a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód3. évf. 3. sz. (2017.)

Tartalom

Empirikus és értekező tanulmányok

 • Kós Nóra ,
  Szabóné Balogh Ágota ,
  Lestyán Erzsébet ,
  Harsányiné Petneházi Ágnes :

  Absztrakt: Háttér és célkitűzés: Longitudinális kutatás (2006-2010) során a felső tagozatos tanulók önértékelésének, énképének, közösség iránti beállítódásának és szorongás szintjének változását vizsgáltuk. Célunk kideríteni, hogy mennyire befolyásolja a gondosan megtervezett és folyamatos differenciált foglalkoztatás a tanulók előbb említett jellemzőit. Jelen tanulmányban a közösség iránti beállítódás alakulása kerül bemutatásra. Módszer: A közösség iránti beállítódás mérése a Hunyadyné által kidolgozott (1977), Tóth által módosított mérőeszközzel (2005) (1. melléklet). Hipotézis: Feltételezés szerint a felső tagozatos tanulók közösségi iránti beállítódásának a fejlődése a folyamatos differenciálás hatására a kísérleti csoportnál hamarabb indul meg, és ez hatékonyabb lesz, mint a kontrollcsoportnál. Eredmények: A kísérleti csoportban a közösség iránti beállítódás területei általában nagyobb fejlődést mutattak, mint annál a csoportnál, ahol differenciált fejlesztést csak elvétve végeztek. Szignifikáns eltérések tapasztalhatók a tágabb közösséghez fűződő viszony, a közösségi tevékenység és az osztálykohézió fejlődése területein. Következtetések: Az eredmények igazolják, hogy a megfelelő differenciált fejlesztés előnyös a közösség iránti beállítódás területeire nézve.

  Kulcsszavak: differenciált oktatás, társas kapcsolatok, közösség, társas összehasonlítás

  Abstract: Background and objectives: In a longitudinal research (2006-2010) we examined the progression of upper elementary school students’ self-assessment, self-image, attitude toward community and change in their anxiety level in order to find out to what degree carefully planned and continuously differentiated education influence these traits of students’ behaviour. In this present study we address the change in their attitude toward community. Method: We used the measurement tool developed by Hunyadyné and modified by Tóth for measuring the attitude toward community (Appendix 1). Hypothesis: We assumed that as a result of differentiation the upper elementary school students’ attitude toward community will progress earlier and more effectrively in the pilot than the control group (school community, the society; the class’ cohesion force, self-government’s role and competence, function of public opinion, potential sociometric relation within the class, group activities). Results: The controlled and planned differentiated development made the areas of attitude toward community advance more in the pilot group than in the group going under only scarce differentiated development. We experienced significant difference in the scales of relation to the broader community, group activity and class cohesion. Conclusions: Results justify that appropriate differentiated development has got advantageous impact on attitude toward community.

  Keywords: social relation, differentiated education, social comparison

 • Mező Ferenc ,
  Mező Katalin :

  Absztrakt: Jelen tanulmányban az originalitás mérésének és becslésének módszertani problémáira fókuszálunk. Az első részben bemutatunk néhány tesztekben alkalmazott pontozási szisztémát, majd rámutatunk a becslőskálák alkalmazásának lehetőségeire, buktatóira. A második részben egy konkurens validitás vizsgálatot (n=127) mutatunk be. Alkalmazott tesztek és változók: a Tóth-féle Kreativitást Becslő Skála (TKBS), a Szokatlan használat teszt és a Körök teszt originalitást mérő változói. Eredmények: kb. r = 0,2 szignifikáns (p≤0,05) korreláció volt az originalitás pontok között - ez nem elég a konkurens validitás szempontjából.

  Kulcsszavak: originalitás, kreativitás, validitás

  Abstract: Concurrent validity of measuring and estimating methods of the originality - In this study we focus on the methodological problems of measurement and estimation of originality. At the first part, we introduce some score systems which are applied by creativity tests, and we highlight to the possibilities and the dangerous sides of estimation scales of originality. The second part of this study shows on a concurrent validity examination (n=127). Applied tests and variables are: originality indexes of the Tóth’s Estimation Scale of Creativity (TKBS) and the Unusual uses and the Circles tests. Results: about r = 0,2 significant (p≤0,05) correlations were among the originality scores - it is not enough from aspect of concurrent validitation.

  Keywords: originality, creativity, validity

 • Pető Ildikó :

  Absztrakt: Jelen tanulmány a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését vizsgálja a pedagógusok két "új" csoportjának az oldaláról. A hittanár-nevelőknek és a zenetanároknak a nevelésben, oktatásban betöltött sajátos helyzetének a felvázolása után egy olyan vizsgálat tapasztalatainak a bemutatása következik, amely arra fókuszál, hogyan látják a saját tudásukat, nehézségeiket, szükségleteiket az együttnevelési helyzetekben. Helyzetük megítéléséhez ún. kontroll csoporthoz viszonyítottuk a vizsgálati eredményeiket. A vizsgálati csoportot a közoktatás klasszikus szereplői, a közismereti tárgyakat oktató pedagógusok alkották.

  Kulcsszavak: sajátos nevelési igény, együttnevelés, hitoktatás, zenei nevelés

  Abstract: This study focuses on the integrated-inclusive education of the students with special educational needs from the side of two 'new' groups of teachers. After outlining the specific situation religious and music teachers perform in education a detailed analysis follows, which focuses on the facts how these people see their own knowledge, difficulties and needs in the inclusive and integrated education. To assess their situation their results are compared to a socalled ’control group’. The study group is formed by the ’classic’ actors of public education, the teachers who teach general subjects.

  Keywords: inclusion, special educational needs, religious teachers, music teachers

 • Szabóné Balogh Ágota :

  Absztrakt: Háttér és célkitűzések: Az oktatás, a tanulás folyamatának egyik fontos eleme a tanulók kognitív képességeinek a megismerése és fejlesztése. A vizsgálat célja a felső tagozatos tanulók figyelmének, emlékezetének, gondolkodásának 5. osztályban és 8. osztályban mért képességszintek közötti korreláció vizsgálata. Feltételezés: a kísérleti csoportban, az elővizsgálatban mutatott képességszint és az utóvizsgálatban mért képességszint között korreláció van. A jobb képességű tanulók jobban fejlődtek a vizsgálat alatt, mint a gyengébb képességűek. Módszer: A vizsgálat keretében olyan felső tagozatos tanulók (n=174 fő) vettek részt, akik számára négy tanéven keresztül longitudinális képességfejlesztés történt. A résztvevők emlékezetének, figyelmének, gondolkodásának fejlődésének nyomon követése a tehetséggondozásban ismert tesztek segítségével történt. Eredmények: A figyelemnél, a gondolkodásnál és az emlékezetnél erős pozitív korreláció tapasztalható. Következtetések: Az erős, pozitív korreláció arra utal, hogy a kezdeti előnyök megjelennek a fejleszthetőség során, a jobb képességű tanulók nagyobb fejlődést mutatnak.

  Kulcsszavak: kognitív képességek, figyelem, emlékezet, gondolkodás

  Abstract: Background and aims: An important issue of teaching and learning processes is how to assess and develop students’ cognitive abilities. The aim of the study to examine the correlation between in class 5 and 8 class measured skill levels' attention, memory and thinking. Assumption: The correlation is between the pre-tested skills level and the post - tested skills level in the pilot group. The students with better skills have developed better during testing than the students with lower skills. Method: During the survey I monitored the progression of students brought under a group (n=174) who in development activities took part in 4 years. The follow-up of the participants' memory, attention, and thinking was done with tests known in talent management. Results: There is strong, positive correlation in attention, memory and thinking. Discussion: The strong positive correlation indicates that the students with better skills show greater development than the students with lower skills. The initial benefits appear in point of the chance of development.

  Keywords: cognitive abilities, attention, memory, thinking

 • Lestyán Erzsébet ,
  Szabóné Balogh Ágota :

  Absztrakt: Jelen tanulmány a nevelés-oktatás egyik kiemelkedő feladatára, a tanulók megfelelő motiválására fókuszál. A kutatás célja a 10-14 éves tanulók differenciált fejlesztés melletti motivációjának vizsgálata. Feltételezésünk szerint a motiváció magas szinten tartása a differenciált foglalkoztatással elősegíti a hatékonyabb és eredményesebb ismeretelsajátítást. Minta: 5-8 osztályos, összesen 354 (177 kísérleti és 177 kontrollcsoportos) tanuló vizsgálata. Módszer: A kutatás során alkalmazott módszerek segítségével, longitudinális vizsgálattal, négy tanéven keresztül követtük nyomon a kísérleti csoportban differenciálva fejlesztett tanulók motivációjának alakulását. Emellett mértük a motivációt kontrollcsoportnál is, akiknél nem került sor differenciált fejlesztő foglalkozásokra. A motiváció mérése a Kozéki - Entwistle-féle tanulási motivációs kérdőív segítségével történt. Eredmények: A kísérleti csoport tanulóinál mind a három (követő, érdeklődő, teljesítő) fontos motívumcsoportban jelentős pozitív változás történt a kontrollcsoporthoz képest. A motiváció magas szinten tartása a kísérleti csoportnál nagyobb mértékben elősegítette az eredményesebb tanulást. Következtetések: A differenciált fejlesztés a tanulási motivációra pozitívan hat.

  Kulcsszavak: differenciált fejlesztés, tanulási motiváció, érdeklődő motívum, követő motívum, teljesítő motívum

  Abstract: Students’ effective motivation is an important requirement from modern education. The main objective of the survey is to examine the motivation of 10-14 year old students participating in differentiated development. We hypothesize that the motivation to maintain high levels of employment differentiated promotes more efficient and effective knowledge acquirement. Sample: 5-8 classes, examining a total of 354 (177 experimental and 177 control group) students. Method: Using longitudinal method I followed up how motivation of students brought under a pilot group and developed in a differentiated way is changing for four academic years. I also measured the motivation of a control group where no differentiated development was carried out. The motivation was measured by the Kozéki - Entwistle learning motivation questionnaire. Results: Results show that in the pilot group there was considerable positive change in all the three important motive groups (follower, inquirer, performer), while the control group did not produce the same. The efficient learning was advanced considerably by the high level of motivation in the pilot group. Discussion: The differentiated development has got positive impact on learning motivation.

  Keywords: differentiated development, learning motivation, following motive, inquiring motive, performing motive

 • Karsai Xénia :

  Absztrakt: A bemutatásra kerülő vizsgálat arra a kérdésre keresi a választ, hogy a neurolingvisztikus programozás (NLP) előfeltevéseinek elfogadása összefügghet-e a szubjektív jólléttel, a pszichológiai ellenállóképességgel és az asszertív viselkedéssel. Az eredmények alátámasztják a feltételezést, miszerint az előfeltevésekkel való egyetértés olyan gondolkodásmódot képvisel, amely pozitívan korrelál a szubjektív jóllét és a pszichológiai ellenállóképesség értékeivel. Ugyanakkor az asszertív viselkedéssel való összefüggés nem nyert alátámasztást, ami az elméletben elfogadott elvek és azok gyakorlatba való átültetése közötti inkonzisztenciára utalhat.

  Kulcsszavak: szubjektív jóllét, pszichológiai ellenállóképesség, asszertív viselkedés, neurolingvisztikus programozás

  Abstract: This study investigates the relationship between the acceptance of the presuppositions of neurolinguistic programming (NLP) and the level of subjective well-being (SWB), psychological immunity and assertive communication. The results provide evidence that acceptance of the presuppositions represent a way of thinking that is positively associated with SWB and it is also positively related to psychological immunity. However no association was found between the acceptance of the presuppositions and assertive behaviour which may suggest that there is a gap between conceptual acceptance and its practical realisation.

  Keywords: subjective well-being, psychological immunity, assertive behaviour, neurolinguistic programming

 • Kuncze Tímea ,
  Marcher Mónika :

  Absztrakt: Jelen tanulmány a beszédfeldolgozás kiemelkedő szerepére fókuszál, melyet az olvasás és olvasástanulás folyamataiban tölt be. Jelentősége és aktualitása a gyógypedagógusok szemléletformáló hatásában áll, ugyanis a kutatás ráirányítja a figyelmet arra, hogy az egyes tünetek mögött valójában milyen okok húzódhatnak meg. A kutatásban arra kerestük a választ, hogy milyen összefüggések jelenhetnek meg 3. és 4. évfolyamos tanulásban akadályozott gyermekek beszédfeldolgozási és olvasási folyamatai között, kitérve az észlelés egyes területeinek, valamint a szöveg- és mondatértés egymáshoz viszonyított működésére, továbbá a különböző olvasástechnikai szintekre. A célcsoport 26, míg a kontrollcsoport 25 főből állt. Mindkét területet sztenderdizált tesztekkel vizsgáltuk: a beszédészlelést a GMPdiagnosztikával, az olvasástechnikát pedig az osztályfoknak megfelelő Meixner-féle olvasólapokkal. Az eredmények a beszédfeldolgozás minden vizsgált szintjének súlyos elmaradását mutatják, mely az olvasás minőségében és a szövegértésben is jelentős nehézséget jelent. Mindez felhívja a figyelmet a prevencióra és a beszédészlelés tudatos fejlesztésének szükségességére az oktató-nevelő munkában.

  Kulcsszavak: beszédfeldolgozás, olvasás, tanulásban akadályozottság

  Abstract: Current study focuses on the outstanding role of speech processing in the processes of reading and learning of reading. Its importance and actuality is the shaping attitude of the special needs teachers, because the study shows the causes of certain symptoms.We searched for the answer of the relationship between the speech and reading processes of 3rd and 4th grade children with mild intellectual disabilities. We touched upon the aspects of perception, the functioning of text comprehension compared with sentence comprehension and the different levels of reading. The experimental group consisted of 26 pupils and the control group consisted of 25 children. Both of the researched area were studied by standardized methods: the speech process was studied by GMP-diagnostics and the reading by the reading paper of Meixner. The results show the serious delay of development of every studied level of speech processing which causes remarkable difficulty in the quality of reading and reading comprehension. All these information draws attention to the necessity of prevention and the development of speech perception in the education.

  Keywords: speech processing, reading, mild intellectual disabilities

Műhelyismertető

 • Mező Ferenc ,
  Mező Katalin :

  Absztrakt: E cikk célja, hogy bemutassa a K + F Stúdió tehetségfejlesztő programját. Ebben a programban fiatal diákok és tudósok tervezik és publikálják saját innovációikat, részt vesznek az innovációval kapcsolatos tanfolyamokon, találkozókon és konferenciákon. E programot a K+F Stúdió végzi az NTP-PKTF-17-0017 projekt támogatásával.

  Kulcsszavak: innováció, tehetség

  Abstract: Toward to the next generations of innovators - the talent development program of the K + F Stúdió - The aim of this article to show on a talent development program of the K+F Stúdió. In this program young students and scientists plan and public own innovations, and they take part in courses and meetings and conferences about innovations.This program is realized by K+F Stúdió with support of NTP-PKTF-17-0017 project.

  Keywords: innovation, talent

Letöltés egy fájlban (1,3 MB - PDF)