Vissza a tartalomjegyzékhez


Az egész világ katolikus lesz

- állítja Paul Kramer atya, a Fátima Központ szakértője

- Sajtónyilatkozataikban többször bírálták a Vatikánt amiatt, hogy nem, vagy nem teljes egészében tette közzé a harmadik fátimai titokként ismert jövendölést. Mire alapozzák a fenntartásaikat?
- Le kell szögeznem, hogy nem vonjuk kétségbe a bemutatott szöveg eredetiségét: az AP hírügynökség tévesen idézte a napokban ezzel kapcsolatban Gruner atyát. Mi hálásak vagyunk a szentatyának azért, hogy hozzájárult ezeknek az iratoknak a közzétételéhez. Azonban sem a nyilvánosságra hozott dokumentumokat, sem a hozzájuk fűzött hivatalos kommentárt nem tartjuk kielégítőnek. Ratzinger bíboros nagyot tévedett a magyarázatával.
- Úgy vélik tehát, hogy a Vatikán nem a teljes szöveget hozta nyilvánosságra, és a még közzétett részeket is félreértelmezte a hit kérdéseinek értelmezésében a pápa után végső tekintélynek számító Ratzinger bíboros és a vezetésével összeállt szakértői csoport?
- Igen. Egyrészt a közölt szövegnek meggyőződésem szerint semmi köze nincs a pápa elleni merénylethez. Ezt nem csak én gondolom így: néhány napja egy neves római teológus, Corrado Balducci ugyanezt állította a La Stampa című lapnak adott interjújában. Balducci utalt arra, hogy fenntartásait számos olasz püspök is osztja. A másik probléma, hogy a harmadik fátimai titok lényegét jelentő szöveget, amely a miasszonyunk üzenetét tartalmazza a világ számára, egyszerűen kihagyták a dokumentumból.
- Van-e erre bármilyen bizonyíték?
- Több bizonyíték is van. Egyrészt Lucia nővér, amikor 1942-ben engedélyt kapott a szűzanyától, hogy lejegyezze a látomás első és második részét, utalt arra, hogy az üzenet folytatódik. Ezért a második rész utolsó mondata végére - amely úgy szól, hogy „A hit dogmáját Portugáliában mindig megőrzik” - hozzátette azt, hogy „stb”. Ön el tudja képzelni, hogy a szűzanya egy ilyen fontos kijelentését így fejezzen be?
- A Vatikán azonban közzétette a harmadik részt, tehát elismerte, hogy van folytatás…
- Két különböző dologról van szó. A múlt héten bemutatott dokumentum négy kézzel írt oldal fakszimiléjét tartalmazza, amelyben Lucia nővér feljegyezte a látomását. Ez hiteles beszámoló - még ha másról is szól, mint azt Ratzinger bíboros értelmezi -, azonban Mária egyetlen szavát sem rögzíti. A közvetlen üzenetet Lucia nővér külön papírra jegyezte fel. Kérdezem: hol van ez az egyoldalas levél?
- Hol van?
- Csak remélni tudom, hogy nem veszett el valahol a Vatikán mélyén.
- Ki ismerheti ezt a levelet?
- Lucia nővér a levelet 1959-ben küldte a pápának. Azóta a pápákon kívül többen is olvasták az üzenetet. Köztük van Alfredo Ottadiani bíboros, aki a hetvenes években a Szentszék hivatalának prefektusaként ismerte meg a harmadik titkot. Ő határozottan állítja, hogy az üzenet egyetlen kézzel írt oldal volt. Rajta kívül XXIII. János pápa személyi titkára, Laurance Capovilla is olvasta a levelet. A Vatikán ezzel szemben június 26-án négy kézzel írt oldalt mutatott be, amelyek nem egy levél részei, hanem jegyzetlapok voltak Lucia nővér füzetéből. Két különböző iratról van tehát szó, és ebből csak egyet ismertettek.
- Mit tartalmazhat ez a levél, és miért lehet fontos egyeseknek a Vatikánban, hogy eltitkolják azt?
- Ratzinger bíboros maga is többször beszélt arról, hogy milyen veszélyekkel jár a „szenzációhajhászás” a harmadik titokkal kapcsolatban. A most közzétett szöveg azonban semmi rendkívülit nem tartalmaz, így érthetetlen, hogy mitől óvott annyira a bíboros. A valódi titok drámai figyelmeztetés az egész világ számára, ellentétben a hivatalos verzióval, amely személyes látomásnak minősítve az üzenetet a hívekre bízza, hogy elfogadják-e vagy sem.
- Egyfajta apokaliptikus jövendölésről van szó?
- Igen. A szűzanya arról beszélt, hogy nagy szenvedések várnak a világra, ha az emberek nem térnek meg a bűneikből. Háborúk, éhínségek, természeti katasztrófák, sőt égi büntetések is, amelyek természetfeletti eredetűek lesznek, várnak az emberiségre. Sok minden ebből már elkezdett beteljesedni. A szűzanya beszélt emellett arról az erkölcsi hanyatlásról is, amely a XX. században bekövetkezett. Az egyház nagy üldözésnek lesz kitéve, amelynek nemcsak főpapok, hanem a laikus hívek közül is sokan áldozatul esnek. Mindezekről más Mária-jelenésekben is sok szó volt.
- Miért különleges ön szerint a fátimai titok?
- A szűzanya nem a távoli jövőről, hanem nagyon hamar bekövetkezendő eseményekről beszélt. Pontosan elmondta azt is, hogy mit kellene az emberiségnek tennie ahhoz, hogy elkerülhesse ezeket a katasztrófákat. Az első feltétel az emberek megtérése a bűneikből, akár az egyházhoz tartozzanak, akár nem. Az egyik ilyen bűn az abortusz, amellyel ártatlan emberek millióinak a vérét ontják mindennap, még a katolikusnak tekintett országokban is. Az emberek kis hányada törődik Istennel, bár sokan formálisan hívőknek mondják magukat. A kormányok adópolitikájukkal sok országban szervezett formában elnyomják a szegényeket, igazságtalan terheket vetnek a családokra. A világnak bűnhődnie kell ezek miatt a bűnök miatt, amint azt a pokolról szóló első fátimai látomás megmutatta. A világ ma abban akar hinni, hogy minden nagyszerű lesz mindenki számára a haláluk után is, függetlenül attól, hogyan éltek. Ez ellentétes Jézus Krisztus evangéliumával. De a miasszonyunk megmutatta a megszabadulás útját is.
- Miszerint?
- A szűzanya elmondta: Isten feltétele az, hogy az emberek megtérjenek Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletéhez. A fátimai csodák éppen azt mutatták be a világ számára, hogy milyen hatalmas erő van a szűzanya közbenjáró szolgálatában. A másik feltétel, hogy a pápa a világ összes püspökével közösen ünnepélyesen felszentelje Oroszországot Mária Szeplőtelen Szíve számára. Ha ez megtörténik, akkor Oroszország megtérhet, és nem jelent többé halálos veszedelmet a világ számára.
- A pápa egy külföldi útján sem mulasztja el, hogy kifejezze különleges hódolatát Mária iránt. Miért olyan akkor a világ, amilyen?
- Ez tévedés. II. János Pál ugyan valóban felszentelte több alkalommal is az egész világot a Fátimai Mária Szeplőtelen Szíve számára, de még az 1984-es ünnepélyes felszentelés alkalmával is, amelyre a római Szent Péter téren, a fátimai kegyszobor előtt került sor, csak általánosságban kérte a pápa a megtérésre váró nemzetek számára a szűzanya oltalmát. A fátimai üzenetet azonban még soha nem töltötték be Oroszországgal kapcsolatban. Ez a mulasztás súlyos veszélyt jelent az egész világ számára. Lucia nővér már előre megmondta, hogy sokáig nem fogják komolyan venni a szűz figyelmeztetését, és amikor végül engedelmeskednek, akkor már késő lesz. A történelemből ismerünk erre példát: a XVII. században egy látomásban a szűzanya megüzente a francia uralkodóház számára, hogy szenteljék oda Franciaországot Jézus Szívének, ám egy király sem engedelmeskedett a felszólításnak, míg ki nem tört a forradalom. XVI. Lajos végül a börtönben megtette ezt a felszentelést, ám akkor már nyilvánvalóan késő volt. A halogatásért a király is drága árat fizetett a guillotine alatt.
- Miért lenne olyan fontos ez az aktus?
- Ha nem történik meg Oroszország felszentelése, akkor a harmadik titokban kijelentett összes veszedelem rászabadul a világra és az egyházra is. Bár Oroszország ma gazdaságilag meggyengült helyzetben van, katonailag még mindig elég erős ahhoz, hogy katasztrófába sodorja a világot. Más jelenésekből tudjuk, hogy Oroszország megtámadja majd Nyugat-Európát, különösen Olaszországot. Egy ilyen világháború szó szerint egész nemzetek pusztulását eredményezheti, annyira, hogy egy képviselőjük sem marad a jövőben. Lesznek azonban kivételek. Például idén Magyarországon különleges eseményekre készül az egyház. Az ilyen ünnepélyes felajánlása egy országnak Mária számára azt eredményezheti, hogy az a nemzet megmenekül az ítélettől, hasonlóan ahhoz, mint Isten mondta Ábrahámnak: még Szodomát is kész lenne megkímélni, ha talál legalább egy maroknyi igazat a városban.
- Tapasztalataim szerint az ilyen ceremóniákat Magyarországon nem anynyira az emberek, sokkal inkább a kormánnyal szorosan együttműködő főpapok szorgalmazzák.
- Pontosan ez a jámbor, istenfélő kormányok feladata: minden módon, anyagi eszközökkel, erkölcsi támogatással segítsék Máriát, és az ő szolgálatában állókat, hogy áldást hozhasson a nemzet számára. Az ilyen politikusok a mai Ábrahámok, akik közbenjárnak az ország megmentéséért.
- Sokan az ezekben a - tíz éve még kommunista - országokban történt rendszerváltásnak az előkészítésében fontos szerepet tulajdonítanak a pápának. Nem elég eredmény ez a Vatikánnak? Ha megtörtént volna Oroszország felajánlása, milyen lenne ön szerint ma a világ?
- Hosszú békekorszak következne el az emberiség számára. Visszatérne az elveszett rend a világba. A látszat ellenére ma nincs béke a világban: több tucat háború zajlik ebben a pillanatban is. Oroszországot ma is volt kommunisták, egykori KGB-ügynökök vezetik, az ország erkölcsileg mélyponton van. Ez nem egy megtért nemzet képe, jóllehet a világ többi része - beleértve a Nyugatot - szintén távol van ettől az állapottól. A helyzet különösen Európában aggasztó: az emberek kevesebb, mint fele hisz abban, hogy van élet a halál után. Jézus maga kérdezte, hogy a visszajövetele előtt vajon talál-e hitet a földön?
- Ki a felelős a mulasztásért?
- A szentatya nyilvánvalóan nem. Vannak azonban olyanok a környezetében, még a legszorosabb munkatársai, tanácsadói között is, akik mindent megtesznek, hogy akadályozzák az egyházat a fátimai üzenetnek való engedelmességben. Végül azonban, ha szenvedéseken keresztül is, de megvalósul a szűzanya akarata: az egész világ katolikus lesz.
- Sok protestáns bírálja a katolikus egyházat a túlzottnak tartott Mária-kultusz miatt, és úgy vélik, hogy a hivatalosan is dogmává emelt tételek, mint Mária örök szüzessége, istenanyasága vagy mennybe való felvitele ellentétes a bibliai tényekkel, továbbá nem fogadják el a női közvetítőn keresztül gyermekeknek adott üzeneteket sem.
- Miért ne adhatna Isten kijelentést gyermekeken keresztül? Ami pedig a dogmákat illeti, épp ellenkezőleg: úgy vélem, hogy még további fontos teológiai állítások várnak hivatalos elismerésre. Ilyen például a Mária, mint „minden kegyelem közvetítője” cím, amely reményeim szerint rövid időn belül dogmává emelkedhet. Jézus Krisztus megváltása ugyan tökéletes, de Isten akarata az, hogy a Fiú mindent az Anyján keresztül tegyen meg, amiként az üdvtörténetben is megelőzte Mária Jézust. Ezért a történelemben is meg kell hogy előzze a szűzanya iránti világméretű tisztelet korszaka Krisztus visszajövetelét. A vatikáni bürokratáknak is dönteniük kell: vagy együttműködnek azokkal, akik az egyház legfontosabb feladatát végzik, vagy tovább akadályozzák ezt.


Katolikus apokaliptika

A harmadik fátimai titok feltételezett szövegéről több változat is elterjedt. Az alábbiakban egy olyan részletet közlünk az 1917-ben elhangzott, de csak 1944-ben lejegyzett apokaliptikus témákkal foglalkozó üzenetből, amely több közlésben is előfordul:

„Nagy büntetés következik el az emberiségre: nem ma, nem holnap, hanem a XX. század második felében (…) az emberiség bűnben él, és megtaposta az ajándékot, amit én adtam. Nincs rend a világ egyetlen pontján sem, és a Sátán uralkodik a legmagasabb pozíciókban, meghatározva a dolgok menetét. [A Sátánnak] végül sikerül majd az Egyház élére is feljutnia, megcsalja nagy tudósoknak a szívét is, hogy olyan fegyvereket fedezzenek fel, amelyekkel az emberiség nagy részét el lehet majd pusztítani néhány perc alatt. Hatalma alatt tartja majd a hatalmasokat, akik népeken uralkodnak, és felindítja őket, hogy nagy készleteket halmozzanak fel ezekből a fegyverekből. És ha az emberiség nem áll ellen, kénytelen leszek felszabadítani a Fiam karját. Akkor meglátjátok majd Isten büntetését az embereken nagyobb csapással eljönni, mint volt az özönvíz idején.
Az időknek az ideje és a végeknek a vége elérkezik, ha az emberiség nem tér meg; és ha mindenki olyan marad, mint most, vagy rosszabb, akkor rosszabb és rosszabb lesz, és a hatalmasok a gyengékkel és a kicsinyekkel fognak elveszni.
A nagy próbák ideje fog elérkezni az Egyház számára is. Érsekek fognak érsekek ellen felkelni, püspökök püspökök ellen, a Sátán felvonul ellenük, és változások lesznek Rómában. (…) Az Egyház homályba borul, és a világot rettegés forgatja fel. Eljön az idő, amikor egy király, uralkodó, kardinális vagy püspök sem fogja Őt várni, akinek mégis el kell jönnie, hogy büntessen az én Atyám terve szerint. Nagy háború fog kitörni a XX. század második felében. Tűz és füst fog leesni az égből, az óceánok vize gőzzé válik, és párájuk felszáll, felforgatva és elsüllyesztve mindent. Emberek milliói és milliói vesznek el egyik óráról a másikra, és a kik életben maradnak, irigyelni fogják a halottakat. Bármerre fordul is az ember, gyötrelem, nyomorúság és romlás lesz a városokban…”