Vissza a tartalomjegyzékhez

MAKKI MARIE-ROSE
A névnapok

A névnapok megünneplése nálunk mindennapos dolognak számít, jóllehet számos európai, főként nyugat-európai országban ez a szokás egyáltalán nem dívik. Nem találunk ilyen ünnepet a miénktől eltérő kultúrájú népek, kontinensek életében sem. Az alábbiakban néhány, a névnap ünnepléssel kapcsolatos kultúrtörténeti érdekességre hívjuk fel a figyelmet.

A név mindenkori funkciója, hogy az embert azonosítsa, és egyben megkülönböztesse a többi embertől. Az ősi társadalmakban, valamint az ókorban a nevet a személyiség fontos elemének tekintették, amely természetfeletti hatással, hatalommal is rendelkezik. Sokan ma is hisznek abban, hogy a névnek személyazonosító funkciója van, ezért a nevet a viselőjéhez kell igazítani, vagy a személynek kell a nevéhez hasonlóvá válni. A nevek - így a magyar nevek is - kezdetben „beszélő” nevek voltak, jelentésük azonban idővel elhomályosult: az egyén jellembeli vagy testi tulajdonságát jelölték, vagy valamilyen természeti jelenséget, tárgyat neveztek meg. Példaképpen elég felidézni a Bibliában szereplő neveket, hiszen azok egyértelműen arról tanúskodnak, hogy a névadásban elsődleges szempont volt a név jelentése: az azt viselő személy sorsának, karakterének lényegét fejezte ki.
A nyelv és a társadalom változásával együtt változott a névviselés is. Az ókori görögöknek például egy nevük volt, kivéve az előkelő családokat. A szabad római polgár viszont a köztársaság idején háromtagú nevet viselt: a saját, személyes nevét, a nemzetsége nevét és a családnevét. A keresztények a keresztelésnél kapott nevüket használták, a vezetéknév felvétele csak később terjedt el, így Magyarországon hivatalosan csak a XVI. századtól vált széles körben elterjedtté.
A kereszténység felvételével terjedt el az a szokás, hogy a megkeresztelteknek a bibliai alakok, szentek, mártírok nevét adták. A katolikus naptárban szereplő szentek, illetve ünnepeik rendszere - számos elemét és szereplőjét tekintve - szoros össszefüggésben áll valamelyik korábbi pogány (római, kelta) sokistenhittel. A szentek kultuszának megerősödésétől kezdve a keresztény családokban a névválasztás és a védőszentválasztás évszázadokon át szorosan összekapcsolódott egymással. A szülők gyakran természetesnek tartották, hogy a születés vagy a keresztelés napjára eső szent nevét adják a gyermeknek. A katolikus keresztelőn a gyermek nemcsak nevet, hanem ezáltal védőszentet is kap. A választott védőszent ünnepét szokás volt azután névnapként megülni. A katolikus államokban sokáig jellemző volt, hogy rendesen a névnapot, s nem a születésnapot ülték meg.
A középkor derekától a névadás és a védőszent megjelölése magától értetődő egységet alkotott, majd a XVIII. század végétől ez az egység megbomlott. Ekkortól vált ugyanis jellemzővé régi magyar, vagy újonnan alkotott neveket adni a gyerekeknek, elég csak a későbbi reformkor nyelvújító mozgalmára gondolni. Egyre több magyar vagy magyarosított név került használatba, a katolikus egyházban pedig az a gyakorlat terjedt el, hogy az újszerű nevet viselő gyermek a kereszteléskor egy másik nevet is kapott, egy közismert védőszent nevét.
A két név viselése viszont zavart okozott a hétköznapi életben, így a névnapok megünneplése terén is. Elterjedtté vált egyetlen keresztnevet használni, s a katolikus gyakorlat a név hangzása vagy jelentése alapján igyekezett egy-egy védőszentet kapcsolni azokhoz a keresztnevekhez is, amelyek protestáns vagy egyéb eredetűek voltak. Az állami naptárak névnapjegyzéke ugyanis a régebbi katolikus naptárak adataiból, magyar és idegen nevek régi protestáns naptárakban található dátumaiból, valamint számos névnek a még szabad napokon való önkényes elhelyezéséből áll össze.