Vissza a tartalomjegyzékhez

MOHAI KATALIN
Beszéd a fejlődés útján

Minden szülőnek nagy örömöt okoz követni azt a fejlődést, amit csemetéje az első gügyögésektől a beszéd tökéletes használatáig végigjár. A beszéd elsajátítása tanulási folyamat eredménye, s tizennégy éves korra nagyjából eléri a felnőttre jellemző nyelvi teljesítmény színvonalát. Tekintsük végig, milyen szakaszokon megy át ez idő alatt a kis emberpalánta beszéde!

Már a magzati élet során megkezdődik a kommunikáció. Sok kismama tudja, tapasztalja, hogy a magzat érzékenyen reagál az anya pszichés állapotára. Ha az anya nyugodt, jól érzi magát, a baba is kinyújtózkodik, ernyedten, lazán „lebeg” átmeneti otthonában, az anyaméhben. Ha mamája feszült, ideges, a pici is összehúzza magát, öszszegömbölyödik. Kutatások igazolták, hogy a magzat érzékeli az anya beszédének ritmusát, hangsúlyát, hanglejtését, információját.
A kis emberke első hangmegnyilvánulása a születés pillanatában hallatott sírása, amely - intenzitása ellenére - mind a szülők, mind a szülész füle számára muzsika. Eleinte a sírás a kommunikációs kapocs a gyermek és környezete között. Gyakorló anyák többféle sírást meg tudnak különböztetni. Egészen máshogy sír a baba, ha fáj valamije, ha éhes, vagy ha éppen unatkozik.
A csecsemő a második-harmadik hónapban elkezd játszani a hangjával. Ez a gagyogás leginkább akkor figyelhető meg, amikor a pici jól érzi magát, például étkezés után, séta közben, fürdéskor. Hangprodukcióiban eleinte magánhangzók vannak (oá, ai, ei), később megjelennek a mássalhangzók is (p, b, m, n). A gagyogás idején a gyermek a legkülönbözőbb szörcsögő, cuppogó, gurgulázó hangokat képezi, tehát olyanokat is, amelyek nem fordulnak elő leendő anyanyelvében.
A hatodik-nyolcadik hónapban ezeket az „egzotikus” hangokat lassan kiszorítják az anyanyelv hangjai, ugyanis a gyerek elkezdi utánozni környezetét. Eleinte a beszéd ritmusát, hanglejtését, dallamát utánozza, vagyis a beszéd legősibb elemeit, amelyeket már magzatként is érzékelt. Így tehát folyamatosan kopnak el azok a hangok, amelyeket a környezet nem erősít meg.
Emberkénk egyéves kora körül a beszédfejlődés nagyon kedves szakaszához érkezik: elkezdi mondogatni környezetének egyes egyszerű szavait, szótagjait. Például pa-pa, ma-ma, da-da, ba-ba. A szülők ilyenkor szokták - joggal - nagy büszkén mondani: „A gyermekem elkezdett beszélni!”
Később, másfél éves kor körül, kis mondatokat is utánoz. Mindenki ismeri azokat az örömteli jeleneteket, amikor a kicsinek verset vagy mondókát mondunk, s annak végét, vagy jellegzetes szavait a gyerek visszhangszerűen ismétli. Ebben az időszakban még nem beszélhetünk igazi beszédmegértésről. Ez azt jelenti, hogy a gyerek nem a szavak jelentését, értelmét, hanem a mimika, a gesztus, a hangsúly egész komplexumát, vagyis az adott szituációt érti meg.
Az első életév végére érkezik el a valódi beszédértés időszaka. Ez azonban nem jelenti egyúttal azt, hogy már beszélni is tud! Nagyjából ahhoz hasonlítható, amikor valaki idegen nyelvet tanul, és már sok mindent megért, passzívan sok szót tud az új nyelvből, de a szavakat még nem tudja alkalmazni. Általában az a tapasztalat, hogy a beszélni tanuló kisgyereknél a beszédmegértést és az első szavak használatát nagyjából három hónap választja el egymástól.
Egyéves kortól tehát megjelennek a gyermek beszédében a szavak, szótöredékek: tá-tányér; too (köszönöm); a hangutánzó szavak: vau-vau. A gyermek szavai tulajdonképpen mondatok, mert egy-egy szó több mindent jelent, s az adott szituációtól függ az aktuális jelentés. Ilyenkor szokott fejtörést okozni, hogy a pici valójában mit akar kifejezni, amikor azt mondja, hogy „baba”: talán azt, hogy „Kérem a babámat!” vagy „Leejtettem a babámat.”, esetleg „Hol van a baba?”
Mikor a gyermek elkezd rákérdezni a dolgok nevére, rohamosan gyarapszik szókincse. Másfél éves korra a szókincs 80-100 szóra tehető, amely a harmadik életév elejére 350-400 szóra növekszik. Mindebben igen nagy szerepe van a környezetnek. Nagy élvezettel nézegetik a gyerkőcök a képeskönyveket, az anyukával együtt utánozzák az állatok hangjait. Szeretik, ha verseket, mondókákat, meséket mondanak nekik.
Egy-két jó tanács, hogyan kelthetjük fel kis hallgatónk figyelmét:
- Ügyeljünk az előadásmódra!
- Tisztán ejtsük a szavakat, ne siessünk!
- A jó előadó a hangjával is játszik, olykor a hangerőt (suttog, felkiált), máskor a hang minőségét változtatja meg (rekedt hangot üt meg) és így tovább.
- Ahol lehet, kísérjük arcjátékkal a verset!
Egyszóval: csak játsszunk bátran, a gyerek örülni fog!
Másfél-két éves kora körül kezd a gyermek kétszavas mondatokat használni. Ezek a mondatok amolyan „távirati stílusúak”, minden ragozás, egyeztetés nélkül, „nyelvtanmentesen” kerülnek egymás mellé a szavak.
A második életév végén a főnevek mellett igéket, mellékneveket is felfedezhetünk a gyerek beszédében, sőt megjelennek a három- és többszavas mondatok. A szórend még gyakran hibás, az első helyen általában az érzelmileg fontos szó áll, de azért fokozatosan megjelennek a helyes mondatformák, elkülönül az egyes és többes szám.
Hároméves korban rohamosan bővül a szókincs, a mondatok struktúrája tökéletesedik. A gyermek vég nélküli kérdéseivel ostromolja szüleit, ezért ezt a korszakot „miért” korszaknak is nevezik. Figyelem! A kérdések áradata nemcsak a gyerek tudásvágyának kifejezője, hanem eszköz arra is, hogy minden újabb kérdésével a felnőttel való kapcsolatát biztosítsa! Óvodáskorban a szókincs egyre gyarapodik és a nyelvtani formák tökéletesednek. A mondatok egyre hosszabbak, összetettebbek lesznek. Ezt a tökéletesedést a gondolkodás fejlődése is támogatja.
Gyermekünk tehát eljutott oda, hogy érzelmi állapotait, gondolatait másokkal megértesse, önmagát kifejezze. Áttekintettük - a teljesség igénye nélkül - a beszédfejlődés legfőbb állomásait. Ezeken az állomásokon minden gyermek átmegy, de igen sokféle egyéni változatban. Némely gyermek másfél éves korában már kis mondatokban beszél, mások viszont csak kétéves kor után kezdenek el szavakat mondani és hároméves kor után indul el igazán a beszédük. Általános megfigyelés, hogy a fiúk általában később kezdenek el beszélni, mint a lányok.


Javítsuk-e a „hibákat”?

A beszédfejlődés során természetes, hogy „hibákat” ejt a gyermek, ezek lehetnek ragozási, nyelvtani hibák, de lehet a pontatlan, hibás artikuláció is. Ez utóbbit nevezzük élettani vagy fiziológiás pöszeségnek, ami nem beszédhiba, hanem a fejlődés természetes velejárója, aminek oka a beszédmozgások gyakorlatlansága, összerendezetlensége, a hallási megkülönböztető képesség pontatlansága. Éppen ezért az „ezt nem így mondják, hanem emígy” módszer sokat árthat. Érjük be azzal, hogy elismételjük helyesen a hibásan ejtett szavakat, illetve mondatokat. Ha például azt mondja a gyermek: „Ez a tiem, ez az enyémem”, mi mondjuk el helyesen a mondatot: „Ez a tied, ez az enyém.” Így beleivódnak a gyerek fülébe-agyába a helyes fordulatok, kiejtések. A jó beszédpéldának felbecsülhetetlen értéke van!