a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód2. évf. 3. sz. (2016.)

Tartalom

Empirikus és értekező tanulmányok

 • Biszkuné Orosz Tóth Ildikó :

  Absztrakt: Tanulmányunkban a frissdiplomások munkaerőpiaci elhelyezkedésének nehézségeit, lehetőségeit kívánjuk részletesen feltárni, megvizsgálni. A felmérés elkészítéséhez a Debreceni Egyetemen végzett egészségügyi ápolók körében végeztünk adatgyűjtéseket. Elsődleges célunk a megszerzett végzettség hasznosságának mérése, azaz, a vizsgálat alanyai milyen mértékben tudtak a megszerzett szakképpesítésnek megfelelő munkakört betölteni. A feltevéseinket statisztikai módszerekkel igyekeztünk alátámasztani.

  Kulcsszavak: Debreceni Egyetem, egészségügy, frissdiplomás, munkaerő

  Abstract: Effects on job market of fresh graduates’ human capital investment - In our study we would like to reveal the difficulties of getting a job as a fresh graduat. We conducted a survey among health care graduates at the University of Debrecen. Our goal is to measure the value of qualification of medical staff and to measure usefulness of the qualification and to see how many graduates could get a job according to their qualification. Our hypothesis is confirmed by statistical measurements.

  Keywords: University of Debrecen, health care, graduate, human resource

 • Vladár Anita :

  Absztrakt: Jelen tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy az orvosok milyen kiégési értékekkel rendelkeznek, és ezek milyen összefüggésben állnak az esetükben mért munkahelyi elégedettséggel, szervezeti elkötelezettséggel és motivációval. Vajon az az orvos, aki elégedett a munkájával, elkötelezett a szervezet iránt és megfelelő motivációs szinttel rendelkezik, valóban alacsonyabb kiégési értékeket fog mutatni? Milyen lehet az összefüggés e három tényező között? Különböző szakterületen dolgozó orvosok különböző értékeket fognak mutatni? Kutatásunkban négy csoportot vizsgáltunk: belgyógyászok, háziorvosok/házi gyermekorvosok, traumatológusok és pszichiáterek csoportját. Az eltérő típusú munka és betegszám elég okot adhat a különbségekre. Vizsgáltuk az életkor, a nem és az ügyelet vállalásának befolyását a kiégés szindróma kialakulására.

  Kulcsszavak: kiégés szindróma, elégedettség, elkötelezettség, motiváció

  Abstract: Research of burn-out work satisfaction depending on organizational commitment and motivation among doctors - The aim of this study is to measure the level of the burnout of the doctors asked and to find what connections it has with job satisfaction, the commitment of employees and motivation. We wonder if a doctor who is satisfied with his work, committed to his organisation and has a proper motivation level, is less burnout? What can be the connection among these three factors? Can it be suppposed that the doctors with different specializations will have different results? We have conducted a research on four special groups: the research of internists, GP (General Practitioners), traumaologists and psychiatrists. The different type of works and the different number of patients can be good reasons for getting different results. Moreover, we would like to know what influence age, sex, and being on duty have on the development of burnout syndrome.

  Keywords: burnout syndrome, satisfaction, commitment , motivation

 • R. Fedor Anita ,
  Balogh Erzsébet :
  A fiatalok családalapítási mintázata31-40 [242.04 kB - PDF]EPA-03760-00007-0030

  Absztrakt: Hazánk demográfiai jellemzőinek vizsgálatakor több radikális változás figyelhető meg. Egyrészt 1990-től kezdődően csökkent a házasságkötések száma, valamint nőtt az egyedülállók, elváltak népességen belüli aránya. Kitolódott a házasságkötések és a gyermekvállalás életkora, lecsökkent a gyermekszületések száma. Írásunkban a nyíregyházi fiatalok (15-29 év) párválasztásához, gyermekvállaláshoz fűződő attitűdjét térképeztük fel, adatainkat összevetettük a hazai ifjúságkutatások eredményeivel. (Jelen írásunk R. Fedor, A. (2016): Családalapítás és gyermekvállalás a fiatalok körében című, az Acta Medicinae et sociologica 7 (20-21). 11-2. számában megjelent tanulmányának átdolgozott rövidített változata.) Vizsgálatunk eredményei egy határozottan gyermekcentrikus és házasságpárti helyi fiatal társadalom jelenlétéről árulkodnak. Eredményeink szerint a többség a kétgyermekes családmodellt preferálja. Kevesen, a válaszadók mindössze 5%-a nem szeretne gyermeket vállalni. A jelenleg független fiatalok meghatározó többsége házasként képzeli el a jövőjét.

  Kulcsszavak: gyermekvállalás, házasságkötés, párkapcsolati formák

  Abstract: Patterns of starting a family among youth - More radical changes can be observed when we examine the demographical characteristics of our country. On the one hand, the number of marriages have reduced since 1990 and the number of singles and divorced have increased. People get married and have children later and the the number of births is reduced. In our theme we examined the attitudes which are related to choosing a partner and having children among the youth (15-19 years old) who live in Nyíregyháza. Our data were compared with the results of the national youth research. Our result shows a definitelly pro-marriage and child-centered local, young society. According to our results most of the respondents prefer having two children. Only some of respondents (5%) would not like to have a baby. Nowadays most of the singles imagine that they will get married in the future.

  Keywords: having a baby, getting married, types of couples

 • Erdei Norbert :

  Absztrakt: Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse a fogyatékkal élő emberek elfogadásának és elutasításának a történetét az ókortól a XXI. századik Különösen a sajátos nevelési igényű tanulók helyzetét vizsgálja 21 tanulmány összegzése alapján. Pedagógusok vitáznak, a kérdés azonban még mindig megválaszolatlan marad: melyik oktatási forma lenne kedvezőbb számukra: az integrált, vagy a szegregált?

  Kulcsszavak: fogyatékkal élők, történet, sajátos nevelési igény

  Abstract: History of rejection and acceptance of people living with disabilites up to the present day and their situation in the education system - The aim of this study is to make a review on people with disabilities in terms of acceptance and rejection from the antiquity till the 21th century. It also focuses on the students with special educational needs based on 21 empirical studies. Teachers have debates, but the question still remains unanswered: which educational form would be better for this group of students, the integrative or the segregative?

  Keywords: people with disabilities, history, students with special educational needs

 • Herbainé Szekeres Erika ,
  Szekeres Ágota :

  Absztrakt: Tanulmányunkban enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket integráló osztályközösségek állnak a középpontban. A vizsgálati mintát négy 20 főből álló osztály alkotta, melyek közül kettőben fiúk voltak többen, és az egyikben fiú, a másikban lány volt az integrált tanuló. A másik két közösségben a lányok képviselték a többséget, egy-egy fiú, illetve lány fogyatékos diákkal közöttük. Célunk a közösségek nemi arányainak és a rokonszenvi választások összefüggésének megfigyelése volt. Ennek érdekében minőségi fókuszú elemzést végeztünk. Módszerül a szociometriát alkalmaztuk, az adatok feldolgozása pedig a Smetry szoftverrel történt. Eredményeink közül kiemeljük, hogy a vizsgált közösségekben a nem viszonzott rokonszenvi választások közül az azonos nemek közöttiek voltak nagyobb számban, illetve az azonos vagy „közeli” szociometriai státuszú társ felől érkező kapcsolódási igény több esetben realizálódott a tanulók között. Az utolsó feltételezésünk - lány többségű osztályokban rosszabb a lányok pozíciója, különösen, ha integráltak - relevanciáját jól látható eredmények bizonyították. Abban az osztályban lett a legkedvezőtlenebb a lányok szociometriai helyzete, ahol ők képviselik a többséget és az integrált tanuló is lány.

  Kulcsszavak: integráció, szociometria, enyhe értelmi fogyatékosság

  Abstract: Research of connections between gender ratios and choices based on fellow feeling in classes integrating mild intellectual disability children - In our study the main focus has been on class communities integrating children with mild intellectual disabilities. The sample examined involved four classes, each consisting of 20 students, two of which had more boys than girls, and one had an integrated boy, while the other had an integrated girl. In the other two communities girls were the majority, with one boy and one girl integrated in them respectively. Our aim was to observe the correlation of gender proportions and the choices of likes and dislikes. Therefore a quality focused analysis has been performed. Sociometry has been applied as a method and data analysis has been carried out by the Smetry software. Among our results we would like to highlight that the non-reciprocal choices of likes and dislikes are more frequent in between the same gender and the need to connect with a classmate of the same or „similar” sociometric status has been realized among the students several times. The relevancy of our last supposition - that within the classes with a female majority the status of girls is worse especially if they are integrated - has been proven by striking results. The sociometric status of girls has been the least favourable in classes where the majority and the integrated student are also girls.

  Keywords: integration, sociometry, mild intellectual disability

 • Roskó Tibor :
  Globális tudásbázis szemantikus WEB alapokon67-78 [169.07 kB - PDF]EPA-03760-00007-0060

  Absztrakt: A tanulmány témája egy olyan globálisan elérhető központi tudásbázis kialakítása, mely a jövőben agyba épített interfésszel bárki által online elérhető, kereshető. Ennek részletes bemutatása a cél, mely a téma felvezetésével, annak társadalmi oldaláról vett elemzésével kezdődik. Ezt követően az idők kezdetétől napjainkig bemutatásra kerül, hogyan fejlődött, alakult ki a ma ismert formája. A tanulmány végén pedig két megközelítésből kerül elemzésre: legpesszimistább és legoptimistább verzió, milyen bekövetkezési esélyekkel, illetve milyen tényezők vezethetnek el a bekövetkezésükhöz. Bízunk benne, a tanulmány hozzájárul a legoptimistább verzió elkövetkező években történő megvalósításához. Jelen tanulmány a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program „Időkapszula 2016+20” projekt keretében készült; projektvezető: Dr. Mező Ferenc.

  Kulcsszavak: jövőkutatás, agyinterfész, időkapszula, Debreceni Egyetem

  Abstract: Global knowledge base on semantic web basics - The topic of this study is implementing a globally available, centralized knowledge base, which can be accessed and searched online via brain interface for everyone. Our goal is to describe this plan, first an analysis from the side of society. After this we try to present how the actual form of this knowledge base was developed from the Time Begins to present. At the end of study we describe two way: the most pessimistic and the most optimistic ones, their odds and the facts which increase the realization of odds. This study was carried out at the University of Debrecen, in the „Time capsule 2016+20” project as part of the Program for Talented Students (DETEP) programme. The supervisor is Ferenc Mező PhD.

  Keywords: future research, brain interface, time capsule, University of Debrecen

Módszertani tanulmányok

Műhely bemutatók

Könyvajánlás, recenzió

Letöltés egy fájlban (1,7 MB - PDF)