Vissza a tartalomjegyzékhez


Jelentés a vallásszabadságról

Kiadta az Egyesült Államok Külügyminisztériumának Demokráciai, Emberi Jogi és Munkaügyi Hivatala, 2000. szeptember 5.

Magyarország

Az Alkotmány biztosítja a vallásszabadságot, és a kormány általában véve tiszteletben tartja ezt a jogot a gyakorlatban. A vallásszabadság érvényesülését illetően nem változott a helyzet ezen jelentés által érintett időtartam alatt. Mind a kormány politikája, mind pedig a vallások közti, általában barátságos társadalmi kapcsolat hozzájárul a szabad vallásgyakorláshoz.
Az Egyesült Államok kormánya általános párbeszéd formájában, illetve az emberi jogok előmozdítása kontextusában a vallásszabadság kérdését érintő tárgyalásokat folytat a kormánnyal.

I. A vallásszabadságot érintő kormánypolitika
Jogi-politikai keret

Az Alkotmány biztosítja a vallásszabadságot, és a kormány tiszteletben tartja ezt a jogot a gyakorlatban.
A bíróság, illetve a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Egyházi Kapcsolatok Titkársága 100 egyházat jegyzett be. A kormány 1999-es költségvetése ezen egyházak közül 59-nek, 2000-es költségvetése pedig 76-nak nyújt állami támogatást. A kormány nyilvántartásában összesen 300 vallási szervezet - köztük szerzetesrendek, regionális egyházközpontok, illetve más hasonló közösségek - szerepelnek. Az egyházalapításhoz 100 támogató szükséges; egyéb követelmény nincs. Az egyházi kapcsolatokat felügyelő Kulturális Örökség Minisztériuma az egyházalapítás feltételeinek szigorítását szorgalmazza, mert ezáltal biztosítottnak reméli azon lehetőség kizárását, hogy erőszakos csoportok és üzleti vállalkozások egyházi szervezetként bejegyezve jogtalanul megkerüljék az adótörvényeket. 1999-ben, illetve 2000-ben, a kulturális ügyek minisztériumán belül megvitatásra kerültek az erre vonatkozó különböző lehetséges változtatások; ezek közül a legszélsőségesebbnek az a tervezet bizonyult, melynek javaslata alapján egy vallási közösség egyházként történő bejegyzéséhez a közösségnek vagy 10 ezer tagot vagy 100 éves hazai történelmi múltat kell felmutatnia. Az indítványt elvetették, mielőtt a parlamentbe kerülhetett volna, s helyét egy újabb indítvány vette át, amelyet a tervek szerint 2000 őszén vitat meg a parlament. Az új tervezet egyetlen (speciális bírói testületből álló) budapesti székhelyű bíróságot jelölne ki a bejegyzési kérelmekkel kapcsolatos mindennemű ügyek elbírálására. Egy jogi meghatározás alapján e bírók döntenének arról, hogy a kérelmező csoport valóban vallási, spirituális jellegű-e, vagy inkább politikai, gazdasági, illetve társadalmi. A szcientológusok és más, rövid történelmi múlttal rendelkező egyházak aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy bár a tervezet jószándékú és józan, mégis réseket hagyhat bizonyos csoportok üldözéséhez, illetve további szigorításokat eredményező vitákat eredményezhet a parlamentben.
Az állam anyagi támogatást biztosít a felekezetek vallásgyakorlatához, oktatási tevékenységéhez, illetve közgyűjteményeik fenntartásához. A vallási intézmények támogatásának előmozdítása érdekében a kormány külön megállapodásokat írt alá az ország négy „történelmi” felekezetével: a római katolikus, a református, az evangélikus és a zsidó közösségekkel. Orbán Viktor miniszterelnök a megállapodások védelme érdekében kijelentette: „a jelenlegi körülmények között sikerrel hárítottunk el minden anyagi, adminisztratív, politikai, illetve jogi akadályt történelmi egyházaink útjából”.
A Kulturális Örökség Minisztériuma, illetve a Pénzügyminisztérium közötti éves tárgyalások értelmében a kormány minden évben meghatározott összeget biztosít az egyházak működéséhez. Az egyéni adóbevallások 1 százalékos felajánlásaiból származó összeggel együtt a négy történelmi egyház számára nyújtott 1999-es kormánytámogatás az alábbiak szerint alakult: római katolikus egyház 28,96 millió USA dollár (7,24 milliárd forint); református egyház 12,64 millió dollár (3,16 milliárd forint); evangélikus egyház 504 millió dollár (1,35 milliárd forint); illetve a zsidó hitközség 3,56 millió dollár (890 millió forint). A 2000. évi támogatásokról még nem született döntés. Az 1999-es évben a Kulturális Örökség Minisztériuma 11,24 millió dollárt (2,81 milliárd forintot) biztosított egyházi épületek, szobrok rekonstrukciójára, illetve egyéb beruházásokra. Ez az összeg az 1999-es támogatás részét képezi, és a következők szerint oszlik el: 6,84 millió dollár (1,71 milliárd forint) a római katolikus egyház 2,44 millió dollár (610 millió forint) a református egyház, 0,84 millió dollár (210 millió forint) az evangélikus egyház és 0,48 millió dollár (120 millió forint) a zsidó közösség részére.

Vallási demográfia

A vallásra vonatkozó statisztikai adatok nyilvánosságra hozatalát az 1992-es adatvédelmi törvény tiltja. A rendelkezés értelmében etnikai és vallási hovatartozásukra vonatkozó kérdések nem tehetők fel egyéneknek. A kormány becslései szerint az országban 4500 templom, illetve kápolna található. Ezek közül 2200-2500 katolikus, 1500-1700 református, 200 evangélikus templom, 106 pedig zsinagóga. A második világháború óta több zsinagóga is épült, általában a régi, lerombolt épületek helyett. A háború óta az első, teljesen új zsinagóga 1998-ban Szarvason, egy zsidó nyári tábor mellett épült fel. A Zsidó Kárpótlási Világszervezet becslése szerint jelenleg 70 és 110 ezer között van az ország zsidó lakosainak a száma. Kilenc buddhista és hét ortodox felekezet, egy 800 tagú iszlám közösség is létezik, az ország menekülttáboraiban pedig további 400-500 muzulmán él.
A népesség nem tekinthető különösebben vallásos érzelműnek. Egy 1996-os törvény lehetővé teszi, hogy az állampolgárok jövedelemadójuk 1 százalékával egy tetszésük szerinti egyházat, további 1 százalékkal pedig egy tetszésük szerinti nonprofit szervezetet támogassanak. A lakosság nagyobb része inkább civil szervezetet jelöl meg, s nem egyházat, bár sokan választják mindkettőt vagy egyiket sem.
A kormány az állami intézményekével azonos anyagi támogatásban részesíti az egyházi oktatást.
1999 júniusában parlamenti képviselők vizsgálatot kezdeményeztek a Hit Gyülekezete és egy korábbi kormánykoalíciós párt, a Szabad Demokraták Szövetsége közt fennálló kapcsolatról, amely bizonyos gazdasági, illetve politikai előnyökhöz juttathatta a vallási csoportot. Sajtóhíradások szerint az állítólag a Hit Gyülekezetéhez tartozó Észak-Magyarországi Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány ellen csalással és más bűncselekményekkel kapcsolatban vádak merültek fel. A Hit Gyülekezete azonban cáfolja, hogy bármilyen kapcsolatban állna a fenti alapítvánnyal. A 20 éves múlttal rendelkező gyülekezet az ország leggyorsabban növekedő vallási csoportja. A gyülekezet vezetői szerint a csoport a negyedik legnagyobb egyház az országban, s ezt a tényt láthatóan alátámasztja az adójuk 1 százalékát kedvezményezettjeként a gyülekezet számára juttató egyének száma is. A karizmatikus, evangéliumi egyház fundamentalizmusa, lelkesedése és a fiatalokra gyakorolt vonzereje bizalmatlanságot szült az ország idősebb, hagyományosabb gondolkodású rétegeiben.
A templomba járás, illetve a hivatalba iktatást megelőző vallási ceremónián való részvétel hagyományos szokása nem kötelező, ám számos politikus követi ezt a gyakorlatot, mint ahogy tette Orbán Viktor miniszterelnök is 1998-ban.
1999-2011 között egyházi ingatlanok visszaadása kérdésében az államnak több mint 1600 függőben lévő ügyben kell döntést hoznia. 1991-ben a parlament elfogadta a korábbi egyházi tulajdonok kárpótlására vonatkozó törvényt. A törvény értelmében az egyházaknak lehetőségük van kárpótlási igény benyújtására az 1946. január 1-je után ellenszolgáltatás nélkül államosított ingatlanaikért. Ingatlanügyekben 12 felekezet érintett: a katolikus, a református, az evangélikus, az unitárius, a baptista, a Magyarországi Román Ortodox, a Magyarországi Ortodox, a Budai Szerb Ortodox, a Magyarországi Metodista, a Hetednapi Adventista Egyház, valamint az Üdvhadsereg, illetve a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ).
Az 1991-es kárpótlási törvény alapján az egyházak öszszesen 7220 kártérítési igényt nyújtottak be: ebből 1600-at utasítottak el, amelyekre nem vonatkoztatható a törvény. A kormány 1129 esetben döntött a tulajdon visszaszolgáltatása mellett, további 1770 esetben pedig pénzbeli jóvátételt fizetett. Mintegy 1000 esetben sikerült a kormány beavatkozása nélkül közvetlen megállapodást kötni az előző, illetve a jelenlegi tulajdonosok között; a fennmaradó (megközelítően 1660) ügyben pedig 2001-ig kell döntést hozni. A kommunista rezsim által elkobzott ingatlanok közül többet vallási rendek és iskolák kaptak vissza.
1997 és 1998 között a kormány hét egyházzal - a négy történelmi (katolikus, zsidó, református, evangélikus) egyházzal, illetve három kisebb (Magyarországi Unitárius, Magyarországi Baptista és a Budai Szerb Ortodox) egyházzal - írt alá kárpótlási szerződést. Ezen megállapodások az 1991-es kárpótlási törvény alá tartoznak, és az 1946. január 1-je után elkobzott javakért biztosítanak kárpótlást. Az első és legjelentősebb megállapodás
- amely a magyar kormány és a Vatikán között jött létre - 9,8 millió dollár (2,3 milliárd forint) támogatást biztosít a katolikus egyháznak, és rendelkezik a kommunista rezsim által elkobzott egyházi javak visszaszolgáltatásáról. A zsidó közösséggel történő megállapodást 1998 októberében írták alá, és 2,6 millió dollárt (608 millió forintot) biztosít. A kormány kifizetéséért cserébe a közösség beleegyezett, hogy eláll 152 ingatlana iránti visszaigénylési szándékától. A MAZSIHISZ szerint a zsidó közösség kárpótlásul 4-5 ingatlant kapott vissza, illetve az 1947-es Párizsi Szerződés második világháborús sérelmekre vonatkozó részének értelmében további 10-15 ingatlanról folytat tárgyalásokat a kormánnyal. Egy 1998 decemberében aláírt megállapodás alapján a református, illetve az evangélikus egyház egyenként 4,3 millió dollárban (1 milliárd forintban) részesül. A Budai Szerb Ortodox Egyház 190 ezer dollárt (45 millió forintot), a Magyar Baptista Egyház pedig 85 ezer dollárt (20 millió forintot) kap.
1998-ban a kormány 19 millió dollár (4,4 milliárd forint) kártérítést fizetett az egyházaknak a kommunista rezsim által elkobzott vagyontárgyaik fejében. Ez az összeg 1999-ben 21 millió dollárra (5 milliárd forintra) emelkedett. 2011-ig az államnak mintegy 179 millió dollárt (42 milliárd forintot) kell kifizetnie az egyházaknak a vissza nem kapott épületeikért cserébe.
1992-ben a parlament elfogadott egy kárpótlási törvényt, melynek értelmében a kommunista, illetve náci rendszerek idején bíróságon elítélt családok kárpótlásban részesülnek. 1996-ban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a törvény által meghatározott határok túlságosan szűkek. 1997-ben a parlament módosította a törvényt, és kiterjesztette a jóvátételt az 1939-től 1989-ig tartó időtartam „politikai önkényuralmának áldozataira” is. Ebbe a kategóriába beletartoznak a második világháború politikai, vallási vagy rasszista jellegű üldözéseinek áldozatai, a szovjet táborok kényszermunkásai és az 1956-os forradalom áldozatai. Az 1997-es módosítással létrejött a Zsidó Örökség Alapítvány, amely 17 ezer 800, 1945. május 9-e előtt született holokauszt-túlélőnek életjáradék formájában biztosít jóvátételt. További 2040 munkatábor-túlélő fog automatikusan nyugdíjban részesülni 60. életévének betöltését követően.
A MAZSIHISZ és nemzetközi zsidó szervezetek kritikájukban méltánytalannak neveztek egy 1998-as kormánydöntést, amely 128 dollárt (30 ezer forintot) biztosít a holokauszt-áldozatok örököseinek. Az előző kormány 1997-ben még 12 millió dollárban (3 milliárd forintban) határozta meg a holokauszt-áldozatok között szétosztandó teljes kártérítés összegét. Korábban, a kommunista rezsim által kivégzett áldozatok örököseinek 4255 dolláros (1 millió forintos) kártérítési öszszeget ítéltek oda. Az 1999-es költségvetési év kiadásai közt szereplő 30 ezer forintos kártérítési összeg az Orbán-kormány állítása szerint a költségvetés egyensúlyvesztése nélkül kifizethető legmagasabb összeg. Az ellenzéki pártok más ügyekkel együtt parlamenti ülés keretében szeretnék megoldani a problémát, a kormány azonban nem hajlandó ilyen módon kezelni a kérdést. A miniszterelnök 2000 márciusában a Kulturális Örökség Minisztériuma által a vallási ügyek kezelésével megbízott Semjén Zsolt helyettes államtitkárt nevezte ki nem hivatalos közvetítőnek zsidó ügyekben, aki a híradások szerint tárgyalásokat folytat a kérdésben a zsidó közösséggel.
1998-ban a Kulturális Örökség Minisztériuma a múzeumok anyagának leltárba vételezését kezdeményezte, azzal a céllal, hogy meghatározza, mely művészeti alkotások alkalmasak a holokauszt-áldozatok kárpótlására.
A jelentés által érintett időtartam alatt a vallásszabadság kérdését illetően nem következett be változás.
Nem érkezett beszámoló vallási okból történő letartóztatásokról vagy bebörtönzésekről.
Fiatalkorú amerikai állampolgárok erőszakos térítése: Nem érkezett beszámoló fiatalkorú amerikai állampolgárok térítéséről, akiket elraboltak vagy illegális módon elszállítottak volna az Egyesült Államokból, illetve arról sem, hogy a kormány megtagadta volna ezen állampolgárok visszaküldését az Egyesült Államokba.

II. A társadalom viszonyulása

A vallásos csoportok közötti kapcsolatok barátságosnak mondhatók.
A kommunista éra alatt a kormány az Állami Egyházügyi Hivatalon keresztül tartott fenn kapcsolatokat a négy történelmi felekezettel (római katolikus, református, evangélikus, zsidó). A kommunista rendszer bukása után több kisegyház jött létre, egyre változatosabb vallási életet teremtve.
1997-ben a Büntető Törvénykönyvben történő módosítások következtében egyszerűbbé vált az etnikai, faji, illetve nemzetiség hovatartozás miatt, gyűlöletből elkövetett bűntényekkel szembeni eljárás kezdeményezése és lefolytatása. Ekrem Kemal, egy skinhead csoport vezetője ellen két, 1997-ben elhangzott, gyűlöletkeltő antiszemita beszéde alapján indult eljárás, mely 1999 októberében Kemal 2 éves feltételes szabadlábra helyezésével fejeződött be.
2000 májusában Orosháza evangélikus temetőjében 34 sírt rongáltak meg. A budapesti rendőrség szerint a történtekért egy fiatalokból álló banda a felelős, s inkább vandalizmusról, semmint vallási intoleranciáról van szó. Az ügyet 2000 közepéig még nem zárták le.

III. Az Egyesült Államok kormánypolitikája

Az amerikai nagykövetség folyamatosan figyelemmel kíséri a vallási tevékenységet, különös tekintettel a holokauszt-áldozatok kártérítési ügyeire, illetve ingatlanainak visszaszolgáltatására. A nagykövetség szorosan együttműködik a MAZSIHISZ-szel, a Magyar Zsidó Közalapítvánnyal, illetve egyéb helyi és nemzetközi zsidó szervezettel, valamint az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága tagjaival a tisztességes kárpótlás, illetve a holokauszt-időszak dokumentumainak elérhetővé tétele érdekében. A nagykövetség munkatársai elősegítették az amerikai és a magyar hatóságok közötti párbeszédet a nácik által magyar zsidóktól elkobzott értékek (az úgynevezett „aranyvonat”) ügyében. A nagykövetség munkatársai találkoztak a Kulturális Örökség Minisztériuma Vallási Ügyek Hivatalának képviselőivel, s a nagykövetség párbeszédet folytat olyan kárpótlási ügyekben is, amelyek a kormánynak kisebb egyházakkal kötött megállapodásaiból származnak. A nagykövetség munkatársai rendszeresen találkoznak az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza és a Szcientológia Egyház képviselőivel, hogy figyelemmel kísérjék a kormány azon csoportok számára nyújtott támogatásait, amelyeknek az országhatáron kívül problémákkal kell szembenézniük.


A jelentés az MTI tükrében

Az amerikai dokumentumot bemutatta a Magyar Távirati Iroda tudósítása is. A fenti országjelentés szövegéből a hírügynökség kizárólag a magyarországi vallásügyi helyzetre és a kormány egyházpolitikájára nézve kedvező megállapításokat tartotta kiemelésre méltónak. Az alábbiakban közöljük az MTI-tudósítás vonatkozó részét is:

Washington, 2000. szeptember 6., szerda (MTI) - Az Egyesült Államok kormányának kedden közzétett értékelése szerint Magyarországon az alkotmány biztosítja a vallásszabadságot, és a kormány e jogot általános érvénnyel tiszteletben is tartja.
A Magyarországra vonatkozó fejezet általános része megállapítja: a vizsgált elmúlt évben nem változott a vallásszabadság tiszteletben tartásával kapcsolatos helyzet. „Mind a kormány politikája, mind a különböző vallások általában baráti társadalmi viszonya hozzájárul a vallás szabad gyakorlásához” - olvasható a dokumentumban. A részletező szöveg tárgyszerűen kitér egyebek közt a Hit Gyülekezete körüli vitákra is.