Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 7. szám · / · Figyelő · / · Fordítások

Pilászy György: Prof. Watson Kirkconnel

A Scotus Viator irányítása mellett a londoni egyetem keleteurópai fakultása számára megjelenő «The Slavonic and East European Review»-ban közöltek először Európában Watson Kirkconnell kanadai egyetemi tanár és költő műfordításaiból.

Magyar költők - angolul, angol költő fordításában. Sajnos, fehér hollója a világirodalomnak, ha akad valahol író, ha akad költő, akit megkap a magyar nyelv szépsége, s aki ezáltal utat keres a magyarság szelleme és szíve, azaz irodalma felé.

Nagyon egyedül vagyunk kincseinkkel. Mintha Szindbád megközelíthetetlen gyémántvölgyéből néznők a sziklákon túllévő világot.

Ez teszi nagyjelentőségűvé, ha valahol megszólal idegen nyelven költészetünk. A prózaírás még elég könnyen találhat teret. Ha másként nem, külföldre szakadt magyarok ültetik át.

Költeményt átültetni több ennél. A műfordítónak két költői énje van, ő költő a vers átérzésében és költő új megírásában. Enélkül műve merev, színtelen másolássá dermed.

Watson Kirkconell műfordításait vizsgálva, már a rendelkezésünkre álló huszonegynéhány versű «florilegium»-ból is megállapíthatjuk, hogy mind a két feltételnek megfelel.

Meg tudja szólaltatni változatos skálájú költészetünk mindenik fokát, mert szereti a magyar verselés minden korszakát «Balassától Babitsig» - mint levelében írta. Átérzi a két világ, Kelet és Nyugat bánatának vegyüléséből támadt különös magyar költészet egész fájdalmát és az angol nyelv művésze lesz, amikor ennek a mérhetetlen szókincsű nyelvnek kapuit nyitja meg magyar gondolatok előtt.

Hangja ott szólal meg legtisztábban, ahol fájdalmat kell visszatükrözni. E fájdalom lehet fenséges bánat Berzsenyinél, vagy a lövészárok zizzenő gyülölete. Csak fájdalom legyen.

Kifejezéseinek választottsága nem megy az erő rovására soha és egy-egy szó meglepő használatával rávilágít az angol gondolkozás előtt a magyar észjárás sajátosságaira.

Formakészsége általános. Idézzük Virág-fordításának méltóságteljes alkaikusait:

O Holy Justice, hiding thy puissance, Yea, masking all thy radiant majesty In this deceitful world...

Általában minden soron kivillan a műgond s az a szeretet, mellyel a magyar nyelvnek, ennek a «magánhangzó harmoniákkal és finom értelemváltozatokkal gyönyörködtető» - (levelének szavai) - nyelvnek és népének lelkét kutatja.

Hatalmas antológiája, a «The North American Book of Magyar Verse», Newyorkban várja, hogy megjelenjen a 180 milliónyi embert számoló angol nyelvterület piacán.