Vissza a tartalomjegyzékhez


Jézus lekésett születésnapja

GRÜLL TIBOR

A földünkön valaha létezett és ma is létező civilizációk mindegyike kialakította sajátos időszámítási rendszerét. A görögök az első olimpiai játéktól (i. e. 776), a rómaiak Róma alapításának legendás dátumától (i. e. 753), a rabbinikus judaizmus a világ teremtésének kikövetkeztetett időpontjától (i. e. 3761), a muszlim vallás Mohamed Mekkából Medinába történt menekülésétől (i. sz. 622), a francia forradalom a köztársaság első évétől (1792) számította, illetve számítja éveit. A legelterjedtebb időszámítási rendszer azonban kétségtelenül a keresztény naptár, amelynek alapját a Názáreti Jézus Krisztus születéséhez kötik. Ezért beszélünk „Krisztus előtti” (Kr. e.) és „Krisztus utáni” eseményekről, amely megfelel a „polgári időszámítás” i. e. (= időszámítás előtti), illetve i. sz. (= időszámítás szerinti) jelöléseinek.

„Nulla” előtt

Manapság gyakran hallani egyes történelmi felekezetek részéről, hogy 2000-ben ünnepeljük Krisztus születésének kétezredik évfordulóját. A dolog azonban nem ilyen egyszerű: Jézus Krisztus ugyanis nem „nullában” (vagyis az időszámítás kezdetekor), hanem minden bizonnyal Krisztus előtt 8-ban vagy 7-ben látta meg a napvilágot. A Jézus születésével és gyermekkorával kapcsolatban legtöbb információval szolgáló Lukács evangéliuma a születés időpontját Augustus császár (i. e. 27-i. sz. 14) népszámlálási rendeletének idejére teszi, amikor Publius Sulpicius Quirinus volt a szíriai helytartó. A Jézus születése utáni betlehemi gyermekgyilkosságokat Nagy Heródes (i. e. 37-4) rendelte el. Ebből egyszerű logikával kikövetkeztethető, hogy Jézusnak valamikor Augustus trónra lépése és Heródes halála (i. e. 27-4) között kellett születnie. De szűkítsük tovább a kört. Augustus kőbe vésett önéletrajza, a híres Ankarai emlékmű szerint a császár három nagy népszámlálást tartott a birodalomban: i. e. 28-ban, i. e. 8-ban és i. sz. 14-ben, halála évében. Vagyis az egyetlen szóba jöhető évszám: i. e. 8. Most ellenőrizzük ezt a dátumot az egyetlen kérdőjeles adattal: Quirinus szíriai helytartóságával. Róla sokáig csak azt tudták, hogy i. sz. 6-8-ig kormányozta Szíria provinciát - vagyis (ujjongtak a bibliakritikusok) Lukács adatai tévesek. Csakhogy a XIX. század legnevesebb német ókortörténésze, Theodor Mommsen feliratos adatok alapján egyértelműen bebizonyította, hogy a konzulviselt Quirinus, Augustus befolyásos és hűséges embere, i. e. 11 és 7 között éppen a Libanon-hegységben fellázadt itúreaiak ellen vezetett hadjáratot, sőt összeírást is tartott, amelynek során „117 ezer főt számláltak meg” a római hivatalnokok. Vagyis Lukács adatai helyesnek bizonyultak, és a názáreti Jézus Krisztus valóban valamikor a mai időszámításunk előtti 8-ban vagy 7-ben született meg a júdeai Betlehemben. Úgy tűnik tehát, hogy az emberiség kissé lekésett Jézus Krisztus születésének 2000. évfordulójáról, hiszen azt 1992/93-ban kellett volna megünnepelni.
De miből adódik ez a néhány éves eltérés a naptárban? Nem másból, mint a későbbi korokban szükségszerűvé vált naptárreformokból. Mai kalendáriumunk alapjai közvetlenül római eredetűek. Valamennyi hónapnevünk, sőt maga a kalendárium szó is a latin nyelvből származik. Julius Caesar (akinek nevét a nyár legforróbb hónapja őrzi) i. e. 46-ban végeztette el az addigra már kaotikussá vált római naptár reformját: elrendelte, hogy minden 4 év közül 3 legyen 365 napos, a negyedik pedig 366 napból álljon. A szökőnapot pedig február hónapba iktatta be. A kereszténység államvallássá létele után praktikus és elméleti megfontolások egyaránt indokolttá tették az addigi naptár reformját. Ennek elkészítését Dionüsziusz Exiguusz római apát 525-ben végezte el. A húsvét időpontjának kiszámítására szolgáló táblázataiban először szakított azzal a gyakorlattal, hogy az éveket Diocletianus trónra lépésétől (i. sz. 284) számolja, mivel „méltatlan dolog az éveket olyan ember uralmától kezdve számolni, aki inkább zsarnoknak nevezhető, semmint császárnak”. Közölte, hogy az időszámítás alapjává „az Úr megtestesülésének évét” fogja tenni, amely ily módon a 195. olimpiai évvel, illetve a Róma alapításától számított 754. évvel esett egybe. Európa nyugati felében hamar elterjedt az új időszámítási módszer, s a XI. századtól kezdve már kizárólagossá is vált. (Bizáncban váltig ragaszkodtak saját rendszerükhöz, amelynek kiindulópontja a világ i. e. 5509-ben történt teremtése.)

Elmúlt 2000?

A Julius Caesarról elnevezett Julianus-naptár, illetve annak „keresztényiesített változata” 365 és egynegyed nappal számolta az éveket. Ez azonban 11 perc 13 másodperccel rövidebb volt a napév tényleges hosszánál, amely 365 nap és hat óra. Így ez a csekély hiba évszázadok alatt már napokra duzzadt. A tridenti zsinaton 1578-ban XIII. Gergely pápa kezdeményezte a naptárreformot, amelyet 1582-ben emeltek törvényerőre. A Gergely-féle (gregoriánus) naptárt a katolikus országokban azonnal bevezették, hazánkban az 1588-as országgyűlés iktatta törvénybe. A protestáns és görög-ortodox államok a „pápista” újítást gyanakodva fogadták, Anglia csak 1753-ban, Oroszország pedig csak 1918-ban tért át az új naptárra. (Ez volt az oka annak, hogy az októberi forradalmat novemberben kellett megünnepelni.)
Új évezred küszöbén állunk. Az ezredévfordulók tájékán pedig rendszerint megnövekszik az úgynevezett khiliasztikus várakozások felé való nyitottság (a görög khiliosz = ezer szóból). Különösen igaz ez a Krisztus születése utáni második ezredév végén. Ennek oka pedig alapvetően az emberiségnek a történelem végkifejlete felé irányuló várakozása. Sokan teszik fel Francis Fukuyama bestsellerré vált könyvének címével a kérdést: valóban elérkezett volna a „Történelem vége”? Egy biztos: akármilyen választ is adunk erre a kérdésre, majdnem biztosra vehető, hogy nem a mai időszámításunk szerinti 2000-ben várható a harmadik világháború, meteorhullás, napkitörés vagy más, kozmikus katasztrófa, amely pontot tenne az emberiség földi pályafutásának végére. Mindezzel nem azt tagadjuk, hogy lesznek ilyen események, pusztán a bimillennium iránti felfokozott várakozásokat és az e mögé bújtatott felekezeti ideológiákat nem tartjuk kellően megalapozottnak.