Nyugat · / · 1933 · / · 1933. 7. szám · / · Krúdy Gyula: A LEVEGŐVÁLTOZÁS ÖRÖME ÉS SZOMORÚSÁGA

Krúdy Gyula: A LEVEGŐVÁLTOZÁS ÖRÖME ÉS SZOMORÚSÁGA
Ebédutáni megbeszélések.

- Ez a vendéglő valamikor híres antiszemita-tanya volt, innen intézték a tiszaeszlári perrel kapcsolatos fővárosi mozgalmakat is és akkor még a «Fehér Szegfűhöz» volt címezve, mert fehér szegfű volt az antiszemiták virága - kezdte volna «Pali bácsi» ebédutáni visszaemlékezéseit.

- Ez még az öreg Svertetzky idejében lehetett így, - felelt kurtán Svertetzkyné. - «Pali bácsi» is bizonyosan esti vendég volt abban az időben, mikor az asztaltársaságok még virágoztak.

- Bizony, fiam, - felelt hosszant elnyújtott hangon «Pali bácsi» és lelankadt szempillákkal nézett körül. - Esti vendég voltam én boldogult nőm idejében. Bezzeg most, özvegységemre ágyban vagyok minden este. De a kapukulcsom most is itt van a zsebemben, akkor maradok ki, amikor akarok.

Svertetzkyné, mintha a két dolog között összefüggés volna, most hirtelen azt kérdezte a szokott tiszteletteljességgel ülő Kraut úrtól, (aki látszólag az öregúr előadására figyelt):

- Mondja Kraut úr, miért nem önállósította magát annyi esztendő óta?

- Minek és kinek? - kérdezte Kraut Ede szabályosan, mint az egykori jockey, amikor megkérdezték tőle, mért nem nyert lovával? - Minek és kinek?

- Tehát nőtlen ember maradt?

- Nagyon természetesen.

- Lássa, én férjhezmentem.

- Egy nőnek más a helyzete, - felelt Kraut még szabályosabban, mint mikor az örökigazságokat mondják ki.

- Sajnos, gyermekünk nincs, az ember nem tudja, kire dolgozik. Pedig szép derék ember az uram. Hiszen látta?

- Volt szerencsém láthatni, de csak most volt szerencsém láthatni Svertetzky urat...

Most «Pali bácsi» szólt bele a tárasalgásba, mert bármilyen jóllakott, szeretett néha életjelt adni magáról:

- Vilmos nagy politikus. A török-magyar barátság megszilárdításán fáradozik - mond «Pali bácsi» egy benfentes házibarát tudatosságával.

De Kraut Ede mozdulatlan arccal folytatta az asszonyhoz intézett szavait:

- Akkoriban még, amikor nagyságos asszony édesanyjának vendéglőjébe jártunk át Óbudára, mert ott mi, kaszinói személyzet, Kövesi, a főszakács, Landsknecht Mátyás, a főkomornyik, Pilcser János és a többiek szabadabban mulathattunk, mert elvégre a fővárosban ismertek minket, akkoriban még Svertetzky úr nem volt a láthatáron.

- Nem is lehetett, mert ő józsefvárosi volt, én pedig óbudai lány, - felelt az asszony.

- Vili valóban igazi «józsefvárosi», - mond elismeréssel «Pali bácsi» és ujjaival malmozott.

Kraut úr egy rövid, csodálkozó pillantást vetett «Pali bácsira», mintha annak közbeszólásai nem illenének a tárgyhoz, majd így folytatta:

- Velünk járt Carslake, a jockey, akinek társaságáért hercegek versengtek, de ő inkább velünk jött Óbudára bort inni, dohányjövedéki szivart szívni és néger-táncokat táncolni. Persze a sógora, Hyams is velünk tartott.

- És az a nagyorrú ember, az a ragyás?

Kraut úr lenézőleg legyintett:

- Talán Bobby-t, azaz Huxtablet, a «püspököt» tetszik gondolni, akinek «Blizzard» gyanús lovaglása miatt Szemere Miklós törte ki a nyakát a bécsi Jockey Clubban, mikor vizsgálatot kért ellene?

- Nem, - felelt határozottan a vendéglősné. - A nagyorrú, aki az urak társaságával járt hozzánk: nem volt jockey.

- Akkor csak a Pardubitzer lehetett! - felelt Kraut Ede s ezután kis előadást tartott Pardubitzerről.

- Pardubitzer szegény «beamter-ember» volt egész életében, a nyugdíjacskáját élvezte, mert özvegy ember is volt. Szóval olyan ember volt, aki orrfúvás után mindig szétnyitotta a zsebkendőjét és megnézte annak tartalmát.

- Ez volt az illető! - mondta most Svertetzkyné.

- És néha a legjobb tipeket hozta a fogadóirodákból. Pontosan tudtuk, mely lovakon «fekszik» Szemere Miklós pénze, de Péchy Andoré is. Nekünk is bőven volt akkoriban pénzünk. A kaszinói főszakács Pardubitzer tipjei után nem egyszer fogott kettős és hármas «eventeket».

- No és ön is Kraut úr!

- Tévedés, - mond a lehető legkomolyabb hangon Kraut Ede. - A legnagyobb tévedés. Mert én akkoriban, amikor az óbudai Zamárdi-utcába jártam, nagyságos asszony édesanyjának vendéglőjébe, fogadalmamhoz híven: nem játszottam a lóversenyen. Egyetlen krajcárral sem voltam érdekelve, mialatt Kövesi, a főszakács és a többiek, Pilcser János, Huxtable, Carlslake, Szemere Miklós, Péchy Andor, sőt még Pardubitzer és a kaszinó huszárja, Viktor is zsebelték a nyereségeket, mert éppen olyan idő járt a turfon, hogy a titkos tipek beváltak. De én tartottam nagyságos asszony édesanyjának tett fogadalmamat.

- Tudom, Kraut úr, - felelt Svertetzkyné és a távolba nézett, mialatt könnyes lett a szeme az egykori fiatal Krautra gondolván, aki ilyen áldozatot hozott valaha egy cél érdekében.

- Sajnos, «a dolog» nem sikerült, - folytatta Kraut. - Én nőtlen ember maradtam. Elveim közé ma az tartozik, hogy bizonyos alaptőkén kivül, mondjuk a főpincéri kaución kivül: a többi pénznek dolgozni kell. S így ismét játszom a versenyeken, persze korántsem olyan esélyekkel, amelyeket a régi összeköttetések révén nyerhettem volna. De a pénz dolgozik és nem harisnyában hever.

- Az én uram még csak kártyázni se szokott, - felelt Svertetzkyné és a szeme még mindig könnyes volt.

- Valószínűleg megtartotta a fogadalmat, amit a Zamárdi-utcában kivettek tőle.

- Igen, anyám szerette a fogadalmakat. Ne haragudjon Kraut úr, az ön fogadalmában nem bízott és ezért nem lehetett szó a tervezett házasságról.

- Mi más emberek vagyunk, mint a józsefvárosiak. Mi azt mondjuk, hogy a pénznek dolgozni kell. Mi is dolgozunk, reggeltől-estig, a végén mégis meghalunk. Miért kell a pénznek élni?

Krautnak ez a furcsa kijelentése meglehetősen zavarba hozta Svertetzkynét, fel is állott az asztaltól, hogy régi kérőjének a mondásán a konyhán elgondolkozzon, csak «Pali bácsi», ez az angyali vendég adott igazat Kraut úrnak:

- Igaza van, Ede barátom, magam is csak addig nyújtózkodom, ameddig a takaróm ér.

De Krautban most már régi emlékek zsibongtak, mind elgondolkozottabb lett az arca és hosszasan nézett az asztalterítőre. Végre váratlanul és remegő hangon megszólalt:

- Nem bánok semmit a mult időből, mindig volt valahogy, így, vagy amúgy. De azt az esztendőt, ameddig a fogadalmamat tartottam, még csak tájékára se mentem a gyepnek, a másik oldalra kerültem a fogadó-irodák előtt, bedugtam a fülemet, amikor arról hallottam, hogy barátaim, ismerőseim, kollégáim: mennyit nyernek «Tokió» győzedelmein, azt az esztendőt, uram, komolyan sajnálom.

- Nem kell sajnálni semmit, ami elmult, - felelt «Pali bácsi» lappadó szemhéjai mögül.

Kraut Ede olyan megvető pillantást vetett az öreg vendégre, amelyet az megérdemelt. Nyilván azt gondolta magában, hogy nem lehet vén szamarakkal vitatkozni.