Vissza a tartalomjegyzékhez

Papp László
Szedd magad, és keverd össze

A globalizáció a vallások és ideológiák területét sem hagyta érintetlenül az elmúlt években. A hagyományos keresztény kultúra számára ma már nem a materializmus, liberalizmus vagy akár az evangéliumi keresztény mozgalmak jelentik a legnagyobb kihívást, hanem azok az újjászületett ősrégi pogány kultuszok, vallások, okkult praktikák és ideológiák, melyeket előszeretettel neveznek ezoterikának („belső körhöz tartozó”), s amelyek világméretű térhódításától híveik a New Age (Új Kor) eljövetelét várják. A kulturális átalakulást jelzi az is, hogy míg a posztmodern társadalmak feladják a központi zsidó-keresztény értékeket, addig a babonaság, a New Age alapeszméi - például a reinkarnáció, szellemi pragmatizmus, szinkretizmus, fekete és fehér mágia, UFO-jelenségek, parapszichológia, asztrológia - erőtelje-sebben meghatározzák a modern ember gondolkodását, életét, mint a kereszténység különböző irányzatai együttvéve.

Felmérések szerint Európában már több követője van az asztrológiának, mint Jézus Krisztusnak. Míg a legkülönbözőbb tévécsatornákon nemkívánatos személyek az evangéliumot hatékonyan hirdető lelkészek, addig a nézők reggel, délben, este értesülhetnek arról, hogy a csillagok állása hogyan fogja magatartásukat meghatározni.

Okkult orientáció

A hiedelmek, babonaságok sohasem befolyásolták oly mértékben az emberek többségének életét, magatartását, mint globalizálódó világunkban - állítják a szakemberek. A multikulturális társadalmat a zsidó-keresztény értékek elvesztése mellett egy új okkult orientáció jellemzi, amelyen a klasszikus szellemi-erkölcsi értékekkel szemben álló, úgynevezett „modern” társadalmi alapok lerakása zajlik. A neopogányság kora ez, állítja számos keresztény vezető, ahol spiritisztának, parafenoménnek, gurunak, boszorkánynak vagy álkereszténynek lenni menő dolog, de a bibliai normák mellett elkötelezett, hitvalló keresztény életet élni botránynak számít.
Különösen hazánkban veszi körül a vallási globalizációt, szinkretizmust, az „okkult robbanást” tudatlanság és tudatos csalás. Például míg a tömeges öngyilkosságokat elkövető szektákat a nemzetközi vallási szakirodalomban a kereszténységtől elszakadt vagy azzal szemben álló ezoterikus, szinkretista kultuszként írják le („pick’n’mix spirituality”, „szedd-magad-és-keverd-össze-szellemiség”), addig a magyar média előszeretettel hozza ezeket összefüggésbe az okkultizmust és a szinkretizmust visszautasító, de a bibliai világnézethez és ennek természetfölötti erejéhez ragaszkodó, független keresztény reformközösségekkel.
Az „okkult robbanás”, a New Age alapeszméinek térhódítása, valamint a különféle vallási eszmék keveredése következtében nemcsak a társadalomba, hanem a keresztény felekezetekbe is beáramlottak azok az erők, melyek hatására többen kiszakadtak felekezetükből, hogy megvalósítsák saját magukat vallási értelemben is. Az eredmény az, hogy egyre több „öntörvényű”, „új istent alkotó” csoportosulás jön létre.
Nem minden ezoterikus kultusz köz- és önveszélyes, de szinte minden tömeges öngyilkosságot elkövető vallási csoport szellemi orientációját zavaros, bizarr, sokszor egymással összeférhetetlen vallási elemek és okkult praktikák gyúlékony elegye jellemzi; ezt gyakran szexuális aberráció is kíséri, amely hol a házasságon belüli szexuális életet tiltja, hol pedig a szexuális perverzitást ösztönzi. Minden ellenkező híreszteléssel szemben ezekben az öngyilkos kultuszokban nem a pénz játssza a főszerepet. A legutóbbi tömeges öngyilkosságot elkövető ugandai csoport fanatizmusában a vallási szinkretizmus, különösen a boszorkányság, a fekete mágia és a katolicizmus összekeveredése volt a meghatározó elem. Ennek a legfőbb megjelenítője egy exprostituált nő volt a kultuszban.

Ti és Do

Az 1997 tavaszán Kaliforniában tömeges öngyilkosságot elkövető, Menny Kapuja (Heaven’s Gate) nevet viselő kultusz tagjaiban a vallási tébolyt az UFO-láz generálta. A csoport egyik vezetője, Marshall Applewhite a presbiteriánus egyház szemináriumában tanult, majd zenét oktatott a houstoni Szent Tamás Katolikus Egyetemen. Titokban kábítószerezett, egyetemi állásából pedig homoszexuális kapcsolata miatt bocsátották el. A zavaros szexuális élete miatt lelki válságba került Applewhite pszichiátriai kezelése során ismerte meg lelki testvérét és társát, Bonnie Nettlest, a kórházban dolgozó ápolónőt.
A reinkarnációban hívő egészségügyi dolgozó meggyőzte az egyházi zenészt arról, hogy előző életükben már ismerték egymást. Ezután zavaros tanokat agyaltak ki együtt. Például azt, hogy a magasabb rendű idegenek figyelmét akkor tudják elnyerni, ha teljes mértékben felhagynak nemi szerveik használatával. Néhány évvel később a férfi sebészi úton kasztráltatta is magát. Végül is Applewhite sikertelen küzdelme homo- és biszexualitásával oda vezetett, hogy a szaporodást „teljesen barbár dolognak” minősítette, ami nem méltó őhozzá. Lelki társa, Nettles pedig a New Age-elvek lelkes hitvallója volt, aki elhagyta férjét, hogy a nemiségtől megundorodott Applewhite útitársa legyen az Egyesült Államok nyugati partjai mentén. Néhány tucat követőjükkel végül is Kaliforniában telepedtek le.
Az öngyilkosságra tudatosan készültek. Rögeszméjük szerint a Hale-Bopp üstökös mögött UFO rejtőzködött, melyben magasabb rendű földön kívüliek közelednek a Föld felé, hogy evakuálják azokat, akik méltók „az isten országára”.
Bob Larson, a parajelenségek és kultuszok nemzetközileg ismert keresztény kutatója szerint „a kultusz csoportos öngyilkosságához öt döntő tényező szolgáltatta a megfelelő alapot”. Az első az „apokaliptikus tévedés”. Ez alatt a kutató azt érti, hogy a „Ti és Do” elnevezéssel is elhíresült páros tagjai Isten űrkorszakbeli pásztorainak állították magukat, akik azonosak a Jelenések könyvében szereplő két tanúval. A lelki duó más millenniumi kultuszokhoz hasonlóan szerette volna valamiképpen felgyorsítani az Armageddon eljövetelét és elindítani a végidők eseményeit zavaros, életellenes és a keresztény tanításokkal szemben álló, fanatikus tevékenységével és önpusztításával.
Második tényezőként a szerző az eklektikus eszmerendszert említi, amely a parapszichológia és a misztikus hiedelmek zavaros elegyét foglalja magában. A mormonoktól átvették azt az elképzelést, hogy az ember végül istenné válik; a keleti vallásoktól az élet ciklikus reinkarnálódásának tanát sajátították el; a szcientológiából pedig azt a felfogást építették be vélekedéseikbe, amely szerint az emberek egykor istenszerű idegenek voltak. Az apokaliptikus millennizmusból azt az állítást fogadták el, hogy a globális katasztrófából csupán az igazhívők egy kis csoportja fog megmenekülni. A numerológiából is merítettek ötleteket: ezért lettek éppen 39-en öngyilkosok.
Applewhite-ra és Nettlesre is jelentős befolyást gyakorolt a New Age. Rendszeresen tanulmányoztak horoszkópokat, spiritisztákkal álltak kapcsolatban, ezoterikus könyveket árultak. Houstonban megnyitottak egy Keresztény Művészeti Centrum nevű intézményt, melynek azonban csak névlegesen volt köze a kereszténységhez, mert elsősorban teozófiát, asztrológiát, miszticizmust és okkult gyógymódokat népszerűsítettek az intézetben.
A Menny Kapuja kultusz alapítóinak vezérelve New Age-eszme volt: „Találd meg saját igazságodat!” Ennek a célnak rendelték alá a Biblia folyamatos olvasását és értelmezését is. Az egyháztörténelemből ismert tény, hogy a Bibliát csupán az önigazolás eszközeként használják azok a vallási csoportok és szereplők, akik számára a „saját igazságuk” a legfontosabb hittétel. Az ortodox bibliai hermeneutika abból indul ki, hogy a Szent Könyvek üdvtörténeti tényeket, Isten objektív igazságát tartalmazzák, melynek helyes megértéséhez és magyarázatához az embernek mindenekelőtt fel kell adnia „saját igazságát”, Istenről és a transzcendenciáról való szubjektív elképzeléseit és hiedelmeit. A Biblia állításai és tanításai eltorzításának veszélyeire a próféták, Jézus Krisztus és az apostolok rendszeresen felhívták a hívők figyelmét. Péter apostol Pál leveleinek eltorzítóiról a következőt jegyzi meg: „…amiket a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a maguk vesztére.” (Péter 2. levele 3,16b)
A protestantizmus története bizonyította, hogy minden alapot nélkülöz az a középkori mendemonda, amely szerint a Biblia olvasásától könnyen megbolondulnak az emberek. A vallási megtébolyodásban a Biblia akkor játszhat kiváltó szerepet, ha az olvasó saját vallási téveszméit próbálja vele mániákusan igazolni. Applewhite például azzal a bakugrásokat tartalmazó érveléssel rángatta bele követőit az okkultizmusba, amely szerint a Sátán akarja az emberiséget távol tartani az okkultizmustól - no és bizonyára az öngyilkosságtól is. Így a kultusztagok az ezoterikus világba azzal a megnyugtató tudattal merültek bele, hogy Isten akaratának engedelmeskednek.
A Biblia félremagyarázása mellett Bob Larson szerint a tudományos tudatlanság és az intellektuális analfabetizmus is szerepet játszott a tömeges öngyilkosságban. Más köz- és önveszélyes kultuszokhoz hasonlóan a Menny Kapuja elnevezésű szekta is értelmetlennek ítélte az objektív gondolkodásmódot. A világról szóló tudományos információkat teljes mértékben figyelmen kívül hagyták, és ezek helyett saját irracionális zagyvaságaikat, babonaságaikat részesítették előnyben. Applewhite világfelfogására a legnagyobb hatással a mágikus-ezoterikus filmek voltak. Az öngyilkos kultuszvezér szerint „ha a vallási háttered nem lépi túl a Star Trek kereteit, ez önmagában már a lehető legjobb háttér, amivel csak rendelkezhetsz, ha elfogadod igazságként és valóságként.” (Bob Larson: Az ufók. Budapest, 1997) A Star Trek mellett a kultuszvezér ideológiájára a Magyarországon szintén népszerű X-akták és a Csillagok háborúja-sorozat gyakorolt nagy hatást.

Ön- és közveszélyes kultuszok

A világ közvéleményét mélyen megrázta, hogy 1994 és 1997 között a Naptemplom Rendjének 109 tagja lett öngyilkos több csoportban, Svájcban és Kanadában. Ezt a kultuszt is a „pick’n’mix spirituality” szellemi attitűdje jellemezte. Spirituális világképe a reinkarnáció, az ezoterika, a Templomos Lovagrend tradíciói és a kereszténység ötvözetéből állt össze. Az ő felfogásukat is meghatározta az apokaliptikus megcsalattatás. Egyébként ez az ezoterikus rend ma is létezik, tagjai úgy hiszik, hogy az élet csupán illúzió, és haláluk után a Sirius csillag körül keringő bolygón újjászületnek. A New Age alapvető eszméi célkitűzéseikben világosan kimutathatóak: például önmagukat olyan, emberként reinkarnálódott fényhordozó lényekként értelmezték, akik a Földre a fényt és a kozmikus tudatot hozták el, többek között azért, hogy az egyházakat egyesítsék, a hatalom és a tekintély rendjét helyreállítsák stb., és mivel küldetésüket beteljesítették, ezért visszatérnek az ősforráshoz, a Sirius csillagra.
A tokiói metróalagútban terrortámadást elkövető AUM-kultusz ideológiáját is veszélyes vallási kotyvalék alkotta. E közveszélyes vallási mozgalom vezetője, Soko Asara jógatanárként kezdte pályafutását. Az önmagát „felsőbb mesternek” tekintő Asara a terrorizmust üdvös eszköznek látta céljának eléréséhez. Ezért drága amerikai fegyvereket is beszereztek. Ideológiáját a pusztítás hindu istenének, Sivának a kultuszából, Nostradamus jövendöléseiből és saját kinyilatkoztatásaiból gyúrta össze. (Hetek, 1998. július 18. Világvége vagy korszakváltás?) A hinduizmustól elszakadt guru a New Age erős befolyása alatt állt. Főleg a Föld elkerülhetetlen megtisztulásának a víziója ejtette rabul képzeletét. Nagyszabású terrorcselekményeket terveztek, hogy ezek által felgyorsítsák az apokaliptikus idő, az Armageddon eljövetelét. A guru ellenségképében az agresszor Egyesült Államok és „a világ árnyékkormányát alkotó zsidók” álltak a középpontban.
Az egyesült államokbeli, wacói csoport 1993-as pusztulásának ügyében még nem fejeződtek be a vizsgálatok. A tragikus ostrommal kapcsolatban számos megválaszolatlan kérdés maradt meg a mai napig. Az viszont mindenki előtt világos, hogy a kultusz vezetője, David Koresh apokaliptikus téveszmék és hamis küldetéstudat megszállottja volt. Nem véletlen, hogy egy izraeli utazásán az úgynevezett „jeruzsálemi szindróma” kerítette hatalmába. Polgári nevét felcserélte „messiási küldetéséhez” jobban illő, az Ószövetség két fontos szereplőjétől származó nevekre (Dávid izraeli és Kürosz - héberül Kóres - perzsa királyéra).
Ezután a Hetednapos Adventisták közül kiszakadt, Dávid sarja nevű csoport tagjaként Koresh 1986-ban szellemi párbajra hívta ki a közösség akkori vezetőjét, hogy nyilvánvalóvá váljon, melyiküknek van nagyobb isteni ereje. Ennek eldöntése végett rábeszélte a csoport vezetőjét: ássák ki egy nem sokkal előbb meghalt dávidista hívő holttestét, hogy kipróbálják, melyikük tudja feltámasztani. Alighogy kiásták a holttestet, Koresh a párbaj helyett a rendőrségre ment, és feljelentette vezetőjét hullagyalázás vádjával. Az amerikai hatóságok kötelességüknek megfelelően letartóztatták a hullagyalázáson tetten ért, gyanútlan lelkészt. Így szabaddá vált Koresh előtt az út az egyházvezetői székhez.
A hivatalos amerikai jelentések a morbid Koreshről azt is állították, hogy gyermekkorában nevelőapja megerőszakolta, ami személyiségében maradandó torzulást okozott. Azt is állítják, hogy pedofil volt, és emellett a kultuszhoz tartozó több aszszonnyal szexuális kapcsolatot tartott fenn. Koresh eklektikus ideológiáját a judaizmus és a keresztény fundamentalizmus egyes elemeinek zavaros egyvelege képezte, amelyet álprófétai elhivatásának szolgálatába állított. Ehhez társult még erőszakosságra és zsarnokságra való hajlama, a paranoiás államellenesség és a fegyverek iránti szinte beteges vonzódása.
A vallási jellegű, tömeges öngyilkosságok legújabb kori sorozata 1978-ban kezdődött el egy guyanai őserdőben. Vezetőjével és a csoport öngyilkosságának szörnyűségeivel több könyv és dokumentumfilm is részletesen foglalkozott. A Jim Jones-féle tömeges öngyilkosságban a lelkész kettős élete játszotta a főszerepet. A több egyházat megjárt Jones hol keresztényként, hol pedig ateista, kommunista forradalmárként viselkedett. A Biblia mellett előszeretettel olvasott erős, befolyásos emberek életéről szóló könyveket, nagy hatással volt rá Hitler és Sztálin élettörténete. A metodista egyházból való kiszakadása után saját, pünkösdi színezetű mozgalmat indított el Népek Temploma néven az ötvenes évek elején. A kommunizmust tartotta a legjobb társadalmi formának, ennél szerinte csak egy jobb van, a kommunalizmus, a vagyonközösség.
A hatvanas évek végén egy fundamentalista közösséghez, a Krisztus Tanítványaihoz csatlakozott. Itt szabad kezet kapott mint szolgáló, úrvacsorát osztott, és új tagokat keresztelt „a szocializmus szent nevében”. A kereszténység és a kommunizmus zavaros elegyét képviselte guyanai kommunájában is, azt hirdetve, hogy a szocializmus Isten manifesztációja, ő maga pedig az inkarnálódott Krisztus. Jim Jones gondolkozására nagy hatással volt a hatvanas években zajló szexuális forradalom is: a házasságot ugyan fontosnak tartotta, de a nyitott házasságban hitt. Rendszeresen létesített házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat, melyek miatt idegállapota kritikussá vált, s ennek következtében gyógyszerfüggőségbe került. Amikor tetten érték egy fiatal férfival, Jones azzal védekezett, hogy csak így tudta bebizonyítani a férfinek, hogy az homoszexuális. 1973 decemberében letartóztatták Jonest egy hírhedt San Francisco-i homoszexuális találkahelyen közszeméremsértés miatt.
A hetvenes években elsajátított egy, az akkor népszerűvé váló New Age-hálózathoz tartozó pszichotechnikát is („clairvoyance”, „tisztánlátás”) a környezetében ekkoriban felbukkanó, erősen misztikus beállítottságú értelmiségiek hatására. Életét és tevékenységét egyre nagyobb botrányok kísérték, emiatt döntött úgy Jones, hogy követőivel a guyanai őserdőbe teszi át székhelyét, ahol egy őskommunizmusra emlékeztető közösséget működtetett.
Jim Jones ámokfutása végkifejletének okait különbözőképpen magyarázzák ma is a kultuszkutatók. A tömeges öngyilkosságot megkérdőjelező elméletek szerint a tagok egy részét lelőtték. Egy másik feltételezés szerint Jim Jones CIA-ügynök volt. Az ilyesféle találgatásoknak az ad táptalajt, hogy az üggyel kapcsolatos több ezer oldalnyi dokumentumot a mai napig titkosították, így a rendelkezésre álló információk a tömeges öngyilkosságot támasztják alá.

A mátrix fogságában

Egyes kultuszkutatók, mint például Joseph Carr szerint Jonestownban történt tömeges öngyilkosságuk előtt Jones és követői a New Age-hez tartozónak számítottak, de utána a médiában „azonnal keresztény fundamentalisták lettek”. A New Age mátrixszerű felépítése lehetővé teszi, hogy a mozgalom minden különösebb gond nélkül, automatikusan túltegye magát az olyan eseteken, amelyek tragédiába torkollnak, és befolyásos médiakapcsolatain keresztül - kihasználva a világban jelenlevő általános ellenérzést a zsidó-keresztény kinyilatkoztatással, no meg a keresztény megújulást célzó mozgalmakkal szemben - a felelősséget nagyobb nehézség nélkül többnyire a kereszténységre hárítsa. Az ezoterikus tanok és ideológiák képviselőinek ez a védekezési és túlélési mechanizmusa a XX. században sikeresnek bizonyult.
Elgondolkoztató, hogy miközben számos szakember jogosan hangsúlyozza a nácik tömeggyilkosságait, a holo-kausztot előkészítő történelmi keresztény antiszemitizmust, ugyanakkor a köztudatban nincs világosan jelen az, hogy a nácizmus egy okkult, ezoterikus vallás is, és Hitlerék gonosztetteiben az asztrológia, teozófia, keleti misztika, rituális mágia és az újpogányság jelentős szerepet játszott. Ennek ellenére az ezoterikát senki nem teszi felelőssé, sőt a kereszténységgel szemben erkölcsi győztesként élte túl a második világégést, napjainkban pedig szinte a legnagyobb világvallásként virágzik, és különböző ágazatainak egyre nagyobb társadalmi befolyása a modernizáció útjelzőjeként funkcionál. A megosztott és gyakran saját magával is viaskodó kereszténység mindezidáig - egészében véve - nem ismerte fel az ezoterikus kihívás veszélyét, és szemmel láthatóan nehezen találja a helyét, szerepét a globalizálódó világban.