Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 13-14. szám · / · MAGYAR ÍRÓK SÁTORA

A PORNOGRÁF CZUCZOR.

A Magyar Kultúra a multkoriban Mikszáthot minősítette ponyvairodalomnak, most Gvadányiba, Kisfaludy Károlyba és Czuczorba döfi szabadalmazott erénycsőszi dárdáját. Legutóbbi számában egyik munkatársa, Siklósi Ferenc (Székely Nándor) kíméletlenül nekiront az egyik kiadóvállalat tankönyveinek, amelyekben a nevezett tisztes magyar írók egy-egy verse szerepel. Olyan költemények, mondja, amelyek «közel járnak a pornográfiához». Szerinte az egyik tankönyvben Gvadányinak a magyar viseletről írt versében az olvasható, hogy régen olyan pantallókat hordtak, hogy «a nemes urak szemérme is meglátszott». Természetesen ferdít a derék cikkíró, mert a vers szóról-szóra így hangzik: «Borítja hosszú nadrág szemérmeket.» Szerinte Kisfaludy Bánkódó férj című verse kabaréba illő, a híres Czuczor-vers, a Falusi kislány Pesten «kabarétéma». Siklósi úr így idéz belőle: «S feltakarva ült a kapuba...» Az eredeti természetesen így van: «Kosárka almát vittem áruba S feltakarva szépen ültem kapuba». Ejnye, ejnye, tisztelt erkölcsbíró, hova gondol! A kislány az almát takarta fel! Kifogásolja, hogy a tankönyv emlegeti Balassi Bálint válópörét s azt, hogy gyermekét törvénytelennek nyilvánították. Ez szerinte trágárság. Mondanunk sem kell, hogy ezek a versek és ezek az adatok minden tankönyvben szerepelnek, hiszen a szerzők a tantervi utasítások alapján állítják össze könyveiket és ezek a szemelvények nemcsak ma, hanem már évtizedek óta állandóan szerepelnek az iskola tanítási anyagában; Sík Sándor meg éppen azt mondja Czuczor «pornográf» verséről, hogy a költő legmaradandóbb alkotása. Siklósi tendenciája tehát, hogy intézkedni kell: ne kerüljenek magyar tankönyvekbe ilyen szeméremsértő kabarétémák. Intézkedni kell, hogy ne szerepelhessen iskolai olvasókönyvben Vörösmarty, Arany, Homeros, a biblia s egyebek. Mindennél meglepőbb az a túlbuzgóság, amellyel Czuczort, a katolikus papot, pornográfnak bélyegzi. Talán intézné el ezt az ügyet az erénycsősz kritikus a bencés renddel, amely ma is büszkén vallja Czuczort a rend dicsőségének. A derék cikkíró «csúnyán feltakarta magát».