Nyugat · / · 1934 · / · 1934. 2. szám · / · MÁRAI SÁNDOR: EGY POLGÁR VALLOMÁSAI

MÁRAI SÁNDOR: EGY POLGÁR VALLOMÁSAI
(Második közlemény)
7.

A lakás nagy volt, tágas, magas szobák, sűrű sor ablakkal, s valahogy mégis úgy él emlékemben, mintha homályos lett volna. Talán, mert gyermekkoromban testvéreimmel és a nevelővel naphosszat legtöbbször az «alkov»-ban szorongtam, e bolthajtásos, ablaktalan helyiségben, ahol a rácsos gyermekágyak és tanulópadok teljesen kitöltötték a szobát. Ez az alkov kötötte össze szüleim hálóját az ebédlővel; színes üvegajtó választotta el az utcai ebédlőtől, hogy véletlenül se érje a napsugár. Ebben a szobában aludtunk, itt készítettük iskolai feladatainkat, s rossz időben, vagy ha «büntetésből» tilos volt elhagynunk a lakás területét, itt játszottunk is. Senkinek nem jutott eszébe, hogy gyerekszoba céljaira talán egészségesebb és megfelelőbb helyiség lenne a pompás, tágas «szalon», ahová hónapszámra nem lépett be senki, a lakásnak ez a talán legtágasabb és világos szobája, ahol csak a vászonhuzatokba bujtatott bútorok állongtak, s hideg, polgári «pompájával» reám mindig úgy hatott, mintha meghalt volna benne valaki. Az «alkov», ez a sötét, levegőtlen, jó meleg kis ól, ez volt hát igazi otthonunk; senki nem tűnődött ezen, a «nevelők» is természetesnek találták, hogy villanyfény mellett kell tanulni, amikor a lakás egyébként még nappali világosságban úszik.

Öt szoba sorakozott itt, lóugrásban, három utcai és két udvari. A gyermekszoba kivételével mindje nagyméretű volt, levegős. Ezekben a századvégi polgári lakásokban különösképpen azok a jómódú családok sem ügyeltek nagyon a gyermekszoba minőségére és elhelyezésére, akik majomszeretettel ajnározták különben a gyermeket s neveltetésre, öltözékre soha nem sajnálták a pénzt. A «hygiéniáról» megoszlottak akkortájt a vélemények. A «bacillus-elmélet» sok háziasszonyt megtébolyított abban az időben, ismertem öreg néniket, akiken kitört a tisztaság rögeszméje, naphosszat poroltak, kesztyűben jártak fel és alá lakásukban, s tollseprűvel vadásztak a «bacillusokra». A polgári háziasszony természetesen minden becsvágyával azon volt, hogy porszemecskét se lehessen felfedezni a polituros bútorokon, a látogató komaaszonyok kávézás közben valóságos mustrát tartottak a barátnő lakásában, s jaj volt a szerencsétlennek, kinek lakásában a hanyag szobaleány elfelejtette aznap a portörlő ronggyal végigsimítani a zongorát. Anyám, a két cseléd s a «kisasszony» naphosszat takarítottak. Reggel kitakarított a cseléd, munkáját felülvizsgálta a «kisasszony», s később megjelent anyám, mint valami tábornok a szemlén, s kegyetlen vizsgát tartott, ujjait végighuzta a bútorok rejtettebb hasadékaiban, s fél-délelőtt kajtatott a porszemek után. Jelszó volt, hogy a pormentesség a «modern hygiénia» első feltétele. De a gyerekszobák legtöbb lakásban siralmasan festettek, eldugott, kamraszerű helyiségeket szántak csak e célra; s a zongora háta ragyogott ugyan, de a fürdőszobával legtöbb helyt kiméletesen bántak s csak keveset használták. Nálunk még használták a fürdőszobát, mert sok volt a gyermek, s különben is rendkivüli és egyáltalán nem korszerű elveket vallottak szüleim a testi tisztaságról. A pesztonka télen-nyáron, minden reggel és este befűtött a fürdőszoba rozzant vaskályhájába, s a kisasszony lefürdette a gyermekeket; de az általános felfogás azt tanította, hogy «a sok fürdés ártalmas», mert a gyermekek elpuhulnak. Legtöbb helyen lomtárnak használták a fürdőszobát, ahová bejártak ugyan mosakodni a családtagok, de üggyel-bajjal mozoghattak csak a homályos helyiségben felhalmozott bőröndök, a «kismosás» után száradni aggatott ruhadarabok, a cipő- és ruhatisztítószerek között. Sok ismerősünknél a fürdőkádban porosodtak a málhák, s a kádat talán csak év végén, szilveszterkor adták át egy napra eredeti rendeltetésének. A századvégi polgárság általában csak akkor fürdött, ha beteg volt, vagy ha nősült. De a fürdőszobát azért megkövetelték a lakástól; csak nem nagyon használták. Nálunk is tele volt mindenféle kacattal a homályos fürdő-kamra, anyám kétségbeesett erőlködéssel iparkodott rendet tartani a törülközők, fürdőköpenyek között, mindenkinek megvolt a maga «külön fogasa», mint egy színházi ruhatárban, úgy lógtak itt törülközők; reggeli köntösök, lipityankák, senki nem tudta soha, mi az övé, hol a helye, mikor kerül sor reá? A fürdőszoba örökös káosz volt, sértődések és izgalmak melegágya.

A «spájzban» például már sokkal ünnepélyesebb rend uralkodott, mint a gyermekek szobájában, vagy a fürdőszobában. Tágas, száraz, világos helyiségben gyüjtötték össze, meglehetős fölöslegesen, az élelmiszereknek óriási készleteit, mintha ostromlott várat szereltek volna fel liszttel és zsírral, vagy falusi kúria éléskamráját, ahol napi járóföldre nincs a közelben mészáros, vagy fűszerüzlet. Egyáltalán, mindenből «készletek» dagadtak odahaza: anyám szekrényeiben, az almáriomok fiókjaiban végszámra sorakoztak a meg nem varrott vásznak, kötött áruk, gombolyag pamutok, de «készletet» vásároltunk minden másból, a cipőzsinórból és törlőrongyokból is. Különös gyüjtési mánia volt ez, mely időnként megejtette anyánkat, aki oly diadalmasan tért haza bevásárló körútjáról, mintha a sivatagban élnénk valahol, s átvonuló karavántól vásárolt volna ritka és becses használati cikkeket. A lisztet zsákszámra vásároltuk, a zsírt egész hordóval, sajtból malomkeréknyit szereztünk be, s dekával nem mértek odahaza semmit. Mind e nagy készletek birtokában inkább mértékletesen éltünk, mint pazarlóan. Már három gyerek sivalkodott a házban, két cseléd pusztította a kenyeret, s a szakácsné hét személyre főzött minden délben, mikor anyám mindössze száz korona «kosztpénzt» kapott egy hónapra, s abból talán meg is takarított néha valamit... Napjában kétszer ettünk húst, apám nem tűrte el az ebédről eltett, «felmelegített» maradékok házi rendszerét. Bőséges, zsíros, magyar konyhát vitt anyám, s hét ember tápláléka kifutotta a száz koronából. Valamilyen kánaáni bőség és olcsóság áradt el akkor a magyar világ felett; nem az a kényszerű, koldus-olcsóság, mint a háború után, mikor a pénzhiány szabta meg az árakat s a nyomorúság kínálta vetélkedő kótyavetyéléssel termékeit és portékáját; a béke olcsóságában mindenki megtalálta a maga számítását. Uras, zsíros, anyagias élet volt ez. Már a reggeli úgy festett, mint valami családi ünnepség, névnap, vagy lakodalom. Apám frissen beretválva, enyhe kölnivízi és brillantin-szagot árasztva érkezett a fürdőszobából a körülményesen megterített reggeliző asztalhoz, dohányszínű házikabátjában helyet foglalt az asztalfőn, kinyújtotta kezét a helyi ujság után - a klerikális ujságot járattuk persze, melyet a püspök pénzén szerkesztettek s a püspöki nyomdában nyomtattak, a Felvidéki Ujság-ot - s átfutotta a híreket, amíg várta, hogy a meisseni, hagymamintás kannában «húzzon még a tea». Ünnepélyes pillanat volt ez. E pillanatokban apa orra alatt ott feszült még a bajúszkötő, melyet csak az étkezéshez vetett le, s egy kis zseb-kefével szabályosan kétfelé simította brillantinos bajúszát. Anyám szemközt ült vele, s az asztal két oldalán két pár gyerek leste a reggeli ünnepélyes celebrálását. A gyerekek kávét reggeliztek vajas zsömlével, s télen rántott levest; ám az apai reggelinek szemlélete kárpótolt mindenért s felemelő érzésekkel töltött el. Oly méltóságosan, fínoman reggelizett apám; dohányszínű, barna selyemhajtókás reggeli-kabátja, pecsétgyűrűs, nőies, kis kezének könnyű mozdulatai, nyugalma és paterfamilias-i jóindulata minden reggelinél elragadtak. Illatos, aranybarna teát ivott, sok rummal, sonkát és lágy tojást evett hozzá, mézet és magyar vajat (a vaj miatt sokat háborúskodott anyámmal, aki takarékossági szempontból, vagy a jó ég tudja, miért, dán vajat vásárolt néha, s emlékszem egy hajnali drámára is, mikor apám meggyanította ezt az ármányt, felkelt a reggeliző asztaltól, s a «dán vajat» a klozettbe dobta!) - a kenyeret külön pirították neki, s elnéztem volna ezt a válogatott étkezést, ezt a «nagyvilági allürt» sokáig. Ez a reggeli idill polgári istentiszteletnek tetszett. Ilyen lassú, választékos mozdulatokkal csak az készülhetett a napi munkára, aki már annyira beérkezett, hogy napközben nem érhették megalázó meglepetések. A valóságban apám akkor még nem is «érkezett be» különösebben; az osztály érkezett be, amelyhez tartozott, s ennek az odatartozásnak kisugárzó öntudata avatta ilyen méltóságteljessé magatartását és mozdulatait. Aki az osztályhoz tartozott, s jó volt a minősítése, meglehetős nyugalommal kezdhette a napot.

Nem kellett reggeli után messzire mennie; kezdetben csak a szomszéd szobába, később, mikor az iroda megnőtt, kivettek az udvari folyosó végiben három szobát, s ott rendezték be a nagyméretű irodát. A megmaradt öt szobában most már szélesebben telepesedett el a család; apám külön «férfiszobát» rendezett be, vagy «dohányzót», a szalon s az ebédlő között, ide állították be a könyvszekrényeket s egyáltalán sok új bútort rendeltek. Különös bútorok érkeztek a helybeli bútorgyárból, egészen «modern» bútorok, melyeknek csodájára jártak ismerőseink. A «szalon»-t, a lakás legfölöslegesebb szobáját, évszámra nem használták, mert a nyugati, a «szalon»-értelemben vett társaséletet akkoriban nem ismerte a vidéki polgárság, a látogatók a fehér asztal körül gyűltek össze, s ott «tisliztek» vacsora után, néha hajnalig is. Mégis, a «szalon»-t nagy gonddal rendezték be. Mahagonifából készült garnitúra állott itt, gyöngyház berakásokkal, óriási tükör nagy, feketelakkos asztal, ezüst névjegytartóval, színültig tetézve előkelő ismerősök és alkalmi látogatók teljes címet és rangot hirdető névjegyeivel, albummal, óriási tengeri kagylókkal, egy üvegdobozban anyám esküvőjén viselt mirtuszkoszorújával. Egy állványon bronz-hableány kelt ki a hamutartó-hullámból és fáklyát tartott kezében, ki tudja, mi célból?... Akadt itt még életnagyságú, bronzba öntött daklikutya-szobor is, a család egyik eldöglött kedvencének hű másolata, s még több «tárgy» ezüstből, márványból és bronzból, s megvésett kődarab az elpusztult Messinából. Fekete, metszett-üvegablakos szekrényben sorakoztak anyám könyvei, az a néhány, amit leánykorában gyüjtött, vagy apámtól kapott később ajándékba. A sok bronz és mahagoni persze ragyogott a portörléstől; mentől ritkábban használták ezt a teljesen fölösleges szobát, annál gondosabban tisztogatták. A szalon bútorai egyébként még anyai nagyapám bútorgyárában készültek, s ezért, kegyeletből, nem váltunk meg tőlük, mikor átrendeztük a lakást. A századvégi ízlés remekei voltak e bútorok, mahagoni és gyöngyház szellemes keverékei, karosszékek, dór és ioni oszlopok ornamentikájával megfogalmazott széklábak, s általában minden bútordarab gondosan iparkodott leplezni rendeltetését, a szék látnivalóan nem arra a célra szolgált, hogy ráüljenek, hanem éppen csak, hogy legyen. Ez volt a szalon, s meg kell vallanom, ez a mi szalonunk ízléses tartózkodásban, tompított «stílusában» még istenes volt a többi polgári szalonhoz képest, amilyeneket gyermekkoromban a szomszédok és ismerősök lakásaiban láttam. Ezek a századvégi «modern» bútorok, melyeknek rajzát és mintáját nagyapám műhelyében, mint a többi magyar műhelyben, bécsi minták után másolták minden esztendőben, két nemzedék ízlését mérgezték meg. A «táblabíró világ» biedermeieréből, e szelíd, humánus és jóízlésű formákból átmenet nélkül nőtt elő az a palisander és plüss-szörnyűség, ami a századvégi polgári bútor volt. Az «ó-német-ebédlő» igazán célszerű és ízléses bútordarabokból állott össze, ha összehasonlítjuk azokkal a fortuna-szelencés cirádákkal ékített «büffékkel», préselt szöllőfürtökkel feldíszített bőrszékekkel, tükörajtós hálószoba-szekrényekkel, vörös plüssből összefércelt karosszékekkel, amilyeneket a századforduló körül kezdtek gyártani szerte a hazában. S mind e lélektelen, szemponttalan szörnyűségekhez képzeljük hozzá az elmaradhatatlan dísztárgyakat, a pálmákat a sarokban, a párnákat minden díványon és a láb alatt s a karosszékben, a kefetartót a falon, melynek gobelinje vadászjelenetet ábrázolt, az ezüst-szarvast az íróasztalon, mely aggancsának ágabogában tollszárakat tartott, a bronz bagoly-tintatartót, az emberi kéz mintájára formált márvány levélnyomókat, a színes gyöngy-függönyöket, a szivargyűrűből szellemesen és festőien összeállított és üveg alá préselt kályha-ellenzőket, a piszkafákat, melyeknek nikkel-nyele zergepatát ábrázolt, a porcellán-gólyákat, melyek szárnyaik között zöld évelőnövényeket őriztek, az ezüstözött öntöttvas-gémeket, melyek csőrükben névjegyet tartottak, s a sok plüsst, filcet, függőanyagot, amellyel beborítottak ablakot, falat és bútort, hogy hiba ne essen, ha meg lehet valahol őrizni egy porszemet, vagy el lehet sikkasztani egy tűhegynyi napsugarat... ez volt együtt a «juste milieu», magyarul az «enteriőr», a keret, melyben egy polgári nemzedék élt és nevelkedett. A mi lakásunkban talán megszűrte valamennyire ezt az áradást apám jóízlése, - de a korszak nagy terrorja elől mi sem menekültünk sértetlen ép bőrrel, s egy-két bronz darú, vagy bőr-keretbe foglalt hímzéses falidísz, mely a «szarvasok etetését» ábrázolta, akadt a szalonban, meg az «uri-szobában». A viktoriánusi idők kispolgári ízléstelenségének középeurópai értelmezése volt ez az «új lakásművészet» - s ahogy laktak, úgy öltözködtek, olvastak, «társalogtak». A közelmúlt korok tiszta, szép formáit, nemes bútorait a «felvilágosult, liberális polgárság» ócska kacatnak tartotta, nagyanyák lomtárba való hagyatékának. Igaz, ekkortájt a világ hatalmasai is ezt az «ízlést» diktálták. Vilmos császár, vagy VII. Edvárd belső, meghitt szobáinak berendezése miben sem különbözött egy berlini bőrorvos várószobájának bútorzatától. A korfui «Achilleion» császár-szobájának íróasztala előtt forgatható zongora-székre bőrnyerget szereltetett fel a magas vendég s azon foglalt helyet, mikor dolgozott. Lehet-e csodálni, ha ugyanakkor egy magyar vidéki város egyik polgári lakásának előszobájában a kefetartó hímzése vadászjeleneteket ábrázolt?