Nyugat · / · 1937 · / · 1937. 8. szám · / · A NYUGAT HÍREI

A Nyugat 500 pengős tanulmánypályázata

A Nyugat 1937. évi 3-ik, márciusi számában a következő tanulmánypályázatot hirdettük:

A Kisfaludy Társaság a M. Tud. Akadémia által «néhai Berzeviczy Albert nevére a legtöbb s legméltányosabb irodalmi bírálatot közrebocsátó folyóirat jutalmazása céljából felajánlott jutalomdíjból» 500 pengőt szavazott meg a Nyugatnak.

A Nyugat elhatározta, hogy ezt az összeget egy pályázat céljaira fordítja.

A pályázaton résztvehet minden kiadatlan kritikai tanulmány, szóljon akár valamely - új vagy régi, magyar vagy külföldi - íróról vagy annak egy művéről, akár valamely irodalmi problémáról.

A tanulmány terjedelme legfeljebb egy Nyugat-ív (16 Nyugat-oldal) lehet.

A pályamunkák jeligés levéllel f. évi június hó 30-ig küldendők be a Nyugat szerkesztőségébe.

Az 500 pengős pályadíjat a legjobb tanulmánynak juttatjuk.

Minthogy a pályázat lejárta előtt számos olyan kérés érkezett szerkesztőségünkbe, mely a pályamunkák beküldési határidejének elhalasztására vonatkozott, elhatároztuk, hogy a szeptember hó 30-ig beérkező tanulmányokat még számításba vesszük.