a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód4. évf. 4. sz. (2018.)

Tartalom

Empirikus tanulmányok

 • Balázs-Földi Emese :
  Foglalkoztatási esélyegyenlőséget támogató HR-eszközök7-17 [372.36 kB - PDF]EPA-03760-00016-0010

  Absztrakt: A magyarországi statisztikai felmérések, illetve korábbi kutatások rámutatnak a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci hátrányaira, amely miatt foglalkoztatottságuk elmarad az átlag populáció foglalkoztatottságától. E hátrányok hátterében részben a társadalomban és a munkáltatók körében tapasztalható előítéleteken nyugvó negatív attitűdök állnak. Ugyanakkor a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkahelyi beillesztése, illetve tartós foglalkoztatása során nem csak a munkáltatók, hanem a munkavállalók befogadó attitűdje is lényeges momentum. A hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok gazdasági aktivitását elősegíthetik foglalkoztatáspolitikai eszközök, de elhelyezkedésükhöz, beilleszkedésükhöz, munkavégzésükhöz munkáltatóiktól további segítséget igényelhetnek. A nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatóktól várt és kapott segítség, illetve annak mértéke nem mindig találkozik egymással. E témakör vizsgálatára még nem irányult empirikus kutatás. Vizsgálatom célja, hogy Hajdú-Bihar megye három járásának szociális intézményeiben dolgozók, illetve a járásokban élők a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos attitűdjét, szemléletét, ismereteit feltárjam. A kutatás módszere kérdőíves felmérés, amely összesen 747 fő (408 fő szociális intézményi munkavállaló és 339 fő lakos) bevonásával készült. Jelen tanulmány a kutatás azon felderítő jellegű eredményeinek bemutatására fókuszál, amelyek a vizsgálati csoportok a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő HR-eszközök alkalmazásával kapcsolatos tájékozottságát, ismereteit tárják fel. A tanulmány a következő változók mentén értékeli az eredményeket: beosztás, a megváltozott munkaképességről előzetesen szerzett ismeretek és a megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos munkatapasztalatok. A kutatás eredményei szerint a megváltozott munkaképességű személyek számára a szervezetek leginkább a személyre szabott munkakört, a kedvezményes munkaidőt, valamint az akadálymentesített munkahelyi környezetet biztosítják, mely azonban nem biztos, hogy elégséges eszköz a célcsoport tartós foglalkoztatásához, mivel mobilitási nehézségeik miatt a munkahelyre való eljutás támogatása is kiemelt igényként jelentkezik körükben.

  Kulcsszavak: megváltozott munkaképesség, munkaerőpiac, befogadó szemlélet, diszkrimináció

  Abstract: HR tools supporting equal employment opportunity - Hungarian statistical surveys, as well as previous research point out the disadvantages experienced by persons with disability and a reduced work capacity on the labour market, due to which their employment falls behind the employment of the average population. In the background of these drawbacks there are partially negative attitudes in the society and among employers which are based on prejudices. On the other hand, in the course of the integration and permanent employment of persons with disability and a reduced work capacity not only the accepting attitude of employers but also that of employees is essential. Employment policy instruments may facilitate the economic activity of the disadvantaged labour market groups but they may need their employers to help them further with employment, integration and work. The expected or received help of the open labour market or its degree do not always meet. No empirical research has been done into this topic yet. The aim of my research is to explore the attitude, approach, and knowledge of workers in social institutions in three districts of Hajdú-Bihar county and of the inhabitants in these districts regarding persons with disability and a reduced work capacity. A questionnaire research was conducted, and altogether 747 persons (408 workers at social institutes and 339 citizens) were interviewed. The present study focuses on the exploratory-like results of the research which reveal the test groups’ familiarity with and knowledge of the application of those HR management tools that can further the employment of persons with a reduced work capacity. The study assesses the results based on the following variables: sex, school qualification, position, previously gained knowledge about the reduced work capacity, and work experience with persons with a reduced work capacity. The results of the research suggest that for persons with a reduced work capacity the organisations mainly ensure personalised field of work, preferential working hours, and accessible work environment, but it is not certain to be enough for the permanent employment of the target group as due to their mobility difficulties they would really need support to get to their workplace as well.

  Keywords: reduced work capacity, labour market, inclusive approach, discrimination

 • Laoues-Czimbalmos Nóra ,
  Müller Anetta :
  Az integráció-szegregáció helyzete egy kutatás tükrében19-31 [474.29 kB - PDF]EPA-03760-00016-0020

  Absztrakt: A múlt század utolsó éveitől egyre jobban hangsúlyozzák a társadalmi integrációt az európai uniós állásfoglálások (UNESCO 1995; Európa 1998), vagyis szorgalmazzák, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek ne legyenek méltánytalanul megkülönböztetve társaiktól, kirekesztve társadalmi közegükből (UNESCO 1995). Az integrált nevelést a közoktatásban az esélyteremtés, az esélyegyenlőtlenségek csökkentésének eszközeként tekintik (Mesterházi, 2002). Kutatásunkban integrált és szegregált intézményben nevelő-oktató pedagógusok (n=86) kérdőíves felmérésének eredményeit mutatjuk be az integráció kérdéskörével kapcsolatban, kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire befogadóak a szakemberek? Az eredmények azt mutatják, hogy a többségi iskolában tanító pedagógusok jelentős hányada, részben ért egyet az integrált neveléssel- oktatással az adott válaszok alapján. Felkészültségüket mindkét intézményben tanító pedagógusok, valamint gyógypedagógusok nem tartják megfelelőnek, elegendőnek az integrált nevelés-oktatás megvalósításához.

  Kulcsszavak: integráció, szegregáció, fogyatékossággal élő személyek

  Abstract: Integration has been an international trend over the last two or three decades, the impact of which is increasingly evident in Hungary. EU resolutions emphasize social inclusion (UNESCO 1995, Europe 1998), ie advocating that children with special educational needs should not be unfairly discriminated against and excluded from society (UNESCO 1995). Integrated education in public education is a means of creating opportunities (Mesterházi, 2002). In the integrated and segregated institution we present the results of a questionnaire survey of nursing teachers (n = 86) on the issue of integration, we were curious about how receptive the experts were. that a significant proportion of teachers in mainstream schools agree partly with integrated education on the basis of the responses given. Both their teachers and the special educators they do not consider it appropriate, enough to implement integrated education.

  Keywords: integration, segregation, people with disabilities

 • Nagy Zsuzsa ,
  Laoues-Czimbalmos Nóra ,
  Müller Anetta :

  Absztrakt: A testalkati mutatók és a motoros képességek felmérése a magyar Nemzeti Egységes Tanulói Fittség Tesztet (továbbiakban: NETFIT) a köznevelésbe kötelezően 2013/14-es tanévtől vezették be, melynek célja, hogy a mindennapos testnevelés hatásait tudja kimutatni, a tanulók fittségi és testalkati paramétereiben. A tesztek országos eredményeinek bemutatásánál az is kiderül, hogy a fittségi állapotot meghatározzák a genetikai adottságok, a családi háttér és a környezet is (Csányi et. al., 2015, Csányi és Kaj 2017), így az eredményeket ezen tényezők közös kontextusában lehet értelmezni. Kutatásunkban célunk volt megvizsgálni a budapesti középiskolás fiú tanulók NETFIT adatait a családi háttérvizsgálatokkal kiegészítve. Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy hogyan alakul a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumban tanuló fiúk fittségi profilja a NETFIT próbákban mutatott eredmények alapján. Milyen összefüggés van a családi háttér és a NETFIT mérésen nyújtott teljesítmény között? Felmérésünket a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum egyik legnagyobb iskolájában végeztük a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. Összesen 342 fő fiú tanulót vontunk be a vizsgálatba, ahol egy 35 kérdésből álló kérdőív segítségével kísérletet tettünk a NETFIT eredmények és a szocioökonómiai háttérmutatók összefüggéseinek feltárására. Számos kutatás igazolja, hogy a kedvezőbb SES-sel rendelkező tanulói csoportok, általában kedvezőbb fittségi mutatókkal rendelkeznek (Jiménez-Pavon és tsai, 2010, Ortega és tsai, 2013, Vandendriessche és tsai., 2012). Arra is számos bizonyíték áll rendelkezésre, hogy az országon belül kimutatható regionális szintű fittségiállapot-mutatók magasabbak a kedvezőbb SES-sel rendelkező régiókban (Charlton és tsai, 2014, Golle és tsai, 2014, Cleland és tsai, 2009, Welk, Saint-Maurice és Csányi, 2015). Kutatásunk során megállapítottuk, hogy a fejlesztésre szoruló tanulók leginkább a kisközségekből kerülnek ki, mintegy 58,3%-uk szorul fejlesztésre. Ezek az értékek szignifikánsan eltérnek (khi=218,6, df=20, p=0,000). Az életmód kialakításának alappillére a család (Mező 2018), amelynek szokásai, alakítják a gyermek sporthoz való viszonyát, s később igen nehéz azokat megváltoztatni (Herpainé et. al, 2017, Herpainé 2018). A vizsgálat bizonyította, hogy az adott mintán a vizsgált fiú tanulóknál az apa sportolási szokása döntően meghatározó, azonban az anya sportolási szokása nincs akkora hatással a vizsgált személyek sportolási szokására. Javaslatot teszünk a NETFIT teszt battériájának kiterjesztésére a vizsgált személy szocioökonómiai háttérvizsgálatával.

  Kulcsszavak: NETFIT, tesztbattéria, sport, testnevelés, szocioökonómiai háttér, életmód

  Abstract: Assessment of physical indicators and motor skills is the Hungarian National Unified Student Fitness Test (hereinafter referred to as "NETFIT"), which was introduced in public education from the 2013/14 academic year, which aims to demonstrate the effects of everyday physical education on the fitness and physiological parameters of students. When showing the national results of the tests, it is also shown that the fitness condition is determined by the genetic conditions, the family background and the environment (Csányi et al., 2015, Csányi and Kaj 2017) so results can be interpreted in a common context of these factors. In our research, we aimed at examining NETFIT data from Budapest secondary school students, supplemented by family background surveys. During our research, we sought to find out how the fitness profile of boys studying at the Budapest Technical Vocational Training Center is based on the results of the NETFIT tests. What is the relationship between family background and NETFIT performance? Our survey was carried out at one of the largest schools of the Budapest Technical Vocational Training Center at the Technical Training Center in Újpesti Two Teaching Grammar School and Technical College of the Budapest Technical Vocational Training Center. A total of 342 pupils were included in the study, where a questionnaire of 35 questions was used to investigate the correlations of NETFIT results and socioeconomic background indicators. Numerous studies have shown that the more favorable SES students have generally more favorable fitness indicators (Jiménez-Pavon et al., 2010, Ortega et al., 2013, Vandendriessche et al., 2012). There is also a great deal of evidence that country-specific regional status indicators are higher in regions with more favorable SES (Charlton et al., 2014, Golle et al., 2014, Cleland et al., 2009, Welk, Saint-Maurice and Csányi, 2015). During our research, we found that students in need of development mostly come from small communities, with some 58.3% developing. These values differ significantly (khi = 218.6, df = 20, p = 0.000). The basic pillow of the lifestyle is the family (Field 2018), the habits of which shape the child's relationship with sports, and later it is very difficult to change them (Herpain et al., 2017, Herpainé 2018). The study showed that the father's sporting habits are decisive in the case of the examined boy's pupils, but the mother's sporting habit does not have the same effect on the sportsman's behavior. We propose to extend the NETFIT test bundle with the socioeconomic background examination of the examined person.

  Keywords: NETFIT, test betting, sport, physical education, socioeconomic background, lifestyle

 • Schéder Veronika :
  Ismeretek a szelektív mutizmusról45-57 [341.79 kB - PDF]EPA-03760-00016-0040

  Absztrakt: Szülők, pedagógusok, de gyakran még szakemberek (pszichológusok, terapeuták) is értetlenül állnak egy rejtélyes kommunikációs zavarral szemben, amelyet a szakirodalom szelektív mutizmusként definiál. A szelektív mutizmussal élő gyermekek ugyanis idegenek előtt (főként az óvodában és az iskolában) senkivel sem beszélnek, holott beszédfejlődésük ép, és otthoni környezetben, a szüleikkel és családtagjaikkal rendesen kommunikálnak. (Ritkábban, de ennek ellenkezője is előfordulhat: egyes családtagjaikkal - például a szülőkkel, vagy csak az egyik szülővel - nem beszélnek, az intézményi nevelés színterein azonban igen.) Ha még az óvodában annyira nem is, de az iskolában már nagy gondot okoz ez a probléma. Hiszen nemcsak a szülőknek, de a pedagógusoknak sincsenek eszközeik a nembeszélő gyerekek speciális kezeléséhez, kommunikációs gátjaik áthidalásához, és ez megnehezíti a nevelésoktatás folyamatát. Az alábbi tanulmányban annak jártunk utána, vajon milyen okok vezethetnek a szelektív mutizmus kialakulásához, s e háttérinformációk ismeretében hogyan tudnak (tudnak-e) a szülők és a segítő szakemberek (ideértve a pedagógusokat is) a tünetek áthidalásában, feloldásában eredményesen együttműködni.

  Kulcsszavak: szelektív mutizmus, szociális fóbia, beszédviselkedés-minta, szorongás, dependenciazavar

  Abstract: Introduction into selective mutism - Parents, teachers, and often even experts (including psychologist and therapists) are baffled by a mysterious communicative disorder, which is defined by relevant literature as “selective mutism.” Children living with this disorder refuse to speak to anyone (especially in kindergarten and in school), in spite of the fact that their vocal development is unharmed and they communicate with their parents and other family members normally at home. This disorder may not cause problems in kindergarten but all the more so in school. Pedagogues lack any tools for the special treatment of non-speaking children, in order to help them overcome their communicative barriers, and this raises several obstacles in the teaching process. In this paper, the reasons leading to selective mutism are discussed besides the question whether, in cognisance of the background knowledge, supporting experts (including teachers) can, if at all, cooperate successfully in bridging and resolving symptoms.

  Keywords: selective mutism, social phobia, vocal behaviour pattern, anxiety, dependency disorder

Módszertani tanulmányok

 • Galán Anita ,
  Rákó Erzsébet ,
  Szabó Gyula :

  Absztrakt: A technológiai fejlődés következtében az internet és az IKT-eszközök manapság szinte bárki számára elérhetőek, a fiatalok körében pedig a használat általánossá, szinte folyamatossá vált. Ennek következtében egyebek mellett átalakultak a fiatalok kommunikációs szokásai, de az online világ okozta veszélyekkel is szembe kell nézniük. Ilyen veszély lehet az internetfüggőség, a megtévesztés, az online zaklatás is. Tanulmányunkban utóbbi problémát helyeztük középpontba, és a digitális átalakulás hatásainak ábrázolása után az online zaklatás veszélyeit mutatjuk be nagymintás kutatások felhasználásával. Ezek után a gyermekvédelem lehetőségeit tekintjük át a probléma kezelése, megelőzése kapcsán.

  Kulcsszavak: internet, online zaklatás, gyermekvédelem, ifjúság

  Abstract: As a result of technological changes, the Internet and ICT-tools have become available to almost anyone, and the usage among young people is nearly continuous. Therefore, the communication habits of young people have changed, and they also face the dangers of the digital world. This risk can be internet addiction, deception, or cyber-bullying. In our paper, we have focused on the cyber-bullying. Firstly, we analyze the effects of digital transformation. Later on, we present the dangers of cyber-bullying by using large-scale research results. Thereafter, we describe the possibilities of child protection in dealing with and preventing this problem.

  Keywords: Internet, cyber-bullying, child care, youth

 • Nagygyőryné Kerti Ibolya :
  A cigány nyelv helye a közoktatásban73-81 [313.65 kB - PDF]EPA-03760-00016-0060

  Absztrakt: A magyarországi cigány népesség nemcsak társadalmi, kulturális és etnikai, hanem nyelvi szempontból is sokszínű. Az oktatás, az egészségügy, a munkaerőpiaci helyzet, és a társadalmi rétegződés cigánysággal kapcsolatos kérdései folyamatosan a társadalomtudományi diskurzus részei. Ugyanakkor a cigány nyelv és a cigány nyelv használatának vizsgálata csak szűk szakmai kör érdeklődésére tarthat számot, miközben a fokozatos nyelvcsere, a nyelvmegtartás és nyelvvesztés, vagy a nyelvpolitika kérdései különösen aktuális problémavilágot mutatnak. Olyan nyelvről beszélünk, amely hosszú évszázadokon keresztül fent tudott maradni az indokolatlanul erőltetett nyelvi és etnikai asszimiláció mellett. Hazánkban a nemzetiségi nevelés, oktatás formája mindig szorosan összefügg a mindenkori oktatáspolitikával. Úgy gondolom, az oktatási intézményekben minden tanuló gazdagodik egy másik nemzetiség kultúrájának, nyelvének megismerésével, amennyiben lehetősége van az iskolában tanulni azt. A statisztikai elemzés során arra kerestük a választ, hogy kimutatható-e összefüggés a cigányság területi megoszlása és a cigány nemzetiségi oktatást folytató iskolák között.

  Kulcsszavak: nemzetiségi nyelvoktatás, identitás, cigány nyelv, nyelvmegőrzés

  Abstract: The place of the gypsy language in public education - The Hungarian gypsy population is not only varied from social, cultural and ethnical side, but also from the lingual viewpoint. The education, health, the situation of the labour market and the social sciences discourses are continuously in connection with the Gypsy people. At the same time the examination of the gypsy language and the use of gypsy language can only be interest of a narrow professional circle, while the phases of gradual language changes, the language retention and loss, or the language policy issues are showing particular problems. We are talking about a language that has been able to preserve its origins, besides the forced lingual and ethical assimilation. In our country, the form of the national upbringing and education is always really closely related to the educational policy. In my opinion, every student in the educational institutions is enriched with the knowledge of other nationalities culture and language, as they have opportunity for studying it. During the statistical analysis, we looking for answers to the question of whether this relationship can be traced between the territorial distribution of Roma Gypsies and the schools of Gypsy nationality education.

  Keywords: national language education, identity, Gypsy language, language preservation

 • Pető Ildikó :

  Absztrakt: Kevés olyan vizsgálat van, ami a súlyos-halmozottan fogyatékos (súlyosan-halmozottan fogyatékos) gyermekeknek az otthoni, családi környezetben való jelenlétét vizsgálta. A jelen írás célja, hogy végiggondolja, összefoglalja a gyermekek részvételét a családi tevékenységekben, hogy mennyire tudnak valóban családtagok lenni. A "részvételt" részben úgy definiálhatjuk, hogy a személy fizikailag ott van, jelen van valahol, valamilyen tevékenység során, részben pedig, mint elköteleződést, aktív részvételt a tevékenységben. De egy tevékenységben, eseményben való részvétel csak akkor lehetséges, ha a tevékenység bekövetkezik és fel is ajánlják a gyermekeknek vagy a felnőtteknek. A súlyos értelmi fogyatékos vagy súlyosan-halmozottan sérült gyermekek és felnőttek ebben az értelemben (is) nagymértékben másoktól függenek. A családi életben való aktív részvételt befolyásolhatják, akadályozhatják vagy elősegíthetik például a gyermek jellemzői, az adott családi tevékenységek gyakorisága, a családi jövedelem, az anya és apa iskolai végzettsége, a szokások, a megvalósítást elősegítő stratégiák és esetleg a személyi segítő.

  Kulcsszavak: gyógypedagógia, súlyos-halmozottan fogyatékosok

  Abstract: There are only few studies to investigate the presence of children with profound intellectual and multiple disabilities in their home and family environment. The aim of this paper is to consider and to summarize the participation of children in family activities as to what extent they can actually be family members. "Participation" can be defined, on the one hand, as the person’s physical presence at a place or during some activity, on the other hand, as a commitment, an active participation in the activity. But participation in an activity or event is only possible if the activity occurs and is also offered to children or adults. In this sense, children and adults with profound intellectual and multiple disabilities rely heavily on others. Active participation in family life may be affected, hindered or promoted by several factors, for example, the characteristics of the child, the frequency of family activities, the family income, the mother's and father's educational level, the habits, the strategies of implementation or eventually the personal assistant.

  Keywords: special education, profound intellectual and multiple disabilities

Műhely bemutató

 • Somogyiné Lakatos Andrea :

  Absztrakt: A középiskolai tanulmányok elején a látássérült fiataloknak számos kezdeti nehézséggel kell megküzdeniük a mindennapi iskolai élet során. Az intézmény területén való tájékozódás, a középiskolai életritmus, a magasabb osztálylétszámok, a szaktanárok által alkalmazott, magasabb szintű, önállóbb gondolkodást igénylő tevékenységek és módszerek nagyobb kihívást jelentenek számukra, mint ép társaiknak. Különösen nehezebb helyzetekkel találkoznak azok a látássérült fiatalok, akik a korábbi években szegregált intézményben tanultak, ahol kisebb osztályközösségben, tiflopedagógus, speciális eszköz, egyéni megsegítést biztosító fejlesztő foglalkozások támogatással végezték tanulmányaikat. Az utazótanári szolgáltatás biztosítja azt, hogy integrált környezetben ez a támogató megsegítés jelen legyen a látássérült tanulók és a velük foglalkozó középiskolai szaktanárok számára egyaránt.

  Kulcsszavak: inklúzív nevelés, utazótanár, szolgáltatási leírás, támogató együttműködés

  Abstract: Professional recommendation for the traveling teacher’s who are working with the visually impaired and habilitation personality development high-schooler - At the beginning of high school studies where visually impaired with young people have to outbrave with much daily difficultly. Orientation in the institution about high school ‘s rythymys higher class sizes, and higher levels of attitudes and methods that require more independent thinking by class teachers are more challenging to them than their good companions. Particularly heavier situations are encountered by young people with visually impaired who have been studying in a segregated institution in previous years, where they have completed their studies in a smaller class community, a educator, a specialized tool, and individual development assistants. The travel ambulance service ensures that this supportive assistance is provided in an integrated environment both for students with visually impaired and secondary school teachers.

  Keywords: inclusive education, traveling teacher, service description, supportive cooperation

Letöltés egy fájlban (1,5 MB - PDF)