Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 18. szám · / · SZÁSZ GÉZA: CSELÉDTRAGÉDIA

SZÁSZ GÉZA: CSELÉDTRAGÉDIA
I.

A jánosházi majorra dermedten borult a hajnalelőtti kristálykék ég, melyen néhány elkésett csillag fátyolosan csillogott. A nap még messze volt, de a major már ébredezett. A szürkületben, az árnyékházak között, árnyékalakok botorkáltak. A fejősök siettek a tehénistállóba, a béresek az ökrök jászolához, a kocsisok a lovakhoz. Csendben folyt a munka petróleumlámpák fénye mellett, míg meg nem érkezett a nap. Akkor kigyult a világ és megmozdult minden a majorban. A föld színét nyaldosó káprázatos fényben szekerek gördültek, ekék csörömpöltek, járomba préselt ökörszarvak csattogtak, a kutak kerekei forogtak, nyikorogtak, a vályukban csobbant a kiöntött víz és ragyogva szétfutott, tinók, borjuk szürcsöltek, bőgtek, disznók és malacok visítva küzdöttek a pocsolya vizéért, ostorok pattogtak, gyerekek rikoltoztak, mély férfihangok szólítgatták egymást és az élet friss hajnali kedvvel színesen megindult.

Az ispán szétvetett lábakkal, kidüllesztett mellel nézte, amint a kocsisok befognak.

- Hát maga mit jár ide-oda, mintha kólikája volna! - szólt rá türelmetlenül az első kocsisra. - Miért nem indulnak már?

Az öreg nagybajuszú kocsis odalépett alázatosan az ispán elé.

- Ispán úrnak alásan jelentem, valaki ellopta a pokrócaimat.

- Már megint tolvajlás! - fortyant fel az ispán és hosszú, kacskaringós káromkodásba kezdett, hogy mérgén könnyítsen.

Csak azután kérdezősködött, hogyan történt a dolog.

Előtte való nap kukoricát szállítottak a városba, későn értek haza és az első kocsis két lópokrócát az abrakos ládán felejtette.

Elővették a hetest, aki emlékezett, hogy a pokrócokat este csakugyan a ládán látta. Ő este bekapcsolta a lécajtót és lefeküdt. Nem vett észre éjjel semmi különöset.

A többiek meg éppen nem akartak semmiről sem tudni.

- Induljanak! Fejünk fölé kúszik a nap, - szakította félbe az eredménytelen vallatást az ispán még mindig mérgesen. - Nyár van, úgyse kell most pokróc. Majd a csendőrök kinyomozzák, hogy ki volt. De annyit mondok, hogy ha még egyszer elvész valami, ha csak egy rossz kötél is, mindnyájukat kirakom a határra.

- Az ám! Aztán te, meg az uraság vakarjátok majd a lovakat, - dörmögte vékony bajusza alatt a legfiatalabb kocsis és a tréfás gondolatra, induló kocsijáról vidáman csillanó szemmel visszanézett az ispánra.

Az ispán véletlenül felfogta a pillantást.

- Ez úgylátszik tud valamit - gondolta. - Megállj disznó, majd ellátom a bajodat! - tette hozzá szitkozódva.

Balog Mártonnak hívták a legényt és az ispán hányaveti modora és hetyke nézése miatt különben is haragudott rá.

- Szólok a csendőröknek, - határozta el.

Később, mikor haragja lelohadt, mást gondolt.

Behívatta Bodó Andrást a gépészt, a gazdaság legrégibb cselédjét az irodába.

- Nézze Bodó, az utóbbi időben sok mindennek lába kél a majorban. Három hete a két új kötőfék, mult héten az istráng, most meg a két lópokróc.

- Tudom. Legjobb kalapácsom is elveszett.

- Nem gyanakszik senkire a majorban?

Az öreg megijedt a kérdéstől, mert eszébe jutott, hogy a hiányzó kalapácsot talán csak jobban kellene keresni a kovácsműhely rendetlenségében és meglenne. Hosszasan gondolkozott.

- Nem... senkire... Talán a cigányok...

- Ugyan! Már majd egy éve, hogy nem jártak erre.

- Ejnye! Csakugyan... Hát akkor igazán nem tudom.

- No, majd én megmondom: Marci.

- Marci? Melyik Marci? Balog Márton? - kérdezte megütközve a jámbor Bodó, aki mindenkit szeretett a majorban, de legjobban a fiatalokat.

- Az, az! Eltalálta, - kapott a szón az ispán. - Ép ő rá gondoltam én is.

- Nem, az mégse lehet, - csóválta fejét a gépész.

- No, no! Mulatós a legény. Éjszaka kimaradozik. A szórakozást nem adják ingyen. Azért hivattam, hogy délután próbáljon vele okosan beszélni. Magára hallgat. Nem tudom, talán rokona is. Délután segíteni fog a műhelyben. Vegye ki belőle az igazságot. Nem lesz semmi bántódása, csak elküldjük. Nem akarom csendőrökre bízni a dolgot, amíg nem muszáj.

- Marci!... Ejnye, ejnye! Ki hitte volna? Hát csakugyan ő volt?

- Csak gondolom. A maga dolga, hogy kivallassa. Ha beismeri, nekünk is jó, neki is jó. Ha nem, jönnek a csendőrök. Megértette, miről van szó?

- Meg, meg. Kiveszem belőle. Tessék csak rám bízni.

A jólelkű öreg gondokba merülve ment vissza műhelyébe.

Délután a Marci legény segített neki fujtatni és az eltört kaszálógép tengelyét és kaszarázó-rúdját összekovácsolni.

- Te Marci, igaz az, hogy éjszaka gyakran elbotorkálsz? - kérdezte tőle munka közben.

- Ki mondja? Botorkál a fene! - felelte Marci és nagyokat csapott a tüzes vasra a nehéz kalapáccsal.

- Mindenki mondja, hát ne hazudj. Nekem megmondhatod.

- Hát... kimegyek a mezőre és számolom a csillagokat.

- Ne bolondozz! Nincs tréfálni való kedvem. Dugd vissza azt a vasat és nyomd a fujtatót. Azt mondják, hogy iszol is.

- Hogyne! Ha szomjazom.

- De sokat szomjazol.

- Nem én. Csak annyit, mint más. De mit akar tőlem? Mondja meg egyenesen, ne kerülgesse a forró kását. Látom, valamit akar.

- Mutasd, milyen a vas?

Marci kihúzta a szénparázsból. Fehér izzó volt.

- Tedd az üllőre.

Mind a ketten kalapáltak rajta egy verset.

Azalatt az öreg Bodó kigondolta, hogy kell folytatni a «vallatást».

- Megmondom, hogy mit akarok, ha megmondod, hol járkálsz éjszaka.

A legény gondolkodott egy kicsit, hetyke arcát elöntötte a pirosság és majdnem szégyenkezve szólt:

- Hát... egy-két csókért járok át az érseki majorba. Most már tudja. Mondja hát, mit akar?

- Kihez jársz?

- Az már igazán csak az én dolgom! Ezt már ne firtassa.

A gépész belátta, hogy ezt a kérdést nem szükséges feszegetni. Restelkedett egy kissé, hogy ilyen asszonyosan kérdezget és hebehurgyán a dolog velejére tért.

- Az ispán azt mondja, hogy te loptad el a két pokrócot.

- Ahá! Erről van szó! Most már értem. Nahát... nem én loptam el.

- Én elhiszem, de az ispán nem. Azt mondja, csendőrkézbe ad, ha tagadsz. Ha pedig beismered és visszahozod, elbocsájt a szolgálatból, de nem lesz semmi bántódásod.

- Mi az istennyilát csinálnék én avval a két rühös pokróccal! - fakadt ki dühösen is, meg csodálkozva is a legény.

A gépész nem szólt semmit. Éppen a kaszarázó görbületét kalapálta, melyhez nagy figyelem kellett. Csak mikor a vas hülni kezdett és abbahagyta, fordult Marcihoz.

- Hát csakugyan nem te loptad el?

- Nem én. Mondtam már. Nem szeret az ispán, mert nem mondom «kezit csókolom» az ispánnénak. Jó, majd elmegyek. Megyek máshova. Nekem mindegy.

- Hát ki lenne a tolvaj? Valaki csak volt!

- Tudja a fene! Bánom is én! Keressék!

- De ha a csendőrök kezdenek keresgélni, az majd cifra lesz ám, tudod.

- Legyen cifra. A mesterségük. Csinálják! - mondta hetykén, majdnem megvetően a legény és rántott néhányat a vállán.

- Ne hencegj. Marci! Különb legényből is kivették azok már az igazságot.

- Az igazságot?!... Az ám!... Majd mondtam valamit! Adja csak ide azt a harapófogót.

A meglepett gépészt félretolta és majdnem kirántotta kezéből a nagy fogót, amelyben vörösen izzott a meggörbített rúdvas. Peckesen kiegyenesedett, büszkén a gépészre nézett és a tüzes vasat odanyomta előre nyujtott meztelen karjára, melyen megfeszültek az izmok és kidagadtak az erek.

- Vallasz-e, Marci? - kérdezte dörmögő gúnyos hangon saját magától.

A bőr és a hús a megfeszült karon sercegve füstölgött. Marci meg se moccant.

- Nem vallok, - mondta aztán saját hangján és a harapófogót visszatette az üllőre. - Na, most verheti tovább.

A jámbor Bodó elképedve kapott szerszámja után és ráförmedt a legényre.

- Megvesztél? Te bolond! Mutasd a karodat.

Marci feltűrt ingujját leeresztette, a gombot begombolta és nem engedte magához a gépészt.

- Nem mutatom. Üsse tovább.

Bodó ámult, tétovázott, nézte a legényt, szólni akart és mégse szólt. A vas kihült, visszadugta a tűzbe.

Aztán alig lehetett szavát hallani estig. Csak egyszer kérdezte meg Marcit, hogy fáj-e? Marci azt felelte, hogy nem fáj.

Este a gépész bement az ispánhoz.

- No, mire ment a legénnyel? - kérdezte az.

- Kivallattam. Nem ő volt kérem. Felelek érte, - mondta szívére tett kézzel, meghatódott meggyőződéssel a gépész.