Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 4. szám · / · FIGYELŐ · / · TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF: MADÁCH NÉMETÜL

TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF: MADÁCH NÉMETÜL
MADÁCH NÉMET FORDÍTÓI

Petőfi mellett Madách a legeurópaibb magyar név. Egy félszázad alatt meghódította a színpadot s világirodalmat. Lefordították minden kultúrnyelvre. Legtöbb fordítója német, amiben érzületi okokon kívül nagyrésze van a Faust-asszociációnak. Az Ember tragédiájának nyolc teljes német fordításáról van tudomásunk. Az első - az Alex. Dietzeé, 1865-ben, az utolsó, a Mohácsi Jenőé, 1933-ban jelent meg. Mind a nyolc összefüggő, folytonos sorba állítható. A mindenkori Madách-kutatás eredményei s a Madách-kultusz foka pontosan leolvashatók róluk, de már a német szellem, a német költői stílus és terminológia fejlődésével nem igen tartanak lépést. A fordítók nagy eltéréseket mutatnak nyelvi kultúrájuk szempontjából, meg aszerint, hogy milyen mértékben függenek, vagy függetlenítik magukat a Fausttól. Legtöbbjüknek Goethe oldja meg a nyelvét, preformálja, vezeti minden lépését. Meglepő, hogy minél távolabb esnek Madách időpontjától, annál feltétlenebb lekötelezettjei a Faustnak, annál faustibb jelleget adnak az Ember tragédiájának. Az elsőknek viszont, ha még olyan ügyefogyottak, esetlenek is, amilyen a Dietzeé, jut valami a haldokló romantikának, a német filozófiai idealizmusnak, Hegel gőgös rendszerének a fényéből, ami talán a Madách intenciójának is megfelelhetett.

Az első fordítók műkedvelők, vagy becsületes mesteremberek. A Madách-fordítás életüknek egyszeri ünnepi teljesítménye. Ez az áhitat s a feltétlen szöveghűség legfőbb érdemük. Nyelvileg alig mutatnak egyéni színezetet. Dietzenél, Fischer Sándornál (1886), Siebenlistnél (1886), Spónernél (1887 és 1891), Lechnernél (1888), Planernél (1891) hol valami papirosos osztrák-magyar németség, hol a Schillerepigónok fáradt pátosza, hol biedermeier bőbeszédűség keresztezi a Faust hanglejtését. Az egyetlen költő ebben a sorban Dóczi Lajos. Szemfényvesztő stílusromantikája veszedelmes segítőtársa a fordítónak. Őt már nem köti a régi fordítók könyörtelen hűsége. Sokszor messzire kalandozik Madáchtól s szabadjára bocsátja impresszionista nyelvi képzeletét. De egyformán uralkodik a két nyelven s valóban eljut mind a Goethe, mind a Madách centrumáig. Az ő fordítása két világkép, két szellem, két nyelv paradox egyezménye. Neki van a legtöbb szerencsés találata s technikailag fölényes megoldása. Ő a végső kialakítója egy külön német Madách-terminológiának, amelybe beleolvadt a régebbi fordítóknak minden életképes, használható eredménye.