Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 8. szám · / · FIGYELŐ · / · DISPUTA

Braun Róbert: Szitnyai Zoltán és a gentry

A Nyugat legutóbbi számában Illés Endre: Szlovenszkói magyar könyvek c. cikkében Szitnyai Zoltánnal kapcsolatban ezeket írja:

«Szitnyai különben a legtipikusabb osztályíró. Egyetlen osztálynak, a mai dzsentrinek az írója. Kitünően ismeri őket... Tökéletes illeszkedéssel Herczeg Ferenc övrjének folytatója.»

Bár attól, hogy egy író osztályíró, még lehet jó író (pl. Proust), de itt a kérdésnek nem esztétikai, hanem politikai vonatkozásait akarom szóvátenni.

Szitnyai, amint ezt Illés Endre helyesen mondja, a gentryt kitünően ismeri. Fontosabb azonban ennél az a tény, hogy Szitnyai az a vajmi ritka magyar író, aki a gentryt belülről ismeri, de a kívülálló kritikai szemével nézi, ellentétben Herczeg Ferenccel, aki a gentryt kívülről ismeri, de a belülálló elfogult szellemével nézi. Szinte minden egyes regényének és novellájának félreismerhetetlen konkluziója az, hogy a gentry keresztül-kasul, gazdaságilag és erkölcsileg egyaránt romlott és megérett a pusztulásra. Olyan verve-vel ír erről, amennyire csak ezt a mai állami és könyvkiadói cenzura megengedi. Ez nem Jókai-, nem Mikszáth-, de legkevésbé Herczeg-féle hagyomány. Olyan kétségtelen ez, hogy amit Illés Endre nem vett észre, azt a Budapesti Hirlap, sőt pontosabban szólva: éppen maga Herczeg Ferenc észrevette néhány év előtt és azóta Szitnyai Zoltánnak egy sor írását sem hozza.

Politikai szempontból mindig döntő különbség az, hogy egy társadalmi osztályt kivülről, vagy belülről támadnak-e. A belső támadás veszedelmes. Csak természetes, hogy a jezsuiták elleni leghatásosabb támadásokat exjezsuiták intézték, mert hisz aki egy intézményben, vagy osztályban benne élt, az ismeri legjobban gyönge pontjait. Magától értetődő, hogy Luther Márton szerzetes volt, hogy Mirabeau gróf és Sieyes gróf és abbé volt és hogy Marx, Lassalle és Lenin jó polgári családokból származtak. Szabálynak látszik a történelemben, hogy minden társadalmi osztály és intézmény belülről és nem kivülről bukik meg.

Ami pedig Illés Endrének azt az állítását illeti, mintha Szitnyai Zoltán Herczeg Ferenc ővrjének folytatója volna, ezt ép oly tévesnek, mint igazságtalannak tartom.