a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód4. évf. 1. sz. (2018.)

Tartalom

Empirikus és értekező tanulmányok

 • Nemes Magdolna ,
  Nagy Anikó :

  Absztrakt: Tanulmányunkban a kisgyermekkori nyelvtanulás jelenségével foglalkozunk. A szakirodalom áttekintése során bemutatjuk, milyen szerepe van az életkornak az idegennyelvtanulásban, melyek az alapvető különbségek a nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás között. A továbbiakban ismertetjük, milyen intézményes lehetőségek (üzleti vállalkozásként működő nyelviskolák, családi bölcsődék) vannak a kisgyermekkori nyelvtanulásra Nyíregyházán 2017-ben. A kutatásunk kerestük a választ arra is, milyen módszertani szempontból változások figyelhetők meg a rendszerváltás idején zajló és a jelenlegi nyelvi foglalkozások között. Kutatási módszerként az interjút választottuk, mert így képet kaptunk az 1990-es években zajló foglalkozásokról és a kezdeti lépésekről is. 2017 tavaszán nyolc interjút készítettünk, a megkérdezettek között voltak óvodapedagógusok és nyelvtanárok, aki óvodai angol tevékenységeket vezettek. Az adatközlők elmondása alapján megállapíthatjuk, hogy 2017-ben a Nyíregyházán működő 34 óvodából 23-ban van korai angol nyelvi fejlesztés (68%), emellett jelen van az óvodákban a német és a francia nyelv is. Megállapítottuk továbbá, hogy az 1990-es évektől folyamatosan nő azoknak az óvodáknak a száma, ahol heti rendszerességgel szerveznek játékos idegen nyelvű foglalkozásokat. Az interjúalanyok visszaemlékezéseiből az is kiderült, hogy a rendszerváltás idején nehézséget jelentett az idegen nyelvi foglalkozások szervezésénél a személyi feltételek biztosítása. Napjainkban több óvodában van olyan, nyelvtudással rendelkező óvodapedagógus, aki vállalja, hogy az óvodás gyerekek nyelvi fejlesztésében részt vesz. A játékosság, az audiovizuális eszközök és a szemléltetőeszközök a kezdetektől fogva kiemelt fontosságúak az óvodákban, és a pedagógusok igyekeznek minél változatosabb módszerekkel biztosítani a 4-7 korú gyerekek idegen nyelvi fejlesztését.

  Kulcsszavak: korai idegennyelv-tanulás, Nyíregyháza, játékosság, módszertan

  Abstract: In our paper we deal with the significance of learning languages at an early age. While going through the literature of the topic, we draw attention to the importance of age in learning a language, as well as the basic differences between language learning and language acquisition. In the following, we present the options outside the family (such as language schools and family creche 'családi bölcsőde') for learning a language at an early age in Nyíregyháza in 2017. In our research, we also wanted to find out what differences can be seen in terms of methodology of early foreign language activities in kindergartens/preschools between the activities held during the change of the political regime in Hungary (1989/1990) and today. We chose the interview as a research method, because in this way we can get a picture of the foreign language activities in kindergartens/preschools and their first steps in the 1990s when they were first available to children. We made eight interviews in spring 2017, asking kindergarten pedagogues/early childhood educators and language teachers as well who had held English activities in kindergartens/preschools. Based on the information we received from the informants, we can say that early English activities were available in 23 kindergartens/preschools out of the 34 kindergartens/preschools (68%) operating in Nyíregyháza, Hungary in 2017. In some kindergartens/preschools children can also take part in early French and German activities. We have also realized that the number of those kindergartens/preschools which organize playful foreign language activities on a weekly basis has been increasing since the 1990s. From the recollections of the informants, it has also been revealed to us that during the change of the political system providing personal criteria (that is finding qualified teachers) was the most difficult task. Nowadays, several kindergartens/preschools employ kindergarten pedagogues who are able to take part in the language development of children in a foreign language as they are competent users of it. Playfulness, using audiovisual devices and a lot of props has been highly important since the very beginning in the kindergartens, and pedagogues have also been doing their best to use and try different methods in order to develop the foreign language competence of children aged 4-7.

  Keywords: language learning at an early age, Nyíregyháza, playfulness, methodology

 • Rábai Dávid :

  Absztrakt: Jelen elméleti jellegű tanulmányunk célkitűzése, hogy felderítse és bemutassa a magyar sporton és a labdarúgáson belül végbemenő sportpolitikai intézkedéseket és piacosítási folyamatokat, amely a neoliberális gondolkodás egyik eredményeképpen indult be és ment végbe hazánkban a rendszerváltástól kezdődően. A dolgozatunkban ezeket a lehetséges kiváltó okokat vesszük górcső alá az ebben a témában született kutatási eredmények és tanulmányok alapján. Célunk, hogy 1945-től kezdődően keressük azokat a kiváltó eseményeket, amelyek a sportpolitikai folyamatok változásaihoz, esetleges paradigmaváltásához vezethettek. Célunk még, hogy kiemelten a labdarúgás sportágát sportpolitikai vizsgálódás alá vessük és kapcsolódási pontokat keressünk a labdarúgó akadémiákkal összefüggésben. A tanulmányunk több fejezetből épül fel. Az első fő részben a magyar sport helyzetét tekintettük át a sportpolitikai változások tükrében 1945-től kezdődően egészen a rendszerváltozásig, illetve az azt követő évekig. A második fő fejezetben a labdarúgással kapcsolatos legfőbb sportpolitikai intézkedéseket és az ezzel járó változásokat tekintettük át ugyanezen korszakot vizsgálva. Ennek a fejezetnek a harmadik alegységében, külön alfejezetben tárgyaltuk a labdarúgó akadémiákkal kapcsolatos legfőbb politikai változásokat. Kutatásunk eredményeképpen kiderült, hogy a szocialista rendszert befejező rendszerváltás jelensége markáns politikai változásokat hozott mind a sport, mind pedig szűkebb értelemben a labdarúgás sportágán belül. A legfőbb változásként a piacosodási folyamat emelhető ki, amellyel hazánk labdarúgása a nyugati minták követésének irányába indult. A labdarúgó akadémiák széleskörű elterjedése politikai döntések eredményeként határozható meg, azonban hiába működnek közel már 17 éve hazánkban, mégsem tudják határozottan igazolni a létjogosultságukat.

  Kulcsszavak: szocializmus, rendszerváltozás, politika, labdarúgó akadémiák

  Abstract: The aim of our present theoretical study is to explore and present the sport policy measures and marketization processes within the Hungarian sport and football that started and has been going on as a result of neoliberal thinking in our country since the change of the political regime (1989/90). In our paper, we are looking at these potential causes based on the research findings and studies that have emerged in this topic. Our goal is to find the events that triggered changes from the 1945 onwards, which could have led to changes in the sport policy processes and possible paradigm shift. Our goal is to focus on the sport of football in sports politics and to look for links in connection with the football academies. Our study has several chapters. In the first major part, we review the situation of the Hungarian sport in the light of sport policy changes from 1945 until the change of the political regime and the following years. In the second major chapter, we survey the major sports policy measures and related changes in football during the same era. In the third subsection of this chapter, we discussed the major political changes in football academies in a separate subchapter. As a result of our research, it has turned out that the change of the political regime brought up significant political changes both in sports, and properly in the field of football. The major change could be the marketization process with which our country's football started to follow western patterns. The widespread dissemination of football academies can be explained with a set of political decisions. Even though they have been working for almost 17 years in Hungary they can not fully justify their legitimacy.

  Keywords: socialism, political tranformation, policy, football academies

 • Varga Eszter :

  Absztrakt: Jelen tanulmány az augmentatív és alternatív kommunikáció megjelenésére fókuszál az értelmileg akadályozott gyermekeket ellátó óvodákban. Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) lehetővé teszi, hogy a hangzó beszéd sérülése vagy hiánya következtében az egyén képes legyen a kommunikációs szándékát valamilyen módon kifejezni (Kálmán, 2006). A vizsgálat során értelmileg akadályozott gyermekeket ellátó óvodákban dolgozó gyógypedagógusok véleményét és személyes tapasztalatainak a felmérésére került sor kérdőíves formában az AAK használatával kapcsolatban. A kérdőívet N=21 gyógypedagógus végzettségű nő töltötte ki, akik mind fővárosi óvodákban dolgoznak. Az eredmények azt mutatják, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek többségének szüksége van AAK-ra. A megkérdezett gyógypedagógusok mindegyike alkalmazza az AAK-t a pedagógiai munkája során, és legtöbbjük fejlesztési helyzetekben teszik azt. Mivel egy fiatal tudományágról van szó, ezért még számos nehézség adódik a használatával kapcsolatban, további kutatásra érdemes területek merülhetnek fel a témával kapcsolatban.

  Kulcsszavak: AAK, kommunikáció, értelmileg akadályozottak, óvoda, gyógypedagógus

  Abstract: Present study focuses on the appearance of the augmentative and alternative communication in kindergartens, which are supplying children with intellectual disability. The augmentative and alternative communication (AAC) makes it possible, that as a result of the injury of the sounding speech or its deficiency the individual be able to express his communicational itention on a some kind of manner (Kálmán, 2006). In my research i examine the opinions and personal experiences about the use of AAC of special education teachers. 21 special education teachers filled out the questionnaire. All of the special education teachers are women and they work in metropolitan kindergartens. The results indicate that the majority of children with intellectual disability need AAC. All of the asked special education teachers use the AAC in their work. The most of them use AAC in the course of development. It’s a young discipline, so there are many difficulties about its use.

  Keywords: AAC, communication, intellectual disabilities, kindergarten, special education teacher

Fordítások

 • Kathy Brodie ,
  Fordította: Farkas Bálint Attila :
  Megfigyelések készítése (eredeti cím: Making Observations)47-50 [142.68 kB - PDF]EPA-03760-00013-0040

  Absztrakt: A fordításban Kathy Brodie (2014) kora gyermekkori neveléssel foglalkozó tanácsadó által írt, a gyermekek pedagógiai megfigyelésére vonatkozó tanulmánya jelenik meg. A tanulmány a megfigyelés sokszínű módszereit mutatja be, valamint kitér a módszerek kiválasztásának szempontjaira is.

  Kulcsszavak: megfigyelés, módszertan, kora gyermekkor

  Abstract: The text is the translation from Kathy Brodie’s, an early years consultant’s, paper (2014) about observing children. The paper lists several ways of observing children and also discusses choosing the right method.

  Keywords: observation, methodology, early childhood

 • Valerie Huggins ,
  John Siraj ,
  Fordította: Dékány Zita ,
  Fordította: Fekszi Kinga ,
  Fordította: Gyetvainé Szabad Dóra :

  Absztrakt: A fordításban Valerie Huggins és John Siraj - Blatchford (2014) a Plymouth-i Egyetem kutatói által írt, a fenntartható fejlődésre nevelésre vonatkozó tanulmánya jelenik meg. A tanulmány a fenntartható fejlődésre nevelést nemzetközi együttműködési keretekben jeleníti meg. Megfogalmazódnak a globális gondolkodásról és lokális cselekvésről eszme alapgondolatai, a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásról szóló elképzelések és a kulturális cseréről és a tapasztalatok megosztásáról szóló alapelemek, melyek mindenki javát szolgálnák.

  Kulcsszavak: fenntartható fejlődésre nevelés, nemzetközi együttműködés

  Abstract: The translation is from Valerie Huggins and John Siraj-Blatchford’s (2014) paper about education for sustainable development. The authors are researchers at Plymouth University, UK. The paper describes education for sustainable development in international frameworks. The writers also talk about the basics of the concept think globally and act locally, ideas about education for sustainable development and cultural exchange as well as the elements of sharing experiences that serve everyone’s best interests.

  Keywords: education for sustainable development, international cooperation

 • Antonella Sorace ,
  Bob Ladd ,
  Fordította: Révészné Nagy Orsolya :

  Absztrakt: A fordításban Antonella Sorace és Bob Ladd (2004) nyelvészettel foglalkozó amerikai kutatók kétnyelnyű gyermekek neveléséről szóló tanulmánya jelenik meg. A tanulmányban a szerzők saját nevelési tapasztalataik alapján fogalmazzák meg interjú-szerűen gondolataikat a kétnyelvűségről, a kétnyelvűség hatásairól, az egyszülő-egy nyelv módszer hatásairól.

  Kulcsszavak: kétnyelvűség, módszertan, család

  Abstract: The translation is from the paper by American linguists Antonella Sorace and Bob Ladd (2004) about raising bilingual children. In the paper, using an interview-like technique, the authors write about bilingualism and its effects as well as the effects of the one-language oneparent method based on their own parental experience.

  Keywords: bilingualism, methodology, family

Műhelyismertetők

 • Aranyosi Kitti ,
  Bálint Edit ,
  Bohácsi Ivett ,
  Buglyó Bella ,
  Csercsa Zsuzsanna ,
  Erdei Adrienn ,
  Kunsági Alexandra ,
  Sebők Tímea ,
  Szilágyiné Tagyi Gabriella :

  Absztrakt: A tanulmányban olyan hallgatók tapasztalatai jelennek meg, akik 2014 és 2017 között Erasmus+ és/vagy Campus Mundi program keretében külföldi tanulmányúton vettek részt. A hallgatók rövid leírásaikban bemutatják a Barcelonában (Spanyolország), a Tallinnban (Észtország), az Is-Swatarban (Málta), Plymouthban (Anglia), a Kolozsváron és Nagyváradon (Románia) valamint Wrzasowice-ben (Lengyelország) szerzett tapasztalataikat.

  Kulcsszavak: Erasmus+, Campus Mundi, tanulmány célú mobilitás, külföldi szakmai gyakorlat

  Abstract: The paper is written by Social Pedagogy, Infant and Early Childhood Educator or Early Childhood Education BA students of the Faculty of Education for Children and Special Education of the University of Debrecen who took part in Erasmus+ and/or Campus Mundi mobility programmes (study or traineeship) between 2014 and 2017. The students give a brief summary of their positive and negative experiences as well in Barcelona (Spain), Tallinn (Estonia), Is-Swatar (Malta), Plymouth (United Kingdom), Cluj Napoca and Oradea (Romania) and Wrasowice (Poland).

  Keywords: Erasmus+, Campus Mundi, traineeship abroad, studying abroad

 • Mező Ferenc ,
  Mező Katalin :

  Absztrakt: Jelen tanulmányban a K+F Stúdió Kft. Innovációs programját mutatjuk be. Az Innovációs Kör fiatal tehetségek számára szervezett fórum az NTP-PKTF-17-0017 pályázat keretében.

  Kulcsszavak: innováció, tehetség

  Abstract: Innovation and talent development - the innovation program of K+F Studio - At this paper, we show on the Innovation Program of K+F Studio. The Innovation Program is a forum for young talents which realized in the frame of NTP-PKTF-17-0017 project.

  Keywords: innovation, talent

 • Koncz István :
  Professzorok az innovatív fiatalokért89-91 [136.23 kB - PDF]EPA-03760-00013-0090

  Absztrakt: Jelen tanulmányban a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (PEME) Professzorok az innovatív fiatalokért programját mutatjuk be, mely az NTP-PKTF-17-0016 pályázat keretében valósult meg.

  Kulcsszavak: innováció, tehetség

  Abstract: Professors for young innovators - At this paper, we show on the ‘Professors for Young Innovators’ program of the Association of Professors for European Hungary, which realized in the frame of NTP-PKTF-17-0016 project.

  Keywords: innovation, talent

Letöltés egy fájlban (778,9 kB - PDF)