Vissza a tartalomjegyzékhez

MIKECZ TAMÁS
Átkeresztelt inkvizíció

Egy történelmi jelenség új keletű elnevezésével kénytelen találkozni a történelem iránt érdeklődő olvasó a Csokonai Kiadó Kft. gondozásában megjelent Európa története (Debrecen, 1995) című kötetben. A könyv V/6. fejezete szerzői (Pósán László és Barta János) „A katolikus megújulás és a barokk” címet adták az ellenreformáció korszakának. A szerzők az ellenreformáció új elnevezése mellett így érvelnek: „A római egyháznak a reformációra megfogalmazott válaszát nem lehet csak az ellenreformáció fogalmával illetni. Ez egyúttal egy vallásilag is megújult katolicizmus volt. Szinte új egyház született, amely - a hagyományokra, a tradíciókra való folyamatos hivatkozása ellenére - éppúgy már csak felekezeti egyház lett, miként a protestáns egyházak. Már nem a középkori egyetemes egyház volt.” A szerzők ezek után a „szociális, karitatív és prédikáló tevékenységű új szerzetesrendek” ténykedéséről írnak (188-189. pp.), melyekre a pápaság támaszkodhatott, s külön kiemelik a jezsuiták missziós és oktatási tevékenységét, hogy „mint gyóntatóatyák és általában az örökösök nevelői közvetlenül is jelentős befolyást gyakoroltak a fejedelmi és főúri házakra”. Az új érettségi vizsgaszabályzat kiadásáról szóló kormányrendelet tervezetében (In: Érettségi, a Magyar Hírlap melléklete, 1997. június 10.) a történelem tantárgy javasolt szóbeli érettségi témaköreinek egyike is az „ellenreformáció” helyett a „katolikus megújulás” elnevezést viseli. Eszerint olyan új történészi felfogásról van tehát szó, amely - már az érettségi tételekben való megjelenése által is - az elnevezés általános társadalmi elfogadtatására törekszik. Egy elnevezés akkor pontos, ha rávilágít a jelenség lényegére. A történelmi tények figyelembevételével ez esetben korrektebb a régi, az „ellenreformáció” kifejezés, mivel pontosabban jelöli meg a korszak lényegét. Mit szólnának ugyanis a máglyára küldött, az inkvizíció által halálra kínzott „eretnek” reformátorok, ha hallanák: ők nem az ellenreformációval, hanem a katolikus megújulással találták szembe magukat. A „katolikus megújulás” kifejezés egyébként is arra utal, mintha a vallási rendszer alapjait, egészét és lényegét átalakító, belső megújulási folyamatról lenne szó. Az ellenreformáció időszakában azonban éppen ennek ellenkezője történt: miután a katolikus egyház nem volt nyitott a megújulásra, a megújítani szándékozók kénytelenek voltak kiválni. Ha ezt a korszakot a katolikus egyház szempontjából megújulásnak nevezzük, akkor milyen kifejezéssel illessük a reformátorokat? A katolikus egyház a reformáció után sem szervezeti felépítésén, sem alapvető doktrínáin, sem dogmatikáján nem változtatott. A reformáció által meghonosított új jelenségek közül (mint például az anyanyelv használata a vallási életben) csak azokat vette át, melyeket lényegének megtagadása nélkül magáévá tehetett. A „szociális, karitatív és prédikáló tevékenységű új szerzetesrendek” megjelenése sem volt új fejlemény. A papneveldék, jezsuita iskolák, illetve a jezsuita gyóntatóatyák megjelenése inkább taktikaváltásról, semmint megújulásról tanúskodik. A barokk által megteremtett műalkotások - egyébként sok tekintetben kétes - esztétikai értéke sem feledtetheti azt a mögöttes szándékot, amely e stílusirányzat létrejöttének hátterében állott. A jezsuita rend engedélyeztetése után (1540) a tridenti zsinat volt az ellenreformáció első és legfontosabb lépése, amely a mozgalom későbbi arculatát is meghatározta. Ez az egyházi tanácskozás (1545-1563) az egyházon belüli fegyelem megszilárdításán túl - pusztán pozitív szavak alkalmazása mellett - megerősítette az addigi katolikus tanokat, majd a hivatalos dogmákat elutasító személyekre átkokat mondott ki (szám szerint százharmicat). Megátkozták mindazokat, akik hisznek a hit által való megigazulásban, a tudatos döntést követő felnőtt vízkeresztségben, a Biblia abszolút tekintélyében stb. A zsinaton „azok ragadták magukhoz a kezdeményezést, akik ellene voltak mindennemű engedménynek és egyezkedésnek, s végső soron csupán a reformáció gyökeres kiirtásától várták az egyházszakadás megszűnését”. (Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711. Bp., 1994, 96. oldal.) A fenti tények fényében joggal tehető fel a kérdés: ez volna a megújulás? Az új elnevezés mellett szóló azon érv, miszerint „a katolicizmus már nem volt többé egyetemes, csak egy felekezet” - ami egyébként igaz -, már csak azért is felettébb gyenge lábakon áll, mert az egyházszakadás éppen a katolicizmus megújulásra képtelen mivoltából fakadt. (A hitújítók eredeti szándéka ugyanis nem a szakadás, hanem az egyház megjobbítása, megújítása volt.) A gondolatmenet logikája sem egészen tiszta: miért bizonyítéka egy szervezet megújulásának az, ha vele szemben létrejönnek más, rivális szervezetek? A fentiek értelmében az új elnevezés tarthatatlan, s nem tekinthető csupán a történelemtudomány berkein belül felbukkanó vitának: vélhetően történelemhamisításról van szó, amely visszájára fordítja a tényeket. Az efféle, belső szakmai ügynek tűnő átkeresztelések nem ártalmatlanok, hiszen következetes használatuk által a közfelfogásban előbb-utóbb meggyökerezhetnek. Az érettségivizsga-rendelet tervezete erre intő jel. Ennek jelentőségét pedig azért sem szabad lebecsülni, mivel léteznek olyan politikai erők és szándékok, melyek a Horthy-rendszer iránti nosztalgiától vezettetve államilag támogatnák a rekatolizációs elképzeléseket és a politikai katolicizmus modern formáinak térhódítását. S ezek hangja általában hangosabb, mint azoknak szava, akik - akár a katolikus egyház szervezeti keretein belül, akár kívül - őszintén kívánnak szembenézni a tényekkel, s ennek alapján szeretnék meghatározni vallási identitásukat.