Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 2. szám · / · A Nyugat hírei

A Nyugat szerkesztősége: A Nyugat Tanulmánypályázata

A Nyugat 1937. évi 3-ik számában a következő tanulmánypályázatot hirdettük:

A Kisfaludy Társaság a M. Tud. Akadémia által "néhai Berzeviczy Albert nevére a legtöbb s legméltányosabb irodalmi bírálatot közrebocsátó folyóirat jutalmazása céljából felajánlott jutalomdíjból" 500 pengőt szavazott meg a Nyugatnak.

A Nyugat elhatározta, hogy ezt az összeget egy pályázat céljaira fordítja.

A pályázaton részt vehet minden kiadatlan kritikai tanulmány, szóljon akár valamely — új vagy régi, magyar vagy külföldi — íróról vagy annak egy művéről, akár valamely irodalmi problémáról. A tanulmány terjedelme legfeljebb egy Nyugat-ív (16 Nyugat-oldal) lehet.

A pályamunkák jeligés levéllel f. évi június hó 30-ig küldendők be a Nyugat szerkesztőségébe. (Meghosszabbíttatott szeptember hó 30-ig.)

Az 500 pengős pályadíjat a legjobb tanulmánynak juttatjuk.

A kitűzött határidőig 42 pályamunka érkezett szerkesztőségünkben, melyből egyet írója utóbb visszavont.

A pályamunkákat kiadtuk a bírálóbizottságnak, melynek tagjai Halász Gábor, Illés Endre és Cs. Szabó László voltak.

A bírálóbizottság jelentése.

A pályamunkák tárgyválasztása általában rokonszenves, a szerzők érdeklődése széleskörű, az arckép, a mogografikus méltatás, a műfajelemzés egyaránt érdekli őket s ez a munkák változatos tárgykörén is látszik. Szerkesztőkészségük viszont ingadozó, szétfolyó; módszerükben meglehetősen iskolázatlanok. Problémalátásuk is kissé másodkézből vett, jórészt eldöntött vagy elhaló vitákba szólnak bele. A legtöbb tanulmány rövidítve jobb volna; a helyenként felmerülő szubjektív hang sem szerencsés. Igen figyelemreméltó azonban, hogy a 41 műből 16 érte el a kívánt színvonalat.

A 16 műből biztatást érdemel 10 tanulmány szerzője, munkájuk mindazonáltal nem ajánlható közlésre. Érdemeikről és hibáikról a felsorolás rendjén röviden megemlékezünk.

A fennmaradó 6 munkát mindenesetre közlésre ajánljuk; ezek színvonala közt sincs azonban olyan mélyreható különbség, hogy a díjat valamelyiknek egészben adhatnók ki.

Megjegyezzük, hogy a közlésre, illetve megemlítésre érdemes munkák sorrendje a felsorolásban bizonyos határig szorosabb értékítéletnek is tekinthető.

A megemlítendő tíz pályamunka:

Egy kortárs arcképe (Márai): Kitűnően ismeri Márait, a kort is jól érzi, de nem eléggé elmélyült, stílusa pongyola. Új reálizmus: Tiszta, világos, jólértesült irodalmi helyzetkép. A lélek, a világ, az események bonyolultságát magyarázza — önmaga azonban túlságosan is egyszerű és egyszerűsítő. Ügyes, közlő, felvilágosító munka. A fehér ember (Jules Romains könyve): Lendületes könyvismertetés, de tanulmánynak alig fogadható el. A kritikai elemzést vagy a portrérajzolást meg sem kísérli. Íráskészsége van. Dosztojevszkij és a Démonok: Becsületes törekvésre valló írás, de alig mond újat. A tudattalan Arany János balladáiban: Modern lélektani ismeretek érdekes, de kissé erőszakos alkalmazása. Az író állásfoglalása: Inkább vezércikk s e nemben kifogástalan. Az új életre támadt Tragédia (Madách): Filológiai gondossággal írott fejtegetések. De inkább szakcikk. A formálódás és a forma: Gondolkodó, logikus elme. Túlságosan formalisztikus, kevés pozitívummal. Ponyvairodalom: Egyéni, képzett problémalátás, de túlzsúfolt, a magyarázatba legkülönfélébb ismereteit belegyömöszöli: Katherine Mansfield: Szerény, hivalkodásmentes portré, de tanulmánynak vérszegény; írója jól ismeri anyagát, de nem igazi stilista.

A hat közlésre ajánlott pályamunka:

Szűzmáriás királyfi: Rokonszenves hangú, világos, értelmes stílusban megírt kritika, ha a székely kérdést alapjában véve túl is méretezi. Szempontjaiban a fiatalos korszerűsködés mellett jól érvényesül az eredeti gondolkodás és az egyéni ítélet. Érzéke van a problémafelvetésekhez, okosan, átgondoltan jellemez. Látszik, hogy mondanivalói vannak és lesznek. Bizalommal nézhetünk további fejlődése elé.

Jules Laforgue: A pályázati munkák között a legnagyobb apparátusú tanulmány. Kifogástalan, szép, minden részletet megvilágító portré. Megállapításai okosak, finoman mérsékeltek, helytállók. Stílusa is rokonszenvesen szürke; monotonságában azonban bizonyos nemesség van. Az esszé kétségtelenül a Laforgue-irodalom gondos felhasználásával készült. Éppen ezért eldönthetetlen: írójában van-e elég erős, biztos kritikai érzék.

Proust körül: Tájékozott, jól megírt ismertetése a prousti műnek. És jó helyzetkép a mai Proust-irodalomról; egyéni megfigyelése azonban aránylag kevés.

Új irodalmi műfajok: A legjobb téma a pályázaton. Amit a detektívregényről, a történelmi életrajzról és a filmdrámáról ír: nagyon szellemes; rendszerezése azonban kissé mondvacsinált. Dicséretreméltó a szándéka, hogy az elhanyagoltabb tömegműfajokat vizsgálja s önnállóságra törekszik. A bevezető két fejezet fölösleges és zavaros. Közlés esetén elhagyandó.

Tóth Árpád: Gyakorlott kézzel, finom ízléssel megírt elemzés. Kifejező példákon mutatja be Tóth Árpád költői módszerének fejlődését, hangjának hangulati elemeit. hibája, hogy hosszadalmas, sokat idéz és minduntalan ismétel. Rövidítve közlendő.

Az élc kritikája: Szerencsés alapgondolatát (az élc műalkotás) jó formai megfigyelésekkel, logikus, könnyen áttekinthető rendszerezéssel fejti ki. Kár, hogy stílusa a német tudományos nyelven nevelődött, nehézkesebb, mint a témájához illene. Irodalmi vonatkozásai is gazdagabbak lehetnének. Rövidített közlést ajánlunk.

Budapest, 1938. január hó 17-én.

Halász Gábor Illés Endre Cs. Szabó László

A Nyugat szerkesztősége e bírálóbizottsági jelentés alapján elhatározta, hogy a Kisfaludy Társaság által a Nyugatnak felajánlott 500 pengőt 100 pengővel megtoldja s ezt a 600 pengős összeget hat egyenlő részre osztva a közlésre ajánlott pályamunkák írói közt honoráriumképpen felosztja.

A jeligés levelek felbontása után kitűnt, hogy a pályamunkák írói a következők:

A Szűzmáriás királyfi c. pályamunka írója Ernyei Gáspár, Gödöllő.

A Jules Laforgue c. pályamunka írója Kovalovszky Miklós tanár, Kispest.

A Proust körül c. pályamunka írója Just Béla.

Az Új irodalmi műfajok pályamunka írója dr. Erényi Gusztáv.

A Tóth Árpád c. pályamunka írója Vas István.

Az Élc kritikája c. pályamunka írója Martos Vilmos.

A pályamunkákat márciustól kezdődően számról számra fogjuk közölni.