Válasz a végekről – Kerekes Sándor pengeváltása Hódmezővásárhely sajtóreferensével

2013 május 23 11:18 du.39 hozzászólás

Tavaly október 3-án, mielőtt a Hódmezővásárhelyjel foglalkozó cikkemet megírtam volna, (A másik mintaváros) kérdéseket tettem fel, – kérésére írásban – a város sajtóreferensének, Göbl Vilmosnak. Miután azonban a válasz csak nem akart megérkezni, cikkemet, harom hét hiábavaló várakozás után, kénytelen voltam azok nélkül közölni. Habár azóta Gőbl úr többször is igért választ, azok addig késlekedtek, míg múlt hét pénteken most már személyesen bekopogtam az ajtaján, hogy meghallgassam a válaszokat.

Lázár János, Hódmezővásárhely polgármestere és dohányoligarcha

Lázár János, Hódmezővásárhely ex-polgármestere, dohányoligarcha

Göbl úr, meglepetése ellenére szívélyes, de óvatos fiatalember, leültetett, a kávéra szóló meghívast köszönettel elhárította és hosszas fejtegetésbe fogott a közmunkások jogállásáról és arról, hogy mit keres a régleköszönt Lázár János a városi közgyűléseken. A beszélgetés aligha tartott tizenöt percnél tovább, ismételten szabadkozott a válaszok késése miatt és még aznapra megígérte őket. Estére újabb haladékot kért emailben, de másnap végre elküldte a válaszokat.

Most pedig közlöm ezeket, minden változtatás nélkül, saját reakciómat a végére hagyva.

Tisztelt Kerekes Sándor!

Az alábbiakban a kérdései (dőlttel szedve) és a válaszaim.

Tekintettel arra, hogy minden kérdésére tételesen és részletesen választ adtam, ragaszkodom, hogy válaszaimat szó szerint, és teljes terjedelmében idézzék, illetve változtatás nélkül jelentessék meg a megjelenő cikkben minden olyan esetben, amikor valamely kérdésében érintett állítást, vagy véleményt fogalmaznak meg a várossal kapcsolatban!

Megfelel-e a valóságnak a hír, miszerint a város úgy időzíti a közgyűléseket, hogy azokon Lázár János feltetlenűl résztvehessen, és hogy Lázár rendszeresen meg is jelenik ott, mi több, aktívan részt vesz a város kormányzásában?

Lázár Jánost a legutóbbi országgyűlési választások alkalmával – csakúgy, mint az azt megelőző választásokon – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgárai elsöprő többséggel a térség országgyűlési képviselőjévé választották. Mint a hódmezővásárhelyi polgárok által megválasztott országgyűlési képviselőnek, joga van részt venni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésein, ahol az üléseket vezető polgármestertől kérhet, illetve kaphat felszólalási lehetőséget. Semmi meglepő és szokatlan nincs azon, hogy egy demokratikusan működő, és a polgárok érdekében dolgozó önkormányzat együttműködik a polgárok által megválasztott országgyűlési képviselővel.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendszerváltást követően, a 90-es évek elejétől biztosít a közgyűlésen részvételi lehetőséget a város polgárai által megválasztott országgyűlési képviselőknek.

Ha a fenti körulmény fennáll, akkor Lázár János kap-e valamilyen javadalmazást a részvétéért?


Nem kap.

Igaz-e, hogy Lázár új háza körűl az utcákat lezárták és ott biztonsági szolgálat ügyel? Ha igaz, akkor ki látja el azt a szolgálatot es főleg, kinek a költségére?

Nem igaz.


Igaz-e az a hír, hogy a minapi választások idején Lázár János utasította a helyi TV studiót, hogy politikai hirektől tartózkodjanak, a választásról ne tudósítsanak és hogy a TV ennek elegettett, aminek következtében a helyi TV semmiféle politikával kapcsolatos műsort többé nem készít, kivéve a közgyűlések közvetítését?

Nem igaz.


Megfelel-e a valóságnak az a hír, hogy Lázár János a korábbi házát a városnak adta el? Ha igen, akkor milyen áron és a városnak milyen tervei vannak a házzal, mi indokolta a megvásárlását, azon túl, hogy Lázár azt kérte?

Nem felel meg a valóságnak.


Miért nem költözött ki a régi, most már városi tulajdonban lévő házából Lázár János, mikor tervezi a város birtokbavenni azt és a közbeeső időre fizet-e bért a használatért? Ha fizet, akkor mennyi az a bér?

Mivel ez már a sokadik kérdése, amely nyilvánvaló félretájékoztatáson alapulhat, szeretném egyértelművé tenni: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának SEMMI KÖZE NINCS Lázár János házához, magántulajdonához, vagy magánéletéhez. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata NEM VETT ingatlant Lázár Jánostól és NEM ADOTT ingatlant Lázár Jánosnak, sem használatra, sem bérbe, sem tulajdonba, sem rövid, sem hosszú időre.


Egyes források 590-re, mások 1100-ra teszik a városi közmunkások számát. Mi a valódi létszám?

Jelenleg a város 448 tartósan munkanélküli polgárnak biztosít munkalehetőséget a közfoglalkoztatási program keretében.


Korsós Ágnes egy nyilatkozatában azt állította, hogy mindössze 9.5 elbocsájtás történt a közigazgatásban a városban. Ki az a “fél személy” és mi történt a másik felével? Vajon a maradék fél még mindig dolgozik a városnak?

A kérdésében szereplő nyilatkozat a státuszhelyek megszüntetésére vonatkozik. A 8 órás, azaz a teljes idejű foglalkoztatás jelent 1 státuszhelyet, míg a részmunkaidős, így a 4 órás foglalkoztatás 0,5 státuszhelynek tekinthető. Kérem, tanulmányozza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt és érteni fogja.

Állítólag az elbocsájtott diplomás közalkalmazottakkal, a közmunkára bocsájtásuk feltételeként, olyan munkaszerződéseket írattak alá, melyben csak általánosiskolai végzettsegűnek ismerték el magukat, ílymódon csökkentve a keresetüket 47000 Ft-ról 33000 Fr-ra. Hány diplomás érintett ebben?

Tekintettel arra, hogy ezen, valamint a következő kérdései alapján vélelmezhető, hogy nincsenek pontos ismeretei a magyarországi közfoglalkoztatással kapcsolatban, kérem, engedje meg, hogy a legfontosabb tényeket kiemeljem, és ezzel a következő, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kérdéseire is egyszerre, és egyben válaszoljak:

1. Magyarországon törvények határozzák meg a munkavállalók foglalkoztatásának szabályait

2. Magyarországon, hasonlóképpen, mint Kanadában, a törvények mindenki számára kötelező érvénnyel bírnak

3. A közszférában történő foglalkoztatásra a – fentebb is említett – törvények, úgymint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény egyértelmű iránymutatásokat adnak, amelyeket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata mindig, mindenben, maradéktalanul követ.

4. A közfoglalkoztatási programban azok a tartósan munkanélküli polgárok vehetnek részt, akik – más jövedelmük nem lévén – az államtól Foglalkoztatás Helyettesítési Támogatást vesznek igénybe. Ennek összege jelenleg 22.800 forint, míg a közfoglalkoztatási programban egy 8 órás foglalkoztatás keretében minimum bruttó 75.500 forintot kereshetnek.

5. A közfoglalkoztatás keretében nem a Polgármesteri Hivatal, vagy az önkormányzat határozza meg, hogy kiket alkalmaz, hanem azokat veheti fel, akiket a regionális munkaügyi központ közvetít ki hozzá.

6. A közfoglalkoztatottak bére nem iskolai végzettségüktől függ, hanem az általuk betöltött munkakörtől.

Mindehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amennyiben Önnek tudomása van bármiféle törvénysértésről, javaslom és kérem, haladéktalanul tegyen feljelentést! Amennyiben viszont alaptalanul, nem hitelt érdemlő információk alapján, vagy bizonyítékok hiányában vádolja törvénysértéssel az önkormányzatot, kérem, vegye figyelembe, hogy mind a magyarországi, mind a nemzetközi törvények jogot és lehetőséget biztosítanak az önkormányzatnak, hogy jó hírnevének megvédése érdekében jogi eljárás indítson.

Igaz-e az, hogy elbocsájtás terhe mellett megtiltották ezeknek a közmunkásoknak, hogy a hamis munkaszerződésekről nyilatkozzanak?

Nem igaz, ezt láthatja az előző kérdésre adott tájékoztatásomból is.

Hány diplomás közmunkás tevékenykedik jelenleg a városban?

Értelmezhetetlen a kérdése, ezt láthatja az előzőekben kifejtett tájékoztatásomból is.

Hány olyan diplomás van a város alkalmazásában, akik a korábbi munkakörüket immár mint közmunkások látják el, drasztikusan csökkentett fizetés fejében?

Értelmezhetetlen a kérdése, ezt láthatja az előzőekben kifejtett tájékoztatásomból is.

Mi az az összeg, melyet ennek a széleskörű “lefokozásnak” a révén a város megtakarít, és mi lesz a sorsa ennek a pénznek?

Értelmezhetetlen a kérdése, ezt láthatja az előzőekben kifejtett tájékoztatásomból is.

Megfelel-e a valóságnak az a vélekedés, hogy az ilymódon készűlt munkaszerződések kimerítik a “zsebszerződés” fogalmát, s mint ilyen, azok ellentétben allnak a törvénnyel?

A zsebszerződést tudomásom szerint a magyar nyelv nem a törvénytelen foglalkoztatási jogviszonyra alkalmazza.

Megfelel-e a valóságnak, hogy a helyi TV studió vezetője és technikai igazgatója házastársak?

A Vásárhelyi Televíziót érintő kérdésekben, kérem, forduljon a televíziót működtető Szerdahelyi József Nonprofit Kft. ügyvezetőjéhez, Illés Bélához.

Nemrégiben a helyi TV igazgatójának, valamint férjének, a technikai igazgatónak a fizetését 300000 Ft-ra emelték, miközben az összes többi alkalmazott bérét drasztikusan csökkentették. Mi indokolta ezt a lépést?

A Vásárhelyi Televíziót érintő kérdésekben, kérem, forduljon a televíziót működtető Szerdahelyi József Nonprofit Kft. ügyvezetőjéhez, Illés Bélához.

Megfelel-e a valóságnak, hogy a TV technikai igazgatója, Illés Béla, egy ejtőernyős akinek csak élelmiszeripari végzettsége van és a televiziózás technikájáról sem képesítése, sem a legcskélyebb szakértelme sincs?

Illés Béla a Vásárhelyi Televíziót működtető Szerdahelyi József Nonprofit Kft. ügyvezetője. Tudomásom szerint a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett Kommunikáció szakon, Elektronikus média szakirányon. Kérem, forduljon hozzá bizalommal!

Van-e tudomása a városnak arról, hogy Kovács Katalin, a TV vezetője, magánvállalkozásban továbbítja, azaz eladja, a helyi TV produkcióit az MTI-nek, azért külön üzleti bevételben részesül, holott azok a helyi stáb munkái és szellemi tulajdona? Ennélfogva meglehet, hogy ez a copyright törvények áthágása. Van-e a városnak szándéka arranézve, hogy ezt a torvénytelenséget kivizsgálja, illetve orvosolja?

A Vásárhelyi Televíziót érintő kérdésekben, kérem, forduljon a televíziót működtető Szerdahelyi József Nonprofit Kft. ügyvezetőjéhez, Illés Bélához.!

Megfelel-e a valóságnak az információ, miszerint Hódmezővásárhely lakosainak a létszáma 10000-rel, hozzávetőlegesen 22%-kal csökkent az elmúlt tíz évben?

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város lakosságszáma, bár nem olyan mértékben, ahogyan azt Ön jelzi, de valóban csökkent az elmúlt évtizedben, miként sajnos Magyarország teljes népessége is. Reméljük, hogy a kormány kedvező, a családokat támogató lépései megfordítják ezt a tendenciát. Az eltelt három év adatai és tapasztalatai alapján bizakodóak lehetünk!

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a városnak Antal Imre zongoraművész által hagyományozott zongora sorsárol is megkérdezzem. Tudomásom szerint a negyvenmilliós értékű hangszer szőrén-szálán eltűnt, hollétéről senki nem tud. Ugyanakkor Lázár János egy társadalmi gyűjtést kezdeményezett egy versenyzongora beszerzésére. Lenne szives kideríteni és nekem megírni, hogy Antal Imre zongoráje ezidőszerint hol található?
 Miutan a kozadakozasi akcio valtozatlanul folyik, ebbol arra kovetkeztetek, hogy Antal Imre zongoraja azota sem kerult elo. Megnyugtatna, ha tevednek, hiszen egy kulturalis “ereklyerol” van szo. Ha azonban meg hianyzik, akkor talan mar megtettek a feljelentest, hadd segitsen a rendorseg megtalalni azt. Ok jobban is ertenek az ilyesmihez. Mikor tettek meg a feljelentest?

Nincs tudomásom arról, hogy Antal Imre zongorát hagyományozott volna a városra. Tartok tőle, hogy Önt félrevezették!

Kedves Kerekes Úr!

Végezetül, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, amit egy kérdésére is elmondtam: amennyiben Önnek tudomása van bármiféle törvénysértésről, javaslom és kérem, haladéktalanul tegyen feljelentést! Amennyiben viszont alaptalanul, nem hitelt érdemlő információk alapján, vagy bizonyítékok hiányában vádolja törvénysértéssel az önkormányzatot, kérem, vegye figyelembe, hogy mind a magyarországi, mind a nemzetközi törvények jogot és lehetőséget biztosítanak az önkormányzatnak, hogy jó hírnevének megvédése érdekében jogi eljárás indítson.

Miként azt személyesen is elmondtam Önnek, tartok tőle, hogy nagyon sok esetben félrevezették Önt!

Tisztelettel:

Göbl Vilmos

Sajtóreferens

Hódmezővásárhely

Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Eddig a derék sajtoreferens válasza.

Talalán kitűnt a fentiekből, hogy kérdéseim nagyjából négy téma köré csoportosúltak: Lázár János viselt dolgai, illetve a város kormányzása körüli furcsaságok, a közmunkásokkal szembeni bánásmód, a helyi televizió különös ügyei, valamint az Antal Imre zongorája köré.

Nos, Lázár Jánosnak az adofizetők pénzéből bőkezű juttatást fizet az állam, többek között arra is, hogy abból helyi irodát tartson fenn, de ezt neki nem kell erre a célra fordítania, mert mint láttam, a városházán csak új táblát tettek egy ajtó mellé és azóta azt az irodát használja. Nyilván ingyen. Így az erre szánt támogatás összege megmarad nála. Abból pedig, hogy a város a közgyűléseit a Lázár időbeosztásához igazítja és nélküle nem tartanak közgyűlést arra lehet következtetni, hogy több van ebben mint csak a felszólalási jog. Ami persze nem lenne baj, ha nem mondott volna le és ha nem rendezték volna meg a költséges választási komédiát. De lemondott és megrendezték, igy a kecske is hoppon maradt és a káposzta sem maradt meg.

A közmunkások körüli furcsaságokkal súlyosabb a helyzet.

A sok jogszabályra való hivatkozás, a tényekkel való összevetés nélkül nem egyéb mint köntörfalazás. Ugyanígy a bátorító szavak, hogy csak nyugodtan tegyek feljelentést, ha törvénytelenséget észlelek. Ugyanis a törvénytelenségek észlelésekor a városnak hivatalbol kellene vizsgálatot kezdeményeznie, ha másért nem, legalább a saját védelmükben. De ehelyett csak sumákolás és köntörfalazás a válasz.

A sajtóreferens kedvtelve bujik a kérdések “értelmezhetetlensége” mögé, holott az ő dolga nem azok értelmezése, hanem a válaszok megtalálása és közlése lett volna.

Itt kell megemlékeznunk a sajtóperrel való aligleplezett fenyegetésről is. A sajtóreferens hirten felindulásában juthatott csak erre a kétségbeesett ötletre. Hiszen kérdések miatt nem lehet sajtópert indítani, csak állítások miatt. Nem is szólva arról, hogy a jó hírnévhez való jog csak személyeket illet meg, intézményeket, mint amilyen például egy város, nem. Ezzel szemben a fenyegetőzés lehet jogalap, igaz, hogy nem polgári, hanem büntető eljárásban, hogy csak a BTK 174§, vagy a 242/A§ (1), vagy a 323§, (1)-re hivatkozzam. De hagyjuk a jogászkodást!

A vásarhelyi televizio körűl az eredeti közlés óta erősen meggyűltek a kérdések, olyannyira, hogy azért elkezdődött egy vizsgálat, amelyet állítólag a következő közgyűlés tervez megtárgyalni. Amennyire sikerült informálódnom, a helyi TV körűl sok “érdekes” dolgot talalt az eddig még lezáratlan vizsgálat. Erről egyenlőre elég ennyi, a jelentésről majd később.

Végűl pedig Antal Imre zongorájáról kell megemlékeznünk.

Valószínű, hogy valóban téves információn, illetve csak szóbeszéden alapult az erre vonatkozó része a korábbi cikkemnek. Nem annyira a sajtóreferens állítása miatt, miszerint ő “nem tud róla,” (hiszen ő masról sem akart tudni,) hanem mert eddig senki nem akadt, aki valóban látta a zongorát és tudná, vagy hajlandó lett volna elmondani, hogy mi történt vele.

Szép és érdekes város Hódmezővásárhely. Hosszú nevét, mint megtudtam, úgy nyerte, hogy négy közeli falu egyesítésekor egyszerűen összetették a falvak neveit. Ezzel egy rejtély megoldódott, a többi még nem.

Kerekes Sándor

39 hozzászólás

 • érdekes pasas ez a sajtóreferens. nem tud semmiről, amiről meg tud, abban a témában hárít, vagy simán hazudik.
  “A zsebszerződést tudomásom szerint a magyar nyelv nem a törvénytelen foglalkoztatási jogviszonyra alkalmazza.”
  no, ebben véletlenül igaza van, ugyanis az a magántulajdonban levő földek külföldiek (többségében osztrák) által történő használatára vonatkozik.
  a fenyegetés nem is olyan burkolt, már-már megszokottan fideszes, izomból előadott.
  amúgy megérne egy misét a sajtóper. ott ugyanis vásárhelynek is terítenie kellene a lapjait, nem elég csak azt mondani, hogy a kerekes valótlanságot állított.
  dehogy perelnének!
  “2. Magyarországon, hasonlóképpen, mint Kanadában, a törvények mindenki számára kötelező érvénnyel bírnak”
  kivéve a gyevi bírót.
  mondd, sándor, ezt olvasván, nem röhögted el magad? mert egész jó humora van ennek a göbl gyereknek!

 • kerekes a kanadai esernyos BOHOC

 • Öszintén szégyeltem magam a kérdések kapcsán, a kérdezővel ellentétben.
  Hogy jön ahhoz egy kanadai állampolgár, hogy egy magyar város gazdasági és más irányú tevékenységéről, hamís hírek alapján kérdezősködjön?
  Ez olyan lenne, mintha egy magyar állampolgár érdeklődne a kanadai Hamilton város ügyei után.
  A kérdések, rendkivül pitáner, rossz indulatú pletykákon alapuló kérdések.
  Szégyen!

 • Kerekes Sándor

  🙂 Jaj te Kerekes Sandor 🙂 Neked is tukorbe pillantani es szerelemre lobbanni egy pillanat muve…

  Egy okostojas kerdeseit diplomatikusan kezeltek, nem mondtak semmit. Minek? Kinek? Egy kis fontoskodo valakinek?. Teged Kanadaban barmely varosban elkuldtek volna a halal [email protected]@ra…

 • Kerekes Sandor

  Gabec:hizelgessel nalam semmire se mesz.

  Figyelo: mint magyar allampolgar gyakoroltam a jogomat, hogy valaszt kerjek. Hamilton varosaban nem lenne erre szukseg, mert ott az infomaciot nem patikamerlegen merik, hanem a varos kormanyzasa nyilvanos, tehat nem kell kerni. Az mindenki szamara elerheto.
  Egyebkent a torontoi polgarmestert nemreg eliteltek es majdnem lemondattak, mert $3500 jotekonysagi penzt gyujtott a hivatalos levelpapirjan. Habar egyetlen centet sem kert maganak. Es mindez a teljes nyilvanossag szeme lattara. Az egesz vilag szamara hozzaferheto volt minden informacio es senki allampolgarsagat nem firtattak.
  A magyarokat, es itt sajnos altalanositanom kell, tapasztalataim alapjan, annyira beidomitottak az elozo rendszerek es a mostani is, hogy mar gyavak kerdeseket is feltenni.
  Az evek soran keszitettem interviewt allamelnokkel, kabinetminiszterrel, nagykovettel es soha a legkisebb ellenkezest, vagy visszautasitast nem ereztem.
  Erre most erkezik alulrol Gabec es Figyelo, akiket az izgat, hogy volt-e jogom, nem voltam-e udvariatlan, ugyan hogy kepzelem?
  Ti barmok! Ez a ti dolgotok lenne, hogy ilyen kerdeseket naponta feltegyetek, a sajat erdeketekben, mikozben a szemeteket is kilopja a kormany. Ezert vagytok vakok. Ezert vagytok meglopva.
  A tudatos polgar elsoszamu kotelezettsege onmagaval szemben, hogy a kormanyon rajta tarsa a szemet, ne turjon tulkapasokat, vedje a sajat es polgartarsai erdeket.
  Ezzel szemben ti a kormany partjan alltok, elforditjatok a fejeteket, nehogy meglassatok az atverest es meg nektek all feljebb: nektek a kerdezo a “bohoc”, nem a szerencsetlen atejtett, naiv polgar.
  Szegenykeim, ti nemcsak menthetetlenek vagytok, de meg is erdemlitek, hogy azok legyetek.

 • Lélfai Szilárd

  Kerekes Sándor!

  A végén kezdve: “Szép és érdekes város Hódmezővásárhely. Hosszú nevét, mint megtudtam, úgy nyerte, hogy négy közeli falu egyesítésekor egyszerűen összetették a falvak neveit. Ezzel egy rejtély megoldódott, a többi még nem.” A mai település elődje a 14. században alakult ki két Árpád-kori falu, Hód és Vásárhely összeolvadásával. Hód neve valószínűleg a hód állatnévvel azonos, a Hód-tava neve latinos formában a 13. századból ismert és ma is őrzi egy városrész és a Hód-tavi-csatorna. A Vásárhely név vásártartási joggal bíró települést jelent. A mezővárosi jelleget hangsúlyozó “mező” névelem később toldódott be a Hódvásárhely névbe. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I. (A–K). 4. bőv., jav. kiadás. Budapest: Akadémiai. 1988. 599. o. ISBN 963-05-4568-3
  Ami még rosszabb, az innen-onnan, illen-ollan hallomások alapján való “jóindulatú” kérdéseire túl sok választ kapott!
  Ha egyszer leírják, hogy mi a törvény, ha Ők azok szerint dolgoznak, akkor az összes többi, törvénytelenségre utaló kérdés valóban értelmezhetetlen!
  Sajnos ebben a lapban lassan csak olyan írások jellennek meg melyek csak a magyarok aljasságát, mocskosságát ecsetelik, és ha valaki nem vallja ezt be, akkor a summázet:”A sok jogszabályra való hivatkozás, a tényekkel való összevetés nélkül nem egyéb mint köntörfalazás. ”
  Időnként nem ártana tükörbe nézni (nem muszály köpködni), vagy elgondolkodni az ” az vesse rá az első követ…” tanulságán!

 • Lélfai Szilárd

  Kerekes Sándor!
  A jó hírt elfelejtettem! Van olyan LÚZER akinek tetszett az Ön “igazságkeresése”, de ő hivatásos mocskolódó!

 • Hát ez tényleg szégyen!
  Milyen jogon ?

 • Nos, Hölgyeim és Uraim!
  Vegyük végre tudomásul, hogy egy magyar állampolgárnak igenis joga, sőt kötelessége a mindenkori “hatalmasságokat”
  időnként megkérdezni, sőt még felelősségre vonni is ! Tudniillik, az hogy ezek a “hatalmasságok” hogyan kormányozzák az országot, az valamennyiünk felelőssége, vagy felelőtlensége! A felelősség pedig a “hivőknél” sokkal nagyobb , mint a kétkedőknél. El fog jönni az az időszak, amikor a mostani “hivőknek” el kell majd számolniuk ezzel a felelősséggel.
  Tehát, ne a kérdezőt és a kérdéseit kritizáljátok, hanem kérdezzetek, mert az a dolgotok, ha kormánypártiak vagytok! Ez a felelősségetek!

 • Boda Marcsi…..egy bolondnak mint kerekes joga van hulyet csinalni magabol……en rohogni jarok ide mert minden ide cikket iro elmebeteg se kanadaban se magyarban nem tud ervenyesulni es szegenyek mint a templom egerei

 • Kerekes Sandor

  Lelfai, Marcsi, galiciaiak, gabec, figyelo es a tobbiek remekul mulatnak. Hasukat fogjak a nevetestol.
  A “luzer,” bohoc, elhetetlen, mindenhol sikertelen okvetetlenkedon mulatnak, aki nem atallott nehany egyszeru kerdest feltenni. A naiv idiota! Mit tudja o, hogy mi az “igazi?”
  Valljuk be mindez hallatlanul mulatsagos.
  A furcsasag benne mindossze az, hogy a nagytiszteletu mulatozok eletebol a ver lassan, de biztosan elszivarog, a halal biztos kozeledtet garantalva, az orszag tejes anemiaba hullik, a megelhetesuk egyre bizonytalanabb, nemzetkozi megitelesuk altalanos megvetes, egyik naprol a masikra elnek, tervezni lehetetlen, gyerkeik es unokaik futolepesben tartanak a hatarok fele es a jelenuknel csak a jovojuk sotetebb.
  Ekozben az elhetetlen pancser tobbmillio dollaros befektetesi portfolioja szepen nyugodtan hizik, jovoje biztos jolet, nem fugg senki joakaratatol es konnyeden megengedheti maganak, hogy utazasai kozepette idonkent tudostasokat irjon kedvtelesbol.

  Az a joizu kacagas bizony savanyu, a nagy jokedv kozepette eszukbe sem jut, hogy rajtuk csattan a gunyos nevetes, mialatt csendben bealkonyul nekik.
  Joejt Lelfai, Marcsi, galiciaiak, gabec, figyelo es a tobbiek, nyugodjatok bekeben ti, akik halara kacagtatok magatokat.
  Joejt!

 • Lélfai Szilárd

  Kerekes Sandor!

  – A Lúzert nem Önre mondtam, ha figyelmesen olvasta volna!
  – A “Barmok” kitételére viszont meg kell mondanom: nem elég úriembernek látszani, ………
  – A négy gyermekem nem rohan külföldre, valószínúleg Kanadában jobban élnének, de Ők itthon akarnak magyarok lenni! Az unokáimról csak remélni tudom, azt még meg kell élnem!
  – Abban viszont biztos vagyok, hogy az ilyen váteszekre mint Ön nincs szükségem, de az országnak sem!
  – “nemzetkozi megitelesuk altalanos megvetes, egyik naprol a masikra elnek, tervezni lehetetlen,” A legnagyobb baj, hogy Ön és a barátai, elvtársai erről álmodoznak, és nem veszik tudomásul a tényeket! Nem könnyű a helyzet, nem is mindennek örülök amit a kormány tesz, de legalább tesznek valamit és a kerekek ha lassan is, de forognak előre!
  – Legközelebb ne üljön fel Nancsi néni, vagy István bácsi rágalmainak, képzelgéseinek, ne írjon előre koncepciozus kérdéseket, és akkor nem fut lukra! ( a zongoránál legalább észre vehette volna az informátor “tájékozottságát”) 🙂

 • Lélfai Szilárd

  todor48
  “Vegyük végre tudomásul, hogy egy magyar állampolgárnak igenis joga, sőt kötelessége a mindenkor “hatalmasságokat” időnként megkérdezni, sőt még felelősségre vonni is !” A felelősségre vonás nem joga és nem kötelessége az állampolgároknak!

  Nem az a gond, hogy valaki elmegy kérdéseket föltenni, s választ vár!
  A gond az, ha a kérdések egymásra épülnek és törvénytelenséget feltételeznek – alapállásból! A válaszadó, még ha nem is tartják be a törvényeket, ezt nem ismeri/ismerheti be, innentől kezdve nincs miről beszélni!
  Ettől függetlenül a cikkíró konklúziója, a nyilatkozó hazudik, mert nem ismerte be a vádjaimat! És még itt van egy “kabátlopási” bocsánat, “zongoralopási” ügy is!

 • Kerekes Sándor!
  Én most nem írtam azt,hogy halálra kacagtam magam,
  (bár időnként vannak olyan cikkek is amin lehet!)csak röviden megírtam a véleményem……..meg időnként nem
  sikerül kacagni,legfeljebb szégyenkezni egyes magyarok miatt
  Ez szomorú,de azért nem esünk kétségbe,mert ezen az oldalon “minden”…megjelenhet,ami persze szerencsére nem jelent nagy “csapást”…

 • fogadjunk egy millio akarmibe hogy a zongorilla megvan….ha jol emlekszem a sajat linkemre egy szentendrei lakasban kene megkeresnunk …legyunk zongora nyomozok !….botfulem van , nekem nem kell a zongorilla

 • Valasz a vegerol

  Ma Bede Fazekas Zsolt radiojaban hallottam eloszor Kerekesrol, ahol Zsolt beszamolt Kerekes aldasos honi szerepleserol. Elolvastam ezt a formedvenyt es borsozik a hatam,hogy valaki ennyi baromsagot leir. Azon megjobban hogy ez az ujsagban meg megjelenhet
  Mennyit fizet az ujsag Kerekesnek hogy ennyire lejaratja.

 • Kopácsi Judith

  Nahát! Mekkorra szerencse ért Sándor! A Bede megemlitett a rádiójában! Hirős ember lettél, komám! Ja, és nem a Kerekes járatja le a cikkével az ujságot, hanem a Kerekes által jogosan kritizált dolgok járatják le, az emlitett kormányzó pártot.

 • szerintem Kerekes ur ugyanugy ingyen szolal meg itt mint en , O baloldali en jobboldali …de mindketten magyarok vagyunk

 • Kerekes!
  Azt hittem Toled mindig varhatunk UJ baromsagra…
  Miert kellett egy regit elovenni. Nem jut eszedbe semmi???
  Probalkozzal a liba uggyel, az most a slager.

 • Kerekes Sandor

  Juditom! Remelem, hogy csak hallomasbol es nem hallgatasbol ertesultel rola. A Bede-Radio engem nem tesz hiresse, hanem en teszem ot egy kicsit erdekesebbe.

 • Kerekes Sandor

  Egyebkent, kedves “jobboldali,” hazaffyas, palesztin-barat olvasoim figyelmet van szerencsem felhivni az arab Al Jazeera hirugynokseg es TV halozat magyarorszagi riportjara.
  En nagyon erdekesnek talaltam.
  Igaz, hogy angolul van, igaz, hogy egy kicsit tul hosszu a kozonseges fideszes osszpontosito kepessegenek, de talan igy is megeri belenezni:

 • Kerekes Sandor

  Kedves Lelfai, joakarom, mint irod:
  “- Legközelebb ne üljön fel Nancsi néni, vagy István bácsi rágalmainak, képzelgéseinek, ne írjon előre koncepciozus kérdéseket, és akkor nem fut lukra! ( a zongoránál legalább észre vehette volna az informátor “tájékozottságát”) ”

  Nos, maris megfogadom a jotanacsot.
  Eros gyanakvassal es szigoru forraskritikaval veszem a fenti tanacsot, figyelembeveve, hogy annak adoja eddig siralmasan tajekozatlannak es kepessegeiben meglehetosen szerenynek bizonyult.
  De azert kossz.

 • Kerekes Sandor

  galiciaiak! Koszonom az utbaigazitast. A Bors cikkevel ismeretsegben voltam mar elozoleg. A baj vele az, hogy erre sincs megnyugtato bizonyitek. A szobanforgo hazat mar elozoleg elarvereztek, a “rokonok” idegeneknek bizonyultak es informatoraim maguk kerestek meg engem a “problemaval” kozvetlenul a gyujtesi akciot megelozoleg.
  Ez a Bors cikk tehat maga is lyukas, nem csak az en kerdeseim.
  Igaz viszont, hogy a kerdes maga megsem allitas mint az a Bors cikkben megesik. Az ugy meg korant sem lezart veglegesen, biztos vagyok abban, hogy Antal Imre zongoraja elobb-utobb elokerul majd, csak azt nem tudom meg, hogy honnan.
  A Delmagyar vonatkozo cikket toroltek az archivumbol, ami arra enged kovetkeztetni, hogy valami megis csak van a dologban.

 • Kopácsi Judith

  Juj, Sándor! Ne vádolj engem ijesmivel. Én mostan nagyon el vagyok foglalva, az irodámat föstöm, fapadlóval látom el, és rendezgetem, hogy a könyvektől elférjek. Kinek kell magyar könyv? Rengeteget szortiroztam, és nincs hova tennem. Szóval nem hallgattam Bedét, csak a hirét olvastam a nagy eseménynek “válasz a végéről” cimzetes álnevű rémhirterjesztőtől.
  Viszont jó, hogy emlegetted az Antal féle zongorát. Megfogadtam, nem adok egyetlen Magyar falunak sem ajándékot. Ne is kérjetek. Döntöttem.

 • Madarat tollarol, embert baratjarol…

 • Kopácsi Judith

  Hát Gabec, ez valóban igy van. Tehát ne is számits az én barátságomra.

 • Kopácsi Judith

  Persze ebben az esetben ez igy szól helyesen: madarat tolláról, embert esernyőjéről ….

 • Kopácsi Judith

  Eszembe sem jutott Judit. Az en barataimnak van gerince es van agya.

 • Kerekes Sandor

  Gabec irja:

  “Az en barataimnak van gerince es van agya.”

  Ha ez igy van, Gabec, akkor hogy a fenebe turnek meg teged maguk kozott?
  Hm?

 • Gabec
  2013 május 27
  11:31 de.
  Ez viszont elég taplósra sikeredett, jókomám…

 • Kerekes Sandor

  Ne erolkodjel kiscsako, mert baleset lesz a vege megint.

 • Valasz a vegerol
  2013 május 25
  10:26 du.
  bede fazekas zsolt? az meg kijafasz – hogy elvtársatok, dajcs tompika szavaival éljek.
  borsódzik a háta? jöjjön el a huzatból, meglátja, elmúlik!
  ami pedig szakmai megállapítását illeti: csak nem kollégáról van szó?
  bár, ezt kétlem, mivel betűk egymás mellé illesztése még nem jelent íráskészséget, pláne nem értelmes gondolatok kifejező készségét 😀

 • Valasz a vegerol

  Bede Fazakas Zsolt nem egy “kijafasz”, hanem egy hiteles radios szemelyiseg Torontoban.

  Egyebkent meg kijafasz az-az Ille Istvan, hogy Ille Istvant idezzem? Iroi munkassaga resze, hogy valaki nevet kisbetuvel irja? Vagy ezzel jelzi kijafasz-Ille Istvan, hogy ki a Nemecsek?

 • falusi

  Aranytesokam! Olvass vissza, mert egy kis referencia meg az olyan tajekozott embernek sem art mint te vagy! mellesleg ” csak ugy fiam, hogy a kocsis is megertse”

 • Gabec
  2013 május 31
  8:03 de.
  Rossz szokásom, hogy először olvasok.
  Tod, jókomám-nálunk falun- egy hölgy engem bárminek elmondhat, viszont én nem engedhetem meg magamnak ugyanazt…

 • falusi

  Tesokam, orulok, oregkorodra meglovagiasodtal…. nem volt ez mindig igy!

 • Gabec
  2013 május 31
  11:27 de.

  Hm. Mindíg így volt..
  Ha esetleg te másként emléxel- bármelyik portálra írt dolgaimra, vagy akár a magánéletemre is gondolok- mondd.
  Fijjuggal más a helyzet. Nekik virágot sem szoktam venni..

 • Noszticzius Judit

  Lázár János Fideszes,volt polgármester önzően és nem tudta fejleszteni a Hódmezővásárhelyen !!!!!!!!! 🙁 🙁

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.