabased learning and edutainment. There are several language schools and bilingual creches where they accept very young children and babies. It is said that parents knows their child best and children spend a lot of time with their parents. In consequence, this provides an excellent opportunity for parents to raise a bilingual child even if it is not his/her first language. In our paper we are combining these two, currently central issues: the use of English-language media and early childhood language-learning, as only limited research is available about it. We are going to present the results of empirical research carried out mainly in kindergartens in Debrecen, which focused on early second language learning and the children’s use of media. Our research has two goals, so the questionnaires asked parents about the use of foreign-language media, its content and the time children spend consuming English content. In addition, we were interested in the parents’ attitude to their children’s English-language media use. We analyzed our data in the framework of early second language learning. Our research was carried out within the Early Childhood Research Group run by the Faculty of Education for Children and Special Educational Needs of the University of Debrecen. The research was carried out between October 2016 and January 2017.

  Keywords: early childhood, media, English-language media

  Absztrakt: Az angol nyelvű média használata kora gyerekkorban - A mai digitális világban veszélyes gyermeknek lenni. A gyerekek számára a technológia, a média tálcán kínálja az információkat, amit egy gyermek az életkori sajátosságai miatt nem minden esetben tud megfelelően értékelni. Az információ áramlását a médiaeszközök teszik lehetővé, mint a televízió, rádió, internet, tablet, telefon, számítógép, melyek használata rendkívül elterjedt napjainkban. Az internet-szolgáltatás mára elérhető a családok számára, és IKT eszközök segítségével a gyermek anyanyelvi szinten hallhatja az idegen nyelvet, amit a vizuális-auditív ingerek tesznek élménnyé. A 21. század elején a másik központi kérdés az idegen nyelv, elsősorban az angol nyelv ismerete. A szülők gyermekük érdekeit és majdani iskolai kötelezettségeit szem előtt tartva már a korai életkorokban beíratják őket idegen nyelvű tevékenységekre, köztük óvodai angol tevékenységekre, de a szülő otthon is megismertethet egy másik nyelvet gyermekével, valamint néhány hónapos kortól nyelviskolába is járhat a gyermekkel. Saját megfigyeléseink ösztönöztek arra, hogy érdemes a kora gyermekkor és az idegen nyelvű média kérdéseivel foglalkozni, hiszen a gyermekek életében is megjelennek az IKT-eszközök és használják is azokat. Dolgozatunkban azt mutatjuk be, hogy ezen eszközök alkalmazása már nem csak a felnőttek kiváltsága, hanem a legkisebbeké is, esetünkben a 3-7 éves gyermekeké. A médiának a nyelvi szocializációban is fontos szerepe van: az internet és IKT eszközök segíthetik az idegen nyelvek elsajátítását. Az informatika a jövő záloga, ami magával vonzza az idegen nyelv tanulásának szükségességét és új lehetőségét is. Dolgozatunkban egy, debreceni óvodákban készült empirikus kutatás eredményeit (a vizsgálat ideje: 2016. ősztől 2017 tavaszig, N=60) is megjelenik, melynek tárgya a gyermekek korai idegen-nyelv elsajátítására és a gyermekek médiahasználatára irányult. A kérőíves vizsgálat a szülőket az idegen nyelvű médiumok használatáról, tartalmáról és idejéről kérdezte, valamint a szülői attitűdöt is vizsgálta. A vizsgálatunk nem reprezentatív, de megfelelő alapot ad számunkra, hogy megismerjük a kora gyermekkori angol nyelvű médiahasználat megjelenését napjainkban. A téma szélesebb körű reprezentatív módon történő vizsgálata is időszerűvé vált.

  Kulcsszavak: gyermekkor, média, angol nyelvű média

 • Sri Tatminingsih :

  Absztrakt: Emotional ability must be properly managed in order to survive and adapt to social life so that social and emotional abilities can be trained from an early age. As a part of early childhood, kindergarten is one of the most effective places to help children develop social and emotional abilities effectively through play activities. Thus, kindergarten teachers need to find alternative activities and play equipment that can stimulate socio-emotional abilities. One way is by means of the game "Coloured Stick" made of pieces of wood that is developed by combining three types of games, namely constructive games, educational games and traditional games. This teaching tool can be applied in an integrated manner in kindergarten learning activities, which include the opening, core, and cover with a strategy that varies according to the indicators of social-emotional development. The learning process is the use of the game "Coloured Stick" which is systematically designed and integrated so as to facilitate its application. The application of this tool was tested in small groups of 8 students over eight meetings in July and August 2015, and a large group of 14 students over 12 meetings in August and September 2015 in Fithria Islamic Kindergarten, South Jakarta. Subjects in the test groups were teachers and the kindergarten students. The results of both the trial groups were seen from the difference between initial and final assessment. The small trial group results increased by 0.1 points (4.88%) up to 0.29 points (9.76%) whereas the large trial group results increased by 0.05 points (1.63%)to 0.93 points (30.83%). Descriptive this increase occurred in the child are varied and each child's progress in socio-emotional capabilities in the grain or indicators of social-emotional abilities are different. This is very possible because each child has differing ability to absorb the learning content. The results show that the colored sticks game tool can help children develop social skills because the learning process can be carried out in groups. In addition to boosting the child's emotional development, it can also help children develop confidence and respect for themselves, not become easily frustrated because the concepts are according to the age and development of the children, and to exercise patience because they have to wait for their turn to play.

  Keywords: Coloured Stick, Comprehensive Game, Children’s Social-Emotional Ability, Kindergarten

  Absztrakt: Óvodás korú gyermekek szocio-emocionális képességeinek átfogó fejlesztése a Coloured Stick / Színes rudak nevű játék segítségével - Az érzelmi képességet megfelően kell irányítani a túlélés és a társas élethez való alkalmazkodás érdekében, így ezen készségek fejlesztése kora gyermekkortól szükséges. Kora gyerekkorban az óvoda a játéktevékenységeken keresztül az egyik legmegfelelőbb hely a gyermek társas és érzelmi képességeinek fejlesztésére Éppen ezért az óvodapedagógusoknak meg kell találniuk azokat a tevékenységeket és játékeszközöket, melyek a gyermekek társas és érzelmi képességeire jótékonyan hatnak. Az egyik lehetőség erre a Coloured Stick / Színes rudak nevű fából készült játék, amely három játékot ötvöz: konstruktív, oktatási célú és hagyományos játék. Az eszköz alkalmazható az óvodai tanulási tevékenységek során. A játék használata maga a tanulási folyamat. A játék alkalmazását nyolcfős gyerekcsoportban vizsgáltuk nyolc megfigyelés során 2015 júliusában és augusztusában, majd egy nagyobb, 14 főből álló csoportban 12 alkalommal 2015 augusztusában és szeptemberében. A vizsgálatot a Fithria Islamic Kindergarten-ben [Fithria Iszlám Óvoda], Jakarta déli részén végeztük. Az eredmények a kezdeti állapot és a záró értékelés között megmutatkoznak. A kisebb, próbacsoport eredményei 0.1 -ról (4.88%) 0.29-ra nőttek (9.76%), míg a nagyobb csoportban 0.05 -ről (1.63%) 0.93 -ra (30.83%) emelkedtek a mutatók. A növekedés a gyerekek körében változó, mert minden gyermek érzelmi és társas képességeinek fejlődése a társas-érzelmi képességek indikátorainak tükrében más és más. Ez azért lehetséges, mert minden gyermeknek eltérőek a képességei a tanulási tartalom befogadására. Az eredmények azt mutatjk, hogy a színes rudak játék segíthet a gyermekek társas készségeinek fejlesztésében, mert a tanulási folyamat csoportokban zajlik. Ezen kívül a játék elősegíti a gyermek érzelmi fejlődését, ami segít a gyermeknek magabiztosabbá válni és tiszteletet kivívni társai körében. A gyermek nem válik könnyen frusztrálttá a játék felépítésének következében, hiszen a játék igazodik a gyermekek életkorához és feljettségi szintjéhez. A gyermekek a türelmüket is fejleszthetik, mert meg kell várniuk, mikor következnek a játékban.

  Kulcsszavak: Coloured Stick / Színes rudacskák, óvoda, gyermekek szocio-emocionális képessége, fejlesztőjáték

Módszertani tanulmányok

 • Luca Kiss :

  Abstract: Absolute pitch (AP), the ability to identify and produce musical pitches without a reference point, is extremely rare and is considered to be a special ability. Although research has focused on this topic for decades, there is no consensus about why AP only occurs in 1 out of 10.000 individuals and how it is acquired. Therefore, the present article aims to review and reconcile the previous findings in order to understand the potential contribution of training and genetics in AP acquisition. Based on experimental psychological and genetic findings, it is concluded that although some components of AP are implicit and exist in the general population, both early musical training and genetic factors are crucial for AP development. This conclusion is supported by neuroscientific findings that provide evidence for differences in activations in specific brain areas between AP possessors and non-possessors.

  Keywords: absolute pitch, musical training, pitch memory, pitch labelling, relative pitch

  Absztrakt: Különleges képesség az abszolút hallás? Áttekintés genetikai, neurológiai és kísérleti pszichológiai tanulmányok alapján - Az abszolút hallás, vagy a zenei hangok referencia pont nélküli felismerése és produkálása, egy különleges és ritkán előforduló képesség. Annak ellenére, hogy a kutatások több mint egy évszázada foglalkoznak ezzel a témával, nincs egyértelmű válasz arra a kérdésre, hogy az abszolút hallás miért csak minden tízezredik emberben fordul elő és hogyan alakul ki. Ezért, a jelen tanulmány célja, hogy áttekintse a korábbi szakirodalmakat és megvizsgálja a zenei képzés és a genetika jelentőségét az abszolút hallás kifejlődésében. Az áttekintő vizsgálatunk a kísérleti pszichológiai és genetikai kutatások alapján azt a következtetést vonta le, hogy habár az abszolút hallás egyes komponensei az általános népességben is jelen vannak, a korai zenei képzés és genetikai tényezők döntő fontosságú az abszolút hallás kifejlődésében. Ezt a következtetést támasztják alá az idegtudományi kutatások eredményei is, amelyek különbségeket mutatnak az abszolút hallással rendelkező és nem rendelkező emberek között az egyes agyi területek aktiválásában.

  Kulcsszavak: abszolút hallás, zenei képzés, hang emlékezet, hang megnevezés, relatív hallás

 • András Tatár ,
  Andrea Lenténé Puskás ,
  Melinda Bíró ,
  József Márton Pucsok ,
  Péter Hidvégi :
  Accessible tourism services in the North Great Plain region77-81en [272.43 kB - PDF]EPA-03760-00018-0080

  Abstract: In the ever-increasing competition between the tourist destinations, the rethinking of the primary and secondary attraction factors (Bácsné et. al., 2018), their re-planning, supplementation, and development are indispensable. This is also true for the Hungary and the Northern Great Plain region, where the availability of therapeutic and thermal water is a priority factor (Müller & Könyves, 2006; Müller & Kórik 2009; Michalkó & Rácz 2011; Löwei 2017). The further development towards accessible tourism, even for a long-standing, well-established destination in health tourism is to be considered, in order service providers not only could strengthen their existing position but also open up to new markets and consumer groups (Mosonyi et. al. 2013, Lengyel 2015). The understanding and implementation of strategies for new consumer groups include the product and service evaluation based on individual leisure constraints.

  Keywords: accessible tourism, destination attraction factors, inclusion, leisure constraints of people with special needs

  Absztrakt: Hozzáférhető turisztikai lehetőségek az észak-alföldi régióban - Az idegenforgalmi célpontok közötti egyre növekvő versenyben elengedhetetlenek az elsődleges és a másodlagos vonzerők újragondolása (Bácsné et al., 2018), újratervezése, kiegészítése és fejlesztése. Ez igaz Magyarországra és ezen belül az észak-alföldi régióra is, ahol a terápiás célra hasznosítható gyógyvíz és termálvíz rendelkezésre állása kiemelt tényező (Müller és Könyves, 2006; Müller és Kórik 2009; Michalkó és Rácz 2011; Löwei 2017). A hozzáférhető idegenforgalom irányába történő továbbfejlesztést még az egészségturizmus régóta, jól működő desztinációinak is fel kell vállalniuk, hogy ezzel a szolgáltatók ne csak megerősítsék meglévő pozíciójukat, hanem új piaci szegmensekre és fogyasztói csoportokra is nyitottak legyenek (Mosonyi et al. 2013, Lengyel 2015). Az új fogyasztói csoportok fogyasztói szokásai megértése és az ennek megfelelő stratégia megvalósítása magában foglalja az egyéni szabadidős korlátokon alapuló termék- és szolgáltatásértékelést.

  Kulcsszavak: hozzáférhető idegenforgalom, rendeltetési hely vonzereje, befogadás, szabadidős korlátok a speciális igényűek számára

 • Norbert Tóth :

  Abstract: Present paper focuses on the social inequalities that are mainly manifested in the educational system. Therefore, I aim at reflecting on the sociological definitions that codify the subject in a theoretical context. The theoretical background of the study comprises the subsequent notions: equality and equity, inclusive society and education, bicultural socialization and the relation between social mobility and school.

  Keywords: education, equality, inclusion, socialization

  Absztrakt: A társadalmi egyenlőtlenségek oktatási rendszerben megjelenő legfontosabb fogalmainak interpretációja - A tanulmány azon társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozik, amelyek elsősorban az oktatási rendszerben manifesztálódnak. Ennek értelmében a dolgozat arra vállalkozik, hogy azokat a szociológiai fogalmakat járja körül, amelyek a témát elméleti kontextusba ágyazzák. A tanulmány elméleti vázát a következő főbb terminológiák képezik: esélyegyenlőség és méltányosság, inkluzív társadalom és oktatás, bikulturális szocializáció, valamint a társadalmi mobilitás és az iskola relációja.

  Kulcsszavak: oktatás, inkluzió, szocializáció

Műhely bemutató

Letöltés egy fájlban (2,4 MB - PDF)