Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 10-11. szám

Bohuniczky Szefi: A DIRINÉ

Alighogy elfoglaltam állásomat Csoboron, riválisak lettünk a dirinével. Együtt laktam velük a fiúképzőben, mert irodakisasszony voltam a gazdasági irodában. A prepák konyhájáról kosztoltunk s így asztalnál mindig együtt voltunk: a diriék, én és dr. Fekete, az új tanár. Az asszony, ha meglátta Feketét, fínomabb lett, szorított selyempongyoláján, a válla kibukott s lehajtott nyakkal ilyeneket mondott: - jaj, ma is oly különös álmom volt: Fekete, képzelje ...

S a mese végén lehúnyta a szemeit. Negyvenéves lehetett, csinos molett nő. Engemet négyszemközt Magdának nevezett, sőt, ha kért valamit, Magdámnak, de Fekete előtt mindig kisasszony voltam. Kezdettől nem szerettem ezt az asszonyt. Nekem olyan volt a fínomsága, mint mikor viselt ruhát szagosítanak parfőmmel. Féltem is tőle s csak ravaszkodva dudorászgattam Feketének. Egyszer reggel rajta kapott, hogy Feketéért császkálok a folyosón s akkor délben rám kiáltott:

- Kisasszony, hogy ül? Elfelejti, hogy terített asztalnál van!

Azért nem történt semmi különösebb, míg el nem érkezett a nagy nap: a hagyományos októberi kirándulás Sárosdra.

Sárosd fürdőhely volt, csak akkora, mint egy skatulya. Remek erdője a Csoborig nyúllott s a prepák napok óta arra kacsingattak.

Este a konyhán temérdek szalonnát aprítottak nyársonsültnek s a szakácsnő föl-fölüvöltött: - hónap mulatunk, ihá!

Vénasszonyok nyara volt, izzó kék nap. A kiszemelt erdei tisztáson a mély kékségtől valósággal becsiptek a prepák. Szekerekkel rándultunk ki, csak megálltunk, harsogott a lónyerítés és a vad siheder üvöltés.

Feketén kívül voltak még tanárok, de asszony csak a diriné.

- Jaj, a tanárféle oly furcsán tud házasodni - szokta mondogatni elbiggyedt szájjal. Most rövidujjú sárga ruhában volt; mintha kinőtte volna, gyürötten feszült a szoknya, egészében hasonlított egy kinyílt, de a szélein már perzselődött dáliára.

A diri a tisztás közepén nagyokat csattantott:

- Fiúk! A himnuszt!

És szállt a dal, az erdő zengett s fölöttünk az ég nyári hővel remegett. A prepák széledve bujták az erdőt és száraz husángokkal tértek meg. Hamarosan perzselt illat áradt s a füst, mint sötét pókháló csapott a magasan tüzelő napba. Az olvadó zsír szagára a verebek szürke rajokban lebzseltek a gyepen. Nagy vidámság volt. Aki átugrotta a tüzet, kapott egy brávót.

A diriné nézte egy darabig, aztán a vállán át intett Feketének:

- Elmegyek a fák alá, csak el ne hanyagoljanak!

Ahogy nézett, szép volt, sohse láttam ilyen szépnek! Hintált benne valami játék. Az arca fénylett, mint mikor ízét kinálja az alma, a járása lassú volt, éreztem: kóstoltat.

Rögtön Fekete mellé álltam, de csak rápillantottam és láttam, hogy most ingerlem vele. Csak azért is kötekedve néztem rá s vad bolondság szakadt rám: a prepák közé álltam és lobogó hajjal ugráltam át a tüzet. Feketében egyszerre kifénylett valami: - én is átugrom, - szólt s rémülten néztem, mily ügyetlenül pottyanik át.

A diriné ezalatt maga alá húzta a lábait, mint egy festett kép. Mikor enni hívtuk, álmodozva szólt:

- Menjek? Egyáltalában nem vagyok éhes, dehogy vagyok!

Fínnyált, csak úgy kóstolgatott. Ez a modor ragadós; mindenki fínomabb akart lenni és ezzel vége szakadt a kedvnek. Pedig az urak lenyeltek még egy pintet és izzot szemeikben a kedv. A hús szagára ragyotott a tekintetük és nagyban ropogtatták. A szalonna kifényesítette az állukat, arcukon szaladgált a befojtott móka, mégis mindegyik jámbor történeteket mondott el, amin épülni lehetett.

- Hát, kolléga urak; - szólt igen komolyan a diri, - mulassunk, gyüjtsük az erőt, mert idejében haza kell mennünk: este nyolckor kaszinógyűlés lesz!

A diriné egyszerre eleven lett, hamvas és fiatal.

- Szóval maguk kaszinóznak? Én meg utankozzam - enyelegte és úgy tapadt Feketére, hogy ettől bolondul ütött a szívem. Figyeltem Feketét. Hallgatag volt, csak kicsit leste az asszonyt, de abból kicsilingelt a kedv.

Egy nagy üveg megint elfogyott és párás hővel heveredett el mindenki. A prepákat elnyomta a falás, egyik-másik hasalva horkolt a fűben. Félórácska telhetett el. A diriné legyezte magát s ha kikacagott legyezője mögül, Fekete mélyet lélekzett. Nézte, hogy dől az asszony a fűre s mikor meztelen karjait a feje alá nyomta, nyelt. Tikkadt csend lett, csak a legyek döngtek a morzsán. A halk zajok között muzsikált az erdő. Mikor az első prepa nyujtózkodott, hamarosan sokan követték. Erre itt is, ott is nóta zümmögött. Aztán kergetőztek s egyszerre megint vadul nyerítettek az árnyékon szénázó lovak. Mintha egy kicsit becsípett volna mindenki!

A szakácsné a szolgával kissé messzebb üldögélt s kalimpált a lábaival. A szolga csíphetett, mert a szakácsnő vörös pongyolája egyszerre labdává fordult és szaladó lábszárai a sötét prepagúnyák között villogtak.

- Mentsenek meg - fuldokolta, mire a prepák üvöltve eredtek utána, míg be nem fordult az egyik fiú karjaiba. Zsíros arcán fénylett a mámor s ahogy engedte a prepa, visszabukott rája.

Mindenkinek tetszett, a diriék tapsoltak.

Aztán már azt sem tudom, hogy történt, de egyszerre minden szaladgálunk, engemet a diri kerget, az asszonyt meg Fekete. Láttam, hogy súgnak-búgnak s az asszony guggol s mellei fölé szorítva kezét kiabál: jajjajjaj ... S hogy elkapta Fekete, puha hallgatásba lettek és később az asszony hangja énekelt: - óh, de gyönyörű nap!

Akkor, mint egy bolond elszaladtam tőlük, a prepák közé vegyültem, mire az egyik hegedűt hozott s egyszeriben táncra kértek. Nagyokat nevettem, hogy hallja Fekete és forogtam izzadt ölelésükben.

Csak hazaszedelőzködve a szekéren szakadt rám a szomorúság.

- Mi baja, kislány? - kérdezte az asszony csintalan szemekkel. Éreztem, átlát rajtam s hogy sírva ne fakadjak, a csillagokat néztem hazáig. Csak azon járt az eszem, hogy rontsam el nékik az estét.

- Ha kidobnak, akkor is elrontom - gondoltam. És este, mikor indulni láttam a dirit, az útra osontam várni Feketét.

- Jaj, tanár úr, magát egyenest az Isten küldte, képzelje, borzasztó bajban vagyok!

- Csakhogy most egy kis dolgom van - motyogta ügyefogyottan, mire el kellett nevetnem magamat s rögtön bolondozva röpködtem mellette. Ha összeért az arcunk, ijedten rebbentünk szét.

- Miről van szó - kérdezte kezeimet fogva és így játszottunk előre egy lépést és vissza.

- Csak a szobámban mondom el!

Őszi este volt, vaksötét. Sokat kuncogtam, mintha csak tréfa lenne, hogy hagyom magamat ölelgetni. Ha csókolni akart, szaladtam és kergetőztünk a szobában. Végre beledühösödve szólt:

- Hát, kérem, mit akar?

Még este kiloptam az irodából az élelmezési rovat számadásait, most kétségbeesve mutattam rá:

- Holnap okvetlen be kell adnom s valahol hibát tettem az összeadásban.

Lopva az órájára pillantot s ijedt szökkenéssel az ajtónál termett:

- Most lehetetlen, de holnap szívesen átnézem. Pá!

Akkor odaugorva körülfontam a nyakát. Röpültem volna a csókba, ha nem kellett volna ravaszkodnom, hogy itt tartsam legalább egy óráig.

- Csak egy kicsit üljön le, legalább valamit elmutatok magának - szóltam s kiperdülve a szoba közepére elutánoztam, hogy kurizálgat nekem a diri s vág gyáva pofát, ha rajta csípi a diriné. Aztán az asszonyt játszottam; kacsázva és a lábaim szétrakva ültem le s így fínomkodtam: - jaj, tanár úr, mit álmodtam az éjjel!

Feketét elöntötte a móka, kacagva hevert a pamlagon s tűzzel szólt: - szemtelen!

Ölelt volna, de hirtelen magam elé fogtam a számadásokat: - segítsen az Istenért!

A válla fölé hajolva lestem, hogy fontoskodik; egész komolyan beugrott. S mikor hosszú idő után fölnézett, még mindig csudálkozott: de hiszen itt nincs hiba!

Akkor kacagtam, addig kacagtam, míg át nem látott rajtam.

- Maga betyár, honnan vett ennyi ravaszságot - kiáltott s megint csókolt volna, de kibuggyantak a könnyeim és siettetve mutattam az ajtóra: hagyjon engemet, hagyjon békében! S mikor elment, tovább kacagtam, mert könnyű volt a szívem, bohó könnyű, mintha Isten labdát dobott volna a délutáni ólomsúly helyébe.

Csuda jól aludtam és reggel dudolva szaladtam végig a folyosón.

- De jókedvű kisasszony, pedig ez nem kaszinó, - kiáltott rám a diriné s ahogy karikás szemeire néztem, láttam, olyan hangulatban van, mint mikor az asszony mindenáron nagytakarítást kényszerít a házra. Többször benyitott az irodámba, szaglászta a szobát, aztán megállt az ablaknál s a függöny mögül leskelődött.

A szemközti ablakokat Mari tisztogatta, a konyhalány. Aprótestű volt, paraszt szoknyában akár egy leburjánzott muskátli. Míg ölelgette az ablakokat, szabad mellei mozogtak; vad és tiszta volt, mint egy reggeli harmatból beszaladt erdei őz s ahogy dalolt, olyan, mint egy sutba dobott harmonika, mely rossz napon is táncos vasárnapot juttat az ember eszébe.

A szemközti folyosót tatarozták, kócos suhanc hordozta a maltert s csak meglátta a lányt, beköszönt: - de szépet álmodhatott, kisasszony. Aztán zörgette nadrágján a malterfoltokat, dohányszemetet kapart elő s az első füstfuvallattal behajolt:

- Szívesen segíteném az ablakot dörzsölni!

A lány fittyelt: - Taknyos!

A kócos topogott, mint egy kölyökcsikó:

- Ha a malter aranyból volna, rádburítanám!

Ekkor magából kikelve előlépett leshelyéről az asszony és kihajolt az ablakon: - Mi ezt itt? Kutyavásár? Szállsz le rögtön az ablakról!

A kócos elsomfordált, de a lány makacsosan nyomta a helyét.

- Nem hallottad? - kiabált az asszony.

A lány csavart a rongyon, visszahúzta szemeit és sunyított.

Az asszony elsápadt, reszketve rohant kifelé, de az ajtóból visszaszólt nekem:

- Jöjjön maga is; itt szükség lesz tanura!

A lány elé érve pofonra emelte a kezét: - Szállsz le rögtön!

A lány leugrott, lélekzete tüzelt s fogta a rongyot, mint egy korbácsot. Akkor az asszony jajgatni kezdett:

- Maga hallott mindent, maga látott mindent, maga tanu, hogy ez nekem akart támadni; a szemét, jaj, jaj!

A lány csak állt, mint egy fából faragott királylány, a reggeli fény aranyat söprűzött rá.

- Te, te - lihegte az asszony. - Szedd a sátorfádat, ha negyedóra mulva még itt leszel, rendőrt hivatok!

Nemsokára beállított a lány, tisztára mosdva, tarka gyönggyel nyakán.

- Tessék kiadni a béremet - szólt. Útra elszántan fogta lekötött kosarát.

Az asszony remegő indulatában köhögést kapott:

- Rakd szét a motyódat, hadd lássam!

A pörge szoknyák, kurta ingek közül kifordult egy száraz rozmaringág.

A lány látva szétdult motyóját, duzzadt a színtől, aztán visszadobált mindent, hóna alá fogta kosarát és az ajtóból szemtelenül visszafordult:

- Tudom én, mi a nagysága baja! Pedig hát, nem tehessünk róla, hogy az urak csak nyavalyogják a dolgukat!

Kint verebek rebbentek utána és úsztak a fényben, mint könnyű pelyhek. Akkor a diriné az asztalomra dőlt és sokáig sírdogált.

- Ilyen egy úrinő élete - ismételte többször, míg maga elé meredt; aztán egyszerre eltorzult, fölemelte mutatóujját és hangtalanul megfenyegetett.