Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 24. szám · / · FIGYELŐ · / · Képzőművészet

Farkas Zoltán: SZINYEI «SZERELMES PÁR»-JA

A fiatal Szinyeinek minden ecsetvonása fölötte becses nekünk, hiszen olyan kevés az, ami genialitása döntő kordnak munkásságából, az ezernyolcszázhatvannyolc és ezernyolcszázhetvenöt évek közötti időből, reánkmaradt. Néhány kész kép és néhány színvázlat. Ezért már az a puszta hír, hogy legutóbb Szinyeinek egy 1870-ben festett elveszettnek hitt képe, a «Szerelmes pár» a Szépművészeti Múzeum tulajdonába jutott, nagy örömet keltett, mely alkalmasint igaz lelkesedéssé fog fokozódni, ha a szép kis festmény kiállításra kerül.

Szinyei ezt a képét Münchenben festette. Bizományba adta egy ottani műkereskedőnek, aki azt 1872-ben, midőn Szinyei már otthon tartózkodott, egy amerikai vevőnek adta el. Azóta e képnek nyoma veszett. Szinyei beszélgetés közben gyakran emlegette, mert nagyra tartotta. Élete utolsó éveiben levelezett is, hogy nyomára jusson, de eredménytelenül. Nagy meglepetés volt tehát, midőn idén a floridai Miami egy műkereskedője a «Szerelmes pár»-t megvételre ajánlotta a budapesti múzeumnak. A vásárláshoz szükséges pénzt végül áldozatkész műbarátok adták össze.

A festmény nem a legjobb állapotban érkezett haza: vastag firniszréteg borította, melynek barnássárga hályoga nemcsak színének ártott, hanem néhány apróbb részletet is eltakart. A Szépművészeti Múzeum ügyes restaurátora azonban óvatosan megtisztította a képet, úgy hogy ma annyira friss színekben pompázik, mintha tegnap festették volna.

A festmény fekvő kép, alsó éle mintegy félméternyi hosszú, tehát nem nagy méretű. Természeti környezetbe helyezett jelenetet ábrázol. Kaszálás után a réten egy petrence szénára terített kockás, túlnyomóan vörös színű kendőre, részben ülve, részben könyökölve fiatal nő helyezkedett, aki rózsaszínlilás világos selyemruhát visel. Mellette, a kép hosszában, fiatal férfi fekszik a földön, szürke nadrágban, fekete kabátban, kigombolt sárga mellényben, mely alól inge fehérlik ki. Mindkét kezét feje fölé emelve a nő ölében nyugtatja és zsebkendőt szorongat. Egymás szemébe néznek és a nő bal kezét a férfi baljában tartja. Így egy alacsony háromszögű, vagy inkább ovális kompozició létesül. Az alakok majdnem elérik a kép álló széleit. Az előtér füves talaj, a háttér lágy hajlású dombokon emelkedő rétség. A világítás felhőkön áthatoló délelőtti fény, a háttérben azonban már enyhe napsütés. A kép mindenütt vékony ecsettel, részletezve van festve. Egyáltalában nem zsánerképszerű és így semmiképen sem hirdeti «kicserélt csókok kéjét» és színei sem «égnek», mint ahogyan ezeket Szinyei életrajzírója írta, aki nem látta, mert nem is láthatta e képet, melynek hangsúlya finom, szűziesen enyhe színharmóniáján van. Feltünő, hogy már semmivel sem emlékeztet Böcklinre, egyes részletei inkább Courbet teljesen átalakított befolyására utalnak. De fel lehet ismerni benne a Majális kedves előhirnökét, hiszen szintén szabad levegőbe állított emberi jelenet, színtarka képpé komponálva. Persze még jóval kevésbbé sokrétű és jóval kevesebb feladatot old meg, de mégis már igen jelentős lépés a Majális felé, melyet kifejező erőben el nem ér ugyan, de van benne valami, ami amabban jóval kevesebb: szinte meghatóan üde, fiatalos, szűzies a Majálishoz képest.

S ha körülnézünk az akkori München festészetében, nem igen találunk valakit, akinek ezt a képet tulajdonítani lehetne, olyan egyszerű, annyira közvetlen és szineiben annyira egyénien különálló. Ezek a szinek az alakokon mind lokális szinek és csak a távlat lesz kissé atmoszférikussá. Szokatlan és merész összeállításban világítanak, de mégis teljes harmóniában és meglepő üdeségben. A festés módja részletező, de seholsem aprólékos, mert a fiatal Szinyei mohón kiváncsi realizmusa akármilyen részletes jellemzéssel ábrázol is és akármilyen türelmesen követi az összes anyagok sajátosságait, távol áll minden kicsinyességtől.

Végül mindent összefoglalva, bízvást állíthatjuk, hogy a «Szerelmes pár» Szinyei fiatalságának egyik legjelentősebb alkotása, mely már minden befolyásoltságtól mentesen juttatja megnyilvánuláshoz gazdagon kibontakozó tehetségét. Bizonyos, hogy a Szépművészeti Múzeumban tervbe vett nagy Szinyei-kiállításon jókora feltünést fog kelteni.