Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 12-13. szám · / · FIGYELŐ · / · KÉPZŐMŰVÉSZET

Farkas Zoltán: KOZMA LAJOS JUBILEUMA

Június elején érte meg Kozma Lajos művésztevékenységének huszonötödik évfordulóját, mely összeesett ötvenedik születése napjával. Hadd emlékezzünk mi is róla, hiszen azok közé az úttörők közé tartozik, akik az elmúlt huszonöt évben a művészet lélektelenné vált és elnyűtt sablónjai helyébe korunkhoz illő új kifejezési módokat alkottak.

Első jelentős alkotásai a háborút közvetlenül megelőző években szimbolikus rajzok voltak, melyek Ady költészetének nagy hatását mutatták. De mentől jobban fordult érdeklődésével a könyv díszítéséhez, annál jobban távolodott e kísérleteinek stílusától, kevesebb és tisztára ornamentális elemekből kezdte szerkeszteni könyvdíszeit. Mint illusztrátor is egyszerűbbé vált, első fiatalságának túlburjánzó, szinte keleties gazdagságú pompáját kissé archaizáló, sokszor népi motivumokból merítő, nagyvonalú kifejezésmód váltotta fel, mely a Király György kiadta régi magyar emlékekhez készített rajzaiban ért el tetőpontjára. De itt sem állott meg, az elmúlt öt évben, amidőn pedig, sajnos, jóval kevésbé foglalkoztatta a könyv, mint egyéb munkássága, a kifejezésnek egyszerű, de amellett szenvedélyes ereje lett úrrá rajzain, melyek a magyar könyvdíszítő művészet legkiválóbb alkotásai közé tartoznak. Szűkszavúak, csak egy-egy, hatásos motivumra épülnek, alig nehány vonalból állnak, de felejthetetlen pátosszal vésődnek belé a szemlélő lelkébe.

Építészeti tevékenysége nem kevésbé volt jelentős. E téren is szabadulni akart az idejüket múlt, csökevényessé vált, lomha megszokásoktól. Egyszerűen, nagyvonalúan, okosan és célszerűen iparkodott építeni, de amellett szépen is. Nem volt sohasem teóriák és jelszavak rabja, erős képzeletét nem rendelte alá az újabbkori törekvések sokszor sívár matematikájának, terveiben mindig harmonikus és szép egésszé kerekítette ki épületeit, amelyekben a célszerűség még sem szorult háttérbe.

Ez a szépségre való törekvés megnyilvánult belső díszítéseiben és épen úgy bútorterveiben is. Mindkét téren óvatosan indult el. Sok elemet átvett a konvencionális formákból is, de új életet tudott nekik kölcsönözni. Bútorai kezdetben sok különálló életet mutattak, bizonyos zömökség is jellemezte őket, ami különben majdnem minden alkotásán végigvonul. Szerettek a térben szélességben biztosan terpeszkedni. Később azonban jóval könnyedebekké, sőt kecsesebbekké váltak és szigorúan belesímultak abba a környezetbe, ahová készültek, melyből nem egykönnyen szakíthatók ki. Kozma itt is gyönyörködtetni vágyott: képzeletének gazdagságával szép interieurt teremtett. Sohasem vált esetlenné, mint nem egy mai tervező, aki a célszerűség hajhászásában végül is ormótlan és kényelmetlen bútorokat tervez. Mindig bizonyos mértéktartás jellemezte, a szépnek olyan intuitív kultusza, mely a mai legszélsőbbekkel szemben már szinte konzervatív jelleged át munkáinak.

Sokoldalú tevékenységéből alkalmasint a könyvművészeti áll a legmagasabb fokon. Idehaza alig és a külföldön is csak kevesen vannak, akik vele e téren versenyezhetnek.