Vissza a tartalomjegyzékhez

Szarka Lajos
Akié a korona, azé a hatalom

A Szent Korona-eszme a magyar történelem egyik sajátossága, amely egy konkrét tárgyhoz, a magyar Szent Koronához kapcsolódik. Igaz, ma már tudjuk, hogy ez a hatalmi jelvény nem Szent István koronája. Ennél azonban lényegesebb, hogy a XIII. század végétől ezt hitték, amihez hozzájárult a korona érinthetetlensége, hiszen a koronát csak 1867-ben és 1938-ban láthatták rövid időre a szakemberek, s tudományos vizsgálatára 1978 után kerülhetett sor, amikor az amerikaiak viszszaadták.

Ennek eredményeképpen megállapították, hogy a korona nem lehetett Szent Istváné, mivel az alsó rész (úgynevezett görög korona) 1074 körül készült, a vele egyesített felső rész (latin korona) pedig 1074 után, de 1300 előtt.
A Szent Korona-tan a középkorban alakult ki, és felújítva, némileg módosult tartalommal a Horthy-korszakban élte újabb virágkorát. A Szent Korona-tan lényege, hogy a - Szent Istvánnak tulajdonított - korona egyszerű királyi jelvényből személyek feletti, a hatalmat elvont módon absztraháló (sűrítő) szimbólummá vált, és tárgyi mivoltát meghaladó, különleges jelentőségre tett szert.
A koronához kapcsolódó eszmerendszer első elemei a XIII. század második felében jelentek meg. Ekkor tűnnek fel a „Szent Korona” és a „Szent István koronája” kifejezések, s ekkortól hitték, hogy a korona maga is szent - mivel Szent István fején volt -, s mint ilyen, természetfeletti erővel rendelkezik. A király szót behelyettesítik a koronával, az alattvalók a „korona hasznát” keresik, a „korona becsületét” és a „korona szolgálatát” tartják szem előtt. E kifejezések azt mutatják, hogy a Szent Korona - elszakadva a királyi hatalomtól és fölébe emelkedve - egy személyek felett álló állami szimbólummá, s egyben az alattvalói szolgálat objektumává vált; alattvaló a király is, aki szintén a Szent Koronát szolgálja.
A korona szentségéből fakadó misztikus erőnek, és az állami hatalmat nemcsak szimbolizáló, hanem magába foglaló jellegének köszönhetően döntő tényezővé vált a korona birtoklása, s a Szent Koronával való koronázás legalizálta az éppen uralkodó király hatalmát.
A fejlődés következő elemét a rendi társadalom nemesi szemléletével összhangban a Szent Korona-tan és az organikus állameszme összekapcsolása jelentette, melyet Werbőczi István öntött végső formába, 1517-ben megjelenő Hármaskönyvében. Felfogásában a korona élő testként (corpusként, élő organizmusként) jelenik meg, melynek feje a király, tagjai pedig a nemesek. Werbőczi számára az egyházi felfogás jelentette a példát - mely az egyházat Krisztus testének tekintette, melynek égi feje Jézus, földi feje a pápa, tagjai pedig a papok és hívők - ugyanakkor a korona emberi testként való bemutatásával (Szent Korona teste) az volt a célja, hogy a középnemességet is a „Szent Korona tagjai” közé emelje, azonos jogokat biztosítva számára a főnemesi renddel. Werbőczi az átruházott királyi hatalom elméletét is felvázolta, mely szerint a nemzet (országlakosok, valójában a nemesi nemzet, illetve a rendi országgyűlés) a Szent Koronára ruházták át a hatalmat és a vele járó jogokat, mely a koronázással szállt tovább a királyra.
A Szent Korona földrajzi testként (corpusként) való felfogása Werbőczi korában már nem újdonság, s az Anjou-korra (XIV. század) nyúlik vissza. Eszerint a Szent Korona testét Magyarország és a meghódított tartományok (melléktartományok) alkotják.
A Szent Korona-eszme további fejlődésére nagy hatással volt Révay Péter koronaőr könyve A magyar államról és a magyar szent koronáról címmel, amely 1659-ben jelent meg nyomtatásban. Révay szerint a Szent Koronát egy angyal adta égi ajándékként II. Szilveszter pápának, hogy Istvánnak adja át, végrehajtva ezzel az isteni rendelést. Révay felfogásában a korona maga is élő, cselekvő, isteni tulajdonságokkal felruházott személy, a magyar sors természetfeletti irányítója. A Szent Korona biztosítja az isteni gondviselést, gondot visel a magyar népre, segít a bajban, jutalmaz és büntet, összetartja a magyarokat, igényt tart az emberek szeretetére és tiszteletére, aki megsérti, az Isten és a vallás ellen is vét, misztikus és magnetikus erővel rendelkezik, amellyel magához vonja az ország lakosait és Magyarország tartományait. A sorsközösséget mi sem mutatja jobban, mint az: ha a korona itthon volt, jól ment az ország sora, ellenben ha külföldön volt - mivel megsértették vagy gondatlanul őrizték -, az ország sorsa rosszul ment. A korona az igazságosan uralkodó királyra dicsőséget hozott, a gonoszul uralkodót viszont tönkretette. Révay Werbőczivel megegyezően azt vallja, hogy az általa isteni rangra emelt korona az ország feletti uralom igazi birtokosa.
A Révay által megrajzolt képet Csete István jezsuita szerzetes gazdagította néhány újabb vonással a XVIII. század elején. Elmondása szerint István király, amikor látta, hogy nincs örököse (Imre herceg halála után), a Szent Koronát Magyarországgal egyetemben s örök tulajdonul a Boldogságos Szűzre hagyományozta. A Szent Koronával tehát Mária rendelkezik, Magyarország Mária országa (Regnum Marianum).
A Szent Korona-eszme a középkor utáni virágzását a Horthy-korszakban élte, természetesen nem a rendi-nemesi államfelfogásnak (ország- vagy koronatagságnak) megfelelően.
Az egyedülálló közjogi provizórium igazolását - király nélküli királyság - biztosították általa, de a korona kultusza jól illeszkedett a katolikus reneszánsznak tekintett évtizedek keresztény-nemzeti gondolatkörébe is. A revíziós célkitűzések szerint pedig a visszaszerzendő országrészek a Szent Korona testéhez voltak hivatottak visszatérni.
A Szent Korona a legutóbbi időig a Magyar Nemzeti Múzeumban volt mint kiemelkedően becses nemzeti kincs(tárgy). A kérdés az, hogy újabb helyén, a Parlamentben milyen szerepet szánnak neki?
(A szerző történész)