a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód2. évf. 1. sz. (2016.)

Tartalom

Empirikus és értekező tanulmányok

 • Schéder Veronika :

  Absztrakt: Jelen írás azt igyekszik felfedni, hogy milyen összetett mechanizmusok mentén dolgozik az emberi agy, miközben az elhangzó beszédeket (iskolai vagy munkahelyi előadások, különböző tárgyalások stb. szövegét) az elhangzással egy időben különféle jegyzetelési technikákkal próbálja láthatóvá és maradandóvá tenni. E tanulmány a beszéd feldolgozásának hierarchikus folyamatát mutatja be (a hallástól az értelmezésig), illetve azokat a paramétereket, amelyek az említett működéseket befolyásolhatják, nehezíthetik, megzavarhatják.

  Kulcsszavak: beszédfeldolgozás, beszédfeldolgozási zavarok, jegyzetelési nehézségek, memória

  Abstract: Theoretical relations between speech processing and note-taking procedures - This paper makes an effort to reveal the complex mechanisms by which the human brain operates, when a person - by using various note-taking techniques - intends to create visible and lasting notes on spoken words, simultaneously with the speech (the contents of school or work presentations, or various discussions, etc.). This study describes the hierarchical procedure of speech processing (from hearing to perception), and also the parameters that may affect, impede, or perturb these operations.

  Keywords: speech processing, speech processing disorders, note-taking difficulties, memory

 • Móré Mariann ,
  Mező Katalin :
  Fogyatékossággal élők a tanulástól a munkavállalásig17-26 [137.75 kB - PDF]EPA-03760-00005-0020

  Absztrakt: Tanulmányunkban a sajátos nevelési igényű személyek olyan speciális problémáival foglalkozunk, melyek kezdetben az oktatáshoz (tanulási lehetőségekhez, szakmai képzettségek megszerzéséhez), majd a foglalkoztathatósághoz, a munkavállalás kérdésköréhez kötődnek. Emellett felszínre kerülnek az emberi erőforrás menedzsment tekintetében mindazon tartalmak és elvárások, melyek a különleges bánásmódot igénylő személyek e csoportjaira vonatkoztathatóak. Felfogásunk szerint a különleges bánásmód nem megkülönböztetést, hanem azonos megítélést, támogatást, segítést jelent, mely elősegíti a társadalomba való beilleszkedést, a hasznosság az értékesség érzésének kialakulását.

  Kulcsszavak: emberi erőforrás menedzsment, foglalkoztathatóság, különleges bánásmód

  Abstract: People with disabilities from learning to working - In our study we discuss the problems of those people who live with Special Educational Needs (SEN). These are - in the beginning - connected to education (learning opportunities, ways to get professional qualifications), then to employability and to getting a job. Besides all this, in the framework of Human Resource Management (HRM), we also study all the connotations and expectations which regard people who live with Special Educational Needs (SEN). In our opinion, special treatment is not discrimination, buti t means equal judgement, support and help, so it promotes integrating people into society and their development of feeling useful and valuable.

  Keywords: human resource management, employability, special treatment

 • Bene Ágnes :
  A CSR különleges bánásmódja27-41 [241.04 kB - PDF]EPA-03760-00005-0030

  Absztrakt: A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR, Corporate Social Resposibility) lényege egy kiterjesztett definíció szerint, hogy „a vállalatnak is jó legyen és a szóban forgó társadalmi célt is szolgáljuk” (Kotler és Lee 2007. 10. o.). Kotler logikáját követve jelen tanulmány célja a vállalatok társadalmi felelősségvállalásában olyan tevékenységek áttekintése, gyakorlati példákon keresztül, amelyek a különleges bánásmódhoz kapcsolódhatnak. Ezen területek lehetnek a fogyatékosokkal, megváltozott munkaképességűekkel való bánásmód, illetve a tehetséghez, a tehetséggondozáshoz kapcsolódó tevékenységek. Jelen tanulmányban tovább szűkítve a vizsgálódás területeit, olyan tevékenység csoportok kerülnek középpontba, amelyek a fogyatékosokkal, megváltozott munkaképességűekkel való különleges bánásmódhoz kapcsolódhatnak. A vállalatok tevékenységeinek számbavételekor egy multinacionális gyógyszeripari nagyvállalat magyarországi leányvállalatának (vállalat1) CSR-je jelentette a bázis adathalmazt. A vállalat1 és a további 4 vállalat (vállalat2; vállalat3; vállalat4) CSR tevékenységének értékelése honlapjaik tartalomelemzésével történt. Az információk aktualitásának sokszínűsége miatt a honlapokon hozzáférhető 2015-ös hírfolyamok és az azokhoz kapcsolódó sajtóközlemények külön elemzés tárgyát képezték. A vállalatok honlapjainak és Fenntarthatósági jelentéseiknek tartalomelemzése, kiegészítve az aktuális vállalati híranyaggal, lehetőséget nyújtott egy széles spektrumú tevékenységleltár elkészí-téséhez a vállalati társadalmi felelősségvállalás fogyatékosokkal és megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos területein.

  Kulcsszavak: CSR, vállalatok társadalmi felelősségvállalása, fogyatékos, támogatás

  Abstract: Special treatment of the CSR - According to a broader definition offered by Kotler and Lee (2007, 10 p), the focus of corporate social responsibility (CSR) is on „selecting an initiative that will do the most good for the social issue as well as the corporation”. Following this line of reasoning, the purpose of this study is to examine through the use of practical examples those activities of CSR that can be in connection with the category of special treatment. To be more specific, these are the CSR activities related to the treatment of persons with a physical or mental disability and the treatment of people with reduced capacity to work. When it came to reviewing the activities of the selected companies, the CSR activity of Hungarian Affiliate of a global pharmeceutical company (company1) was considered as base. The CSR activities of the four other companies and the company1 were evaluated by performing a content analysis of their websites. Due to the divers sources of information, the news of 2015 and the press releases available on their websites were analysed separately. The content analysis of the Sustainability reports and websites of the selected companies, supplemented with the latest company news, has opened the door to the preparation of a wide-spectrum activity inventory on the CSR areas related to the treatment of persons with a physical or mental disability and the treatment of people with reduced capacity to work.

  Keywords: CSR, corporate social responsibility, disability, donation

 • Mező Ferenc :
  Az IQ-paradoxon43-60 [417.59 kB - PDF]EPA-03760-00005-0040

  Absztrakt: Az IQ paradoxon: noha az új generációk intellektuális képességei egyre jobbak (ez az úgynevezett Flynn-effektus, az intellektuális növekedés sebessége 3 IQ-pont évtizedenként), az átlagos IQ minden generáció esetében 100 IQ marad. E cikk az IQ-paradoxon hátterének következő tényezőit mutatja be: az intelligencia fogalma, tesztjei és pontszám-típusai; és demonstrálja a Flynn-effektus sebesség-rátájának abszurd következményeit. Végül a cikk magyarázatot ad az IQ-paradoxonra.

  Kulcsszavak: IQ, Flynn-effektus

  Abstract: The IQ-paradox - The IQ-paradox: although the intellectual abilities are better and better of the new generations (it is the so-called Flynn-effect, the speed of intellectual growth is 3 IQ-point per decade), but the average IQ stays 100 IQ-point in case of every generation. This article shows some factors in the background of IQ-paradox: concept, tests and score-types of intelligences, and it demonstrates the absurd consequences of speed-rate of Flynn-effect. At last, this article gives an explanation of IQ-paradox.

  Keywords: IQ, Flynn-effect

Módszertani tanulmányok

 • Mező Ferenc ,
  Máth János ,
  Abari Kálmán ,
  Mező Katalin :

  Absztrakt: E tanulmány a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára készült fejlesztőprogramok egymintás, longitudinális (például ugyanazt a tanulócsoportot évente felmérő, nyomon követéses jellegű) hatásvizsgálatának matematikai statisztikai elemzéséhez kínál módszertani útmutatót. Praktikus segítséget nyújtunk a különbségvizsgálatok matematikai statisztikai számításainak kiválasztásához, a számítások elvégzésére alkalmas R statisztikai szoftverbe írható parancssorokhoz, az R által végrehajtott számítások eredményeinek értelmezéséhez, szövegbe foglalásához.

  Kulcsszavak: fejlesztőprogram, hatásvizsgálat, statisztika

  Abstract: Mathematical statistical background of one sampled longitudinal study of development programmes - This paper offers a methodological guidance to mathematical statisctical analysis of one sampled longitudinal studies of development programmes. After summarising the basic terms we: a) show a simple algorhitm to choice adequate statistic tests, b) present R commands of these statistic tests (note: R is a downloadable free software), and c) give suggestions about how we can interpret the results of statistical calculations done by this software.

  Keywords: development programmes, effectiveness study, statistics, R language

 • Szalay Kristóf :
  Nyelvtanulás karikatúrákkal és képregényekkel73-85 [2.94 MB - PDF]EPA-03760-00005-0060

  Absztrakt: A képregények és a karikatúrák alkalmazása hatékony eszköze lehet a tehetséggondozásnak az idegen nyelvi területen. Jelen tanulmány bemutatja, hogy: a) hogyan használhatjuk a képregények és karikatúrák lehetőségeit a tanulók kreativitásának fejlesztésére az idegen nyelvi tantárgyak kereteiben; b) milyen kooperatív módszereket alkalmazhatunk a rajzok segítségével; c) hogyan motiválhatjuk tanulóinkat a nyelvtanulásra?

  Kulcsszavak: karikatúra, képregény, tehetséggondozás, nyelv

  Abstract: Learning foreign language with caricatures and comics - Applying comics and cartoons can be an effective method of talent development in the area of learning foreign languages. The present study shows: a) how we can use the possibilities of comics and cartoons to develop the creativity of students in the frame of foreign language lessons; b) what cooperative methods we can apply with help of the drawings; c) how we can motivate our students to learn languages.

  Keywords: caricature, comics, talent development, language

Műhely bemutatók

 • Misák Darinka :

  Absztrakt: E műhelymunka a pedagógiai kísérésre, azon belül, a felnőtt értelmükben akadályozott személyek munkába állítására fókuszál. A megfigyelés módszerére alapozva bemutatja azt a mentori felkészítő folyamatot, mely az olvasó elé tárja, hogy milyen támogatás szükséges ahhoz, hogy a fogyatékos személyek is képessé váljanak eredményes munkatevékenység elvégzésére. Fő célkitűzése, hogy a korlátozott képességű személyeket önkéntes munkán keresztül bemutassa, elfogadtassa a társadalom ép tagjaival. Nemcsak a pozitív hozadékokra fókuszál, hanem azokra a negatívumokra is, amelyeken dolgozniuk kell azon szakembereknek, akiknek hivatástudatukká vált a pedagógiai kísérés.

  Kulcsszavak: pedagógiai kísérés, mentor, kávéházi felszolgálás, elméleti érzékenyítés

  Abstract: Ways for understanding mentally handicapped adults - voluntary coffee shop serving as a possible alternative - This paper focuses on pedagogical attendance especially bringing adults with mental disability into action. Based on the method of observation, it presents the mentoring preparation procedure that reveals to the reader what sort of support is needed to make individuals with disabilities capable of doing successful labour activity. The main goal of the programme is to introduce individuals with limited abilities to the sound members of society through voluntary work and make them accepted. It draws attention not only to the positive increments but also to the very negatives that must be worked at by specialists whom have true calling to the profession of pedagogical attendance.

  Keywords: pedagogical attendance, mentor, coffee shop service, theoretical sensitizing

Könyvajánlás, recenzió

Letöltés egy fájlban (1,6 MB - PDF)