a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód3. évf. 2. sz. (2017.)

Tartalom

Empirikus és értekező tanulmányok

 • Horvát Leontina ,
  Kapás Mónika ,
  Bagány Ágnes :

  Absztrakt: A munkánk célja bemutatni első sorban a multikulturalizmust, a multikulturális nevelés fontosságát és szükségességét - annak vajdasági megvalósulását - ugyanakkor kitérünk a kultúra fogalmi eredetére, összetettségére is, ugyanis kultúra nélkül a multikulturalizmus, s így a multikulturális nevelés gondolata sem fogalmazódhatott volna meg. Ma már mindannyian multikulturális környezetben élünk, ahol akarattal, vagy akaratunkon kívül nap, mint nap, különböző kultúrájú nemzetekkel érintkezünk, találkozunk, valamint együtt élünk. Pontosan ezért nagyon fontos az, hogy az emberek tisztába legyenek saját kultúrájuk fontosságával, ugyanakkor mások kulturális szokásaira is érzékenyek legyenek. Mutassanak hajlandóságot arra, hogy megismerjék, s elfogadják az övékénél akár sokkal eltérőbbszokásokkal, identitással, vallással rendelkező nemzetek szokásait, mert csak ilyen magatartással tudunk megteremteni egy békés világot.

  Kulcsszavak: kultúra, multikulturalizmus, multikulturális nevelés, egymás elfogadása, különböző kultúrák találkozása

  Abstract: The main purpose of ours degree work is to present multiculturalism, the importance and necessity of multicultural rearing and the way it is realized in Vojvodina. We was also touch upon the conceptual origin and complexity of culture, because without culture there is no multiculturalism and the concept of multicultural rearing could have not been created either. Today we all live in a multicultural environment in which we are in touch, we meet or live together with nations of different cultures day by day, whether we want to or not. For this exact reason it is very important for people to become aware of the significance of their own culture and be sensitive to other cultural traditions in the same environment. They should express willingness to accept and get acquainted with other nations which might greatly differ in their tradition, habits, identity and religion. This is the only way we can create a peaceful world.

  Keywords: culture, multiculturalism, multicultural education, accepting one another, meeting of different cultures

 • Roskó Tibor :
  Elektronikus aláírás29-38 [542.20 kB - PDF]EPA-03760-00010-0020

  Absztrakt: Elsődleges célunk egy olyan bevezető tanulmány elkészítése volt, mely közérthető formában mutatja be az elektronikus aláírás kialakulásának folyamatát, egészen a papír alapú aláírás kialakulásának kezdeti történetétől indulva. A főbb mérföldköveket felölelő tanulmányukban megismerhetővé válik mind a papír, mind az elektronikus úton alkalmazott aláírás történelmi és jogszabályi háttere. Ezen írásunk egyfajta bevezető az Electra Signature projektünk keretében elkészített tanulmányunkhoz, melyben az elektronikus aláírás létrehozására kidolgozott egy lehetséges módszerünket ismertetjük. Napjainkban nagy aktualitással bír az elektronikus ügyintézés lehetősége, mely nagy segítséget jelenthet a különleges bánásmódot igénylő személyek és az őket segítő állampolgárok részére is. Elsődlegesen, az esetlegesen mozgásukban korlátozott személyek részére lehet nagy segítség az otthonról, interneten keresztül megvalósítható ügyintézés. Az esélyegyenlőség megteremtése napjainkban kiemelt fontosságú, így az e-ügyintézés már csak ebből a szempontból is egy rendkívül hatékony megoldás.

  Kulcsszavak: elektronikus aláírás, elektronikus ügyintézés, IoT, esélyegyenlőség

  Abstract: We decided to describe the birth process of the electronic signature in a pure, easyunderstandable format from the starts of paper signature. The history and laws of both hand written and electronic signature can be met from the main milestones in our paper. We would have liked to create an introduction about e-signature for our other paper of Electra Signature project. This project builds up a possible solution to create e-signature. Nowadays, the chance of electronic official administration is very actual theme because it also can help to the special needed people and their helpers, not only general citizens. Mostly, it can help to disabled people to make official administration easier, more comfortable at home via internet. This opportunity highlights how we can help them to live a complete life in the electronic official administration environments too.

  Keywords: electronic signature, electronic official administration services, IoT, equal opportunities

 • Nagyné Kricsfalussy Anna :

  Absztrakt: A tanulmány a Pán Péter Szindrómát, valamint a Kapunyitási Pánikot, az utóbbi évtized közkedvelt kifejezéseit és jelenségeit vizsgálja a felnőttkorba lépő, szakképzésből kikerülő fiatalok körében. Központi kérdései: Miért alakulhatott ki? Miért most? Létezik e valóban, vagy csak az elkerülési stratégiák egyik válfajáról van szó? Milyen jelenségek együttese okozza a kialakulását? Vannak- e életkori sajátosságok, amik hajlamosító tényezőkké válhatnak? Vannak-e nemi különbségek a jelenség megjelenésénél? A kérdések megválaszolásával próbálom igazolni, hogy Pán Péter szindróma helyett inkább egy speciális, életciklus váltás okozta krízis állapotról beszélhetünk.

  Kulcsszavak: Pán Péter szindróma, kapunyitási pánik, krízisállapot, quaterlife crisis, fiatalok, posztadoleszcencia, emerging adulthood, korszakváltás, identitás státusz, szorongás, elkerülési stratégia, depresszió

  Abstract: The study examines the Peter Pan Syndrome and the Quarterlife Crisis, two well-known phenomena which occur among young adults finishing their vocational training. The key questions are: Why do they happen? Why at this time? Do they really exist or are they just some types of avoidance strategies? What circumstances cause their emergence? Are there any age-related factors that may predispose their occurrence? Are there any gender differences in their appearance? Answering these questions I have come to the conclusion that instead of the Peter Pan Syndrome what we face is rather a special state of crisis caused by the life cycle transition.

  Keywords: Peter Pan Syndrome, quaterlife crisis, crisis status, young adults, postadolescent, emerging adulthood, identity status, anxiety, avoidance strategy, depression

Módszertani tanulmányok

 • Roskó Tibor :

  Absztrakt: Tanulmányunkban egy Ügyfélkapu, kormányzati autentikáción alapuló elektronikus aláírás megoldást szeretnénk ismertetni, mely a szemantikus Web alapjait figyelembe véve került megtervezésre. Bevezetésként az e-aláírás kialakulásának folyamatáról készítettünk egy Elektronikus aláírás című tanulmányt (Roskó, 2017), mely részletezi a főbb mérföldköveket, amelyek elvezettek a ma ismert elektronikus aláírás kialakulásáig. E tanulmányunkban, magát a kidolgozott Electra Signature rendszert és szolgáltatásait részletezzük. Köszönhetően a szemantikus Web biztosította infrastruktúráknak, a rendszer képes együttműködni más szemantikus Web alkalmazásokkal, például a FOAF, mint digitális névjegykártya szolgáltatás. A szigorú jogszabályi megfelelőség érdekében részletesen megismertük az ide vonatkozó jogszabályokat, melyeket az olvasóval is megismertettünk a már említett bevezető tanulmányunkban. Zárásként itt is külön ki szeretnénk emelni a különleges bánásmódot igénylő embertársaink segítését. Projektünk keretében lehetőség nyílik a már korábban megismert, sokrétű lehetőségeket biztosító Ügyfélkapu használatára, ezzel egy, a tanúsítványon alapuló megoldástól egyszerűbb, viszont azonos biztonságú e-aláírás létrehozására, mely nem csak a különleges bánásmódot igénylő személyeknek jelenthet könnyebbséget, hanem minden felhasználónak. Továbbá az Ügyfélkapu szerepet kaphat még az e- és m-learning alapú oktatási rendszerekben (Mező és Psenáková, 2009, 2010) is, mely rendszerek részeként indirekt módon az esélyegyenlőség biztosításához szintén nagyban hozzájárulhat.

  Kulcsszavak: elektronikus aláírás, szemantikus Web, elektronikus ügyintézés, IoT

  Abstract: An Ügyfélkapu, government authentication based electronic signature service will be detailed in our paper. This service was designed to accomplish the rules of semantic Web and component based design. The important milestones of the birth process of e-signature are described in our other paper, Electronic signature. The services of Electra Signature are described in this study. Thanks to the semantic Web infrastructures Electra can cooperate with other semantic Web based applications, for example FOAF using as a digital business card. We also inspected the laws of e-signature and we shared these with you in the previously mentioned study to help creating well formed agreements. We would like to absolutely highlight the importance of special needed people' help options such as Electra service. Thanks to the Ügyfélkapu they can easier use e-signature than general certificate based solution.

  Keywords: electronic signature, semantic Web, electronic official administration services, IoT

 • Dankovics Natália ,
  Mokuolu Tímea ,
  Pelyvás Károlyné :

  Absztrakt: Az afázia, a nyelvi képesség szerzett zavara a szóbeli és az írásbeli kommunikációt egyaránt érinti (Osmanné, 1997, Gósy, 2005). Míg a szóbeli nyelvhasználat vizsgálatára több jól használható, a beteg nyelvi képességének állapotáról átfogó, hiteles képet adó eljárás áll rendelkezésre (Osmanné, 1983, 2007), addig az olvasási készség vizsgálatához csak a WAB olvasásvizsgálat néven ismert teszt érhető el magyar nyelven (Net 1). Mivel ez az eljárás tapasztalatunk szerint nehézkes, értékelése nem egyértelmű, a kapott eredmény pedig nem tükrözi a beteg foglalkozások alatt nyújtott olvasási teljesítményét, célul tűztük ki egy új diagnosztikai eljárás kidolgozását. Vizsgálóeljárásunk elméleti alapját Ellis és Young egyesített szófelismerési modellje adja (Ellis, 2004). Célunk az egyes olvasási utakon nyújtott teljesítmény feltárása volt annak érdekében, hogy a megtartottnak bizonyult útból kiindulva célzott terápiás módszer alkalmazását tegyük lehetővé a sérült utak helyreállításához. Motoros túlsúlyú szenzomotoros afáziás betegek körében végzett első vizsgálataink tapasztalata, hogy anyagunk egyszerűen, gördülékenyen használható. Az eredmények azt igazolják, hogy a teszt alkalmas a különböző olvasási utakon nyújtott teljesítmények mérésére, ebből következően megfelelően támpontot ad a terápiás folyamathoz.

  Kulcsszavak: afázia, olvasási képesség, olvasási zavar, egyesített szófelismerési modell

  Abstract: Aphasia is an acquired disorder of previously intact language ability that can affect both oral and written language (Osmanné, 1997, Gósy, 2005). Whilst there are a few fairly useable methods available that can provide a global and true picture of the patient’s linguistic abilities in oral language (Osmanné, 1983, 2007), there is only one assessment method in use in Hungarian for measuring the reading skills and it is a part of the Western Aphasia Battery (Net 1). This assessment does not enable unambiguous interpretation at several points, the scoring method is sometimes not clear and most importantly the results do not mirror the patient’s performance that had been previously observed. This is why we have decided to develop a new diagnostic test. Our investigation of the reading process in aphasia is based on Ellis and Young’s theory of the dual-route model (Ellis, 2004). Our aim was to assess the patients’ performance in each reading process (route) so a therapy method can be created that is based on the intact reading process and supports the recovery of the damaged routes. The data for our pilot study was collected from patients who had both motor and sensory disturbance with motor dominance. The use of our testing method was smooth and easy in practice. The results confirm that the method is suitable to use in measuring the performance on different reading routes that can give a guidance designing the treatment approach.

  Keywords: aphasia, reading skills, reading disorder, theory of the dual-route model

Letöltés egy fájlban (3,5 MB - PDF)