Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 8. szám

Schöpflin Aladár: NYELVMŰVELÉS
Vita Kosztolányi Dezsővel

Utólag megvallom, azzal a hátsó gondolattal írtam Nyelvművelés című cikkemet a Nyugat március 1-i számába, hogy vitára ingereljem Kosztolányi Dezsőt és esetleg Hegedüs Lorántot is ebben a kérdésben, amelyről tudom, hogy nekik lelki ügyük. Élén állanak egy mozgalomnak, amely tagadhatatlanul népszerűségre jutott, mert az embereket mindig érdeklik a nyelv helyességét és tisztaságát illető kérdések. Majd minden emberben rejtőzik egy titkos nyelvész. Azt akartam elérni, hogy valamelyikük fejtse ki bőven és erélyesen az álláspontját s ezzel mozdítsuk elő a gondolatok tisztázódását egy olyan ügyben, amely a közérdeklődést foglalkoztatja. Mindig nagy hiányosságnak érzem közvéleményünkben, hogy a dolgok alapfogalmai nincsenek kellően tisztázva, ami rengeteg gondolkodási hibának válik szülő okává s nem egyszer hibás cselekvéseket is idéz elő.

Célomat elértem: Kosztolányi vitába szállt velem, két cikkben is kifejti az enyémmel ellenkező álláspontját. Dialektikája szikrázik az elmésségtől, temperamentuma átmelegíti az alapjában véve elméleti fejtegetést. Ez a két vitairat legjobb értekező művei közé tartozik. Engem cáfol s én gyönyörűséggel olvastam. Meggyőzni azonban nem győzött meg. Különben is, mikor győz meg valakit a vita? Nem is azért vitázunk, hogy meggyőzzük egymást; hanem azért, hogy tudatosabbá tegyük a saját állásfoglalásunkat.

Ritkán éreztem annyira, mint Kosztolányi két cikkének olvasása közben, hogy két ember ugyanazokon a szavakon nem mindig érti pontosan ugyanazt, mindig megmarad a kettő között valami rés, amin becsúszhatik a félreértés. Úgy érzem, Kosztolányinak egyes szavaiból, de még inkább a hangjából, hogy az én írásomba belegondolt valamit önmagából és ennek következtében olyan dolgokat is szupponál nekem, amiket nem vállalhatok. Talán jó lesz, ha ezekkel végzünk előbb.

Kosztolányi fejtegetéséből azt olvashatja ki, főleg az, aki nem olvasta az én cikkemet, hogy én nem tartom fontosnak, vagy nem tartom eléggé fontosnak a magyar nyelv tisztaságával, szépségével és gondos használatával való törődést. Védi velem szemben a nyelvhelyesség követelményét. Erre a védelemre nincs szükség. Ez magától értetődik. A nyelv helyes használata a műveltség kérdése. Aki pongyola nyelven vagy tisztátalanul beszél vagy ír, annak a műveltsége fogyatékos. Zavaros nyelvhasználat zavaros gondolkodást árul el. Ha ebben a tekintetben van nálunk hiba - s tagadhatatlanul akad -, ennek okai bizonyos műveltségi és gondolkodásbeli hibák s nézetem szerint nem gyógyíthatók mozgalmakkal, hanem a műveltség terjedésével és elmélyítésével. Figyelmébe ajánlom Kosztolányinak, hogy ma nálunk általában véve tiszta nyelven írnak a valamirevaló írók, munkájuk rögtönzésre kényszerítő sürgőssége mellett is tűrhető nyelven írnak a jobb újságírók, a legkevésbé tiszta nyelven beszélnek és írnak a politikusok. Vonja le ebből ő a konzekvenciákat. A nyelvi helyesség követelésében nincs közöttünk vita, ebben teljesen egyetértünk. Bízonyára egyetért velem Kosztolányi abban is, hogy az az író, aki tisztátalan vagy gondatlan nyelven ír, nem lehet jó író. Vagy a stíluskészség hiányzik belőle, vagy a lelkiismeretesség, két elsőrendűen fontos eleme az írói művészetnek. Micsoda író az, aki önként lemond arról, hogy pontosan megértesse magát? De jól írni nem nyelvészeti kérdés, hanem stíluskérdés és gondolkozás kérdése. S hogy az emberek jól tudjanak írni és beszélni, ezt nem mozgalmakkal és szótárakkal lehet elérni, hanem stílusérzékük fejlesztésével és a helyes gondolkodásra való szoktatásukkal, ismét csak a műveltség mélyítésével. A franciák azért tudnak általánosságban olyan jól írni és beszélni, mert nyelvük egy szervesen kifejlődött, rég megállapodott műveltségből alakult olyanná, amilyen s ennek a műveltségnek alapkövetelménye a gondolkodás szabatossága. Ebben az értelemben mondom én, nem jóslat, hanem megállapításképpen, hogy nem sok eredményt várok a nyelvhelyességi propagandából. Más, nyomatékosabb és átfogóbb intézményekre volna itt szükség. A Szarvas Gábor-féle orthológus-iskolának, amelyet egyáltalán nem ítéltem el, csak a mérlegét igyekeztem megállapítani, legfőbb érdeméül az iskolában végzett munkát emeltem ki, ahol intézményesen lehetett a nyelvvel foglalkozni. De sok kiváló emberrel együtt többet is várok az iskolától, mint a külsőleges nyelvhelyesség propagálását. Nézetem szerint nagyobb gondot kellene fordítania a gondolkodás helyességére és ezzel kapcsolatban a stílus-készségre. Szomorú, hagy még ma is tömegesen kerülnek ki az iskolából úgynevezett művelt emberek, akik nem tudják gondolataikat szabatosan kifejezni.

Hogy Arany János kedvetlenül nézte az orthológus-mozgalmat, Gyulai Pál pedig polemizált vele, - ezek történelmi tények, melyeket nem cáfolnak Kosztolányinak Aranyból és Gyulai Pálból fejemre olvasott idézetei. Mind a két idézet a nyelvtisztaság követelményei melletti vallomás és nem szól ellenem, valamint nem szól az orthológus-mozgalom mellett. Arany és Gyulai olyan korban éltek, amikor a nyelvi és stílus-műveltség még annyira se volt Magyarországon, mint ma, amikor Budapest még csak magyarosodóban volt és nyelvünk a magyarságba olvadó tömegek révén csakugyan bizonyos veszedelemben volt. Akkori jobbfajta írók írásaiban is minduntalan találunk olyan nyelvi hibákat, amelyeket ma a középszerű író is elkerül. De azóta kétségtelenül fejlődött, tisztult, gazdagodott nyelvünk s ma már fölösleges pesszimizmusnak tünik fel nyelvünk veszedelméről beszélni. Rossz stílusú íróink ma is vannak, mindig is lesznek, mert a rossz írók fajtája nem mulik ki. De általánosságban ma már azt mondhatjuk, hogy valamirevaló írót nem lehet azzal vádolni, hogy rossz magyarsággal ír. Elcsúszások, pongyolaságok akadnak, mert a műgond még mindig nem eléggé átérzett követelmény irodalmunkban. Kosztolányiék propagandája könnyen azt a hitet keltheti, hogy nyelvünk ügye valami különös rosszul áll, - ez ellen irányult első sorban az én felszólalásom. Bizonyos vagyok benne, hogy nyelvünk ügye ma jobban áll, mint valaha, irodalmunk nyelvileg tisztábban szól a nemzethez, mint valaha.

Az orthológus-mozgalomnak annakidején volt egy nagy hibája - főképpen ez háborította fel Gyulai Pált -, hogy fel akarta áldozni a nyelvnek a stílust, holott a kettőnek a legteljesebb harmóniában kell lenni egymással. A grammatika a régi francia mondás szerint parancsol a királyoknak is, de nem gyakorolhat abszolut diktatúrát az írói művészet felett. Az írónak, aki nemcsak a meztelen gondolatot akarja kifejezni, hanem annak összes mellékzöngéit, a hozzáfűződő asszociációkat, hangulati elemeket, hangsúlyváltozásokat is, szóval a gondolatnak nemcsak a tartalmát, hanem az életét is, bizonyos alkalmakkor kényszerűség, hogy túltegye magát a grammatika vastörvényén és a stílus törvényéhez alkalmazkodjék. Merészség nélkül nincs művészet és a merészséget köti guzsba a grammatikai szempont túlhangsúlyozása. A nyelvnek nemcsak szabályosnak kell lenni, hanem szépnek is, a szép pedig szeret szabályellenes is lenni. «Széles e világon nincs úr kivül rajtam» - mondja Etele a Buda halálában. Arany, mikor ezt a sort leírta, tudta, hogy szórendje szabálytalan. De tudta azt is, hogy azon a helyen így szebb. Hogy a legszélsőbb példát idézzem: mikor Szomory Dezső szabálytalan, sokszor csaknem groteszk, de sohasem stílustalan nyelvhasználata miatt éles támadások célpontja volt, Kosztolányiról nem hiszem, hogy a támadók pártján lett volna. Ő, a stílusművész, nálamnál is bizonyára jobban érzi, hogy a grammatika szabálytalansága lehet a stílus szabálya. Csakhogy akik az új nyelvőrző mozgalomban szerepet játszanak, nem mind olyan érzői a stílus-művészetnek, mint Kosztolányi. Attól tartok, az egész mozgalom a stílus szabadságának rovására mehet. Jelszavai tetszetősek, alkalmasak arra, hogy közvélemény alakuljon körülöttük s nyomással nehezedjen az irodalomra a stílus szempontjából. A magyar irodalmi stílus az utóbbi ötven esztendőben legfőképpen a közvetlenség és fesztelenség irányában fejlődött nagyot. Ma egy lelkiismeretesebb újságíró is közvetlenebbül és fesztelenebbül tud írni, mint a 70-es években jeles stíliszták. Ezt a vivmányt féltem én a nyelvi szabályok megmerevítésétől. A stílus irtózik minden merevségtől, szabad akar lenni. Biztosra veszem, hogy ebben Kosztolányi is egyetért velem. S ha az új nyelvtisztító mozgalom csupa Kosztolányiakból állana, nem is volna ellene semmi aggodalmam.

Igazi vita kettőnk között csakis a purizmus kérdésében van. Ebben fentartom nézetemet: a fölösleges idegen szavak halmozása műveletlenség, de az idegen szavak elleni általános irtóháború a gondolkodás szabatossága ellen irányul. Bizonyos idegen szavak bizonyos pontosan körülhatárolt képzettartalmat jelentenek; amint más, bármi jó magyarsággal csinált szóval helyettesítjük őket, ez a képzettartalom már bizonytalanná válik. A magyar filozófiai irodalomnak például - ezt szakemberek is mondják - nagy nehézsége az, hogy nem meri mindig a nemzetközi filozófiai nyelv fogalom-jelzőit használni, hanem magyar műszavakat csinál, amelyeknek pontos fogalmi tartalma nincs meghatározva. A Ding an sich nem valami gyönyorködtető szó, de ha hallom, fölrajzik tudatomban Kant egész filozófiája. Nem mondhatom ezt, ha a magánvaló szót hallom. Ez nemcsak a filozófiára áll, hanem a műveltség egész területére. Számtalan nem magyar eredetű fogalomjelző van, amit könnyű szerrel le lehet fordítani, vagy újképzésű szóval helyettesíteni, de akkor már nincs meg a fogalomjelző szabatossága. Valamivel feljebb ezt a mondatot írtam le: «Vonja le ebből Kosztolányi a konzekvenciákat.» Első ötlet szerint azt akartam írni, a «következtetéseket». De aztán meggondoltam. A következtetés nagyon hasonlót jelent, mint a konzekvencia, de ebben a kapcsolatban nem jelenti egészen azt, amit akartam. Más az asszociációinak nagy része. A szó fogalom- és képzettartalma független a grammatikai alakulatától, még a logikai formájától is, csakis konvenció dolga: azt jelenti, amit az emberek megszoktak rajta érteni. Egyes kivételes esetekben sikerül egy-egy új szó közül ezt a konvenciót megteremteni, de milyen kevés ezeknek a száma! Ime Kosztolányi saját példái: a szabadelvüség képzettartalmát körülbelül azonosnak értem a liberalizmussal, de már az altruizmust nem tudom azonosítani az önzetlenséggel, úgy érzem, az utóbbi kitágítja, de el is laposítja az előbbinek az értelmét, a sztetoszkópot pedig azért nem nevezném szívhallgatónak, mert tudom, hogy nemcsak szivet hallgat vele az orvos, hanem más szervet is pl. tüdőt. A mozi különösképpen szerencsés szó: együtt született a fogalommal és pontosan beleillik a pesti humoros közhangulatba, amely annakidején a mozgófénykép intézményét fogadta. Kár volna «visszagörögösíteni» kino-ra, annyival inkább, mert ez visszanémetesítés volna. A kino ugyanis tudvalevőleg egy görög szó eleje, de ebben a formában csak németek használják. Nem tehetek róla, a kerékpár grammatikailag jó szó, de én valami olyan ízt érzek rajta, mint a távbeszélőn, valami hivatalos ízt és szívesebben mondom ki a biciklit, valamint nem érzem a magyar nyelv sérelmét, ha valaki azt mondja: csinálunk egy jó heccet ezzel a hercig kis lánnyal, szívesen elmegyek egy jó színdarab reprizére, a lokálba nem megyek, mert nem szeretem a túlsok rúzst a nők száján és nem szeretek zsüri tagja lenni, mert abból rendszerint kellemetlenség származik, - ellenben aki azt mondja, hogy luftbalon, svartli, vagy vink, arra azt mondom, hogy hanyag beszédű ember. Én ugyanis válogatok az idegen szavak között, amelyiket kifejezőnek, tehát szükségesnek tartom, azt használom, amelyikre van teljesen kifejező magyar szó, azt elvetem. Elismerem, hogy sok a hanyag beszédű ember, aki ott is idegen, főleg német szavakat használ, ahol jobb magyar szavak is vannak. Nem vagyok illuziók embere, tisztán tudom, hogy a félműveletleneké és egész műveletleneké a többség. De mivel nem vagyok illuziók embere, nehezen tudom elhinni, hogy a műveletlen embert nyelvi propagandával gondos és finom beszédre lehet szoktatni. Egyelőre szerényen beérem azzal, hogy irodalmi nyelvünk tiszta maradt az ilyen hebrencsségektől, legfeljebb a sajtó irodalomalatti kültelkein találni némi nyomait.

A purizmusra én azt mondtam, hogy nyelvi sovinizmus. Erre Kosztolányi azt kérdi: hát van-e a földteke kerekségén nyelv, amely nem soviniszta? Ebből a kérdésből és a hozzáfűzött szép fejtegetésből azt kell látnom, hogy ő máskép értelmezi a sovinizmus szót, mint én. Amit ő mond, az az anyanyelv szeretete, a hozzá való ragaszkodás, valódi vérré válása. Valóban, ha lenn a Délen orvul a tengerbe löknek, azt kiáltom: «segítség», noha tudom, hogy ezt ott senki sem érti meg. Ez azonban lélektani dolog: igazán az ösztöneimből csak az anyanyelvem tör elő. De hol van ebben a sovinizmus? Az én értelmezésem szerint s tudtommal ez felel meg az egyetemes közhasználatnak, a sovinizmus fogalmában nemcsak a saját nemzete vagy annak valamely tulajdona iránti szeretet van benne, hanem az idegen elleni gyanu vagy gyűlölet is. A soviniszta mások róvására szereti a magáét. Kosztolányi, sok idegen nyelv tudója és tisztelője, ha elfogadná a sovinizmus e közkeletű értelmezését, bizonyára nem vallaná magát nyelv dolgában sovinisztának. Én töredelmesen megvallom, hogy nem nézek egy szóra sem gyanuval vagy gyűlölettel azért, mert idegen. Előbb megnézem, van-e pontosan azonos jelentésű magyar szó; ha van, azt használom, ha nincs, inkább mondom vagy írom az idegent, mint a bizonytalan értelmű vagy félrevezető magyart. És nem ijedek meg, ha egy csomó idegen szót találok a magyar nyelvben, ellenben, ha azt hallom Kosztolányitól, hogy 6000 idegen szó helyett kellene magyar szót csinálni, kicsit megborzongok: nem lenne-e ettől nyelvünknek valami volapük műnyelv íze? Szerencsére ez a 6000 szó csak a szótárban van, nem a közhasználatban. Kettőnk közül én bízom jobban a magyar nyelv életerejében és egészségében, abban, hogy mint egészséges test, ki tudja vetni magából a kártékony baktériumokat s kára nélkül magához tudja idomítani a beléje kerülő idegen szavakat. Jósolni nem tudok, de következtetni egy kicsit igen. Ha abból következtetek, hogy a két-három emberöltő alatt milyen kevés új szót sikerült meghonosítani, akkor nem tudok hinni az új purizmus nagy eredményeiben. Szavakon pedig, hogy ez a mozgalom orthológia-e vagy neológia, minek vitatkozzunk? Én új orthológiának neveztem, mert úgy találom, hogy más szempontokból való folytatása a Szarvas Gáborék mozgalmának, amely orthológiának nevezte magát.

Legjobban azt sajnálom, hogy Kosztolányi nem vetett ügyet arra az eszmére, amit én cikkem befejező passzusában indítványoztam: a nyelvművelő mozgalom kiterjesztésére az elszakított magyarság felé, ahol erre égető szükség volna s ahol a magyar nyelvet pozitív veszedelmek fenyegetik. Pedig meg vagyok győződve, jól megválogatott eszközökkel, aránylag csekély áldozattal itt lehetne komoly eredményeket elérni.