a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Különleges bánásmód1. évf. 1. sz. (2015.)

Tartalom

 • Mező Ferenc :
  Köszöntő5 [75.29 kB - PDF]EPA-03760-00001-0010

Empirikus és értekező tanulmányok

 • Varga Imre ,
  Hatos Gyula :

  Absztrakt: Jelen tanulmány a XX. századi magyar gyógypedagógia megalapozójának, Dr. Náray-Szabó Sándornak a munkáját és jelentőségét összegzi. Náray-Szabó (1861-1914) a XIX. század végén század elején felismerte a társadalmi lehetőségeket, s a fogyatékos személyek iskoláinak és a tanáraik képzésének megreformálása érdekében dolgozott. Ő volt a modern magyar gyógypedagógia egyik megalapítója.

  Kulcsszavak: Náray-Szabó Sándor, gyógypedagógia

  Abstract: Reforming the teacher training of those who work with children with specail educational needs in Debrecen and Szeged institutions - This study summarizes the work and significance of Dr. Sándor Náray-Szabó, who was the founder of the Hungarian special education in the 20th. century. At the end of 19th century, Náray-Szabó (1861-1914) recognized the social opportunities, and he worked in order to reform schools and the teacher training of disabled people. He was one of the founders of the modern Hungarian education system for those with special educational needs.

  Keywords: Sándor Náray-Szabó, special educational needs

 • Hegedűs Roland :
  Gyógypedagógusok: honnan indulunk, hová tartunk?25-40 [683.46 kB - PDF]EPA-03760-00001-0030

  Absztrakt: Jelen tanulmány a gyógypedagógus képzésre, annak területi jellegzetességeire, valamint a gyógypedagógusok munkaerő-piaci jellemzőire fókuszál. Források: 2014. évi felvételi adatbázis, n = 965), 2012. és 2013. évi Diplomás Pályakövetési Rendszer, n = 567). Eredmény: a gyógypedagógusok helyzete a munkaerő piacon nagyon jó: sikeresen helyezkednek el, a munkanélküliség aránya alacsony, és több mint 90%-uknak az egyetemi tanulmányaikkal kapcsolatos állása van.

  Kulcsszavak: gyógypedagógia képzés, intézményi vonzáskörzet, mobilitás, munkaerő-piaci jellemzők

  Abstract: Teachers of children with special educational needs: where we are coming from and where we are going to? - In this article we focus on special educational needs teacher training, the geographical differences and labour market features. Sources are: the admission database of 2014, n = 965), and the Hungarian Graduate Tracking System (HGTS) of 2012 and 2013; n = 567). Result: the situation of special educational teachers is very good in the labour market, they are very successful because their unemployment rate is lower than average, and their job is in connection with their university studies.

  Keywords: special education teacher training, catchment area of higher education institution, labour market features

 • Mező Katalin :

  Absztrakt: E tanulmányban a pszichometriai kreativitástesztek teszt-reteszt megbízhatóságát és intelligenciával való kapcsolatát elemezzük. Minta: n=107 (66 férfi, 41 nő) gimnazista. Módszer: 2011-ben felvettük a verbális Szokatlan használat és a figurális Körök kreativitásteszteket és (kiegészítő vizsgálatként) az APM intelligenciatesztet, majd 2014-ben e vizsgálatokat megismételtük. Eredmények:a kreativitásvizsgáló eljárások esetében hasonlóan mérsékelt együttjárásokat tapasztaltunk (rs=0,30-0,51), mint az intelligencia-vizsgálat esetében (r=0,53). Az elővizsgálatok során magasabb pontszámokat szerző tanulók inkább érnek el nagyobb pontszámkülönbséget az elő-és utótesztben, mint az elővizsgálatban alacsonyabb pontszámot szerző tanulók (rs=0,28-0,57).

  Kulcsszavak: a kreativitás időbeli aspektusai, pszichometriai kreativitás, longitudinális vizsgálat

  Abstract: The shaping of psychometric creativity amongst seconday grammar school students in a four year longitudinal study - In this study we analyse the test-retest reliabilty of psychometric creativity tests and its connection with intelligence. Sample: n =107 (males: 66; females: 41) secondary grammar school students. Method: in the year 2011 we applied the verbal Unusual Uses and the figural Circles creativity tests, and (as an additional test) the APM intelligence test, and we repeated these examinations in 2014. Results: there are moderate correlations between pre- and posttests (after four years) in the cases of creativity tests (rs = 0,30-0,51) and intelligence test (r = 0,53), too. The students with higher pre-test scores will probably have higher score differences between pre- and post-test than the students with lower pre-test scores (rs = 0,28-0,57).

  Keywords: temporal aspects of creativity, psychometric creativity, longitudinal study

 • Demeter Kármen ,
  Szabó Kinga :

  Absztrakt: Vizsgálatunkban az egyes agresszivitásformák és a kisiskolások csoportban elfoglalt szociometriai státusza közötti összefüggéseket céloztuk meg, figyelembe véve ezen tényezők hatását az agresszív gyerekek társaikkal szemben megfogalmazott gondolatainak ellenséges voltára. Minta: 321 erdélyi kisiskolást (M = 10,25 év, SD = 0,71) vizsgáltunk, akik közül 61,4% román és 36,8% magyar etnikumú diák volt.Módszer: eszközeink segítségével az esetlegesen megjelenő agresszivitás formáját, a gyerekek osztályban elfoglalt szociometriai státuszát, illetve a társakkal szembeni ellenséges gondolatok minőségét mértük. Eredmények: a nemi különbségeknek és szociometriai státusznak hatása van az agresszív viselkedés típusára. Az eredmények a prevenció és intervenció területén alkalmazhatók.

  Kulcsszavak: reaktív agresszió, proaktív agresszió, szociometriai státusz, ellenséges gondolatok

  Abstract: Forms of aggression in schools as determining factors in gaining social status in a school group - In our study we have focused on the relationship between certain types of aggression and the sociometric status of primary school children, considering the effect of these factors on the hostile character of cognitions that aggressive children generate towards their peers. Sample: Our sample consisted of 321 primary school children from Transylvania (M=10.25 years, SD= 0.71), out of which 61.4% were of Romanian and 36.8% of Hungarian ethnicity. Method: our instruments measured the type of aggression, the sociometric status of children within the classroom and the type of hostile cognitions towards peers. Results: gender differences and sociometric status has effect on types of aggresive behavior. The results are useable in the field for prevention and intervention.

  Keywords: reactive aggression, proactive aggression, sociometric status, hostile cognitions

Módszertani tanulmányok

 • Máth János ,
  Mező Ferenc ,
  Abari Kálmán ,
  Mező Katalin :

  Absztrakt: Pedagógusok, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, pszichológusok - egy csokorra való azon szakemberek köréből, akik képesség- és/vagy személyiségfejlesztő programokat hozhatnak létre, valósíthatnak meg. E programokkal szemben elvárható azonban, hogy az általuk ígért fejlesztőhatást akár matematikai statisztikai elemzéssel is alá lehessen támasztani. Ez azonban nem mindig történik meg - ennek hátterében pedig részben a matematikai statisztikai fogalmi és módszertani hiányosságok, valamint a drága statisztikai szoftverek állnak. E tanulmány a különleges bánásmódot igénylők számára készült fejlesztőprogramok hatásvizsgálatának matematikai statisztikai elemzéséhez nyújt elméleti összefoglalót.

  Kulcsszavak: fejlesztőprogram, hatásvizsgálat, statisztika

  Abstract: Basic terms in mathematical statistics of impact studies for developmental programs - Pedagogues, kindergarten pedagogues, special needs teacher (also known as remedial teachers) and psychologists - just a few of those people who can create and use development programmes. These programmes are expected to be proven in their effects by using mathematical analysis. However, it doesn’t happen in every case - partly due to shortage of definitions of mathematical statistics, methodology problems and expensive softwares. This paper is a theoretical summary about mathematical statistical analysis of effectiveness studies of remedial courses designed for those who live with special needs.

  Keywords: development programmes, effectiveness studies, statitics

 • Schéder Veronika :
  Különleges bánásmód ló-asszisztált foglalkozásokon79-89 [146.49 kB - PDF]EPA-03760-00001-0070

  Absztrakt: A Nemzeti Lovas Programban meghatározott feladatokról szóló, 1061/2012 (III. 12.) számú kormányhatározat értelmében 2013 szeptemberétől - a megemelkedett testnevelési óraszám terhére - Magyarországon minden 3., 4. és 5. osztályos általános iskolás tanuló számára választható tantárgy lehetne a lovaglás. Jelen tanulmány elsősorban egy átfogó ismertetést kíván nyújtani arról, hogy a lovakkal való foglalkozásoknak milyen formái léteznek, s melyek közülük azok, amelyek olyan speciális többlettartalommal, hozadékokkal rendelkeznek, hogy különleges bánásmóddá válva beiktathatók a gyermekeket oktató-nevelő-fejlesztő pedagógusok vagy egyéb szakemberek munkájába. A módszertan bemutatását esetismertetésekkel illusztráljuk.

  Kulcsszavak: lovaglás, különleges bánásmód, fejlesztés, lovasterápia

  Abstract: Special treatment in horse assisted exercise - According to decision No. 1061/2012 (III.12), the Hungarian Goverment is dedicated to National Equestian Programme. Riding has been an optional subject in frame of the everyday physical education for all schoolchild in 3-4-5 classes in Hungary since September 2013. The present study gives an overview of different types of horse activities focusing on approaches that are extremly suitable for teachers, trainers, theraptists and other specialists in the course of educational, pedagogical and developemental improvement of children. The presentation of methodology is complemented by case studies.

  Keywords: riding, special treatment, development, horse-therapy

Műhely bemutatók

 • Mező Ferenc ,
  Mező Katalin :

  Absztrakt: A "Különleges Bánásmód" Diagnosztikai és Fejlesztési Centrum a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának az egyik új kutatóműhelye, ami 2015-ben lett megalapítva. Ez a cikk bemutatja e Központ alapításának körülményeit, fő céljait, tagjait és eredményeit.

  Kulcsszavak: gyógypedagógia, tehetség, kutatás

  Abstract: The introduction of the special treatment and diognostical research centre - The ‘Special Treatment’ Diagnostical and Developmental Centre is a new research workshop of the Faculty of Child and Adult Education of University of Debrecen. It was founded in 2015. This article shows the circumstances of founding, the main goals, the members and activities of this Centre.

  Keywords: special education, talent, research

Könyvajánlás, recenzió

Letöltés egy fájlban (2,7 MB - PDF)