Vissza a tartalomjegyzékhez

GRÜLL TIBOR
Földöntúli időjárás

Napjainkban se szeri se száma azoknak a hollywoodi szuperprodukcióknak, amelyek címükben, szereplőik nevében vagy történetükben bibliai próféciákra utalnak. „Apokalipszis”, „abüsszosz”, „Armageddon” és más hasonló rejtélyes szavak tűnnek fel egyre gyakrabban a filmcímekben, melyeknek témái is gyakran idéznek bibliai eseményeket: a „harag napját” megelőző háborúkat, természeti katasztrófákat, idegen lények látogatásait.


Apokalipszis vagy végítélet?

A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás szent könyveit tartalmazó Ó- és Újszövetség a ma embere számára is tartogat meglepetéseket, sőt - állítják egyes teológusok és bibliakutatók - bizonyos prófétikus kijelentések értelmezéséhez csakis korunk generációja rendelkezik a szükséges ismeretekkel. A Biblia könyvei valóban bőséggel tartalmaznak a jövővel és a természetfeletti valósággal kapcsolatos kijelentéseket. A meglepő mindebben az, hogy ezek az egymástól térben és időben távol eső, eltérő nyelvi-kulturális környezetben keletkezett könyvek mindenben egybehangzó, vagy legalábbis egymást kiegészítő bizonyságot tesznek az „eljövendő dolgok” felől.
Hollywood médiaguruinak bestsellere minden bizonnyal János apostol Apokalipszise. A görög „apokalüpszisz” kifejezés jelentése: „leleplezés, feltárás, kinyilatkoztatás” - vagyis nem „pusztítás”! Ez azért fontos, mert ezekben a prófétai könyvekben Isten látomásokon keresztül tárta fel Izrael, az Egyház, de a Föld, sőt az egész Univerzum jövőjét is, amelynek során valóban igen sok katasztrófa fog bekövetkezni, mindazonáltal e könyveknek nem ez a fő üzenetük! Az apokalipszis nem a „végítélet” szinonímája, hanem szerves része Jézus evangéliumának, amely éppen az ítélet elől való megmenekülés egyedül lehetséges útját mutatja meg az emberiségnek - hangsúlyozzák korunk tekintélyes teológusai.
Ugyanakkor a Biblia az emberiség történetét valóban a generáció-degeneráció-regeneráció hármas egységében látja megvalósulni, vagyis a teremtést követő visszafejlődésre az újjáteremtés a válasz. Abban pedig nemcsak a teológusok, hanem korunk valamennyi jelentős társadalomtudósa is egyetért, hogy e jelenlegi korszak minden szinten a degeneráció, azaz a hanyatlás jeleit mutatja.

Erkölcsi hanyatlás

A hagyományos zsidó-keresztény erkölcsi-teológiai világkép egyik meghatározó alapelve a bűn és az ítélet közötti ok-okozati összefüggés. Már a Mózes első könyvében leírt „első apokalipszis”, a vízözön oka is az emberiség erkölcsi-szellemi hanyatlása volt: „És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.” Jézus egyik jövőre vonatkozó próféciájában éppen a „világvége” és Noé időszaka közötti összefüggést emelte ki: „Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az Emberfiának eljövetele is.” E második Noé-korszak társadalmi degenerációját Pál így írja le: „Az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.” Az itt felsorolt társadalmi-szociológiai jelenségekről pedig már nemcsak azt mondhatjuk el, hogy napjainkra tömegméretűvé váltak, hanem azt is, hogy az emberiség legnagyobb része már ezt tartja természetes létállapotnak! S hogy mi lesz a tradicionális erkölcsi értékrend pusztulásának következménye? Erre vonatkozóan álljon itt néhány megdöbbentő adat: a nyugati országokban 1960 óta az erőszakos bűncselekmények 560 százalékkal nőttek, az elmúlt harminc évben a törvénytelen születések száma 419 százalékkal gyarapodott, a válások száma pedig megháromszorozódott. A Nyugat jelenlegi állapotáról joggal írta Alekszander Szolzsenyicin: „A magas erkölcsi eszmék valóságos erózión, elsötétedésen mentek keresztül. Az élet szellemi tengelye teljesen ködbe veszett.”

Járványok, betegségek

A szellemi-erkölcsi hanyatlás következménye - ez szintén alaptörvény a Bibliában - a fizikai valóságban is megmutatkozik. A minden eddigi médiánál nagyobb tömegbefolyást gyakorló rock-kultúra és a filmipar kifejezetten előnyben részesíti a hagyományos erkölcsi értékrendet felrúgó magatartásokat: a szexuális promiszkuitást, a homoszexualitást, a szodómiát, a pedofíliát és más hasonló helytelen cselekedeteket, amelyek egyik következménye a homoszexuális betegségként kezdődött, de ma már heteroszexuális úton is terjedő AIDS. Mértékadó becslések szerint a Szaharától délre fekvő afrikai országok lakosságának 75%-a már HIV-vírusfertőzött. Ha ez a számítás igaz, az éhség okozta problémák Fekete-Afrikában hamarosan jelentéktelennek fognak tűnni az AIDS-krízis mellett. Minden bizonnyal ez lesz a világtörténelem eddigi legpusztítóbb járványa, ami elől a fejlett országok sincsenek védve. „Az AIDS a század végéig földünk minden pontjára kiterjed majd, mivel sem a kormányoknak, sem a nemzetközi szervezeteknek nincsenek hatékony eszközeik, melyekkel megfékezhetnék” - állítja Jonathan Mann, a Nemzetközi AIDS Kutatási Központ igazgatója. A legmértéktartóbb elemzések szerint 2000-re világszerte 120 millió ember lesz HIV-fertőzött.
Az utolsó időkre utaló valamennyi bibliai prófécia utal járványokra. A hatvanas, hetvenes évek tudományos optimizmusa, mely szerint végleg legyőztük a járványokat, hamisnak bizonyult. Napjainkban olyan rég megszűntnek hitt betegségek is tömegméretekben ütik fel fejüket, mint a tuberkulózis (Los Angeles környékén a lakosság 85%-a fertőzött TBC-vírussal); az 1950-es években már legyőzöttnek hitt malária (évente 270 millió ember fertőződik meg, és ebből 2 millió meghal); a kolera, amelynek egy eddig ismeretlen mutánsa jelent meg Ázsiában, ahol jelenleg is emberéletek ezreit követeli, s a prognózisok szerint hamarosan átterjedhet Afrikára, a Közel-Keletre és a mediterrán térségre. S akkor még nem is szóltunk az olyan egyelőre ismeretlen, halálos kórokról, mint az Ebola-vírus; a szarvasmarhákról emberre is átterjedő, szivacsos agyvelőgyulladást okozó kergemarhakór; vagy a fejlett országokban valósággal népbetegséggé vált és egyelőre szintén gyógyíthatatlan rák.

Környezeti katasztrófák

A végidőkben bekövetkező katasztrófák között előkelő helyet foglalnak el a földrengések. Századunkban már nemcsak a földmozgások időpontjait, hanem azok nagyságát is pontosan regisztrálni tudjuk. Ennek alapján álljon itt néhány megdöbbentő statisztikai adat: 1890 és 1899 között mindössze egyetlen 6-os erősségű (vagy annál nagyobb) földrengést mértek a világon; 1940 és 1950 között négyet; 1980 és 1989 között nyolcvanhatot; a 90-es években pedig már eddig több mint százat! Az elementáris erejű csapásokkal szemben egyszerűen nem létezik hatékony védekezés! Figyelmeztető jel, hogy 1996-ban a kifejezetten „földrengésbiztosra” tervezett Kobe japán város egyetlen nap a földdel vált egyenlővé.
Az Egyesült Államokban az 1990-es évek elején pusztító viharokat minden idők legszörnyűbb természeti katasztrófái között tartják számon; de hasonló felhőszakadások okoztak súlyos problémákat Oroszországban, Kínában, Japánban, Koreában, Mexikóban, az Egyesült Királyságban és legutóbb Olaszországban is. A Time magazin e jelenségeket tömören „földöntúli időjárásnak” bélyegezte, mivel a tudósok a mai napig nem találták meg a rejtélyes időjárás-változások okát. (A szakértők szerint mindez már egy globális földi klímaváltással áll összefüggésben.)
Ma a legtöbb környezetvédő figyelmének középpontjában az úgynevezett „üvegházhatás” áll, amely közvetlen kapcsolatban van az emberi környezetszennyezéssel, de a klímaváltozással, sőt a vulkánkitörésekkel is. Például az 1991-ben a Fülöp-szigeteken kitört Pinatubo-vulkán 20-25 kilométer magasságba lövellte a széndioxid-gázt a sztratoszférába, ahol az kénsav formájában csapódott ki és az egész bolygó légköre felett szétterült. Ez a fátyol visszaverte a Nap sugarait, így a kitörést követő 2-3 évben a Föld a Nap sugárzásának 1-3%-át veszítette el ez által.
Az űrből érkező káros ultraibolya-sugárzás megszűréséért felelős ózonpajzs is vészesen (több mint 3%-ban) károsodott. 1993-ban az Antarktisz feletti ózonlyuk már meghaladta Európa nagyságát, és Chile déli részén súlyos egészségi károsodásokat okozott - előrevetítve az egész emberiségre váró gyötrelmes jövő lehetőségét: emberek millióinak bőrrák okozta borzalmas halálát.
Mindezek a folyamatok együttesen a Föld légkörének egyenletes és globális felmelegedését okozzák, amely egyes előrejelzések szerint átlagosan 8% lesz, de egyes területeken akár a 20%-ot is elérheti. A szakértők máris ennek tulajdonítják a Déli-sark jégmezőinek olvadását, amely a tengerek szintjének jelentős megnövekedésével, ezáltal számos tengerparti terület víz alá kerülésével fenyeget. Csak összehasonlításul: egy méteres óceáni vízszintnövekedés esetén Banglades elveszítené területének 11,5%-át, ahol most 8,5 millió ember él; kétméteres növekedés esetén a Maldív-szigetek 177 ezer lakosát teljesen elöntené a víz és ugyanez történne a Csendes-óceán számos szigetállamával, de az Egyesült Államok egyes tengerparti városaival is.

Éhínségek és demográfiai robbanás

Tegyük mindehhez hozzá, hogy e környezeti katasztrófák mellett egyre több éhes szájat kell jóllakatni. A Föld lakossága ugyanis az életlehetőségek beszűkülése ellenére exponenciálisan növekszik: Jézus korában hozzávetőlegesen 250 millió ember élt a Földön; Amerika felfedezésének korára ez a szám mintegy 450 millióra növekedett; 1850-re pedig elértük az egymilliárdot. 1900-ban már mintegy 1,5 milliárdan voltunk; újabb ötven év alatt már 2,5 milliárdan; napjainkban pedig már megközelítjük az 5,5 milliárdot. Nem nehéz kiszámolni, hogy ha a népességnövekedés tendenciája nem változik, újabb ötven éven belül valószínűleg elérjük a 10 milliárdos nagyságrendet, ami a környezet újabb súlyos pusztulásával és az életszínvonal meredek zuhanásával fenyeget.
A Biblia végidőkről szóló üzenetei is éhínségek rémképét vetítik előre: „Lesznek éhségek (…) mindenfelé.” Ezzel összhangban állnak a gazdasági elemzések adatai, amelyek szerint 1984 óta a világ élelmiszer-termelése számottevően lelassult, nagyrészt a tartós aszályok, a műtrágyázás negatív hatásai, a talajerózió és új növénybetegségek következtében. A WorldWatch Institute számításai szerint évi 28 millió tonnával több gabonára lenne szükség ahhoz, hogy lépést tartsunk a lakosság gyarapodásával, de az utóbbi évek nettó termelési többlete a 15 millió tonnához állt közelebb. Ez azt jelenti, hogy évtizedek óta világméretekben növekszik a súlyosan alultáplált emberek száma, s ma már jóval meghaladja az 500 milliót. A nyugat-európai szupermarketek kifogyhatatlannak tűnő árubősége láttán bizonyára kevesen adnak hitelt Norman Borlaugnak, a „zöld forradalom atyjának”, aki szerint: „A küszöbönálló éhínség és az emberek millióinak nyomora könnyen egy hatalmas, globális holocausthoz vezethet.”

Világdiktatúra

Hollywood jövőkutató filmgyárosai a természeti katasztrófák mellett radikális társadalmi-politikai változásokra is felkészítik nézőiket. Az eljövendő „szép új világot” szerintük erős világhatalmi centralizáció, a törvényhozói és végrehajtó hatalom egyesítése, a multinacionális cégek világuralma, a hagyományos pénzgazdálkodás teljes eltörlése, és a Föld valamennyi lakosára kötelezően kiterjesztett totális ellenőrzési rendszer jellemzi majd. Ebben az orwelli világban ismeretlen fogalom a hit és az erkölcs: a valamilyen vallási értékhez kötődő embereket rendszerint társadalmon kívüli, ill. azzal szembenálló csoportokként (pl. emberevő őrültekként) mutatják be. Korunk fentebb jellemzett tendenciái valóban ennek megvalósulása felé hatnak: a nemzetközi terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem és az általános bűnözés világméretű növekedése előbb-utóbb azt fogja eredményezni, hogy a „békére és biztonságra” vágyó polgárok erős kezű vezetés után fognak kiáltani.
A hagyományos nemzetállam már most is anakronisztikus fogalomként hat a globalizáció élharcosai: a multinacionális cégek és nagybankok világában. A II. világháború után megnőtt az ENSZ, az UNESCO, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és egyéb nemzetközi szervezetek szerepe, hatalmi jogköre és erőforrása. Ha ehhez hozzátesszük a komputertechnológia és a műholdas kommunikáció biztosította lehetőségeket, azt mondhatjuk: semmi akadálya sincs egy működőképes világ-állam létrejöttének. Ez az állam azonban távolról sem fog emlékeztetni a „jó öreg” demokráciákra: egy olyan totalitárius rendszer lesz, amelyhez képest Hitler vagy Sztálin uralma valóságos földi paradicsomnak fog tűnni! Az Újszövetség prófétai könyvei ezt az államrendet az „Antikrisztus uralmának”, ill. a „Fenevad királyságának” nevezik. Ennek a diktatúrának az alapját a gazdasági elnyomás fogja képezni, amit a totális kontroll tesz lehetővé: „Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki ne vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van…” A megfigyelőszerkezetek (pl. mikrochipek) megfelelő helyeken elhelyezve és műholdakkal összekapcsolva lehetővé teszik, hogy a világ minden lakosának mozgását figyelemmel kísérjék, pontosan úgy, ahogy teszik azt újabban az autókba helyezett „lopásgátlók”. Egy megfelelő szuperkomputer pedig a másodperc törtrésze alatt információt szolgáltathat a Föld bármely lakosának hol- és hogyléte felől.

Atomháborúk

A vízözön után Isten megígérte Noénak, hogy többé nem pusztítja el a Földet víz által. A jelenlegi világ tűzben fog elhamvadni: „Átok emészti meg a földet és lakolnak a rajta lakók, azért megégnek a földnek lakói és kevés ember marad meg”; vagy: „A mostani egek pedig és a föld megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára”. A Biblia végső időkre vonatkozó próféciái között előkelő helyen szerepelnek a háborúk - s egyes prófétai részek mintha pontosan egy nukleáris háború okozta katasztrófát írnának le -, melyeknek kiváltó oka egy Izrael elleni nemzetközi hadjárat lesz. A koalíciós seregek Megiddó hegyénél (innen az ismert „Armageddon” kifejezés) gyülekeznek össze, ahol pusztulásukat - amely hirtelen fog lesújtani -, a próféták szerint következő jelenségek kísérik majd: „megsenyved a húsuk, szemeik is megsenyvednek gödreikben és nyelvük is megsenyved szájukban”. Az atomsugárzás emberre gyakorolt hatását valószínűleg ma sem tudnánk ennél pontosabban megfogalmazni.

Idegenek között?

Végére hagytuk a sci-fi írók és hollywoodi álomgyárosok utolsó „klasszikusát”: az ember-robotok, kiborgok, ufonauták, idegenek és hibrid lények világát, amely a robotika és a klónozás szédítő fejlődését tekintve ma már egyáltalán nem sorolható a tudományos képtelenségek körébe. Az „E.T., a földönkívüli”, a „Csillagok háborúja” vagy a „Függetlenség napja” kasszasikerét látva elgondolkodhatunk azon: vajon korunk legnagyobb tömegmédiája nem tudatosan készíti-e fel a fogyasztókat egy várható „harmadik típusú találkozásra”.
Jézus korábban már idézett prófétikus szavai párhuzamot vontak Noé, vagyis a vízözönt megelőző kor és a „végidők” kora között. Nos, Mózes első könyvében egy furcsa esetről olvashatunk: „Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén és leányaik születtek. És látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok és vettek maguknak feleségeket mindazok közül, akiket megkedveltek… Óriások voltak a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik.” Az eredeti héber szövegben szereplő „bné haelohim” kifejezés azt is jelentheti: „angyalok fiai”. Vagyis ebben pontosan arról a folyamatról ír a Biblia, amit modern szóval hibridációnak: természetfeletti és emberi lények keveredésének neveznek. E hibridek másik héber neve - „nefilim” - azt jelenti: „akik lezuhantak”. Ez lenne a roswelli titok nyitja?
Korunk médiaipara nagy kihívás elé állítja a kereszténységet. A racionalista teológiák az elmúlt századokban a Bibliát nemhogy természetfölötti tartalmától, de történetiségétől is jóformán teljesen megfosztották, lerombolva ezzel a nyugati társadalmak alappillérének számító zsidó-keresztény erkölcsi értékrendet is. Jelenleg
- úgy tűnik - Hollywood filmgyártói jobban érdeklődnek a bibliai próféciák iránt, mint számos pap, lelkipásztor vagy teológiaprofesszor.