Vissza a tartalomjegyzékhez

Grüll Tibor
Isten banánfürtje

A Német Bibliatársaság Stuttgartban közzétett adataiból az tűnik ki, hogy továbbra is a Biblia marad a világ legtöbb nyelvre lefordított könyve. A társaság szerint az elmúlt évben újabb 21 nyelvre fordították le a Könyvek Könyvét. Ezzel világszerte 2233 nyelven lehet olvasni a Bibliát. Ez persze rendszerint csupán egyes kiválasztott bibliai könyveket jelent, a teljes Ó- és Újszövetség jelenleg 371 nyelven áll rendelkezésre - ez a szám öttel több, mint 1998-ban volt. Az öt új teljes bibliafordítás a Csádban élő azumeina, a Bissau-Guineai kirjol, a szudáni nuer, a ghánai nzema és az indonéziai pakpak dairi nép nyelvén szólaltatja meg most először a Szentírás teljes szövegét. Ne gondoljuk, hogy az egzotikusan csengő nevek néhány száz vagy ezer fős törzsi közösségeket jelölnek! A pakpak dairi nyelvet 1.2 millióan, a nuert 840 ezren, az azumeinát 150 ezren beszélik. Tavaly a legtöbb fordítás Afrikában készült, ezek száma összesen 627. A fekete kontinenst követi Ázsia 553, Ausztrália és a Csendes-óceán térsége 396, Latin-Amerika és a karibi térség 384, Európa 197, Észak-Amerika pedig 73 nyelvvel - számolt be a stuttgarti intézet az angliai Readingben működő, a világ valamennyi bibliatársulatát tömörítő United Bible Societies (UBS) adatai alapján.


Kenyai fordító munka közben    Archív: Christian History

„Minden fordítás messianisztikus tett, amely a megváltást közelebb hozza” - hangsúlyozta Franz Rosenzweig a Martin Buberrel közösen készített új német nyelvű Ószövetség-fordítással kapcsolatban. Jézus a végidőket (a korszak beteljesedését) mutató jelek között említette a következőket: „Az Isten országának [királyságának] ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.” (Máté evangéliuma 24,14) Ebben a mondatban három állítás fogalmazódik meg: (1) a görög túto (ez) mutatónévmás arra utal, hogy nem más evangéliumról van szó, mint amely Jézus hiteles szavait tolmácsolja; (2) a kérüsszó ige (kikiáltás, kihirdetés, nyilvánosságra hozatal, publikálás, felszólítás) arra utal, hogy ez az evangélium óriási publicitást fog élvezni; (3) ennek teréül pedig az oikumené (a lakott világ) illetve valamennyi nép lakóhelye fog szolgálni. Mi más ez, ha nem a bibliafordítás egész világra szóló programja? - állítják a teológusok, akik szerint közvetlenül Jézus Krisztus második visszajövetelét megelőzően már minden élő nyelven rendelkezésre fog állni az evangélium szövege. A keresztény felekezetek között ebben a kérdésben ma már csaknem teljes egyetértés uralkodik. De nem mindig volt ez így.

Európai kezdetek

A Római Birodalom nyugati felében nem sokkal az Újszövetség kialakulása után - többnyire magánkezdeményezésre - megszülettek az első latin nyelvű fordítások. Az egyház fennállásának első két évszázadában hivatalos latin fordításra azért sem volt szükség, hiszen a hívők túlnyomó többsége tudott görögül, sőt Viktor római püspök idejéig (189-199) az istentiszteletek nyelve is a görög maradt. Az első „hivatalos” latin verzió Hieronymustól (Szent Jeromos) származik (347-420), aki I. Damasus pápa (366-384) kérésére az eredeti nyelvekből fordította le a teljes Bibliát. Műve - mint arról maga is beszámol leveleiben - sebtében készült, ezért számos hiba maradt benne, ráadásul erőteljesen tükrözi a katolikus egyház dogmatikáját és liturgiáját. Erre csak egyetlen példa: az újszövetségi görög metanoiete „térjetek meg” kifejezést Hieronymus következetesen a poenitentiam agite, vagyis „tartsatok bűnbánatot” fordulattal adta vissza, s jórészt ez az oka annak, hogy a „megtérés” szót ma is nagyítóval kell keresnünk a katolikus bibliafordításokban. A Jeromos-féle fordítást, amely évszázadokra a katolikus bibliakiadások és -fordítások alapja lett, másként Vulgatanak, azaz „elterjedtnek” is nevezték.
A középkori Európában egy teljes Biblia igen nagy ritkaságnak számított. Csapodi Csaba könyvtörténész kutatásai alapján megállapította, hogy a kolostori könyvtárak féltve őrzött kincsei között is csak imitt-amott bukkanhatunk a Vulgata egy-egy kódexmásolatára: a salzburgi bencés kolostor hatalmas könyvtárában a XII. század második felében egyetlen teljes Biblia sem akadt. Az Ige a köznép, de még a klerikus réteg nagy része számára sem volt hozzáférhető. Az első nemzeti nyelvű bibliafordítások a hivatalos egyházi felfogással szembenálló belső vagy külső vallási reformmozgalmak termékei voltak. A laicizálódásban a franciák jártak az élen, nem csoda hát, ha az első fordítások is náluk keletkeztek. (1226 után Mária királynénak már teljes francia Biblia volt a birtokában.) Angliában John Wycliffe-et 1384-ben máglyán égették el, amiért a nép nyelvére merészelte fordítani a Bibliát, művét és szellemiségét azonban nem tudta a tűz elhamvasztani. Bár ilyen korai fordításokkal nem dicsekedhetünk, a legelső lengyel fordításhoz azért van némi közünk: Hedvig, Nagy Lajos király leánya, Jagelló Ulászló felesége fordíttatta le magának lengyelre a teljes Bibliát, és szorgalmasan olvasta is azt. Kelet-Európában a valdensek és a husziták jártak élen a népnyelvű fordítások készítésében. Az egyik legmerészebb, legizgalmasabb magyar bibliafordítást is két huszita deák, Tamás és Bálint (1436-39) készítette el. Fordításuk hűségére és alaposságára jellemző, hogy a görög pneuma kifejezést nem a hagyományos „lélek”, hanem a „szellem” szóval adták vissza. A XV-XVI. században a németek vették át a vezetést: a Luther előtti időszakból 817 német nyelvű Biblia maradt fenn, részben nyomtatásban, részben kéziratban. 1500-ig összesen 94 Biblia-ősnyomtatványt ismerünk, ezek közül 14 német, 11 olasz, 2 cseh, 1-1 francia és katalán nyelven íródott, a többi magától értetődően a Vulgata kiadása volt.
A reneszánsz forradalma: az ókori nyelvek (héber, görög és latin) „újrafelfedezése”, a papír széleskörű elterjedése és a könyvnyomtatás feltalálása lehetővé tette, hogy a humanista tudósok az Ó- és Újszövetséget is eredetiben tanulmányozzák. A héber Ószövetséget 1487-ben nyomtatták ki először, a görög Újszövetség kiadása pedig Erasmus nevéhez fűződik (1516). Az eredeti héber és görög nyelv alapján először Luther készítette el a teljes Biblia német nyelvű fordítását (1522), amely Gutenberg találmányának segítségével a XVI. század közepére valódi népkönyvvé válhatott. Luther német Bibliája valóságos fordítási lázba hozta a protestáns Európát: hamarosan megszülettek a dán, svéd, izlandi, finn fordítások is. Tudjuk, hogy 1520 után már nálunk is voltak - az Érdy-kódex szavával élve - „a dögletes lutheri eretnekség és álnokság” szellemében készült protestáns bibliafordítások, egyelőre csak kéziratban. Magyar nyelven először Károlyi Gáspár gönci prédikátor fordításában jelent meg nyomtatásban a teljes Biblia Vizsolyban, 1590-ben. A reformáció másik legjelentősebb bibliafordítása William Tyndale nevéhez fűződik (1526). Ennek a fordításnak kiválóságát jelzi, hogy az 1611-ben megjelent - a mai napig leghíresebb - Jakab király Bibliája (King James Bible) is átvette 80 százalékát. Ez utóbbi két és fél évszázadon keresztül a standard angol bibliafordításnak számított, még akkor is, ha 1611 és 1946 között több mint ötszáz különféle fordítás készült a Biblia egyes könyveiről angol nyelven.

Misszió és fordítás

A reformáció által a Biblia iránt keltett érdeklődés a XVI-XVII. században még főként az európai nyelvekre korlátozódott. A XVIII. század végéig harmincnégy nyelven készült el teljes bibliafordítás - ezeknek a nyelveknek háromnegyede volt európai. Az igazság kedvéért azt is tegyük hozzá: mindez a katolikus egyház tiltása, sőt üldözése közepette ment végbe. Luthert kiátkozták, Tyndale-t száműzték a kontinensre, a francia, spanyol és portugál nyelvű fordítások csak az anyaországon kívül jelenhettek meg. (A katolikus egyház hivatalosan csak az 1965-ben befejeződött II. Vatikáni Zsinaton változtatta meg a bibliafordításokkal kapcsolatos elutasító magatartását.)
A nagy földrajzi felfedezések nyomán meginduló gyarmatosítás a spanyol és portugál túlsúlynak köszönhetően eleinte főleg a katolicizmus terjedését szolgálta. A szerzetesrendek közül a jezsuiták jártak élen a misszionálásban, akik igencsak csínján bántak a bibliafordításokkal. Bizonyos bibliai részleteket - főként liturgiai használatra - lefordítottak ugyan, de 1800 előtt nem tudunk arról, hogy katolikus missziók a teljes Biblia lefordítását elvégezték volna. A XVII. század elejétől azonban már a protestáns európai országok (Hollandia, Dánia, Anglia) is részt vettek a tengerentúli hódításokban. Az első nem-európai nyelvre kifejezetten evangélizációs céllal lefordított Szentírás-szöveg Máté evangéliuma volt maláj nyelven, amelyet a holland Kelet-Indiai Társaság igazgatója készített 1629-ben. Az első teljes Bibliát az angliai John Eliot készítette az amerikai Massachusetts-i irokézek nyelvén 1663-ban. Íme az első zsoltár (up-bookum) kezdő szavai: „Wunanumau s missinnin noh matta aonk wussuwonganit matchetou…”
A népnyelvű bibliafordítások készítése akkor vált égetően szükségessé, mikor az európai és az amerikai hívők ráébredtek a világ evangélizálását illető felelősségükre. William Carey, akit igen felbuzdítottak a cseh-morva misszionáriusok amerikai indiánok körében elért sikerei, példájukat követve Indiába ment. Hitt abban, hogy a kereszténység terjesztésének legjobb eszköze a Biblia lefordítása és terjesztése az ottani őslakosság körében. 1793 és 1834 között egymaga mintegy húsz különböző indiai nyelvre fordította le a Bibliát, kollégáival együtt pedig negyvenöt ázsiai nyelven jelentette meg az Írásokat. Nem kis részben Carey sikerén felbuzdulva 1804. március 7-én Londonban jött létre az első olyan bibliatársulat (British and Foreign Bible Society), amely feladatának tekintette „a Szentírás széles körben való terjesztését, jegyzet vagy értelmezés nélkül”. A Brit Nemzetközösség tagállamaiban is hamarosan megalakultak fióktársaságaik: 1805-ben a skót, 1806-ban az ír, 1807-ben a kanadai, 1817-ben az ausztrál, 1837-ben az új-zélandi bibliatársulat jegyeztette be magát, majd az európai kontinensen, sőt Oroszországban is követték őket.
A bibliafordítások készítése a XIX. század elejétől öltött világméreteket. Lukács evangéliuma 1818-ban jelent meg tahiti nyelven, ez volt az első óceániai nyelven írt bibliai szöveg. Egy-egy példányát három gallon (kb. 14 liter) kókusztejért árulták. 1822-ben és 1823-ban két kínai nyelvű fordítás is megjelent. James Thomson, a Brit és Külföldi Bibliatársulat megbízottja, az ajmara nyelv kiváló ismerője 1829-ben adta ki az első evangéliumot Latin-Amerika egyik törzsi nyelvén.
A Londoni Missziós Társaság 1835-ben fejezte be a malgas nyelvű Biblia fordítását, tagjainak éppenhogy sikerült elmenekülniük a szigetről, mielőtt rájuk támadtak volna. A következő negyedszázadban a misszionáriusok jelenléte nélkül, csupán e fordításnak köszönhetően ezrek tértek meg Madagaszkáron. (Az indiai, burmai, koreai, japán, kínai és vietnami fordítások története mutatja, hogy az evangéliumi ébredésekhez sokszor misszionáriusokra sem volt szükség, az emberek pusztán a Biblia olvasása útján is hitre jutottak.) Az 1884-ben kiadott joruba Biblia volt az első afrikai nyelvű Szentírás-szöveg, amelyet helyi hívők készítettek keresztény misszionáriusok segítségével, akiknek vezetője Samuel Crowther anglikán püspök volt.
Összegzésül: 1800 előtt mindössze 67 nyelven jelent meg bármifajta bibliafordítás, és mindössze 40 nyelven állt rendelkezésre teljes Biblia. A következő 30 évben újabb 86 nyelven állt rendelkezésre a Szentírás (ebből 66 már nem európai nyelven íródott), s ez több volt, mint az előző tizennyolc évszázadban összesen. A folyamat ettől kezdve egyre inkább felgyorsult. Körülbelül 456 nyelven jelent meg első ízben Biblia a XIX. század folyamán; újabb 520 nyelven a XX. század első felében, majd 1950 és 1975 között újabb 600 nyelven. A XX. század tehát minden addigit felülmúlt a Bibliák fordításában és terjesztésében.

Élő Ige, élő nyelveken

Minden fordító tisztában van azzal, hogy tökéletes fordítás nem létezik. A keresztény bibliafordítók Pál apostol szavaival buzdítják magukat, aki Jézus követői közül először találkozott a szent szövegek fordításának igényével tömegméretekben. „A mi alkalmas voltunk az Istentől van, aki alkalmasakká tett minket, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem szellemé, mert a betű öl, de a szellem megelevenít.” (Korinthosziakhoz írt második levél 3,6) Ebből a kijelentésből arra a hermeneutikai és fordítói alapelvre következtethetünk, amely a „szót szóval fordíts” alapelv helyett az „idiómát idiómával” történő fordítást részesíti előnyben. Lássuk, hogyan működik ez a gyakorlatban.
Nincs abban semmi meglepő, hogy a Pápua Új-Guinea-i binumarienek szótárában nem szerepel a héber „Messiás” kifejezés. A bibliafordítók azonban egy helyi tolmács segítségével kiderítették, hogy ha a binumarienek keresnek valakit egy bizonyos feladat megoldására, összehívják a falugyűlést, s ha megtalálták az illetőt, kört formálnak körülötte, középre állítják, majd a vének egyike megérinti és azt mondja: „Te vagy az az ember, akit kiválasztottunk, hogy ezt a feladatot elvégezd.” Ettől kezdve úgy hívják azt az embert, hogy „a kézrátételes férfi”. A „Messiás” szót tehát így fordították binumarien nyelvre: „Az a férfi, akire Isten rátette a kezét”. A szintén Pápua Új-Guineában élő ogea törzs nyelvén nem létezik az a fogalom: „szeretet”. Viszont ha valakit örökbe fogadnak, arra azt mondják: „én meghalok érted és te meghalsz értem”. Lehet-e ennél tökéletesebb egybeesés a szeretet bibliai meghatározásával: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja a barátaiért”? (János 15,13) A dél-amerikai karibok nem használnak ekét, kapával művelik a földet. Így a „ha valaki az eke szarvára veti a kezét” (Lukács 9,62) mondatot így fordították: „aki a kapával árkot húz”. Az ausztráliai gumatjok nyelvére nem lehetett lefordítani az Epheszosziakhoz írt levélben szereplő kifejezést, mely szerint „a hívők el vannak pecsételve a Szent Szellemmel” (1,13), ők ugyanis nem ismerték sem a levél, sem a pecsét fogalmát. De ha a törzsből valaki kenut akart készíteni, kiment az erdőbe és kikereste azt a fát, amely megfelelt céljának. Akkor megjelölte egy késsel és erről mindenki megtudta, hogy az a fa már az övé, senki nem fogja kivágni. A fordítók tehát a famegjelölés szavát használták fel az „elpecsételés” helyett. A venezuelai motilone indiánok nyelvén aki „hisz”, az „odakötözi magát Istenhez” - ahogy egy bennszülött odakötözi függőágyát otthona tetőgerendájához. Mivel a motilonék számára a banán az egyik legfinomabb csemege, amely dús fürtökben terem, a Bibliát elnevezték „Isten banánfürtjének”.
E fordítások közös alapelve, hogy fontosabbnak tekintik az üzenet megértetését, mint a szavak átadását. Jellemző, hogy a guatemalai maya-mopan nyelvben Márk evangéliuma egyetlen versének tizenhárom görög szavát tíz mondatban és ötvenhét szóval sikerült csak visszaadniuk. Előfordul, hogy az üzenet megértetése érdekében a betű szerinti jelentést meg is kell változtatni. A Kolumbiában élő barasano indiánok számára nincs ízesebb falat, mint a kígyóhús. Ezért a következő igét: „Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle” (Lukács 11,11) egyszerűen nem értették meg. Végül a fordítók némi töprengés és tudakozódás után eldöntötték, hogy a kígyó helyett az angolna szót fogják használni a fordításban, mivel a barasanók undorodnak ettől az állattól.
A fordítóknak tehát az eredeti bibliai nyelvek tudása mellett szükségük van a helyi nyelv ismeretén kívül a szokások, hiedelmek, törzsi hagyományok alapos tanulmányozására is. Mindez számos elszánt embernek évekig tartó munkát jelent - amely idő alatt lemondanak családjukról, otthonukról és a civilizáció kényelméről -, s még mindig bőven akad tennivaló! A kutatók az élő nyelvek számát 4-8000 közé teszik. (Ez a jelentős eltérés annak köszönhető, hogy nyelv és nyelvjárás nem mindig különíthető el egymástól világosan.) Bármelyik adatot fogadjuk is el érvényesnek, ha emellé tesszük azt a 371 nyelvet, amelyen jelenleg teljes bibliafordítás áll rendelkezésre, látható, hogy generációk számára akad még munka ezen a téren - akkor is, ha tudjuk, hogy a UBS munkatársai jelenleg világszerte 708 fordításon dolgoznak, s ezekből 45 áll közvetlenül a megjelenés előtt. Még megdöbbentőbb az a tény, hogy egyes becslések szerint kb. 2500 olyan nyelv létezik ma a világon, amelynek feltárása még meg sem történt.

A bibliafordítások nyelveinek összesítése (1999. december 31.)

Terület   Részletfordítások   Evangéliumok   Teljes Bibliák   Összesen 
Afrika   218   267   142   627 
Ázsia   228   212   113   553 
Ausztrália és Óceánia   172   194   30   396 
Európa   106   29   62   197 
Észak-Amerika   41   25   7   73 
Latin-Amerika   135   233   16   384 
Mesterséges nyelvek   2   0   1  
Összesen   902   960   371   2233 

Forrás: UBS Scripture Language Report