Demokraták koalíciójának esélye Magyarországon

2012 augusztus 24 8:54 de.70 hozzászólás

A diktátor már megbukott, csak még nem tudja. A diktátor – országa, népe, nemzete ellen – politikai és gazdasági kártevéseket követett el. Felelősségre vonását egyre hangosabban követeli a nép. Nem mindenki akarja, de úgy lesz. Emlékezete a történelem szemétdombjára kerül, mielőtt elfelejtjük. Törvényszerű. Ma még itt van, s hogy ne legyen, demokratáknak – polgári és szociáldemokratáknak – akad ez ügyben egy s más tennivalója.

Kik a demokraták? Megmondaná valaki, mi is az a demokrácia? És a diktátor? Voltaire zseniális aforizmája jut eszembe: „Ha az emberek szabatosan meghatároznák azokat a szavakat, amelyeket használnak, kevesebb vita volna; nem egy országot dúltak fel félreértések miatt”. Hozzátehetjük: döntéseinkhez pontos fogalmak, információk kellenek, hacsak nem „megérzésekre”, tévismeretekre akarunk támaszkodni; azaz a mindenkori döntés döntő tényezőjének megválasztása a kérdés mélyreható vizsgálatát teszi szükségessé. Napjaink kérdése: a jogállamot lebontó pártvezér-diktátor és pártja leváltásáért kik, mit és hogyan tehetnek?

A demokraták tehetnek – a demokráciáért. A demokrácia – modern értelme szerint – az a jogegyenlőségen alapuló politikai berendezkedés, melyben a közhatalom a népé: a választópolgárok által megválasztott képviselők parlamentje gyakorolja jogállami formában a közhatalmat – a független igazságszolgáltatás közreműködésével – a kormány végrehajtó hatalmának legfontosabb ellensúlyaként.

A demokraták – a demokrácia hívei, követői, fenntartói – kétfélék: polgári és szociáldemokraták. Közöttük eszmei választóvonal a kapital (a tőke) vagy a society (a társadalom) világának elsődlegessége, ki mit gondol, vall erről. (Mint egykor a nagy francia forradalomban – és azóta is – a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek elsődlegessége ügyében.) Eme társadalom- és gazdaságpolitikai eszmeáramlatok – a mozgás irány szerinti általános formái (progresszió, regresszió, fejlődés, visszafejlődés, irreverzibilis változás, ismétlődés és körforgás) állapotváltozása miatt – koronként módosulásoknak kitettek. Mindkettő „csupán” pragmatikus elv, praxis és gyakorlat; nem szemben állnak, hanem kiegészítik egymást – mutat rá Vitányi Iván (a modern szociáldemokrácia legjelentősebb hazai teoretikusa Új brosúra a szociáldemokráciáról c. dolgozatában; Mozgó Világ, 2012/3.sz.5.old.)

Választék tehát van. A polgári demokraták is többfélék: liberális (szabadelvű) demokraták, konzervatívok, kereszténydemokraták, zöldek, stb. Nézzük például a liberalizmus eszmerendszerét; az egyén szabadságának elvéből hajtott ki. A felvilágosodás korában szökkent szárba, de már Marcus Aurelius az ókorban szólt (Elmélkedések c. művében) a jogegyenlőségre épített államról, ahol az alattvalók szabadsága mindenek fölött való, amelyet az egyenlő bánásmód és a szólásszabadság elve alapján kormányoznak. A liberális demokraták végül is a szabad piac, szabadkereskedelem, a magántulajdonra épült társadalom és állam híveivé magasztosodtak. Máig fontos értékeik: az emberi szabadságjogok (a kényszerektől mentes egyéni szabadság), s a jogállam kormányzásának átláthatósága. Vallják: az öntörvényei szerint növekvő gazdasághoz öngondoskodó polgárok közösségeire van szükség. (Magyarországon – az SzDSz szertezilálódása óta – önálló liberális politikai párt nem működik.)

Ehhez képest a kereszténydemokrácia (konzervatívok) értékelvei csak később foglalták el európai magaslataikat. Történetük a XX. században jutott aranykorába, az új világrend kialakítása kapcsán. Az európai egység megálmodói, alapító atyái – Krizmanics József: Kereszténydemokrácia Nyugat-Európában c. írása szerint (Kereszténydemokrácia III.évf. 3.sz., 2003.május) – szinte mind kereszténydemokraták voltak. Hirdetik: a vallás társadalmi szükséglet, a demokrácia ugyancsak – a közösségek (a család) védelmében. Képviselik a szabadságjogokat (akár a liberálisok), a rend- és értékalapú hagyománytiszteletet, a nemzetek feletti autoritást, a nemzetközi együttműködés elvét, sőt a túlzott társadalmi egyenlőtlenségek ellen is fellépnek. (A liberálisokkal ellentétben akár állami beavatkozás eszközével védik a dolgozó ember érdekeit.) A fasiszta pártoktól magukat mindenkor távol tartották (Franciaországban részt vettek az antifasiszta ellenállásban).

Ezek után ki-ki összevetheti eme liberális és kereszténydemokrata eszmerendszerek elveinek, értékeinek tiszteletét, képviseletét a magyar miniszterelnök és pártja tetteivel. Minden nyílt eszű, tényszerűen gondolkodó, bármilyen hitű, vallású, elvű magyar állampolgárnak egyszerű belátnia: a kormányfő mindezek ellen cselekszik; szembefordult a magyar nemzeti progresszió sokévszázados törekvéseivel, a nemzet alapvető érdekeivel, demokráciánk vívmányaival. Kezdetben ugyan liberálisnak hazudta magát, mihelyt azonban hatalmi törekvései, érdekei mást kívántak, a liberalizmust hátba döfte: átállt pártjával együtt a kereszténydemokrata elveket valló, konzervatív értékeket felvonultató európai párt-csoportok (a Néppárt) oldalára. Valóban konzervatív lenne? Az európai egységért tesz? Ellenkezőleg: gátlástalanul ócsárolja és bomlasztja. Parlamenti erőfölénye birtokában kormánya szabadságjogokat korlátozó törvényeket fogadtatott el (lásd: a sajtótörvényt, választójogi törvényt, stb.). Fellép a túlzott társadalmi egyenlőtlenségek ellen? Ellenkezőleg: előidézi és fokozza azt (lásd: a 16 %-os egykulcsos adót és következményeit, az éhségmenetet; egy szűk társadalmi csoportosulás és a keresőképes lakosság mintegy ötöde csupán a kurzus kedvezményezettje). Távol tartja magát a nem demokrata, nyíltan fasisztoid párttól, a JOBBIK-tól? Nem. Mind ellenzékben, mind kormányon a szélsőjobb Unió-ellenességét támogatta és támogatja; képviselői révén a szélsőjobbal tart kapcsolatot a demokratikus erők ellenében. Nem meglepő, mert csak a nevében maradt demokrata. A demokrácia alapintézményeit, a jogállam fék-ellensúly-rendszerét lebontotta (megnyírbálta az Alkotmánybíróság jogkörét, megtörte a bírói hatalom függetlenségét, stb.). És máig folytathatja üzelmeit a betiltott Magyar Gárda.

És Európa nem hisz a szemének; pedig mindez azért sem meglepő, mert a széles közvéleményt néhány politikai közíró (Kende Péter, Debreczeni József) és politológus (Kéri László) időben figyelmeztette személyisége veszélyeire. Ma már az általuk leírtakon túl is tudni vélik számosan (nemcsak történészek) a politikai kalandor diktátorrá formálódásának valós történetét. Széltében-hosszában ismert, a facebookon olvasható: a politikai párttá szerveződött bűnszövetség vezére Kádár belügyminiszterének – Horváth Istvánnak, Pozsgay Imre barátjának – „kegyeltjeként” került a magas politika élvonalába (miután nevelőtanára, Stumpf István feleségül vette Horváth István lányát). A hatalomátmentésen ügyködő Pozsgay-Horváth-Stumpf családi triumvirátussal tanára révén került kapcsolatba, így pontosan tudta, mit szabad és kell mondania Nagy Imre 1989-ben történt újratemetésén, ami egyszeriben közismertté tette. Ezt honorálta azzal, hogy 1998-ban alakult kormányában Stumpf Istvánt (a volt III/III-at felügyelő belügyminiszter vejét) tette meg kancelláriaminiszterévé. Majd destruálva nyolc évi szocialista kormányzás reformjait, a világválság nyomán elhitette, hogy kormányra jutva gazdasági növekedést indít el és egymillió munkahelyet teremt. Sem ezt, sem azt nem tette. Kártevése viszont (pl. a magánnyugdíjpénztárak vagyonának elkommunizálása) évtizedes erőfeszítések árán is alig lesz orvosolható.

A Kereszténydemokrata Néppárt ezen – ideológiáját cserélgető – párttal szövetkezett; és éppen e koalícióba lépés következményeként árulta el kereszténydemokrata-konzervatív értékeit, adta fel elveit; az egyeduralomra törő miniszterelnök hatalmi törekvései kiszolgálójává törpült. Prostituálódott politikusai nem kevésbé felelősek a jogállam lebontásáért.

A polgári demokrata pártcsaládba tartozó – ellenzékben politizáló – LMP zöld párt. Alapító Nyilatkozata szerint a nemzetközi öko-politika magyar letéteményese. Vallja a társadalmi-gazdasági igazságosság elveit, védi a demokratikus állam-berendezkedést. (A környezeti szennyeződést növelő gazdasági globalizációt bűnösnek véli, mert a jövő nemzedékek kizsákmányolásának tartja.) Parlamenti képviselői – úgymond a párt identitásának megőrzése végett – elzárkóznak más pártokkal való együttműködéstől, velük választási szövetség létrehozását nem tervezik.

Végül a magyar szociáldemokratáknak két parlamenti pártjuk is van: a Magyar Szocialista Párt (MSzP) és a Demokratikus Koalíció (DK). Mindkettő a szociáldemokrácia klasszikus értékeit, bernsteini elveit vallja, azaz minden erőt a society, a társadalom anyagi és kulturális jóléte szolgálatába kívánnak állítani (a jogállam erejét is) – szilárdan az igazságosság és jogszerűség talaján. (Magam – mint pártonkívüli – Tersánszky Józsi Jenő erkölcsi axiómáit követve váltam „vulgár-szocialistává”: megvetem a gazdag esernyősöket, akik zivatar idején az eresz alól esernyőtleneket taszigálnak ki).

Az MSzP hagyományos szocdem-értékek mentén képviseli az újkori munkavállalót. Elveszítette azonban valaha volt tömegbázisát, a régi értelemben vett kétkezi munkásosztályt, mert az informatikai forradalom átalakította a munka világát: „a modern proli” ma már számítógépe (vagy robot-gépsorok) fölé görnyedten próbálja megkeresni betevőjét – ha van egyáltalán munkája.

Ezt ismerte fel Gyurcsány Ferenc. Pártja, a Demokratikus Koalíció a balközép oldalon jóval szélesebb színképű értékrendet képes felölelni: nyitott „a modern kisember” (a ma szegényei, munkakeresői és munkavállalói, kis- és középvállalkozói, a falusi és városi citoyen, köztisztviselők, polgári értelmiségiek, stb.) összetett érdekei politikai képviseletére – jogállami, emberjogi és szociális konszenzusok alapján. (Nem hiába a párt tiszteletbeli elnöke a legtiszteletreméltóbb szociáldemokrata: Vitányi Iván; alelnökei pedig liberális és konzervatív értékeket is valló közéleti személyiségek: Bauer Tamás és Debreczeni József). Az alkotmányellenes választójogi törvény ismeretében e demokraták nem hiszik, hogy bármely ellenzéki párt a palástolt diktatúra viszonyai közepette egyedül nyerhetné meg a 2014. évi magyarországi választásokat. (Szakértők ugyanezt matematikai bizonyosságnak tartják.) Továbbá: a DK demokratái ismerték fel elsőként az összes demokratikus ellenzéki erő elvi összetartozóságát, a minden eddiginél határozottabb, célratörőbb együttműködés szervezésének, a közös kormányzásnak a szükségét.

A demokraták koalíciójának mindössze ennyi az esélye Magyarországon. A koalíció vagy helyreállítja a jogállamot – elindítva végre az országot európai léptékű felemelkedése útján – vagy megkésettségünk mélyül és szétszéled a nemzet. Ha a választásig nem ébred fel „a kegyes nép” és vele a demokratikus ellenzék (pártok, szakszervezetek, civil mozgalmak), azaz nem látják be közös érdeküket, és ennek megfelelően nem cselekszenek, a gazdaságra, kultúrára nehezedő regresszió visszavethet az alacsonynövésű társadalmak közé. Ha a polgári és szociáldemokraták mérvadó politikusai nem teszik félre ostoba rátartiságukat, egymással szembeni ellenszenvüket, úgy kompromisszumokra képtelenségük miatt voltaképpen már megbuktak (a Hír TV-ből hamarosan ezt is megtudhatják). A magyar nép is megbukott, ha mindezt nem érti; és ha nem megy el szavazni (akár lesz előzetes regisztrációs kötelezettsége, akár nem!) egy önmagát hízlaló hazug diktatúra, az egyre korlátlanabbá váló kiszolgáltatottság ellen.

Mert a demokrácia felépítését igazelvű államférfiak kezdik meg, de csakis a nép fejezheti be.

70 hozzászólás

 • Probáltál te egyszer is az életben munkával pénzt keresni? A vers irás szép dolog, de csak verselni kemény munkakerülés.

 • Godi István: Gondolkodás nélkül élni kényelmes dolog, de ész nélkül észt osztani kemény munkakerülés!

 • regebben az ilyen otvarszenny buta fergek, mint a godi, tudak magukrol, hogy azok es kussoltak, most meg artikulatlanul frocsogik a fejukbol kifele gatak nelkul az ostobasagaikat…pofan kene csapni, mert csak abbol ert….

 • A diktatorrol megirta mas is a veszely eljovetelet…meg 2003 tavaszan. A V mint Viktator cikkben a Penthouse magyar kiadasaban. Amit akkor ott irtak ma valosag! Diktatort nevelgettunk magunknak! Megerdemeljuk, ha hagyjuk tovabb rombolni.

 • Georgina Bojana

  Hú, a mindenit! Csak kapkodom a fejemet… S, kik azok az EMBEREK, így csupa nagybetűvel, akik a mi, a pórnép érdekeit képviselik?!
  Kész rettenet ez a politika… Kész borzalom…

 • Georgina Bojana

  Tény, hogy előre be nem jelentett CSODÁK történnek… Csak úgy lekanalaznak pénzeket, s ami a legfelháborítóbb, az új Munka Törvénykönyve szerint, ha egy kismama megszakítja a 3 évet, s előbb visszamegy a munkahelyére, elveszíti a védettségét. Ha kivárja, akkor nem – állítólag! – Hangsúlyozom, állítólag. A másik, a családbarát uralkodónk szintén a Munka Törvénykönyvébe bevéste, hogy a kismamáknak joguk van munkaidejüket a rájuk kedvező módra változtatni, helyesebben kérni. No, ha viszont kérik, akkor is elveszít(HE)tik a védettséget, tehát azonnal felmondható a munkaviszony. Ma hallottam az ATV-ben.
  *
  Elmegyek szavazni, csak még addig ki kell agyalnom, száz szemmel figyelnem, hogy KIK is JÓK nekünk?! S, biztosan becsületesen szervezik meg a szavazást?! Hááát, ennyi hazugság megtapasztalásán már elelmélkedem… Kétségeim vannak. De az biztos, hogy én is, a családtagjaim és a barátaim is elmegyünk. De még addig figyelnünk kell, hogy kik is azok, akik VALÓBAN az érdekeinket képviselik?! A Fidesz oly annyira bebetonozta magát, mindenütt összefonódások, baráti, rokoni, érdekkapcsolatok… Nehéz lesz… A fenébe! Miért van nekünk ilyen sorsunk?! * S, miért nincs összefogás? Több okból is, kevés a munkahely, s akinek van, az nem mer demonstrálni, mert retteg, hogy kirúgják, s nem lesz miből fizetnie a számláit, miből eteti, ruházza a gyermekeit? Iskoláztatásról már nem is szólok…
  Ez is milyen hülyeség, mindig új és új könyveket nyomtatnak. Régen, én még emlékezem, a felsősök tovább adták a könyveiket. Ezért nem szabadott belefirkálni, mert még én is tovább adtam. Igaz, mostanában, átírják a történelmet is, semmi és senki nem számít. Főleg mi, a társadalom “volt” középosztálya… Többnyire tanult, diplomás, vagy jó szakmával rendelkező iparos emberek. * Nem, nem vagyok irigy. Most Kormányunk Kelet felé nyit. Azt mondják, ott jó lesz a piac. Akkor mi a csudának lepték el országunkat a kínaiak, s nemcsak ezt az országot, de a többit is? Magyarországon nincs az a kis falu, most konkrétan Bugyira, Alsónémedire, Gyömrőre gondolok – ahol nincs kínai bolt. Ott vannak Simontornyán, s Pusztakutykuruttyon is. No, ez utóbbit én találtam ki, töredelmesen bevallom. Akkor ha olyan, annyira jó OTT, minek jönnek ide? Miért tették tönkre a könnyűiparunkat? Nincs selyem-, könnyűiparunk, nincsenek varrodáink. Megveszik az emberek a kínai összefércelt, igaz némelyik ruha valóban jól néz ki, de egy-két mosás után ronggyá válik, vagy szétesik. Cipőkről nem nyilatkozom. S, élnek, mint Marci a Hevesen. Ugyan nem ismerem Marcit, de sokszor hallottam ezt a mondást, jó volna megismerni, hogy most is u.úgy él-e Marcink ott a Hevesen?
  Pont.
  Véleményt, hozzászólást – megköszönnék! – Bojana*

 • Állok elébe Csipetke, de ugye nem a moszadot küldöd, hanem te jösz.

 • Igen az Ork-bán rendszert meg lehet dönteni. Egy baj van azonban. A sajtó szinte teljes egészében az orbán- szisztéma szerint dolgozik-működik, és a jelenlegi kormány elhazudja-( mert elhazudhatja)- a fontos történéseket.
  A közép ázsiai jellegű átlagpolgár pedig nem nagyon fog elmenni regisztrálni, s a váltás esélye így nagyon csekély. Tudatosítani kellene naponta sulykolva, hogy az alaptörvénynek nevezett alkotmányt hogyan írták át,
  hogyan tettek nagyon sok embert jog nélküli földönfutóvá. stb. Amíg az egyéni elkeseredések nem állnak össze
  társadalmi méretű forradalmi változást követelő helyzetté, addig Ork-bánnak vannak esélyei hatalmának megőrzésére. Sajnos a mai baloldali pártok sem összefogni, sem egyedül győzni nem képesek. Ez a helyzet most,
  azonban ez természetesen még változhat!

 • Miről beszél ez az okoska 8-évig lopták a vagyont és akkor miért nem tépted a szádat ??

 • Kende Péter valóban időben figyelmeztetett. Szókimondó írásaitól a finnyás balliberális véleményformálók orrukat befogva határolódtak el. Mert olyan csúnyákat írt a Viktátorról, és úri értelmiség így nem ír. Csak sótlan, 10 embernél többeket nem érdeklő tanulmányokban kenegeti a kakit, miközben képtelen pár magvas mondatban összefoglalni a lényeget: Magyarországon de facto visszacsinálták a rendszerváltást, mert a jobboldalnak sohasem a diktatúrával volt baja, hanem csakis azzal, hogy az nem az ő diktatúrája.

  Ugyanígy tett Gyurcsány Ferenccel is ez a nagyhírű értelmiség. Megbocsáthatatlan, hogy önként és kéjjel vett részt a baloldal legtehetségesebb vezetőjének legyilkolásában, és inkább befogta a szemét a tények előtt, de fontosabbnak tartotta Gyurcsány megbuktatását, mint a sarkon ólálkodó diktátor veszélyeire való figyelmeztetést.

  Ez az értelmiség pedig nagyon művelt, csak bocsánatot kérni nem tanította meg őket az édesanyjuk…

 • LMP (SZDSZ jogutód)senkivel nem akar koalíciót!(Bár az SZDSZ elveit feladva képes volt rá!)….
  MSZP(MSZMP jogutód )eladósították az országot,loptak csaltak hazudtak reggel,délben meg este…..
  Demokrata Koalíció (volt MSZP -és Gyurcsány vezeti)Van hitele?Alacsony a támogatottsága…..
  JOBBIK sokan szélsőségesnek tartják (a zsidók és cigányok miatt?…bár van valóságalapja a nézeteiknek!)és
  egyre erősödnek,de eddig még nem tettek le semmit az asztalra(se jót,se rosszat)csak ellenzékből voltak erősek
  Hát ennek a kormánynak is vannak hibái,de nincs olyan “büdös” multjuk mint a többinek és legalább próbálkoznak
  és nem akarják eladni az országot az EU-IMF bandának,mint az elődjük!
  Nincs összefogó,hiteles és támogatott elenzék és az emberek nem hülyék,nem felejtenek!….
  Egyenlőre csak álmodozhat az ellenzék,de a győzelemhez hitelesnek kéne lenni és az embereket megnyerni,ami
  bizony a jelenlegi pártokat tekintve nehezen elképzelhető!

 • Gábor! Ez egy figyelemre méltó vélemény! Egyetértek vele!

 • Ha tenyleg Gyurcsany a legtehetsegesebb vezeto/politikus, akkor a magyar nepnek tenyleg befellegzett. Kar is kapir-galni. sehol semmi esely. Mint az Arpadhaziak kihalta utan, csak idegen lehet az orszag iranyitoja.
  Ez kell megint???

 • Bak
  ha lopni akartak volna, soha nem adtak volna lehetoseget a tobbpartrendszerre, hiszen maradhatott volna minden a regiben, megjegyzem a rendszervaltast megelozo kozvetlen idoszakban meg egyseges volt a nep es sokkal jobban ereztuk magunkat a magyar borunkben…ha megis rakenyszerultek a lopasra az elmult 8 evben, az csak azert lehetett, mert orban azt megelozoen es parhuzamosan a nyolc evvel ebben latta hatalmanak megszilarditasat, a vagyon felhalmozasaban……orban egy gennyes keles az orszag testen, minel elobb eltavolitjak, annal hamarabb van esely a gyogyulasra….

 • Szerző: Csipke Rozsa | augusztus 24, 2012, 11:19 de

  Szia Gedeon 🙂 Jobban állt neked a Libás név, mint ez a, hogy is mondjam, hogy ne vedd zokon, nem az igazi… 🙂

 • Szerző: JIMBO | augusztus 24, 2012, 6:23 du.

  Dehogy, kedves Jimbo, ő csak figyelemelterelésre kell.
  Bajnait akarják hatalomhoz juttatni, de akkor tényleg itt a vég, mert befejezi, amit elkezdett.

 • Dakota: Valóságos tragédia megy végbe Magyarországon, ami már idáig nagyobb kárt okozott, mint az összes kormány az elmúlt 100 évben. A viktor rablóbandája szállta meg az országot, aminek jogi és gazdasági rendszerét azonnal szétverte. A viktor koszos bagázsa politikai és gazdasági diktatúrát vezetett be és szisztematikusan kifosztja az országot. Emellett a kormány elszigetelődött a civilizációtól, menekülésre késztetve azokat, akik nem akarnak a diktatúrában élni és becsületes megélhetést akarnak teremteni a tudásuk alapján, nem a politikai kapcsolataikból kifolyólag, ott ahol a korrupció a gazdasági érvényesülés alapja. A viktor rablóbandája egymás ellen fordítja az embereket, figyelmüket konfliktusokra irányítva, amíg gátlástalanúl kifosztják az egész országot és népét. Ezt a Fidesz/KDNP/Jobbik kormány, el kell kergetni, nem félig, de egészen Ázsiáig, Észak-Koreába, egy szál ruhában, minden vagyonuktól megfosztva, még a rejtett offshore vagyonukat is lefoglalva.

 • Ezt a Fidesz/KDNP/Jobbik kormány, el kell kergetni, nem félig, de egészen Ázsiáig, Észak-Koreába, egy szál ruhában, minden vagyonuktól megfosztva, még a rejtett offshore vagyonukat is lefoglalva.

  Szerző: gybognarjr | augusztus 25, 2012, 8:16 de. MSZP,SZDSZ,MDF,FKGP kimaradt!!!!!Bitangok tékozolják a fényt.

 • Utalva a cikk címére:Semmi esélyük nincs,azt már eljátszották! Csak kiprovokált erőszakkal,demokratikus úton soha. Nincs hitelük,így hatalomhoz sem juthatnak! Vagy polgárháborút akarnak? Attól mentsen meg az Isten!

 • Az MSZP,SZDSZ,MDF,FKGP kimaradt, mert nincsenek kormányon. Az MSZP/LMP most nem sok vizet zavar, kétséges, hogy lesz víz addigra, mire megtanulnak zavarni és kapnak rá esélyt.
  Ha pedig Cupidonak van a realitáshoz is érzéke, akkor tudhatná és nem vitatkozna azzal, hogy az MSZP ugyan gazdaságilag sikertelenül kormányzott, kölcsönökből és korrupcióval, de nem szünette meg a jogálalmot és a demokráciát, ami nagy vonalakban megvolt, sokkal jobban, mint akármikor idáig az ország történelmében. A tákolmány és a koszos bagázs vissza taszította Magyarországot a fasiszta, náci, Horthy/Szálasi diktatúra korszakába, hogy amíg a nép ellenségként egymással harcol, addig a Fidesz kifoszthassa, kirabolhatja az országot és népét. Mindenki válassza meg mit érdemel ez a rablóbanda, szerintem vannak olcsó eszközök a büntetés végrehajtására.

 • Georgina Bojana

  Drága Barátaim! Szerzőtársaim! Olvasóim! – Felsoroltátok, hogy kit, kire NE szavazzunk! De akkor ki marad a ringben? Kire húzzam a “keresztet” – no, nem róla a “kereszt-vizet” 🙂
  Tudom, ez nem a viccek helye.
  Sőt a legvéresebb tragédia forgatókönyvének leírása. Mi is folyik itthon, Magyarországon. Nem panaszképpen, engem nem is érintett, de legújabb ténykedése Orbán atyusnak, hogy akik járadékot kaptak + özvegyi nyögdíjat, annak az özvegyi nyögdíjából nagyon lekanalaztak, vagy teljesen elvették. Ez még nem egészen tiszta előttem, mert hallottam ilyen panaszt is, meg olyat is. Még egészen friss az infó.
  De micsoda igazságtalanság ez? Az egyik asszony éppen a postán sírta el bánatát, a férje fiatalon meghalt, s azóta kapta az özvegyi nyugdíjat. Ráadásul beteg gyerekük van, aki mellett nem járhatott dolgozni. Megvan a maga baja. Így valamilyen járadékot kapott, a gyereke megemelt családit, de sok a kiadása, mert hozni-vinni kell a különböző kezelésekre a gyerekét, s az is pénzbe kerül. Vett részletre, két éve egy kivénhedt autót, most azt nyögte. De ott sírt a postán, hogy mitévő legyen? A hitel ugye francos hitel, ami “ugrál”, de a forinttal sem járt volna sokkal jobban. A gyerekét mindaddig fizetett fuvarral vitte fel Pestre, s már nem bírta. Ezért szerezte meg a jogosítványt, s csak erre használta az autót. Mivel az üzemanyag is drága. S, mivel “kivénhedt paripa” az autó, mindig van valami javítani való rajta.
  Most mitévő legyen?!
  *
  A legnagyobb baj itthon a kiszámíthatatlanság.
  *
  Régen tudtuk, hogy Szilveszter után áremelés lesz. Jó, no, még az év közepén is, általában. De most? Ahány bolt, annyi ár.
  S, csak úgy tologatnak pénzeket, s főleg el.
  Itt a neten olvastam, hogy több ember nem kapta meg a táppénzét.
  Csúszik a kifizetés, a kismamákkal is csináltak valamilyen “jó kis akciót”. Valamilyen papírt kellett visszaküldeni még a tavasszal, ha nem tették, jelentősen megcsappant a jövedelmük.
  Nem védeni akarom azokat, akik nem jártasak a hivatalos dolgokban. De a Kormány jól számol. Igen, sokan vannak. Így többen saját maguk járatlanságának “köszönhetik”, hogy kevesebb pénzt kapnak…
  *
  Mondom, mondom, csak meg kell hívni a Bánk bán–ból Tiborcot, ugyan mondja el már a panaszát… Nem mintha nyitott fülekre találna, de talán…
  *
  Minden hozzászólást megköszönnék! – Bojana*

 • Az MSZP,SZDSZ,MDF,FKGP kimaradt, mert nincsenek kormányon. Az MSZP/LMP most nem sok vizet zavar, kétséges, hogy lesz víz addigra, mire megtanulnak zavarni és kapnak rá esélyt. Szerző: gybognarjr | augusztus 25, 2012, 2:26 du.Miért az MSZP kormányzott?(“Hazudtunk éjjel,nappal és úgy csináltunk mintha kormányoznánk”)Mert nincs hatalmon az ország kiárusító másik rablóbanda ,akkor a számonkérés rájuk nem is vonatkozik?

 • Őrület, hogy egyesek milyen rózsaszín szemüvegen keresztül látják a posztkommunista országrombolók kormányzásának éveit. Fasiszta, náci rablóbandának nevezni saját országa kormányát egyenlő a hazaárulással. Olyan dolgokról véleményt mondani, mint az alkotmány csak akkor lehet, ha valaki azt olvasta, megértette. Egy olyan ellenzék véleményét emlegetni aki kivonult az alkotmányozásról, kezdettől fogva ítéletet mondva, nem vall önálló véleményre. S aki önálló véleményre képtelen, jobb ha befogja a száját. Üzenem ezt gybognarjr-nek meg a vele egy véleményt fújóknak.

 • Sóváry, üzenetedet megkaptuk és oda tettük, ahova való. A budiba. Nem vagyunk meghatódva. Jogunk van önnáló, veled nem tetszö véleményre, ha tetszik, ha nem.

 • Cupido: Mi az, hogy számonkérés? Egy felelősség nélküli országban? HA, a Buday nem tudott egyetlen jogos vádat összerakni, csak 1,400 hamisat, rád bízom, hogy akkor önkéntesen te tegyél feljelentést minden bűnöző ellen, amint hiteles dokumnetumok és önkéntes tanúk vannak, a vádemelésedkor és azok garantálják, hogy a per tartalmára becsületesen, csak az igazat mondják. A per pedig kizárólag esküdszéki per lehet, semleges, előítéletektől mentes, politikai meggyőződés és elkötelezettség nélküli, a tárgyalás idejére elzárt esküdtekkel.
  Magyarországon nem létezik demokrácia, független bíróság, független média, elkötelezetlen, becsületes, előítéletek nélküli ügyvédség, ügyészség, nehéz választani esküdszéket, az ország egy morális pöcegödör és egy koszos bagázs uralma alatt lévő rasszista, anti-szemita kisebbség által megfélemlített, vagy közömbösségre kényszerített társadalom. A realítást a MINIszterelnök jelenti ki; Magyarország úgy nő, mint a tudő a fazékban.”. Ezek után, elnézést már, ki a fene és hol veheti komolyan a most kialakult kis banán diktatúrát?
  Példa; A Magyarország kormánya veri a mellét, hogy a Kárpát medencébe telepedtek 1,000 éve. Szép eredmény! És azóta mit csináltak?

 • A tákolmány, amit sajnos az emberek nem olvasták el, amikor készült, nem tiltakoztak és nem zavarták el az összes Fidesz/KDNP/Jobbik bűnöző képviselőt, pártokat, mielőtt megszavazták, elvetette az állam mindennemű kötelességét a polgárokkal szemben. Elvetett minden korlátozást az állammal szemben. Ma, Magyarországon egy önellátó kormány van, aminem nem kell semmit visszaszolgáltatni az adókból, ha nem akar. Azt adnak, amit a kedves, jó szívük sugall és ami marad, miután kirabolták az országot, polgárait és offshore betétjeikbe utalták a pénzt.
  Talán egyszer felébrednek az emberek és elhatározzák, hogy a sorsuk irányításában aktívan részt kell venniük, minden nap, minden hónapban, minden évben. Nem elég négy évenként beállni a szavazó sorba, bedobni a szavazólapot és azt mondani, “Viszontlátásra négy év múlva”.

 • Bizzok benne hogy nem sokáig.Szégyen és gyalázat hogy ma egy szélsősséges gárda masirozhat a Hősök terén,törvényt megszegve.hiszen a biróság akkor adta az engedélyért ha nem masiroznak egyenruhába.ezt megszegték,mindet le kellett volna tartóztatni!S erre a mai magyar rendőrség az ellen tüntetőket igazoltatta!Elképesztő!

 • Cupido: Mi az, hogy számonkérés? Egy felelősség nélküli országban? HA, a Buday nem tudott egyetlen jogos vádat összerakni, csak 1,400 hamisat, rád bízom, hogy akkor önkéntesen te tegyél feljelentést minden bűnöző ellen, amint hiteles dokumnetumok és önkéntes tanúk vannak, a vádemelésedkor és azok garantálják, hogy a per tartalmára becsületesen, csak az igazat mondják. A per pedig kizárólag esküdszéki per lehet, semleges, előítéletektől mentes, politikai meggyőződés és elkötelezettség nélküli, a tárgyalás idejére elzárt esküdtekkel.
  Magyarországon nem létezik demokrácia, független bíróság, független média, elkötelezetlen, becsületes, előítéletek nélküli ügyvédség, ügyészség, nehéz választani esküdszéket, az ország egy morális pöcegödör és egy koszos bagázs uralma alatt lévő rasszista, anti-szemita kisebbség által megfélemlített, vagy közömbösségre kényszerített társadalom. A realítást a MINIszterelnök jelenti ki; Magyarország úgy nő, mint a tudő a fazékban.”. Ezek után, elnézést már, ki a fene és hol veheti komolyan a most kialakult kis banán diktatúrát?
  Példa; A Magyarország kormánya veri a mellét, hogy a Kárpát medencébe telepedtek 1,000 éve. Szép eredmény! És azóta mit csináltak?

  Szerző: gybognarjr | augusztus 25, 2012, 8:25 du.A kedvencem állatom Ascher ki zsidónak valja magát azt írja a jobbikról,”csak addig maradnak a parlamentben míg mi úgy akarjuk”! Mi van akkor ha egy kisebbség által madzagon rángatott a magyar társadalom?

 • Szerző: kopacsi | augusztus 25, 2012, 7:50 du.Mivel hogy törölték,újra leírom talán nem tudtad elolvasni,itt ülök és nézem a képedet,olvasom a hozzászólásod és azon gondolkodom hogy tetszel-e már vagy igyak még?Megkérném a tisztogatót hogy ne törölje mert még egyszer már nem biztos hogy sikerül leírnom!

 • Georgina Bojana

  Hidd el kétségbe vagyok esve. Minimálbérre hogyan szüljenek a fiatalok? Azt mondják, a gyerek nem pénz kérdés. Igen, egyes népcsoportoknál valóban nem. De ha tiszta ruhában, s az iskolában jól felkészítve, több nyelvet megtanulva akarom kirepíteni az életbe a gyerekemet, az bizony sok pénzbe kerül. Jól tudom, nem a levegőbe beszélek. A fiamnál és a leányomnál is szükséges volt matematikából a +segítség. Az iskolában ledarálták az anyagot, aztán nem sokat foglalkoztak azzal, hogy valóban meg is értsék a tanulók. S, ehhez kellett a különóra. S, akkor még nem is szóltam a nyelvekről… Azok megtanulása is, a JÓL MEGTANULÁS, a VALÓDI ELSAJÁTÍTÁSA bizony nem két fillér. Ha hozzáveszem azt, hogy különféle cselekkel megszervezni egy francia-, angol (itt tanuló) diákokból egy bulit. Csak azért, hogy összebarátkozzanak, hogy lehetősége legyen gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni… Ezenkívül a szakma megtanulása. Legyen az diploma, vagy egy olyan szakma, munka, amit minden áldott nap örömmel végez. Ez is pénzbe kerül.
  Igen, aki komolyan veszi a gyermeke jövőjét, annak áldoznia is kell(ene), de miből?
  *
  S, valóban a torkukon a kés, de hiába a különféle menetek, hiába írunk, a tévében betelefonálós műsorokban keserves sorsú emberek sírnak bele a telefonba… EZEKET semmi a világon nem moccanítja el… Még jól emlékezem arra, hogy Torgyán doktor mennyit üvöltözött a kommunistákra. “Lelőhetetlenül” ordítozta a magáét, de Ő is jól jött ki a Fidesz barátságából… Akkora háza van, s (gondolom) szép kis vagyonkája… Most bezzeg hallgat. Mert már minek strapálja magát. Különben is, abba a kézbe nem harap bele, amelyik átnyújtotta számára a nem kevés batyukát… Gondolom, megrakva minden jóval…
  *
  Mint írtam, a barátaim, a szomszédaim, sőt én is mindenképpen elmegyek szavazni, s ahol lehet, ott írok és háborgok, kritizálok… De, mintha a falra hánynám a borsót… Annyi eredménnyel… Az ATV-n is folyamatosan mennek a műsorok, amelyek rávilágítanak a folyamatban lévő, és a megtervezett, bevezetett újabb és újabb “baromságokról”… amelyek kifeszítik a magyar népet. Két vállra. Nem is tagadom…

 • Cupido, olyan fölöslegesen strapálod magad. Ha törlik, ha nem, ami marad, úgysem érthető amit irsz. Akkor meg minek?

 • Göllner András

  Nagyszerű elemzés Huba ! Fontos amire rávilágítottál – a demokrácia sokszinűségére, a szivárvány koalíció fontosságára..

  Magyarországon valóban az lesz a kérdés 2014-ben: képessek e a sokszínű demokratáink összefogni, és egy ellenállhatatlan, csodálatra méltó bokrétaként megjelenni a népünk előtt, vagy megint átadják a teret a lebukott vitézeknek, a demokrácia hazug, népbutító ellenfeleinek, az önkényuralom, a hátrafelé kacsintgató ósdi nacionalizmus, az új-fasizmus szekértolóinak.

  Jelenleg még nagyon ingatag a talaj a demokraták talpa alatt – egyre hangosabban, erősebben dübörögnek a népünk, nemzetünk becsületét, gerincét rongáló álhazafiak.. Azok akik azt mondják – a méret a lényeg, mindíg a többségnek van igaza, semmit sem tanultak a történelem által tanúsított tömegdiktatúrák fejetlenségéből. Egy kétharmados győzelem önmagában semmit sem jelent. Nem az számít, hogy hányan mondunk igent hanem az, hogy mire !!!! Nem engedhetjük, hogy hazánkat újfent a bitang senkiháziak uralják, hogy gyermekeink, unokáink újfent szüleik nyugatellenes, fejetlen, anti-demokratikus sületlensége miatt fizesse a kárpótlást, a szégyent !!!! Emberek, vitézek,!!!! Nem volt elég Trianon ??? Most már mindenünket el akarjátok verni ??? Térjetek már észhez, vitézek, álhazafik. Szálljatok már le hófehér lovaitokról. és vegyétek észre – nem a világgal van a baj, hanem veletek. Éljen a Magyar Szabadság, Éljen a Haza !!!!!

 • Szerző: kopacsi | augusztus 26, 2012, 6:00 du.

  kopácsi, mindig is egyértelmű volt, hogy probléma van a szövegértéseddel.

 • Szerző: gybognarjr | augusztus 25, 2012, 8:16 de.

  junior, ha azokat visszaengedik, akkor lesz csak igazán itt a vég, mert befejezik, amit elkezdtek a “nyóc év” alatt.

 • ” Nem engedhetjük, hogy hazánkat újfent a bitang senkiháziak uralják” irja Mr. Gollner. Ugyan mar, hogyan hazad neked MAGYARORSZAG. Azonkivul, hogy askalodz ellene, semmi kozod hozza. Maximum annyi, hogy idonkent odamesz, fitogtatni a dollarjaidat. Kozben nem veszed eszre(mert onkritikad nincs), hogy pl. a pincerek kopnek egyet
  meg ha jo borravalot hagysz is. Appropo: legutobb, mikor itt Trianonrol volt szo, te frocsogted legjobban, hogy fasiszta, naci stb, akinek faj a Trianon. Ja… nefelejtsem: irredenta szot is hasznaltad.
  Ne felejsd el, hogy csak es csakis ezeken a lapokon van/lehet igazad. Hat elvezd ki magad.

 • Dakota: Az “emútnyócév” az egyik legjobb bizonyítéka annak, hogy azok, akik görcsösen ragaszkodnak egy rablóvezér diktátor uralmához, csak attól félnek, hogy más kerül a vályúhoz lopni, csalni, hazudni. Ezt várják el kormányuktól, más lehetőségben nem hisznek. Jön a Gyurcsány mumus és megint meg kell osztani a mutyikat.
  Tragikus, hogy csak erre képes a magyar társadalom és nem arra, hogy keressen, találjon és előálljon becsületes, őszinte, nyílt és hozzáértőkormány összeállításával, amelyik felállít egy működő népi demokráciát, ahol a nép aktív résztvevője lehet sorsának irányításában. Most pedig nehogy beugorjon már az, hogy a “népi demokrácia” az kommunista államforma. A kifejezést a szocialista kormányok negatív értelemmel látták el, mert állították, hogy népi demokrácia van, holott sem népi, sem demokrácia nem volt. Az USA az egy igazi népi demokrácia, a sok nyugati népi demokráciák közt, ami még működik.
  A magyar társadalom nem érett meg a demokráciára és minden nap messzebb űzi attól a fél ázsiai bagázs. Ez világosan megmutatkozott a Puskás Ferenc stadionban! 150-200 náci bűnöző, bántatlanul, rendőri védelemmel lejáratta az országot, az egész Világ előtt, kivéve a terror államot Iránt és egyéb muzulmán arab államokat.
  Nem volt a magyar emberek közül senkiben becsület viszont!
  1. nem állt ki a válogatott csapatkapitánya és edzője, mondván, amíg ki nem viszi a rendőrség a csürhét, mi nem játszunk.
  2. Ha pedig már ez nem történt meg, nem állt fel a közönség és nem zavarta ki a náci barmokat, a tehetetlen, becstelen rendőrökkel együtt!
  Garantálom, hogy nálunk ez történt volna!
  A magyar emberek az 52.78%-ot 2/3-nak keresztelték, de azért megtanulhatnák egyszer már, azt, amit sokszor tapasztalhattak; “Légy óvatos mit kívánsz, lehet, hogy megkapod!”
  Eközben a viktor haramia talicskázza ki a pénzt, kifosztja a népet, az országot, amíg az emberek egymásnak estek, a Horthy kultusz dicső fényében, az egyre szaporodó fasiszta szervezetek segítségével, amik beléjük fojtják a szót és tetteket, a kormány ösztönzésére. Gondolom majd kárpótlást ad az Új Színházban nagy sikert elkönyvelhető Csurka darab, “A hatodik koporsó”, amiben az anti-szemita kontár író még a történelmi személyek neveit is eltévesztette, mert a tények pontos közlésé nem a cél, a náci, fasiszta ideológia csak, amit mondani akart, az arra éhes rajongóinak. Ott lesznek majd az egyre szaporodó Magyar Gárda, 64 Vármegye, Betyársereg, Goj motorosok, Hungaristák és az egész díszes magyar társadalmi elit. Talán még a koszos bagázs is elmegy tapsolni, Baráth Zsolt vezetésével. Egy biztos, Gyurcsány és az MSZP/LMP nem lesz ott, maga is nyugodtan elmehet, nem kell aggódni az emútnyócév nem ott fog elkezdődni. De lehet, hogy az új zsidó törvényeket egyikét ott eszeli ki valaki majd, meg is szavazzák hamar, hogy minden “rendben” legyen, mire a Kossuth tér régi, 1944-es pompájában fog tündökölni, és megfelel egy új Horthy és Szálasi szobor felállítására. Elvégre a népnek is kell adni valamit, amire büszke lehet, ha az emútnyócévre nem lehetett büszke.
  Több, mint két év telt el és mióta a koszos bagázs beindította diktatórikus rablóhadjáratát és a magyar társadalom nem tudott kiállítani egy valamire való, becsületes, demokráciát követelő, megbízható, hozzáértő ellenzéket. Nem az emútnyócév ami tragédia, hanem az, hogy nincs reménye a társadalomnak sema jelenben, sem jövőben! Aki tud, aki teheti, akinek van rá lehetősége menekül. A sötétség, anarchia és reménytelen fasiszta diktatúra bevezetését megköszönhetik sokan a viktor fél ázsiai kormányának. Különösen azok, akik az emútnyócév alatt a fogukat szívták, fülkeforradalmat tervezve, mert nem hagytak nekik elég helyet a pénzes vájúnál, mert csak az érdekli őket, hogy ne tuszkolják el onnan újra, most, amikor egészen az övék!

 • Szerző: gybognarjr | augusztus 25, 2012, 8:16 de.

  junior, ha azokat visszaengedik, akkor lesz csak igazán itt a vég, mert befejezik, amit elkezdtek a “nyóc év” alatt.

  Szerző: dakota | augusztus 27, 2012, 12:13 de. Ha lesz valaki akkora marha hogy szavazzon rájuk meg is érdemeljük!

 • Cupido, olyan fölöslegesen strapálod magad. Ha törlik, ha nem, ami marad, úgysem érthető amit irsz. Akkor meg minek?

  Szerző: kopacsi | augusztus 26, 2012, 6:00 du. Drágám te vagy a megtestesült magyar költészet,az ajkad Weöres,a szíved Arany,az agyad Tompa.

 • Igazán boldoggá tettél, hogy ilyen nagyra becsülsz.

 • Junior! Olyan vicces tudsz lenni, hogy csak rohogni tudok. Meghogy az USA-ban van igazi demokracia. Brother! Azt sem tudod, hogy mit ertenek ezen szon, nemhogy tudd, hogy hol van demokracia. Ha valahol piszkos a politika, akkor Amerikaban az. Onnan tanuljak a vilag osszes kormanyai a disznosagokat. Ha annyira jo neked USA(ami nem
  baj), akkor miert foglalkozol Mo.-val. Miert nem hagyod beken, hogy a magyarok intezzek sajat sorsukat. Jogtalanul ugatsz bele az orszag dolgaiba, meg akkor is ha ha kettos allampolgar vagy. Ha nem ott elsz, ne szovegelj.

 • Jimbo: Már nehogy te próbálj utasításokat adni akárkinek, hogy a személyes családi ügyeiden kívül, mihez van köze. Csak mellesleg, a követelésed 100% anti-demokratikus, mint a Szalajtott Anomália cenzúra hivatala. Ez azonban nem szokatlan, olyan egyéntől, aki a diktatúrában nőtt fel és megszerette.

 • Nem gondoltam,hogy a kommunista pribékek kanadai magyarok agyát is át akarják mosni!

 • Baji: Értelmes hozzászólása mindenképpen teljessé tette a Fidesz/KDNP/Jobbik támogatók megértését. Szép napot!

 • Csakhogy tudja mindenki, miről beszélünk az emúttnyóévezés ürügyén: Senkitől nem várom, hogy ájultan gondoljon a szocialisták kormányzására. De a megmondó embereknek nagy részük van abban, hogy ma az állampolgárok többsége undorral fordul el a politikától, csalónak és tolvajnak tart MINDEN politikust. Medgyesy kormánya 50%-os fizetésemelést adott a közalkalmazottaknak, adómentessé tette a minimálbért, bevezette (szakaszosan) a 13. havi nyugdíjat, megtartotta a fidesz által kitalált, de már nem alkalmazott gáláns lakástámogatást, sőt kiterjesztette a használt lakások vételére is. Mi volt a komment? Fúj, eladósítja az országot, nem is kapott mindenki 50 %-ot, tönkre fogunk menni! Jött Gyurcsány, aki 2006-ig nem nagyon csinált semmit, majd belevágta a SAJÁTJAI – nem a félázsiai származékok – szemébe, hogy ez így tovább nem megy, abba kell hagyni a hazudozást, az önáltatást. Mire a kórus: Fúj, csalással győzött, eltagadta a valóságot! Pedig ha emlékszünk, abban a kampányban nem a szocialisták ígértek 14. havi nyugdíjat, meg egyéb nyalánkságokat. Aztán lassan úgy tűnt, az adósság is kezelhető, ha sikerül a GDP-t picit meglendíteni, készültek a tervek az oktatás, az egészségügy, a nyugdíjrendszer, a szociális kiadások fenntarthatóságára. Persze nem vita nélkül. A kórus: Jajajaj, nem csinálnak semmit, csak egymást marják! Azt már ne is mondjam, hogy jött a fizetett talpasok randalírozása, akiket a sólyomszem “a nép jogos haragjának” nevezett. Megkezdődött az indokolatlan szociális juttatások leépítése, a gáláns lakástámogatás szűkítése. A kórus: Nyomorba döntik az éhező nyugdíjasokat (mert csak a 80 ezer forint alatti nyugdíjasoknak hagyták meg a 13. havit.)! Elveszik a lakáshoz jutás esélyét a fiataloktól (a 30 milliós felső határt 15 millióra vitték le)! Aztán jött a 2008-as válság, szóba került az egészségügy rendbetétele: a gyerekeken és a nyugdíjasokon kívül a semmiféle tb-t nem fizető “potyautasok” kiszűrése, a vizitdíj, meg a kórházi ápolási díj bevezetése, tárgyalás a több biztosítós rendszerről. A kórus: Jaj, mi lesz szegény nyugdíjasokkal, hogyan fizetik ki a 300 forintot! Azt még megértem, hogy az orvosok háborogtak: naná, az addigi fekete, adózatlan ötszázasok, ezresek helyett hivatalos úton kaptak kevesebbet. Ráadásul számlát kellett adniuk a beavatkozásokról, hogy ne fordulhasson elő az, ami ma ismét gyakori, hogy olyan kezeléseket fizettetnek ki az OEP-pel, amire sor se került. A kórus: Jaj, szegény szívbeteg, azonnal infarktust kap, ha meglátja, hogy százezrekbe került az ellátása! Jaj, megrendítik az orvos és beteg közötti bizalmat! Ahelyett, hogy az írástudók elmagyarázták volna, hogy mit jelent egy számla. Szinte véletlenül lehetett megtudni azt is, hogy az OEP kasszája először egyenesbe került. Tévedés ne essék: a “kórus” nem a magyarnemzetben énekelt, hanem az összes, baloldalinak elkönyvelt médiumban, a legalábbis liberálisnak ismert sajtómunkások tollából, mikrofonjából. A korrupció más téma, és igenis kérlelhetetlenül fel kellett volna lépni ellene. De azt ma már jótékony homály fedi, hogy a Gyurcsány vezette kormány nyújtott be olyan törvényjavaslatot a civil szervezetek (TASZ, AI) véleményére alapozva, amely némiképpen kifehérítette volna a pártfinanszírozást. Nem mellesleg az őszödi beszéd egyik legfontosabb vonulata is az volt, hogy a pártok pénzelését átláthatóvá kell tenni. A kétharmados törvény persze nem ment át: a fidesz akkorára tudta, ő fog győzni, és esze ágába sem volt megkötni a saját kezét. A kórusnak meg esze ágába sem volt felhívni a veszély mértékére a figyelmet, amikor a nagy orbanizátor kikottyantotta a “centrális erőtérről”, meg a “felesleges értelmiségi vitákról” szóló elképzeléseit. Az önáltatás bajnokai vagyunk. Mi, mindnyájan.

 • Göllner András

  Jimbó, hányszor kell Neked elmondani, hogy csimbókként nem fogsz messzire menni ? Úgy látom Te mindíg oda ragadsz ahol jól érzed magad,

  Trianon nekem is ugyan úgy fáj mint Neked, de én a felelőséget nem a zsidókra vagy a liberálisokra hárítom, mint Magyarország kanadai nagykövetének haverjai – ,Koltay Gábor, vagy Raffay Ernő – akik baksisért kiszolgálták Kádár bolsevik rendszerét és most ide járnak hülyíteni bennünket, és kiscserkészeinket kanadába, a magyar adófizetők és a kanadai magyar egyesületek támogatásával.

  Trianont, és hazánk mostani levizsgázását, növekvő megvetését, megint ugyan abból a kottából, ugyan azok vitéz zenészek játszák el, mint anno. Megint ugyan az a hazardjáték folyik a tisztikaszinóban mint oly gyakran szerencsétlen múltunk során, és mint korábban, megint rengeteg a csimbók aki ehez a “szaros” múltunkhoz ragaszkodik, ehez az ócska játékhoz asszisztál.

  Válj már le csimbók !!!!! Legyen már végre egy önkéntes gondolatod, Mért ragaszkodsz ahhoz aminek a helye a csatornában van és nem kinn a tisztáson, a szabad emberek szeme fénye előtt ???

 • haha igaza van Gollnernek, valj le csimbok az anusz szorrol, mert idegesito vagy meg ott is:)

 • Szerző: Göllner András | augusztus 30, 2012, 8:56 de.

  göllner, nem csak undorító vagy, de ráadásul magyarul sem tudsz annak ellenére, hogy folyamatosan ezt a nyelvet próbálod használni.
  Tanár létedre lehetnél egy kicsit igényesebb, mert így csak sajnálatot váltasz ki mindenkiből.

 • Göllner András

  Dakota, ha olyan nagy nyelvész vagy, akkor használd is már valamire azt a csuda nagy tudásodat. Csinálj valamit már azzal a haveroddal, a csimbókkal, és ne velem szórakozz. Én azt tartom helyesnek ami gurul és nem azt ami ragad. Értjük egymást, vagy picsöröljem le néked, dilihopp ????

 • At uj ALKOTMÀNY-t 900000 ember elözetesen véleményezte,vagy javaslatàval tämogatta.Az 1989-es ALKOTMÀNY csak ideiglenes volt-olyan,amit az akkori pàrtkatonàk àtengedtek,akiknek sajàt hatalmi poziciojuk megtartàsa és a KOMMUNISTA BÜNÖK elévülése volt a céljuk.Tehàt egy kedvezö kompromisz az EGYPÀRT renszer kiszolgàloinak. .Ezt megelözö ALKOTMÀNY,egy sztàlinista-az szovjetuniotol rànkeröltetett gyarmatosito,internacionalista tàkolmàny volt.

 • A korlátolt, elvakult, demagog Dénes Erős, nem olvashatta el figyelmesen a tákolmánt, vagy nem ért magyarul, vagy csak egy mazochista fidesznyik nyalizó, azaz az intelligencia teljes hiányában szenved. A viktor diktatúráját védeni, azt támogatni ugyanaz, mint az öngyilkosság!
  A tákolmánynak az a célja és eredménye, hogy az állam elvetette mindennemű kötelességét polgaraival szemben, csakúgy mint minden korlátozást a polgárok által. Minden kötelesség a polgárokra hárul. A tákolmány semmi más, mint a polgárok jog nélküli rabszolga kategóriába sorolása. Az állam omnipotens adóbehajtó lett, anélkül, hogy abból az adóból akárcsak egyetlen fillért KÖTELES lenne visszaszolgáltani polgárainak. A iPad szájer és bájos tünde olyan tákolmányt eszkábált össze, amivel a viktor gonosztevő haramia bandája még Észak Koreát is lekőrözheti könnyedén kizsákmányoló diktatúrában, ha maradnak emberek a határokon belül, hogy a jármot viseljék.

 • Szerző: Göllner András | augusztus 30, 2012, 5:36 du.

  Ejnye göllner tanár úr, mi zaklatott felennyire?:)

  Fel ne izgasd magad, beláthatatlan következményei lehetnek:)
  Hogy megy a demagóg kabaréd? Olyan rég egy szó sincs róla. Vagy érdektelenség miatt már meg is szűnt?:)

 • Nekünk magyaroknak kell ,mint 2010-ben eldönteni,hogy az orszàgot lezülleztö,kiàrusito és eladosito bal-liberàlis Gyurcsànyt és a tehetetlen Bajnait-aki nem mert a problémàkhoz nyulni-akarjuk- e. Ne engedjük,hogy ilyenek mégegyszer hatalomra kerüljenek,akàr milyen mézes-màzas tàmogatokkal !

 • Gy.Bognàr jr. Elvakultsàgban vagy gyengeségben szenved. Az EUROPAI UNIO megvizsgàlta az uj ALKOTMÀNY-t,ami kétséges volt vàltoztatva lett,vagy lesz

 • Dénes Erős: Akik egy rasszista, baltás gyilkosért kiárusítják egy ország becsületét, azok támogatóinak egy szavuk sem ér semmit, takarodjon innen, maga ne kritizáljon senkit, amíg bűnözőket véd és támogat!

 • Göllner András

  Dakoca, ne idétlenkedj és ne.foglalkozz az én izgalmi álapotommal. Az utóbbi különben sem rád tartozik. Inkább vedd kézbe saját agyalágyult vitézeidet és mutasd meg nekik mit tucc művelni, mire vagy képes, trombitás 🙂

 • Szegény gy. Bognàr probàljon màr érveket összehozni,ne csak haragot a màs véleményüek ellen! Vagy csak idàig ér a képessége?

 • Gyula Bognar, Jr.

  Érvek a Fidesz demagógoknak falra hányt borsó, a gazdasági és politikai eredmények, amit a mutyizó, baltás gyilkost és becsületet kiárusító, aljas viktor és kormánya elért idáig az elég érv. Nem nekem kell képességgel rendelkezni, hanem az aki kormányoz. Az aljas rablóbanda azonban csak a saját zsebét tömi és mindent meg akar kaparintani, Közgép országgá alakítani. A baltás gyilkost is a mutyizás miatt adták el, hogy Timoshenkó féle maffia banda lenyúlhassa az energia árak leértékelt és világpiaci árának különbségét a Magayrországon forgalmazott gáznak, olajnak, stb. Az e-on vásárlás ezt szolgálja! Száz milliárdokat akar ÉVENTE bezsebelni a simicskázással a Fidesz és rabló vezérei!

 • Sajnos nagy aggodalmaik közepette ÖNÖK még nem jutottak el odàig,hogy megkérdezzék hol van az eredménye a csinàlt adosàgnak? Mert a PROBLÉMÀKAT persze Bajnai is meghagyta,a kölcsönökkel együtt.

 • Dénes Erős: Maga mindíg csak a múltat és másokat hibáztat. Korlátolt és felelőség nélküli emberek azok, akik másra kennek mindent, a maguk totális tehetetlensége miatt. —
  Ha elromlik egy kocsi, szerelőhöz viszik, ha az ért munkáját, rendbeteszi a kocsit. Ha egy kontár, korrupt, aljas rablóvezér kezébe kerül a kocsi, akkor az eladja az ócskavas telepre. Mire a kocsi gazdája felébred, a kocsit már be is olvasztották.
  Nos, ha van pici értelme, akkor megérti, hogy Magyarország elromlott kocsijai el lettek adva az ócskavas telepnek.
  Most az utolsók egyikét, éppen egy baltás gyilkos Azerbaijani áráért. Az aljas, becstelen viktor pedig köszöni szépen a mutyit és a hálapénzt is. A közgépes majd szétosztja a baksist.

 • Szerző: Göllner András | szeptember 2, 2012, 2:32 du.

  Szóval mégiscsak igaz, hogy nem működik:) Nem baj ez göllner, bár tényleg elég ciki, hogy egy baráti teadédutánnak ekkora hírverést csináltál anno, most meg kiderül, hogy csak a felhajtás volt nagy körülötte, de tartalom semmi:)

 • Na, úgy látszik nem csak én tekintem hazaárulónak az itt módszeresen a hazát és kormányát lejáratni igyekvő libbolsi gyüleményt. Az is nyilvánvaló, hogy a szerző gyurcsányista – azaz gondolatai, írásai odavalóak, ahová Kopácsi is javasolta (másnak) a budiba! Sóvárynak persze igaza van, de ezt a Kopácsi-félék a büdös életben soha nem fogják elismerni, hiszen érdekeik egészen mások, nem a haza, hanem saját brancsuk érdekeit képviselik elsősorban!
  A gybognár-féle nyíltan hazaáruló alakok és támogatói a hazugság az elferdítés olyan mesterei, hogy még Goebbels is csettintene egyet.
  Viszont Göllner mester jól beszívhatott – nem bírtam hangos nevetés nélkül elolvasni a mondatait – idézem: „Magyarországon valóban az lesz a kérdés 2014-ben: képessek e a sokszínű demokratáink összefogni, és egy ellenállhatatlan, csodálatra méltó bokrétaként megjelenni a népünk előtt, vagy megint átadják a teret a lebukott vitézeknek, a demokrácia hazug, népbutító ellenfeleinek, az önkényuralom, a hátrafelé kacsintgató ósdi nacionalizmus, az új-fasizmus szekértolóinak.” Hát különösen a sokszínű, meg a bokréta tetszett, na meg az új-fasizmus szekértolói! Igazán, mintha valami rákosista brosúrát olvastam volna – csak nem plagizálni tetszik emeritus uram? Ja, talalom, ne hazudozzál össze vissza, a tényeket keverve és mismásolva! Csak úgy példaképpen – bevezette, aztán jól el is vette a 13. havit! A lakástámogatást meg megszüntette (a levitel után), és az egészségügy rendbetétele náluk a privatizálást jelentette – nem ártana ha kevesebbet hazudoznál össze-vissza!
  Mellesleg – egyetértve Jimbóval, Dakotával, Cupidóval – ha véletlenül visszajönne a libbolsi enyves kezű bagázs, aminek nem sok esélye van ( kivéve, ha pénzügyileg tönkre teszik az országot, de még akkor se biztos), akkor annyi az országnak, mert utánuk ismét rendbe tenni szinte lehetetlen lesz bármilyen kormánynak. Akkor aztán Netanjahu tényleg kilóra vehet meg mindent. Lehet ez a cél?

 • hol a rend te barom tatulus? …azert ha osszecsapasig fogtok provokalni gondolod a gyerekeid meguszhatjak?

 • Egy becsületes, demokratikus, sikeres kormányt nem lehet lejáratni. Még magyarul írni/olvasni tudó Slota huszároknak sem.

  Cselekedetekkel járatja le magát mindenki, nem azzal, hogy azokat más kritizálja!

  Tatulus, maga már elfelejtette a magyar szavak valós értelmét és csak Fidesz nyelven tud, 2.5 év után? Én 42 éve élek itt, de ma is tudom azoknak a magyar szavaknak is az értelmét, amit írok, olvasok, beszélek. Ha esetleg nem tudnám, megnézem a szótárban. Szerencsére nagyon ritkán van erre szükség! Ajánlom magának is, hogy iratkozzon be esti iskolára, olyan helyen, ahol magyar nyelvtant és irodalmat tanítanak és nem “a testnevelő tanár a tanári kar egyik legfontosabb tagja.” (Hoffmann Rózsa mondta, nem én) Tudom hazájának erős kulikra van szüksége, nem eszesekre, de azért biztos lehet még iskolát találni, ahol tornaórán kívül mást is lehet tanulni és nem csak lefizetni a dékánt, hogy adjon el néhány diplomát.

 • Csak tudnám, milyen hasznom lehet abban, hogy (állitólag) lejáratom a magyar kormányt? Konkrétumot ha lehetne, mert nem látom az állitólagos eredményt.

 • Gybognár jr. sajnos önnél csak azt látom, hogy rákosi-pajtás oskolájába járt, az akkori értékrend az öné. Fogalma sincs a valódi helyzetről, kliséket gyárt, meg összeesküvés-elméleteket talál ki, ítélkezik és osztja az észt! A rablóbanda 8 éves működéséről szót se ejt, az ország kiszolgáltatása a multiknak, a bankoknak, az emberek eladósítása önnek smafu, a liberális gazdaság velejárója. Diktatúráról beszél, holott tudja, hogy minden szarházi azt és úgy ír le, ahogyan akar, azt üvöltözi a nem korlátozott tüntetéseken, amihez kedve van, a menekülök zöme azon roma honfitársaink, akiket most Kanadában már annyira nem is szeretnek – mint hallom a lakosság rájött, hogy a bűnözés, a gyilkosságok, lopások száma keményen megnőtt – köszönhetően derék roma menekültjeinknek!
  Tagadhatatlanul nem rózsás a gazdasági helyzet, de akik okozták, azok most lelkesen üvöltöznek, hogy a kormány nem tesz eleget – ráadásul nemzetközi szinten, befolyásukat felhasználva, folyamatosan és alattomosan gáncsoskodnak. Igazából nem is tudom miért vitatkozom önnel, hiszen világos, hogy a paprikajancsi gyurcsány és a dk elkötelezett híve – és ez mindent elárul önről. Önök gátlástalan, liberális mezbe öltözött kommunisták, a kádári korszak leggátlástalanabb örökösei, továbbvivői! Hogy honnan szedi a nyilvánvalóan hazug és demagóg információit, nem nehéz kitalálni – a hatalmukat, befolyásukat, rablási helyzetüket vesztett balliberális erők napi szólamainak visszhangja. A liberálisok és a szocialisták kiválóan megegyeztek abban, hogyan osszák el a koncot, hogyan rabolják le az országot, szolgáltassák ki a finánctőkének – és most, hogy kiestek a pikszisből semmi sem drága nekik, hogy valahogyan megkaparintsák a hatalmat, hogy újra a tönk szélére sodorják az országot! Ön ezek kiszolgálója, lelkes híve – hogy egyszerűen butaságból, vagy tudatosan (ami már bűn) azt én nem tudhatom, de azt igen, hogy az ország népének baromira elege van a ballibes erők kormányzásából. Még megjegyzésképpen jelezném, hogy nem vagyok Fidesz-tag, sok hibájukat látom és szóvá is teszem, de az Önök visszajövetele végveszélyt jelentene az országra és népére is!

 • Igen kedves TATULUS! Alki véleményezni mer valamit,annak elemezni is tudni kellene.De az itteni bal-liberàlis véleményezök -többsége- erröl még nem hallott.

 • UNDORÍTÓ ez a Dakóca , amint más tollaival ékeskedve , figyelemfelkeltési célból azzal kezdi az irományait hogy másvalaki nevét és kommentjét teszi ki iniciálénak.
  Teszi mindezt azért , mert jól tudja az idejáró csendes többség automatikusan ugrik át az alattomos kis mocskolódásain. Ezzel próbálja rávenni au olvtársakat hogy kezdjék el olvasni ezeket a minősíthetetlen kis mocsokságokat .
  Mert ha már az ember belekezd valaminek az olvasásába , akkor be is fejezi. Mégha a bicska nyílni is kezd a zsebében az ilyen @ar alakok alattomossága miatt.

 • Egy príma cikket találtam ,a Magyar Népszavában. Kissé hosszú.
  Had idézzem ide

  A fideszes kormányzás, mint egy őrjöngve tomboló sáskahad söpör végig az országon, felemészt mindent, csak port, szürke hamut és csontig szegényedett embereket hagy maga után.

  A TELJES CIKK :

  MSZP:
  Nyakig korrupt a Fidesz. Folyamatosan zajlanak a pofátlan Fidesz-mutyik országszerte. Az Audi gyár Győr melletti egységénél ugyanúgy fideszes haverok jutottak értékes területhez, mint a Kaba környéki földek esetében. A “korrupció-ellenes” kormány így dagonyázik nyakig a korrupcióban.

  Az MSZP már többször ráirányította a figyelmet a kabai földmutyira, ahol helyi gazdákat szorítottak ki a földvásárlásból, hogy egy fideszes polgármesteré és más narancsos haveroké legyenek a területek. Az ügy egyre nagyobb vihart kavar, lassan már senki nem tudja mi a helyzet, kik a nyertesek és kik a vesztesek. Pedig a földön lassan vetni kell… Közben az MSZP felvetései kapcsán Fazekas Sándor szakminiszter hallgat, Budai Gyula államtitkár pedig képtelen érdemi válaszokra.

  Győr mellett is a Fidesz Zrt. és a narancssárga párttagkönyvesek győztek: trükközésük eredményeképpen közel egymilliárdos nyereséget tehetnek majd zsebre. Az Audi gyár logisztikai központja ugyanis egész véletlenül éppen azon a területen fog megvalósulni, amit a fideszes győri önkormányzat ügyvédje segítségével egy offshore cég szerzett meg – fillérekért.

  Úgy tűnik, minden bőr lefoszlott már a fideszes politikusok és haverjaik arcáról. Gátlástalanul köpik szembe a kétkezi munkából megélni kívánó gazdákat, a nem párthű befektetni vágyókat, és ezzel az egész országot, mikor arról van szó, hogy saját pecsenyéiket sütögethetik.

  A fideszes kormányzás, mint egy őrjöngve tomboló sáskahad söpör végig az országon, felemészt mindent, csak port, szürke hamut és csontig szegényedett embereket hagy maga után.

  Az MSZP a gazdák pártján áll, amint kormányra jut, véget vet a magyar földek rendszerszintű kisajátításával szemben és felülvizsgálja a gyanús földügyleteket. A föld nem az orbáni “rablógazdáké”, hanem azé, aki megműveli.

  Bangóné Borbély Ildikó,
  az MSZP elnökségi tagja

 • Kedves Geyza! Köszi a cikket! Nagyon-nagyon igaz!

Leave a Reply


Trackbacks

This site is protected by Comment SPAM Wiper.