a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód3. évf. 1. sz. (2017.)

Tartalom

Theoretical and empirical studies

 • Anita Kathyné Mogyoróssy ,
  Erika Beáta Nagy :

  Abstract: In our study the features of contact between parents and teachers and the particular patterns they take were examined in connection with children’s behavioural symptoms. With cluster analysis, seven clearly analysable patterns of contact were identified, the two most frequent of which (unifacial and formal) do not favour problem solving, nor provide parental satisfaction. Two patterns (flexible and adaptive) proved to be the most satisfying and the most effective. Children’s symptoms (social problems, anxiety, somatization, attention deficit, deviant behaviour, agressivity) are significantly related to the quality of parent-teacher contact. In the case of the less favourable and less effective contact forms, parents report more behavioural symptoms, while in the case of the flexible, adaptive, emotionally satisfying and effective problem solving contact forms, there are fewer symptoms. These results draw attention to important tasks on many levels: to work out operable patterns of parent-teacher contact, to better understand the role and tasks of teacher training, and the need to involve experts to assist in developing parent-teacher contact, which is also indispensable in terms of helping and developing children and their mental health.

  Keywords: Parental involvement, Parent-pedagogue contact, Children’s behavioural symptoms, Teacher training

  Absztrakt: Tanulmányunkban a szülők és a pedagógusok kapcsolattatásának jellegzetességeit, mintázatait tártuk fel a gyermekek viselkedéses tüneteivel összefüggésben. Klaszteranalízis segítségével hét jól értelmezhető kapcsolattartási mintázatot sikerült azonosítani, melyek közül a leggyakoribb kettő (egysíkú és formális) nem kedvez a problémamegoldásnak és a szülői elégedettségnek. Két mintázat (rugalmas és adaptív) bizonyult a legkielégítőbbnek és leghatékonyabbnak. A gyermekek tünetei (társkapcsolati problémák, szorongás, szomatizáció, figyelmi problémák, deviáns viselkedés, agresszivitás) és a szülő-pedagógus kapcsolattartás minősége szignifikánsan összefügg. A legkevésbé kedvező és hatékony kapcsolattartási formák esetében több gyermeki tünetről számolnak be a szülők, míg a rugalmas, adaptív, érzelmileg kielégítő és a problémamegoldásban sikeres kapcsolati formák esetében kevesebb tünet jelentkezik. Ezek az eredmények fontos feladatokra hívják fel a figyelmet több síkon is: a szülő-pedagógus kapcsolattartás működőképes formáinak kidolgozására, a pedagógusképzés szerepére és feladataira, illetve a segítő szakemberek bevonásának szükségességére a szülőpedagógus kapcsolat fejlesztése céljából, ami a gyermekek segítése, fejlesztése, mentálhigiénéje szempontjából is elengedhetetlen.

  Kulcsszavak: szülői bevonódás, szülő-pedagógus kapcsolattartás, gyermekviselkedési tünetek, pedagógusképzés

 • Karolina Eszter Kovács ,
  Erika Beáta Nagy :

  Abstract: Health awareness plays an important role in our life. It’s important to live an appropriate lifestyle because adequate way of life helps to conserve the optimal health status and to prevent chronic diseases (Conner, 2005). The role of the family and parents is still significant. Children turn toward their peers but the family stands in the background as a supporting basis (Kovács & Pikó, 2009). However this function cannot be fulfilled with the crisis and disintegration of family structure which can mean a serious stressor, so it can increase the appearance and in serious case the longlasting subsistence of harmful health behaviour (Bramlett & Blumber, 2007). The aim of the study is to measure the appearance of smoking, getting drunk and substance use depending on sport and family structure in three counties on the basis of FASCES 2015. According to the results only pursuing sport does not influence the testing rate but it can be seen as a protective factor. Family structure considered on its own is not a significantly influencing factor but the mediating role of social factors are well perceptible in case of smoking, getting drunk and using weed.

  Keywords: adolescence, sport, family, health-risk behaviour

  Absztrakt: Az egészségtudatos életvitel meghatározó tényező egészségi állapotunk tekintetében, kiemelkedő szereppel bír az optimális egészségi állapot megőrzésében és a krónikus betegségek megelőzésében egyaránt (Conner, 2005). A család és a szülők szerepe még jelentős; a gyermekek egyre inkább kortársaik felé nyitnak, ám a család támogató bázisként ott matad a háttérben (Kovács & Pikó, 2009). Ugyanakkor a családban bekövetkező krízis okán nem tud teljesülni ez a funkció, s komoly stressz forrást jelent a fiatal számára, növelve az egészségkárosító magatartásformák kipróbálásának vagy akár hosszú távú fennmaradásának esélyét (Bramlett & Blumber, 2007). Kutatásunk célja a dohányzás, lerészegedés, valamint illegális szerhasználat kipróbálását, valamint a sportolást vizsgáljuk meg 10. osztályos tanulók körében három megyében, a FASCES-OKM 2015 alapján. Az eredmények alapján a sportolás önmagában nincs jelentős hatással a vizsgált változókra, ugyanakkor protektív tényezőként tekithető. A családszerkezet sem számít szignifikánsan befolyásoló tényezőnek önmagában véve, ugyanakkor a társas faktorok mediáló szerepe jól látható a dohányzásban, alkoholfogyasztásban és füvezésben egyaránt.

  Kulcsszavak: serdülőkorúak, sport, család, egészségkárosodás

 • Adrienn Oravecz ,
  Csilla Noémi Borsodi :
  Teachers in a disadvantaged position39-50en [517.96 kB - PDF]EPA-03760-00009-0030

  Abstract: The writers of this study will use the expression ‘disadvantaged’ in a broader sense. The first part of the study deals with teachers and teacher trainees who are in a disadvantaged position because they have got a physical disability. Structured interviews were made with 8 persons. The interviews focused on their educational experiences and also their experiences on the labour market. The key question of the interviews was whether the interviewees had experienced negative discrimination or not. The other part of the study written by Noémi Csilla Borsodi deals with teachers who are in a disadvantaged position because they are working in a vocational school. Many times, a lot of people have written about pedagogical success, about its determination and the grouping of its indicators. First, pedagogical success will be discussed from a different perspective, then the working conditions at a vocational school will be mentioned. Furthermore, the reasons for why the traditional concept cannot be ’substitute’ into the ’equation of success’ for vocational school. Finally some of good practises will be shown that could help motivating students.

  Keywords: Teachers with disability, being a vocational school teacher of ‘general subject as a ‘disadvantaged’ position, definitions of pedagogical success, drop-out

  Absztrakt: Ebben a tanulmányban a szerzők tágan értelmezik a hátrányos helyzetet. A tanulmány első része olyan tanárokkal és tanárjelöltekkel foglalkozik akik fogyatékosságuk miatt hátrányos helyzetűek. A kutatás során 8 strukturális interjú készült. Az interjúk kulcskérdése az volt, hogy az alanyok részesültek-e negatív diszkriminációban az oktatás és a munka világában. A tanulmány második része a szakiskolai tanárokkal foglalkozik. A pedagógiai siker értelmezése új nézőpontból lesz bemutatva, továbbá annak okait tárgyalja a szerző, hogy a hagyományos siker értelmezés miért nem illik a szakiskolai környezetbe. Végül néhány a szakiskolában használt jó gyakorlat kerül bemutatásra.

  Kulcsszavak: fogyatékkal élő tanárok, szakiskolai közismereti tanárok, pedagógiai siker, kiégés

 • Emília Lívják :
  The body: inside and outside51-57en [730.30 kB - PDF]EPA-03760-00009-0040

  Abstract: The reality of the child's life is through bodily experience. The early-motion reflex correction program builds on body experiences. It is very important for the body to move consciously, feelings, body experiences and feedback are important. According to Fodorné, it is not generally necessary to provide an ingenious environment, but to develop sound stimulation programs during motion development. Progress should be considered in a dynamic system approach. The system is part of the whole personality of the child, physical and mental abilities, personal and physical environments, etc. The absence, multitude, excess, and unpredictable imbalance of the stimulus can have consequences. The theories of phenomenological thinkers, neuroscience, INPP movement and psychology research are analyzed.

  Keywords: Body interpretation, body experience, nervous system, INPP

  Absztrakt: A gyermek életében testtapasztalat útján épül föl a valóság. A korai jelekre épülő reflexkorrekciós mozgásfejlesztő program a testtapasztalatokra épít. Nagyon fontos a test tudatos mozgatása, fontosak az érzések, testtapasztalatok, a visszajelzések. Fodorné szerint nem általában kell ingergazdag környezetet biztosítani, hanem rendezett ingerprogramok kidolgozása szükséges a mozgásfejlődés során. A fejlődést dinamikus rendszerszemléletben kell vizsgálnunk. A rendszer része a gyermek teljes személyisége, fizikai, és mentális adottsága, személyes és tárgyi környezete, stb... Az ingerek hiánya, sokasága, túlzása, egyszóval kiszámíthatatlan egyensúlytalansága, következményekkel járhat. A fenomenológiai gondolkodók elméletei, az idegtudomány, az INPP mozgásprogram és a pszichológia kutatásainak összefüggéseit elemzi az írás.

  Kulcsszavak: testértelmezés, testtapasztalat, idegrendszer, INPP

Methodological studies

 • Tamás Józsa ,
  Beáta Erika Nagy :

  Abstract: According to WHO a new integrative mindset became relevant nowadays which sees people as bio-psycho-social-spiritual wholes. These factors start to form in childhood and those who work with people have a great responsibility to help deploying them. The media and the internet have a main role of influencing these 4 dimensions. In our article we attempt to reveal the effects of this psychologically relevant question on health behavior. Several risk behaviors can be mentioned which are caused by uncontrolled media and internet usage. Bullying through electronic devices („cyberbullying”) occurs more and more frequently which has multiple reasons. Nevertheless in connection with the social dimension of well-being an important cause of internet usage appears: the sense of belonging. The formation of health psychology was legitimate as the biomedical model failed and the expenses of health care and the interest towards the quality of life increased, also alternative solutions became more in demand.

  Keywords: bio-psycho-social-spiritual integrative aspect, health behavior, media- and computer usage, health psychology

  Absztrakt: Napjainkban az ember bio-pszicho-szocio-spirituális modellben képzelendő el. Ez a WHO által közzétett állásfoglalás aláhúzza, hogy mindezen 4 dimenzió formálódása már gyermekkorban megkezdődik, és kialakulásukban nagy szerepe van a segítő szakmákban dolgozóknak. Ebben a cikkben azt hangsúlyozzuk, hogy az internet és a média milyen kulcsfontosságú szerepet tölt be az egészségmagatartás formálódásában. A különféle médiumok kontrollálatlan fogyasztása, a közösségi média rohamos terjedése (aminek oka a valahová tartozás érzésének elsődlegessége), valamint a cyberbullying jelensége egyaránt lépések megtételére sarkallja a pszichológusokat. Mindennek - és a biomedikális modell kudarcának - köszönhetően megszületett egy új szubdiszciplína, amelynek küldetése nem más, mint az életminőséggel történő fokozott foglalkozás, valamint a napjaink életszemléletéhez igazodó alternatív megoldások keresése.

  Kulcsszavak: bio-pszicho-szocio-spirituális emberkép, egészségmagatartás, média- és számítógép-használat, egészségpszichológia

 • Judit Tanczos :

  Abstract: Development is a continuous process influenced by several factors. If practitioners would like to ensure children's and young persons' optimal social and emotional development and school performance, they have to monitor both development and academic achievement from early childhood until the age of 19. In the UK, more than one million children struggle with speech, language and communication problems so the early identification is of vital importance. If identification is missed or late, it may have detrimental effects on the child’s or young person’s psychological, mental and physycal health. Multi-agency teams work in collaboration in order to provide the relevant help to those in need.

  Keywords: factors influencing development, methods of monitoring development, SENCO, early identification of delays and disorders in language development, children in at-risk position, multi-agency approach

  Absztrakt: A fejlődés egy életen át tartó folyamat, melynek menetét számos tényező befolyásolja. Ha a szakemberek biztosítani szeretnék a gyermekek és fiatalok optimális társas és érzelmi fejlődését, valamint iskolai teljesítményét, akkor kora gyermekkortól 19 éves korig monitorozniuk kell e folyamatokat. Az Egyesült Királyságban több mint egy millió gyermek küszködik beszéd-, nyelv- és kommunikációs problémákkal, ezért a korai azonosítás óriási fontossággal bír. Ha e problémák azonosítása késik vagy elmarad, az súlyosan károsíthatja a gyermek, illetve fiatal lelki, mentális és testi egészségét. Számos szakma képviselői együttműködve biztosítják a megfelelő segítségnyújtást a rászorulóknak.

  Kulcsszavak: a fejlődést befolyásoló tényezők, a fejlődés monitorozásának módszerei, a nyelvi fejlődés késésének és zavarainak azonosítása, veszélyeztett gyermekek, multidiszciplináris megközelítés

 • Réka Tóth :
  Improvement of fine motor skills in cerebral paretic patients79-85en [388.33 kB - PDF]EPA-03760-00009-0070

  Abstract: The aim of this review is to give an overview about the ADL functions in children and young adults with cerebral palsy and our planned studies. For measuring the ADL functions, the Functional Independence Measure (FIM) and the Functional Independence Measure for Children (WeeFIM) will be used. The hand functions will be analysed by the Quality of Upper Extremity Skills Test (QUEST). The fine motor skills of the hand will be revealed by using the selected subtests of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2). Based on the outcomes of the measures, a complex therapeutic protocol will be implemented including the elements of the ergo and manual therapy, proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF), and piano therapy. It is anticipated that the complex therapy adapted to individual needs will result in significant improvement in the ADL functions in disabled children and young adults.

  Keywords: children, cerebral paresis, hand, ADL, FIM, BOT2, ICF, physiotherapy

  Absztrakt: Az összefoglaló közlemény célja, hogy áttekintést adjon idegrendszeri sérüléssel, speciálisan cerebrális paresissel élő gyermekek és fiatal felnőttek ADL funkcióiról. Az ADL funkciók mérésére a Functional Independece Measure-t (FIM) ill. annak gyerekekre adaptál változatát (WeeFIM), a kézfunkciók vizsgálatára a Quality of Upper Extremity Skills Test (QUEST) használatát tervezzük. A kéz finommotoros funkcióit a Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2) releváns alkategóriájának használatával kívánjuk vizsgálni. A továbbiakban figyelembe vesszük az ADL funkciókkal kapcsolatos eredményeket és a páciensek preferenciáit A mérési eredmények alapján egy komplex terápiás protokollt fogunk kidolgozni, ami ergoterápiás és manuál terápiás elemeket, proprioceptív neuromusculáris facilitációt (PNF), és zongora terápiás elemeket foglal magába. Feltételezzük, hogy a személyes szükségletekhez igazított komplex mozgásterápia szignifikáns javulást fog eredményezni az ADL funkciók és az életminőség területén a mozgássérült gyerekeknél és fiatal felnőtteknél.

  Kulcsszavak: gyerekek, cerebral paresis, kéz, ADL, FIM, BOT2, ICF, fizikotherápia

 • Cristina Catalano :
  Learning difficulties of children with emigrant parents87-94en [728.76 kB - PDF]EPA-03760-00009-0080

  Abstract: In the beginning of the 21st century a lot of Romanian parents leave their country to work abroad. While they are away grandparents or other relatives look after their children. The pranets and their children keep in touch via Skype, Viber or other technology that allows verbal communication only. It has turned out that the parents’ leaving impacts on children as they have a lot of psychological problems. Moreover, they have differents learning difficulties and have behavioral problems at school. The solution to solve the problem could be special methods for children with learning difficulties.

  Absztrakt: A 21. század elején sok román szülő hátrahagyja gyermekét/gyermekeit, külföldön keres megélhetést. A szülők távollétében a gyerekekt a nagyszülők vagy más rokonok nevelik. A szülők és gyermekeik Skype-on, Viberen tartják egymással a kapcsolatot, ám ez a csatorna csak a verbális kommunikációt teszi lehetővé. A gyerekeket megviseli a szülők tartós hiánya, különféle pszchológiai problémák lépnek fel náluk. A gyerekek körében tanulási nehézségeket is megfigyeltek. A helyzet megoldására a felkészült tanárok és a megfelelő módszerek adhatják meg a választ.

Book reviews

 • Adrienn Oravecz :
  Book review97-99en [532.52 kB - PDF]EPA-03760-00009-0090
 • Adrienn Oravecz :
  Genesis105-107en [537.10 kB - PDF]EPA-03760-00009-0110

Letöltés egy fájlban (1,4 MB - PDF)