a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód2. évf. 2. sz. (2016.)

Tartalom

Empirikus és értekező tanulmányok

 • Zolnai Erika ,
  Balogh Erzsébet ,
  Barnucz Nóra ,
  Fónai Mihály ,
  Hüse Lajos :

  Absztrakt: Tanulmányunkban áttekintjük azokat a nemzetközi folyamatokat, melyek a közoktatás szerepét és hatékonyságát meghatározzák nemzetközi és magyarországi vonatkozásában. Igyekszünk rávilágítani, milyen globalizációs folyamatokhoz illeszkedik az iskola teljesítménye, továbbá a beavatkozások milyen pozitív vagy negatív megerősítéseket jelentenek a rendszer számára. A magyarországi helyzetkép áttekintésekor vázoljuk az oktatási rendszer szelektivitását, szólunk a szegregációról és integrációról. Bemutatjuk a magyar közoktatásban létrejött paradigmaváltást, és az inklúzív, befogadó iskola szerepét a magyarországi integrációs törekvések keretében. Végezetül beszámolunk egy megvalósult integrációs programról, amely bemutatásakor a szakemberek erőfeszítéseit helyezzük középpontba.

  Kulcszavak: oktatási rendszer, szegregáció, integráció, inklúzív nevelés

  Abstract: Opportunity, challenge or obstacle? : the integrational functions of public education - international outlook and Hungarian situation - In our paper those international processes are studied which determine the role and effectiveness of public education in the international and Hungarian context. We try to examine what globalization processes the school fits into; what positive or negative confirmation the interventions cause in the education system. In the Hungarian situation besides the segregation and integration, the selectivity of the education system can be also seen and is also shown in the study. The paradigm shifts in the public education, the role of inclusive school is presented through the Hungarian integration efforts. To sum up, an implemented integration program is also introduced where the experts’ efforts are put in the centre of the topic.

  Keywords: education system, segregation, integration, inclusive education

 • H. Tóth István :

  Absztrakt: E tanulmány központi kérdése, hogy a 9-12 éves tanulók képesek-e megérteni a rövid közmondások és a hosszabb szövegek közötti kapcsolatot. Minta: 415 (9-12 éves) tanuló. Módszer: tanmesék/mondák olvasása és helyes proverbiumok kapcsolása (választása) a mesék/legendák tartalmához. Eredmények: a tanulók kritikus tömegének alacsony a teljesítménye. Nem értik a kapcsolatot a rövid proverbiumok és a hosszabb mesék/legendák között.

  Kulcsszavak: anyanyelv-pedagógia, olvasáskultúra, szövegértés, proverbiumok

  Abstract: 9-10 and 11-12 years old students’ relation to Hungarian proverbs and sayings - The central question of this study is how 9-12 years old students are able to understand the relation between short proverbs and longer texts. Sample: n = 415 (9-12 years old) students. Method: reading fables and matching correct proverbs to the content, meaning of tales, legends or fables. Results: most of the students achieved low results as they can not understand the relation between a short proverb and a longer tales or legends.

  Keywords: L1 learning, reading culture, reading comprehension, proverbs

 • Támba Renátó :

  Absztrakt: Jelen tanulmányomban a gyermekszemlélet történeti kutatása alapfogalmainak körvonalazására, illetve a gyermekkor-narratívák jelentőségének megvilágítására összpontosítok, nagy hangsúlyt fektetve a gyermekszemlélet-történeti vizsgálatok és a narratíva-elemzések közötti összefüggések kidomborítására. A téma aktualitását az adja, hogy a hazai gyermekkortörténeti kutatások számára jelenleg még nem állnak rendelkezésre kellőképpen átgondolt meghatározások, elméleti megfontolások a gyermekkép és gyermekfelfogás kutatásához. Írásom három fő részből áll. Az első fejezetben a pedagógiai nézetek és a gyermekideológiák kapcsolatának taglalásával, a fejlődéselvű pedagógiának a köznapi pedagógiai beszédmóddal való kapcsolatával, illetve a szemlélődő pedagógiai attitűd tárgyalásával foglalkozom, majd a második fejezetben felvázolom a gyermekkép és a gyermekfelfogás fogalmát, összefüggésbe hozva a gyermekkor-narratívák témakörével. Az írást egy gyakorlati kérdésfelvetéseket tartalmazó összegzés zárja, a gyermekkortörténeti paradigmák bemutatására azonban ezen írás keretein belül - terjedelmi okokból, illetve e témakör alapos szakirodalmi feldolgozottsága okán - nem kerítek sort. Elméleti áttekintésemben arra keresem a választ, hogy egy adott társadalomban tapasztalható pedagógiai nézetek milyen természetű forrásokból, alkotóelemekből táplálkoznak, s hogy ezek működése milyen módon ragadhatóak meg a kutatások során. Legfőbb megállapításom, hogy a gyermekideológiák át- meg átszövik a különböző korok pedagógiai beszédmódjait, illetve, hogy a fejlődéselvű pedagógiai hagyomány abszolutizáló gyermekképével szemben a kutatások során leginkább olyan tudományos paradigmák bizonyulnak elfogadhatónak, mint amilyen a narratív pszichológia, a kritikai pedagógia és az új gyermekkkor-szociológia megközelítésmódja. Ugyanis a felnőtt mércéhez való viszonyítás által áthatott pedagógiai diskurzusok légkörében kevésbé szólaltatható meg a gyermek nézőpontja, perspektívája, ezért olyan teoretikus forrásokat kell keresnünk, melyekből meríthetünk egyfajta kontemplatív, az értelmezési kereteket nyitottan hagyó, s így a nevelői gyakorlat és a kutatások során egyaránt hatékonyan működtethető, a narrativitásra alapozó szemlélet kiformálása során.

  Kulcsszavak: gyermekkor-narratívák, gyermekkép és gyermekfelfogás, kritikai pedagógia, dekolonializáló pedagógiai modell, szemlélődő nevelői attitűd

  Abstract: In my thesis I attempt to define the basis concepts of the historical research of child conception and child perception, I try to emphasize the significance of narratives of childhood, and I point the connection between the child conception, child perception and the narratives. In the hungarian pedagogical press there aren’t yet carefully developed definitions, theoretical approaches regarding to the researches of the child conception and child perception, and that’s why we have to review that subject. My study contains three main parts. In the first chapter I review the connections between the everyday pedagogical attitudes or perspectives and the child ideologies, then I analyze the relation between the development-based pedagogy and the everyday pedagogical discourses, but I attempt to define the contemplaitve pedagogical attitude too. In the chapter II I outline the concepts of child conception (child image) and child perception, and I point the relation between these concepts and the narratives of childhood. The last chapter is the summary with practical aspects, but I don’t show the paradigms of the childhood history. In my theoretical overview I try to answer that question: what kind of resources, components we can find in the different pedagogical views and how these works under our researches. In my view the child ideologies determine the pedagogical discourses of the different ages, and instead of the totalising child conception of development-bases pedagogy we try to find new paradigms, e. g. the narrative psichology, the critical pedagogy and the new childhood-sociology, therefore these paradigms are more efficient for the child rearing practises and our researches. Namely we can’t vocalize the children’s perspective by the comparison to the adult gauge, therefore we prefer the contemplative, narrative methods, which leave open the frame of interpretation (reference).

  Keywords: narratives of childhood, child conception and child perception, critical pedagogy, decolonization in pedagogy, educators’ contemplative attitude

 • Bene Ágnes :

  Absztrakt: A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR, Corporate Social Resposibility) lényege egy kiterjesztett definíció szerint, hogy „a vállalatnak is jó legyen és a szóban forgó társadalmi célt is szolgáljuk” (Kotler és Lee 2007. 10. o.). Kotler logikáját követve a kutatás célja a vállalatok társadalmi felelősségvállalásában olyan tevékenységek áttekintése, gyakorlati példákon keresztül, amelyek a különleges bánásmódhoz kapcsolódhatnak. A kutatásban olyan CSR tevékenység csoportok feltárására kerül sor a hétköznapi gyakorlatból, amelyek a tehetséggel, a tehetséggondozással, és az oktatással hozhatók kapcsolatba. A vizsgálatban szereplő 5 vállalat CSR tevékenységének értékelése honlapjaik tartalomelemzésével történt. A vállalatok honlapjainak és Fenntarthatósági jelentéseiknek tartalomelemzése, kiegészítve az aktuális 2015-ös és 2016 első féléves vállalati híranyagokkal, lehetőséget nyújtott egy széles spektrumú tevékenységleltár elkészítéséhez a vállalati társadalmi felelősségvállalás tehetséggel, oktatással kapcsolatos területein.

  Kulcsszavak: CSR, vállalatok társadalmi felelősségvállalása, tehetség, oktatás

  Abstract: Talent and education in the CSR of companies - According to a broader definition offered by Kotler and Lee (2007, 10 p), the focus of corporate social responsibility (CSR) is on „selecting an initiative that will do the most good for the social issue as well as the corporation”. Following this line of reasoning, the purpose of this study is to examine through the use of practical examples those activities of CSR that can be in connection with the category of special treatment. To be more specific, these are the CSR activities related to talent and education. The CSR activities of five companies were evaluated by performing a content analysis of their websites. The content analysis of the Sustainability reports and websites of the selected companies, supplemented with the latest company news of 2015 and first 6 months of 2016, have opened the door to the preparation of a wide-spectrum activity inventory on the CSR areas related to talent and education. In this way the aim of this study has thus been fulfilled.

  Keywords: CSR, Corporate Social Responsibility, talent, education

Módszertani tanulmányok

 • Mező Ferenc ,
  Máth János ,
  Abari Kálmán ,
  Mező Katalin :

  Absztrakt: A fejlesztő programok hatásvizsgálatának egyik fajtája egy vizsgálati csoport és egy kontrollcsoport eredményeit hasonlítja össze (amikor az adatgyűjtés csak egyetlen alkalommal történt meg). E tanulmány módszertani útmutatót kínál nyújtani az ilyen vizsgálatok adekvát matematikai statisztikai elemzésének kiválasztásához, alkalmazásához és értelmezéséhez. Az R statisztikai programcsomag (egy ingyenesen letölthető szoftver) ajánlott a statisztikai eredmények kiszámolásához.

  Kulcsszavak: fejlesztőprogram, hatásvizsgálat, statisztika, R

  Abstract: Mathematical statistic background of effectivenes studies which collect data from an experimental and a controll group only once - One kind of effectiveness studies of develpmental programmes compares results of an experimental group and a control group (when the data collecting happened only once). This paper offers a methodological guidance to choose, to apply and to interpret of adequate mathematical statistic analysis of these studies. Using R environment (this is a downable free software) is recommended to compute statistical results.

  Keywords: development programmes, effectiveness study, statistics, R language

Műhely bemutatók

 • Koncz István :

  Absztrakt: Jelen cikk a "Fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért" projektet mutatja be. A projektet 2015-ben a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület alapította. 2015 és 2016 között a projekt eredményei: 54 publikáció, 54 konferencia előadás, 1 könyv, 2 ekönyv, 1 rövidfilm.

  Kulcsszavak: különleges bánásmód, tehetség, pályázat

  Abstract: The ‘young talents for people who need special treatment’ project - This article shows on the ‘Young Talents For People Who Need Special Treatment’ project. This project was founded in 2015 by Association of Professors For the European Hungary. Between 2015 and 2016, results of this project are: 54 publications, 54 conference presentations, 1 book, 2 e-books, 1 shortfilm.

  Keywords: special treatment, talent, project

 • Ábrám Tibor ,
  Sarka Ferenc :

  Absztrakt: A Magyarországi Református Egyház Tehetséggondozó Stratégiája a TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 pályázat keretében készült melyet az Európai Szociális Alap és a magyar állam közösen finanszírozta. Jelen tanulmányban e stratégia részleteit vázoljuk fel.

  Kulcsszavak: tehetség, Magyarországi Református Egyház

  Abstract: Talent Strategy of Reformed Church of Hungary was made by TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 procject, which was jointly financed by the European Social Fund and the Hungarian State. At this study we outline the details of this strategy.

  Keywords: talent, Reformed Church in Hungary

Könyvajánlás, recenzió

Konferencia

Letöltés egy fájlban (2,0 MB - PDF)