Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 17. szám · / · Magyar Írók Sátora

Ady Lajos: RÉVÉSZ BÉLA MEGJEGYZÉSEI.

Igazán semmi kedvem a Révész Béla replikájára duplikával jönni ki, de felelni vagyok kénytelen, mert Révész a szavahihetőségemet vonta kétségbe. Tehát:

l. Azt mondja Révész Béla:

Az egész idő alatt, míg ő Mindszenten vendégeskedett, én Zilahon voltam. Kurta a vitatkozás: amikor Révész az érszakácsi állomásról (éppen márc. 15-ének reggelén) Mindszentre érkezett, én is otthon voltam. Az első sétát Adyval hármasban együtt tettük Mindszenten. Másnap mentem be Zilahra, ahova ők két nappal később nem azért jöttek be, hogy - mint Révész írja - engem látogassanak meg. Nem. Zilaht akarta Ady megmutatni Révésznek. De hiszen nem is az a fontos, hogy «a feketeruhás, szikár gentry-asszonyt» láttam-e én is, vagy csak Révész látta. A kérdés egészen más: volt-e ilyen asszony Mindszenten? Én bebizonyítottam, hogy nem volt.

2. Azt mondja Révész Béla:

Én csak később érkeztem a zilahi vendéglőbe, a «jelenet» után. Itt sem az a fontos, hogy a jelenet megérkezésem előtt történt-e vagy azután, hanem az: megtörtént-e (megtörténhetett-e) egyáltalán? A multkor megírtam már, hogy azok az «uraskodó és dölyfösködő tekintélyek» az abonensasztal nőtlen ügyvédei, törvényszéki aljegyzői, szám- és adótisztjei voltak, - csupa kenyeres (és boros) pajtásaim. Ezt kellett volna Révésznek megcáfolnia!

3. És mondja Révész Béla:

Amik Zsókával kapcsolatban történtek, azokat ő - a Zsóka családjától tudja. Ez bizony, úgynevezett tekintélyi érv. Ám a tekintélyi érvekre való hivatkozás ma már a legkonzervativabb körökben is hitelét vesztette.

Ami pedig a «direktor páholyának» dolgát illeti, magára vessen Révész, ha félreértik. A direktor páholya Debrecenben a legeldugottabb, leggyarlóbb páholy. Ezzel szemben Révész ezt írta: Ady «elkérte a direktor páholyát, vagyis a Város páholyát» (az aláhúzás és a nagykezdőbetű Révésztől való!). Később erről a páholyról úgy beszél, mint a «legdekorusabb páholyról». A Csokonai Színházban «dekorus» páholy azonban csak egyetlenegy van: a Város páholya. - Abban kétségkívül igaza van Révésznek, hogy a direktor páholya is a Város páholya, mivel a színház minden páholya, zsölyéje, zártszéke stb. a Városé; akárcsak az Operaház minden páholya a Magyar Államé. De azért vagy «henye stílvirág» vagy nagyzolás, ha valaki azt mondaná: az este a babámmal a Magyar Állam páholyában hallgattam meg a Pillangókisasszonyt.

Végül csak még egyet:

Ady Endre nem monopólium reám nézve, de nem lehet az Révészre nézve sem. Ezért nincs joga hozzá, hogy «hetykeségnek», «vitézkedésnek» és «merészkedésnek» minősítse, s crimen laesae-nak érezze, ha tévedéseit korrigálni akarom és fogom.

Mert ezt a jövőben is megteszem, ha szüksége mutatkozik. Lévén az Ady-kérdésben nem Ady Lajos, nem is a Révész Béla, hanem egyedül és kizárólag az Ady Endre személye és érdeke a fontos!