a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód4. évf. 2. sz. (2018.)

Tartalom

Módszertani tanulmányok

 • Kamp Alfréd :

  Absztrakt: A tankönyv nélkülözhetetlen taneszköz az egyes tantárgyak tanítási-tanulási folyamatában. Ez a tanulmány megvizsgálja, hogy egy új fejlesztésű hazai történelem tankönyv mintafejezete mennyiben felel meg az IPOO tanulási modellben körvonalazott tanulási fázisoknak, és javaslatokat tesz a választott tankönyvnek a történelemórákon történő hatékony felhasználására.

  Kulcsszavak: történelemtanítás, tankönyv, IPOO-modell, tanuláselmélet

  Abstract: Textbooks are essential teaching tools in the teaching-learning process in certain subjects. This study examines whether a newly developed national history textbook’s sample chapter can meet the requirements of the learning stages outlined in the learning model of IPOO, and makes suggestions for the effective use of the chosen textbook through History lessons.

  Keywords: history teaching, textbook, IPOO-model, learning theory

 • Dobos Orsolya :

  Absztrakt: A tanulmányban bemutatásra kerül néhány alternatív iskolai gyakorlat, melynek fókusza a tanulók választásának biztosítása a tanulás információszerző, ezen belül is a témaválasztás és forráskutatás, valamint a tanulásszervezés fázisában. A tanulás fázisai az IPOO-modell szerint kerülnek értelmezésre. A gyakorlatok bemutatása után néhány megoldást javaslunk, melyekkel hasonló választási lehetőségeket biztosíthatunk a tanulók számára hagyományos iskolai keretek között is.

  Kulcsszavak: alternatív iskolák, IPOO-modell, információszerzés, tanulásszervezés

  Abstract: In this article some alternative school practices are presented, focusing on the choices of students during the information gathering phase of learning, including the topic selection and resource research as well as the learning organization phase. Learning phases are interpreted according to the IPOO-model. After the introduction of the practices we propose some solutions that will provide students with similar choices in the traditional school environment.

  Keywords: alternative schools, IPOO-modell, information gathering, organization of learning

 • Aranyi Fruzsina :
  Múzeumpedagógiai foglalkozás az IPOO-modell tükrében27-35 [1.50 MB - PDF]EPA-03760-00014-0030

  Absztrakt: A látogatóbarát múzeumi szemléletmód elterjedésével a múzeumi szakemberek kiállításaikkal igyekeznek minél szélesebb látogatói réteget megszólítani. Ehhez szükséges a kiállítások szakszerű interpretációja a különböző korosztályok számára. Így mindinkább felértékelődik mind a múzeumpedagógusok szerepe, mind a múzeum, mint non-formális oktatótér fajsúlyossága. Egy-egy kiállítás jellegét azonban bizonyos esetben nagyban befolyásolhatja a kiállítótér struktúrája is. A Debreceni Irodalom Háza öt kisebb egységre tagolt hosszú, egyenes tér, melyben az Álmodó magyarok című állandó irodalmi kiállítás található. Ebben a térben jelent meg elszórtan a REJTŐzködő Irodalom című időszaki kiállítás. A kiállítótér zegzugossága kiváló lehetőséget biztosított egy mozaik szerű elrendezésre, s ezáltal egy játékosított múzeumpedagógiai foglalkozásra. Tanulmányunkban ezt a módszert vizsgáljuk meg az IPOO-modell tükrében. A módszer a tanulás hatékonyabbá tételét célozza, és kiválóan alkalmazható non-formális oktatási környezetben is, ahol a tanulás a kiállítás által közvetített információk meglétét takarja.

  Kulcsszavak: non-formális oktatási környezet, múzeumpedagógia, játékosítás, látogatóbarát múzeumok, IPOO-modell

  Abstract: With the spread of the visitor friendly museum approach the professionals of the museum strive to address a visitor layer as wide as possible. It requires the professional interpretation of exhibitions for the different ages. Thus, both the role of museum pedagogues and the museums as non-formal education space are appreciated increasingly. However, the nature of an exhibition also may be influenced in certain cases by the structure of the exhibition space. The Literature House of Debrecen is a long straight space divided into five smaller units, in which the permanent literature exhibition of Dreaming Hungarians can be found. The periodical exhibition with the title of ’REJTŐzködő Irodalom’ appeared in this space in a scattered way. The character of the exhibition space provided an excellent possibility for a mosaic layout and in this way for a gamified musem pedagogical activity. In our study this method is examined in the light of the IPOO-model. The aim of the method is how to make the learning more efficient and it can also be used in an excellent way in the non-formal education environment where learning covers the presence of pieces of information conveyed by the exhibition.

  Keywords: the non-formal education, museum pedagogy, gamification, visitor friendly museums, IPOO-model

 • Nagy Róbert :

  Absztrakt: Azon technológiai változások, amelyek megteremtették a magas internet-penetráció és a hordozható online eszközök birtoklásán keresztül az információkhoz való, a megelőző időszakhoz viszonyítva, kevés technikai korlátba ütköző hozzáférését, szükségessé teszi a tanulás-tanítás folyamatáról, annak tartalmáról, eszközeiről, módszereiről, a különböző szerepekről való gondolkodást. Jelen publikációban áttekintésre kerülnek a fenti folyamatok által létrehozott online tanulási környezet jellegzetességei, lehetséges szerepe a tanulás információ feldolgozó folyamatként történő értelmezésében. A vizsgálat fókuszában az mlearning IPOO-modell szerinti elemzése áll.

  Kulcsszavak: m-learning, online tanulási környezet, ipoo-modell, tanulási stratégia

  Abstract: Technological changes have created a high level of internet penetration and also the access to information that is less limited nowadays compared to earlier times, through the possession of portable online devices. These changes make it necessary to think about the process of teaching and learning, as well as the content, the means and methods of it. In this paper review not only the features of online learning environment created by the processes mentioned above, but also its possible role in understanding learning as an information processing procedure. The focus of research is the analysis of the m-learning IPOO-model.

  Keywords: m-learning, online learning environment, IPOO-model, learning strategy

 • Borbély Ildikó :

  Absztrakt: E tanulmány a tudatos jelenlét alapú stressz redukciós módszer (MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction) hatásait mutatja be az IPOO-modell alapján. A tanulmány célja, a tudatos jelenlét alapú stresszredukciós módszer hatásának ismertetése a pszichológiai jóllétre és a pszichológiai rugalmasságra, valamint bemutatásra kerülnek a téma kutatásainak eredményei is. A kutatások metaanalízise révén arra számítunk, hogy a tudatos jelenlét alapú stresszredukciós módszer hatására növekedni fognak a pszichológiai jóllét és a pszichológiai rugalmasság mutatói, s a módszer eredményesen beépíthető az IPOO-modell alapú tanulásértelmezésbe is.

  Kulcsszavak: IPOO-modell, MBSR, pszichológiai jóllét, pszichológiai rugalmasság

  Abstract: About effects of mindfulness based stress reduction (MBSR) from aspects of IPOO-model - The aim of this study is to show on the effects of Mindfulness Based Stress Reduction from viewpoint of the IPOO-model.

  Keywords: IPOO-model, MBSR, psychological well being, psychological felxibility

 • Mező Ferenc ,
  Mező Katalin ,
  Mező Lilla Dóra :

  Absztrakt: Mező IPOO-modellje szerint a tanulás egyfajta információfeldolgozás, melynek négy különböző, de egymással összekapcsolódó komponense van. Ezek az összetevők: input, process, output és organizáció. Ez a modell a tanulási jelenségek széles körének elemzésére, diagnosztizálására és fejlesztésére használható (a személyiségfejlesztéstől a tanulási stratégiák és képességek fejlesztéséig). Jelen tanulmány rövid összefoglalót ad a képességdiagnosztika- és fejlesztés lehetőségeiről az IPOO-modell elméleti keretében.

  Kulcsszavak: képesség, fejlesztés, diagnosztika, IPOO-modell, játék

  Abstract: Ability development games from aspects of IPOO-modell: the possibility of diagnostics integrated in development - According to Mező's IPOO-model of learning, the learning is a kind of information procesing, which has got four different, but related component. These component are: input, process, output and organization. This model is useable to analyzing and to diagnostic and to develop of wide range of learning phenomenons (from personaliy development to the development of learning strategies and abilities). Present study gives a short summarize about possibilities of ability diagnostics and development in theoretical frame of IPOOmodel.

  Keywords: ability, development, diagnostics, IPOO-model, game

Műhely bemutatók

 • Mező Katalin ,
  Mező Ferenc :
  Egy innovációs kör innovációs portfóliói69-76 [530.75 kB - PDF]EPA-03760-00014-0070

  Absztrakt: A magyar K+F Stúdió Kft. Innovációs Köre egy fiatal felnőtteknek szóló speciális tehetséggondozó program, mely a Nemzeti Tehetség Program egyik pályázata keretében valósult meg (pályázati azonosító: NTP-PKTF-17-0017). E program eredményeinek egyike egy e-könyv, mely (n=42) fiatal felnőtt innovációs portfólióit tartalmazza. E cikk ennek a programnak és kiadványnak a tapasztalatait összegzi.

  Kulcszavak: innováció, tehetség

  Abstract: Innovation portfolios of an innovation club - The Innovation Club of the Hungarian K+F Studio Ltd. is a special talent development program for young adults, which program was realized in frame of a project of National Talent Program (project code is NTP-PKTF-17-0017). One of the results of these program project is an e-book, which contains young adults' (n=42) innovational portfolios. This article summarizes the experiences of these program and book.

  Keywords: innovation, talent

Recenzió

Konferencia beszámolók

Pályázati felhívás

Letöltés egy fájlban (4,6 MB - PDF)