Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 23-24. szám

Szabó Lőrinc: TÍZ ISMERETLEN KÖLTEMÉNY TÓTH ÁRPÁD IRODALMI HAGYATÉKÁBÓL

Nyár végén megbízott az Athenaeum, hogy rendezzem sajtó alá Tóth Árpád összes eredeti költői művét: a négy, évek óta elfogyott kötetet és azt a néhány verset, amely belőlük kimaradt, illetve a költő halála óta, mint ismeretlen költemény, különböző lapokban megjelent.

A feladat csakhamar nagyon kiszélesedett. A munka során ugyanis, amellyel a poszthumusz versek összeszedése járt, a költő hagyatékában, régi írásoknak, ujságlapoknak, ismert versek «piszkozatainak» és mindenféle kegyeletes emléknek hatalmas tömegében az irodalomtörténetileg érdekes ifjúkori verseken és az alkalmi költeményeken kívül rendkívül sok ismeretlen lírai verset és verstöredékeket találtam. Tóth Árpád nyilván szerette volna kiegészíteni vagy átírni ezeket a félbenhagyott verseit, hiszen, ha rendezetlenül is, tíz-húsz éven át őrizte őket.

A leletek végigkísérik a költő egész élete-művét, számuk szokatlanul nagy: megközelíti a másfélszázat. Túlnyomó részük valóságos irodalmi érték és talán egyetlenegy sincs, amely művészi, életrajzi vagy más szempontból becses ne volna. A kéziratok kibetűzése és megértése néha valósággal rejtvényfejtés jellegű volt, a filológiai feldolgozás módszeréről azonban itt nem akarok beszélni. Legyen elég e tájékoztatóban annyi, hogy a most felfedezett irodalmi hagyaték több mint negyedrésszel gazdagítja az ismert kötetek anyagát. A négy kötethez Hátrahagyott versek és töredékek címmel csatlakozó új, nagy, ötödik verseskönyv ünnepi ajándéka a véletlennek: Tóth Árpád összes műveihez föltétlenül hozzátartozó szerényebb darabok mellett tündöklő költemények és tündöklő romok megrázó gyüjteménye az elhúnyt nagy költő életének minden korszakából.

A mutatóul alább közölt versekhez és töredékekhez keveset kell hozzáfűzni. A Szavak szobrásza, én... nyilván az «Elégia egy elesett ifjú emlékére» c. vers korábbi változata; a Micsoda reflektor elé... valószínűleg ideiglenes rögzítése egy tervezett költeménynek, vagy prózavers-kísérlet. Tóth Árpád Aradon született, a Sarló ucca 51. sz. házban. Tóth Árpád összes versei (a hátrahagyott költeményekkel és töredékekkel együtt), a Nyugat e számával egy időben jelent meg.

 

TÓTH ÁRPÁD: BETŰK, BETŰK...

TÓTH ÁRPÁD: SZAVAK SZOBRÁSZA, ÉN...

TÓTH ÁRPÁD: BOLDOG CSÖND

TÓTH ÁRPÁD: MICSODA REFLEKTOR ELÉ...

TÓTH ÁRPÁD: A TAVASZI SUGÁR...

TÓTH ÁRPÁD: SZÉDÜLET

TÓTH ÁRPÁD: HARANGVIRÁG

TÓTH ÁRPÁD: ARAD

TÓTH ÁRPÁD: SZERETSZ?