Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 23. szám · / · FIGYELŐ · / · Disputa

Kassák Lajos: NYILATKOZAT.

Az általam szerkesztett «Munka» című lap 25-ik számában Nádass József egy cikk keretén belül, más írókról szólván, Illyés Gyula szociális és irodalompolitikai tevékenységéről is írt néhány, adatokkal alátámasztott, kritikai megjegyzést.

Ezekre a megjegyzésekre I. Gy. a Nyugat november 15-iki számában nyilatkozatot adott közre. Hogy ez a «nyilatkozat» miért a Nyugatban jelent meg, jóllehet N. J. cikke nem a Nyugattal kapcsolatban íródott erre a kérdésre csak I. Gy. adhatna választ. A helyreigazításnak vagy védekezésnek ezt a módját nagyon jellemzőnek tartom Illyés Gyulára s viselkedése megerősít abban a felfogásomban, hogy N. J. megjegyzéseinek helyet kellett adnom lapomban s I. Gy. Nyugat-beli nyilatkozata még jogosultabbá teszik az ellene írott «vádakat».

Ami pedig nyilatkozatának minden konkrétum nélküli tartalmát, a való tényeket elferdítő tendenciáját és durvaságát illeti - mindezt határozottan visszautasítom és az itt közreadott néhány sorral az egész ügyet a Nyugat hasábjain a magam részéről befejezettnek tekintem.

A szerkesztő megjegyzése: Mielőtt a vitát a magunk részéről is lezárnók, megállapítjuk, hogy Nádass József szóbanforgó cikke Illyés Gyulának a Nyugatban megjelent írásaival foglalkozott, folyóiratunkat meg is nevezte, igy nyilvánvalóan természetes, hogy Illyés a Nyugat közönsége előtt adta meg válaszát.