a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód1. évf. 2. sz. (2015.)

Tartalom

Empirikus és értekező tanulmányok

 • Bolgár Brigitta ,
  Ráduly-Zörgő Éva :

  Absztrakt: A matematika tanulása sikeres lehet, és sok örömet okozhat a hallássérült gyermekeknek. Kutatásunkban a matematikai teljesítményt megalapozó bázisképességek, a problémamegoldás és a logikai gondolkodás táblajátékokkal történő fejlesztésének hatékonyságát vizsgáljuk hallássérült diákoknál. Minta: n =10 (2 lány, 10 fiú) hallássérült diák (átlagéletkor: 11,6 év). Módszer: logikai-matematikai képességek felmérése fejlesztés előtt és után. Eredmény: a stratégiai játékok, táblás játékok használata a problémamegoldó képesség fejlődése mellett szignifikánsan befolyásolja a matematikai képességek fejlődését, a matematikai tantárgyi ismeretek elsajátítását is.

  Kulcsszavak: logikai-matematikai képességek, hatékony tanulási környezet, játékos képességfejlesztés, táblajátékok

  Abstract: Development of logical-mathematical abilities of hearing impaired students through the use of board games - Students with hearing impairment can be successful at and enjoy studying mathematics. Our research focuses on studying the effectiveness of using board-games in developing basic mathematical skills and logical thinking in students with hearing impairment. Sample: n = 10 (2 females, 10 males) hearing impaired pupils (average age = 11,6 years). Method: examination of logical-mathematical abilities before and after development. Result: strategic and logic-based games significantly impacted on the development of mathematical skills and knowledge acquisition in mathematics.

  Keywords: logical and math skills, effective learning environment, game-based skill development, board games

 • Schranz Edit :

  Absztrakt: Jelen tanulmány arra keresi a választ, vajon kivételes adottság és kemény tanulás, munka, vagy bátorsággal kevert fiatalos lendület, szerencse, esetleg mindez együtt az, ami lehetővé teszi a 2010-es évek huszonéves, diplomás fiataljai számára, hogy Európa munkaerőpiacán inkább megtalálják a számításaikat. Minta: n = 28 (22-35 éves) nő. Módszer: félig strukturált interjú. Eredmény: bár minden, általunk készített interjú különösen egyéni életutat mutat, mindegyikről elmondhatjuk, hogy kemény tanulás, kivételes, tehetséggel párosult szorgalom jellemzi ezeket a fiatalokat. No meg az is, hogy e kis mintában körülbelül 98 százalékuk vágta rá a célzott kérdésre: most úgy látja, soha sem fog visszatérni.

  Kulcsszavak: tehetség, felsőoktatás, Bologna, diplomás fiatal nők, külföldi munkavállalás, munkaerőpiac

  Abstract: Excellent at being talented. Research: young graduate women life starting chances of working abroad - This study seeks to determine whether it is exceptional talent and hard work, or courage mixed with young energy and luck, maybe all these together, that makes it possible for young adults with a fresh diploma in the 2010’s to find their future in Europe’s labor market. Sample: n = 28 (22-35 years old) women. Method: semi-structured interview. Results: even though all the interviewees are unique, all the participants can be said to have a few things in common; persistent study and exceptional diligence paired with talent. There is, however, one more thing shared across 98% of interviewees in our research sample; when asked if they will come back to Hungary, they answered without hesitation that they didn’t think they ever would.

  Keywords: talent, higher education, Bologna, young women graduates, work abroad, labour market

Módszertani tanulmányok

 • Abari Kálmán ,
  Mező Ferenc ,
  Mező Katalin ,
  Máth János :

  Absztrakt: A (gyógy)pedagógiai fejlesztőprogramok matematikai statisztikai alapokon nyugvó hatásvizsgálatához lényeges: 1) ismerni a minimálisan szükséges matematikai alapfoalmakkal (ezeket lásd: Máth és tsai, 2015), 2) egy megfizethető áru statisztikai szoftver, 3) e szoftverek alkalmazásához szükséges - legalább felhasználói szintű - jártasság is. E két utóbbi szükségletre nyújt praktikus megoldást jelen tanulmány, miközben bemutatja az R nyelvet, s annak lehetőségeit. Az R egy ingyenesen letölthető, matematikai statisztikai számítások végrehajtására is alkalmas szoftver, mely praktikus segédeszköze lehet a különleges bánásmódot igénylők kutatásának. Jelen tanulmány az R-ről szóló rövid tájékoztatót követően a kutatások során keletkezett adatok adatbázissá, adattáblává szervezését foglalja össze a fejlesztőprogramok hatásvizsgálatának három jellegzetes esetében.

  Kulcsszavak: fejlesztőprogram, hatásvizsgálat, statisztika

  Abstract: Structures of databases for impact studies of development programmes in a free statistical software: in the software ’R’ - In order to carry out effectiveness study of the development programmes (e.g. education, children with special needs) based on mathematical statistical methods, the follwing factors are important: 1) you need some basic mathematical definitions (Math et all., 2015), 2) a statistical software (e.g.: the ’R’) at a reasonable price, 3) some experience in working with this software. The ’R’ is a free downloadable software (that can be applied in mathematical statistical calculations too) which can be a very useful instrument of research of children who need special treatment. This paper provides a practical solution in connection with the last two factors, and introduces language ’R’ and its possibilities.

  Keywords: development programme, effectivenes study, statitics

 • Nagy Lehocky Zsuzsa ,
  Patai Ilona :
  Hiperaktív gyermek az osztályban49-58 [1.70 MB - PDF]EPA-03760-00002-0040

  Absztrakt: Az utóbbi évtizedben fokozott mértékben előtérbe került a hazai és külföldi pedagógiában egyaránt a tanulási és magatartászavarral küzdő gyerekek iskolai nevelésének problémája. A pedagógusok annak ellenére, hogy egyre gyakrabban tanítanak hiperaktív gyermeket, nincsenek rá kellőképpen felkészülve. Részükről a gond abban rejlik, hogy képzésük során nem ismerkedtek meg azokkal a módszerekkel, amelyek segítségével egyénileg fejleszthetőek a nehezen nevelhető, problematikus személyiségű tanulók. A hiperaktivitás felismerésére és megítélésére a bizonytalanság és a végletek jellemzőek, mert minden túlmozgásos és eleven gyermeket lassan hiperaktívnak titulálnak. A zavarok korai kiszűrése pedig lehetővé tenné, hogy a gyermekek időben, megfelelő segítésben részesüljenek. A következő tanulmány két fő részből, elméleti, illetve gyakorlati részből áll. A gyakorlati rész konkrét esettanulmányokat mutat be, segítve ezzel az időbeni felismerést. Három hiperaktív gyermek viselkedésformáit, a rájuk jellemző tüneteket fejtjük ki bővebben, figyelembe véve a családi és iskolai körülményeket. Felsorakoztatjuk a segítségnyújtás formáit az iskolában, konkrét ötletekkel, tanácsokkal látjuk el a pedagógusokat.

  Kulcsszavak: hiperaktív, pedagógus, esettanulmány, segítségnyújtás

  Abstract: Hyperactive child in the class - In the last decade, the issue of school education of children struggling with learning and behavioural disorder has come to the front in domestic as well as foreign pedagogies. The recognition and judgment of hyperactivity is characterised by uncertainty and extremes since increasingly all lively kids with excessive movement are labelled hyperactive. In turn, early detection of the disorders would enable children to get appropriate help. The following study consists of two main parts: a theoretical and a practical one. The practical part introduces concrete case-studies assisting the early detection. The behavioural forms of three hyperactive children and their characteristic symptoms are explicated more broadly taking into consideration the family and school circumstances. It also aligns the forms of assistance and help in schools and gives concrete ideas and advice to teachers.

  Keywords: hyperactive, pedagogue, case-study, assistance

 • Bojti István ,
  Schéder Veronika :
  Narratív szemlélet a segítő kapcsolatban59-70 [1.71 MB - PDF]EPA-03760-00002-0050

  Absztrakt: A szerzők a narratív szemléletben egy nagyon rugalmas gondolkodási keretet mutatnak be, ami nemcsak a segítő kapcsolatok széles skálájában, de akár a magánéletben is alkalmazható. Tárgyalják a narratív pszichológia alapját képező posztmodernista és konstruktivista modellt. Három esetet használnak fel a módszer lehetőségeinek bemutatására. Az első esetben a viselkedés hátterében rejlő narratíva könnyen feltárható és egyszerű módon megváltoztatható, ezáltal a probléma megoldható. A második eset bonyolult problémát képez, és itt a narratív pszichoterápia eszközei kerülnek bemutatásra. Külön kiemeljük ebben a nyelvi eszközök tudatos felhasználását. A harmadik eset azt illusztrálja, hogy a problémák hátterében többféle narratíva lehetséges, és a megfelelő narratíva kiválasztása a megoldások lehetőségét is meghatározza. A narratívák választásakor a személy saját sorsát formálja meg, melyért felelősséggel tartozik.

  Kulcsszavak: segítő kapcsolat, posztmodern, konstruktivizmus, narratíva, externalizálás

  Abstract: Narrative approach in the helping relationships - The authors present a very flexible cogitative framework by using the narrative approach, which can be applied not only in a wide range of helping relationships, but also in private life. They discuss the postmodern and the constructivist model which form the basis for the narrative psychology. Three cases are presented to demonstrate the potential of the method. In the first case, the narrative behind the behaviour is easily detectable and can be altered in a simple manner, thus the problem can be solved. The second case encompasses a complex problem, and the instruments of the narrative psychotherapy are presented here. The authors here emphasised the thoughtful use of linguistic instruments. The third case illustrates the possibility of multiple narratives for the underlying problems, and that choosing the right narrative determines the possibility for solutions. A person creates his/her own destiny when choosing the narratives, for which he/she bears the responsibility.

  Keywords: helping relationship, postmodern, constructivism, narrative, externalization

 • Szabó Edina :

  Absztrakt: A tanulmány bemutatja a DSZIT (Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia) alkalmazhatóságát a felnőtt stroke betegek logopédiai rehabilitációjában. Rávilágít azokra a viselkedési, kommunikációs zavarokra, amelyek jelenléte utal szenzoros integrációs eltérésre, vagyis indikálhatja a terápia felajánlását a páciensnek.

  Kulcsszavak: szenzoros integrációs terápia, rehabilitáció, kommunikáció

  Abstract: Dynamic sensory integration therapy (DSZIT) in rehabilitation of verbal communication disorders - The study presents the DSIT (Dynamic Sensory Integration Therapy) and its applicability to adult stroke patients with speech therapy rehabilitation. It explains the kinds of behavioral and communication disorders, which may mean the presence of sensory integration disorganisation, so may indicate offering the therapy to the patient.

  Keywords: sensory integration therapy, rehabilitation, communication

 • Orbán Réka :

  Absztrakt: Jelen tanulmány a Sindelar-Zsoldos program alkalmazását mutatja be egy tanulásban akadályozott elemi osztályos gyermek esettanulmányán keresztül. Az elméleti rész a tanulásban akadályozott tanulók kognitív struktúrájára fókuszál. A módszertani rész azt fejti ki, hogy ha a kognitív struktúra harmonikus, akkor egy tanulásban akadályozott gyermek is sikeres lehet az iskolában és a teljes inklúzió lehetségessé válik.

  Kulcsszavak: kognitív fejlesztés, kognitív képességek, Sindelar-Zsoldos program

  Abstract: Possibilities of cognitive development of children with learning difficulties - This study presents the Sindelar-Zsoldos program through a case-study of an elementary school boy with learning difficulties. The theoretical part is focused on the cognitive structure of the learning of disabled students. The methodological part emphasizes that if the cognitive architecture is harmonized, then even a child with learning difficulties can be successful in the school and full inclusion is possible.

  Keywords: cognitive development, cognitive skills, Sindelar-Zsoldos program

 • Bagány Ágnes ,
  Major Lenke ,
  Josip Lepeš :

  Absztrakt: 2010 szeptemberében az oktatási reformmal, vagyis az inklúzió bevezetésével Szerbiában ugrásszerűen megnőtt a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek beiskolázása. 2013 szeptemberétől az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete egy közös projekt keretén belül kidolgozott egy programot, ahol a két intézmény hallgatói mentorokként vettek részt a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásában. Tanulmányunk célja bemutatni a Hallgatói Mentorprogram felépítését, amely jó gyakorlatul szolgálhat hasonló problémákkal küzdő iskolák számára. A gyakorló pedagógusok véleménye alapján a mentorprogram hosszú távú hatásaként kiemelnénk a mentorált tanulók szociális kompetenciáinak fejlődését.

  Kulcsszavak: hátrányos helyzet, mentorprogram, felzárkóztatás, szociális kompetencia

  Abstract: Development of the social competence of children from an underprivileged background - In September, 2010, by the introduction of the educational reform in Serbia, namely the introduction of inclusion, the number of children from a disadvantaged background and multiple disadvantaged background has significantly increased. From September 2013, the University of Novi Sad, Faculty of Education in Hungarian Language, Subotica and University of Szeged, Gyula Juhász Faculty of Education, Institute of Adult Education worked out a programme, in which the students of these two Universities participated as mentors in the compensatory education of disadvantaged children. The purpose of the present study is to introduce the structure of the Student Mentoring Program that serves as an excellent example for other schools. According to in-service teachers, one of the long-term positive outcomes of the mentoring program is the development of social competences of disadvantaged children.

  Keywords: disadvantageous background, mentoring program, compensatory education, social competence

Könyvajánlás, recenzió

Konferencia

Letöltés egy fájlban (1,6 MB - PDF)