Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 5. szám · / · FIGYELŐ · / · KISEBB BÍRÁLATOK

Schöpflin Aladár

Petri Mór versei. Két évvel ezelőtt Magyar Szonettek és egyéb versek cím alatt adta ki a veterán poéta, Petri Mór verseskönyvét, mely azóta második kiadást is ért s most A megifjodás varázsregéje és egyéb versek címmel új verseskönyvet bocsátott közre. Az új könyvben új versek vegyesen vannak régiekkel - a legrégibb vers 1883-ból való, a legújabb 1934-ből. A kötet tehát egy több mint ötven éves pálya termésének áttekintését adja. Petri Mór becsülésre méltó hivatali pályája ünnepnapjait, a hivatali vesződségek és magángondok fölé emelkedés óráit szentelte a költészetnek. Közben tanára volt Ady Endrének a zilahi református főgimnáziumban, megírta Szilágymegye roppant terjedelmű monográfiáját, néhány irodalmi tanulmányt, - nyilván az irodalmat érezte élete dekorációjának. Élete alkonyán visszatekintett hosszú évtizedek termésére s amit arravalónak talált, azt a közönség elé viszi. - Mikor verseket kezdett írni, még alig hültek ki Arany János hamvai. Akkor kezdett zsendülni, visszahatásként a népiesre az a költői stílus, amely legmagasabb pontját Reviczky lírájában érte el: hangulatköltészet némi pesszimista színezettel, sok érzelmességgel, a külső forma eleganciájára törekedve. Petri Mór is ebben a hangnemben kezdte s - önmagához hű költő - ebben maradt meg máig, a líra hangjának és stiljének minden változatain át. Ami lírai vers témája szokott lenni, az mind elpengett az ő húrjain is. Csöndes, szerény hangja van, soha nem esett bele abba a kiabáló, hatást erőszakoló hangba, a mely annyi kortársát teszi olvashatlanná és amelyet még ma is költészetnek képzel a régi stilus egyik-másik ittmaradt megszólaltatója. A kis versek költője, a lélek apró, finom rezzenéseié, az elmélázás könnyű bárányfelhőinek igyekszik állandó formát adni, nem keresve az egyéni hangot, amellyel megkülönböztetné magát a világtól. Poézise a normális ember poézise: azt adja, amit önmagában a legszebbnek tart: egy szép polgári élet csendes, egyszerű kísérőzenéjét.