Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 15-16. szám

PAP KÁROLY: BESZÉD A KÁNAI JEGYESEKHEZ

Azt mondtátok: Mester, jer be és nézd meg az új párt, aztán egyél velünk a menyegzői kalácsból, igyál a menyegzői borból, s mondd, vajjon igaz-e, hogy ellene vagy te a jegyeseknek?

Bizony mondom néktek: Nem vagyok én ellene a jegyeseknek, csak megértsetek engem. Megtiltották ősatyáink, hogy fitestvér elvehesse az ő nőtestvérét, mert a gyermek, aki ily frigyből születik, feltámad szülői ellen, vagy magamagát öli meg; s nem ösmer egyebet paráznaságnál, falánkságnál, és harácsolásnál. Látták ezt atyáink, s ezért mondották: ne vehesse el fitestvér az ő nőtestvérét.

Én pediglen azt mondom: Emlékezzetek! Nem egy atya gyermekei vagytok mindnyájan? Azért hát minden nő a ti nővéretek, s minden férfi a ti fivéretek! Megértsétek ezt, ti jegyesek. És bár tíz tenger válasszon el titeket és száz mérföld, betellik a törvény, ha nem ma, úgy tíz tengernyi idő mulva, ha nem holnap s ha nem itt, úgy amott, száz mérföldnyi idő múlva! Mert a tenger kiszárad, a mérföldek összezsugorodnak, hogy helyet adjanak a törvénynek: egy atya gyermekei vagytok, megbüntetem az apák vétkét a gyermekekben. Holott egy vétke vagyon csak az apának: a gyermek, s egy bünhődése a gyermeknek: az atya! És ezért minden nemzedék, aki jön, feltámad az ő elődje ellen, a fiak nemzedéke az apák nemzedéke ellen s az unokák nemzedéke a fiak és apák ellen! S nem lehet vége a viszálykodásnak, gyilkolásnak, mindenféle háborúságnak. S ami folyik belül, az folyik kívül-körül!!!

Azért hát jaj a mohónak és telhetetlennek! Aki nem éri be egy garassal naponta, egy aratással egy évben, s egy atyával: a mennyei Atyával! Egyféle fiúgyermekkel: az ő öccsével, egyféle leánygyermekkel: az ő hugával, egy kívánsággal az ő jegyese iránt: testvéri kívánsággal!

S aki azt kérdi: mi lesz a másik friggyel, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, s nektek adom az egész földet? Azt mondom erre: jól vigyázzatok! Elfeledtétek vajjon, hogy álomban hallotta s látta ezt a mi ősatyánk, Jákób? Jelentése is álombéli: szeretetben szaporodjatok és sokasodjatok, s így adom néktek az egész földet!

Nem vagyok én tehát ellene a jegyeseknek! De csak akkor közeledjetek egymáshoz, ha te a nővéredet látod őbenne; te pedig fivéredet őbenne. Így bízvást közeledhettek. Adjatok kezet és segítsétek egymást, de legeslegelébb abban: hogy segítsétek legyőzni egymásban a paráznaságot!

S aki azt mondja: sokan értik ezt, de tenni gyöngék, azt felelem: megsiratjátok ezt! Ahhoz nem vagy gyönge, hogy majd fiaidért harácsolj, képmutatóskodj, áldozz, viszálykodj, száz és száz vétket tégy, csak azért, hogy ez majd mind reászálljon örökül fiadra, mígnem feltámad ellened titkon vagy nyíltan? De ahhoz gyönge vagy, hogy legyőzzed magadban érte paráznaságod, az egyetlen vétket, amit ha legyőzöl, megmented magad s őt is, és fiaid fiait is, minden vétektől?

Azt mondod: igen nehéz ez. De én azt felelem: Mit ér a százféle könnyű győzelem, ha ez egyetlen nehézben legyőzetel?! De ha ez egyben győzöl, a többi mind szolgáddá lészen! Ha ebben győzöl, úgy győztél fiaid helyett és fiaid fiainak helyette is!!

S ne félj, hogy egyedül leszel, magánosan. Mert legyőzve magadban fiaidat s atyáidat, megnyered a legfőbb Atyát, s fiaidnak fogod érezni mindazokat, akik ifjabbak s gyöngébbek nálad...