Nyugat · / · 1932 · / · 1932. 1. szám

Oláh Gábor: Parasztok kórusa

PARASZTOK:

Nem szül jót a rossz, csak rosszat. Két fiam már fronton rothad,
Harmadikat fentartónak itthon hagyta a halál.
Szegény ember gazdaságát egyre törik, egyre vágják,
Elől lövik, hátul ütik, félre lépne: bajra áll.
Jobb karomat már rég letörték. Teng az ugar, egyre törpébb
Minden holdam, kis tanyámon károk őrlő-malma jár.
Az asszony is dérrel-durral ellenemre nem jót forral,
Fecskefészkem mind leomlott. Madaram: csak «jómadár».
Bezzeg jó a nagy uraknak: minden pengőt élre raknak,
Megfelezik a lisztünket, hordónk nekik ont ma bort.
A mi földünk sinyli, hogyha szerb komitácsi, muszka szotnya
Bekanyarit a régi határon; aki lopott: minket rabolt.
Szegény ember: komisz ember; kérni nem tud, csalni nem mer,
Maga levében főve fő meg, s fölkanalazza a király,
Telhetetlen gyomra rontja életünket, fenn: a frontja
Falja szegény rongy gyermekeinket. Halni rossz, de élni fáj.

AZ ÁLLAM:

Baj van lenn a déli határon. Uj ezred kell, ujra, három.
Betömni a rést, mit a vad rác kardja ütött seregünk déli falán.
János gazda, szegre akasztva minden gondot, add ide azt a
Legény fiadat még, aki veled van. Ritkul régi jó katonám.

PARASZT:

Bár kötelesség: jaj, ne tessék ezt az utolsót hadba vinni.
Osztrákország meg két ország: nem áldozott annyit, mint mi.

AZ ÁLLAM:

János, János, lázadozóra bajt hoz ez a nap, jajt ez az óra.
Hajtsd a füledet, fejedet szépen harcba hívó állami szómra.

PARASZT:

Isten látja lelkemet:
Mindent adtam, mitse kaptam. Nagy patakban
Omlott vérünk; mint az ujjam, ugy maradtam -
Több fiam nincs, nem lehet
Összébb vágni, szétzilálni testemet, se lelkemet.

VÉGREHAJTÓ HATALOM:

Szuronyos katonák, közrevenni ezt a legényt: szökevény katona!

A LEGÉNY:

Érted estem, apám, nagy bajba. Nem látsz engem élve soha. (Elviszik.)

PARASZT:

Jaj ne vigyék el, félkarom volt - félkaromat levágta régen
Már az Ország. S elrabolják végső gyámom, büszkeségem.

PARASZTOK:

Nem adom a lányom soha legénynek: ha fiat szül, csak bajra szüli.
Fiamat inkább kutba vetem, de nem hagyom sohase lóra ülni.
Sem huszárnak, sem bakának nem adom soha egy kölykömet sem.
Apró fát a tüzre vágnak, nem adom soha császárkatonának
Sem a lelkem, sem a testem.

EGY ÖREG PARASZT:

Csak beszélünk. De ha kürt szól: rányerit a lelkünk ujra.
Hej, az volt csak a cifra tánc - a bosnyák népek háborúja.

PARASZTOK:

Két fiam eltünt. Mindegy. Megvan három igás kemény lovam.
Majd beszakad a föld a talpuk alatt. Mind elefánt - de szárnya van
Ugy repül, ha nyeregbe csatoltam: a szél sirva kocog megettem.
Elmerülhet a világ, csak mi maradjunk meg benne ketten.
Szép lovam, jó lovam, majd ha minden elrohan:
Poroszkálunk, meg sem állunk a sirunkig boldogan.

EGY REKVIRÁLÓ TISZT:

Hamar azt a lovat, gazdák! Galiciában, Verhovinában
Zsidógyerek esik az égből. Elakadt minden trén-szekerünk.
Ezeregy ronda gebét ostorral, ruddal, vassal tönkre vágtam,
Még se haladtunk egy toppot sem. Ilyen pihent ló kell nekünk.
Hamar a lovakat, falusi gazdák. Mig a legények hámba ragasztják,
Muszka lovakkal fenn kicserélem, a bőrüket is majd visszaadom.
Az ember: kézzel, a ló meg lábbal, ez az igazság -
Katonaló vagy, buta paraszt ló; signumot is kapsz a tavaszon.

(Elviszik a lovakat.)

PARASZTOK:

Hogy sir az a kapusarka. Ott ment minden a semmibe, ott.
Ejnye, ez a kurta parancsszó be a szivembe harapott.
Három fiam oda - nem sajnálom; ezt a lovat megsiratom.
Nincs a földön olyan bánat, mint az én nagy bánatom.

PARASZT:

Sebaj. Gombház - lehullt, lesz más. Van még lisztem, kenyerem.
A lovamat meg nem ettem volna, de ami maradt még: lenyelem.
Ami gyümölcsöt szült a kertem, ami buzát a határom,
Megeszem, befalom, benyalom, három télen, három nyáron.
Asszony, tyukot koppassz nékem; rántott csirke, rucás kása,
Malacpecsenyét rá; amit az ember bekanalaz: az el van ásva.
Mind megeszem, amim van. Az Ország mind megette fiam.
Dögöljön meg a ronda tőle... Vesszen minden, ami van.

BUZAREKVIRÁLÓ jön:

Éhezik fenn, éhezik lenn katonáink milliója.
Üres testen meg se reccsen az ellenség dum-golyója.
Lisztet, buzát, magyar gazdák, a fiainknak szaporán.
Lesorvad a testük, a lelkük, az Ország hervad a sok katonán.

PARASZTOK:

Aratáskor a gazda látja az aratóit hussal, borral.
Én nem értem, ez az Ország ellenem még mit nem forral.
Ha elvitte aratónak minden fiamat: lássa bőven;
Mit eszünk mi, ha kifosztanak, a ránk jövő esztendőben?

BUZAREKVIRÁLÓ:

Államérdek. Hadiérdek. Van még buza, liszt tömérdek.
Eldugjátok? Elássátok? Rothadjon el? Rágja féreg?
Tömlöc jár, vagy két golyó annak, aki csalva csal.
Engem nem lehet becsapni. Nekem a hus nem pacal.
Kibontani minden hombárt, minden zsákot jól kirázni.
Hadsereggel háboruban nem jó lesz ám taktikázni.

(Elviszik a buzát, lisztet.)

PARASZTOK:

Éhnyálam kicsordul, koppan a szemem.
Ezt csak érdemes volt könnyel hintenem,
Verejtékkel szórnom, vérrel szerzenem,
Visszakapni halva, halva - élve nem.
Asszony! Bort nekem - mert megölök valakit.
Azt gondoltam: Isten van még ott, vagy itt,
Valahol, az égben, földben... nincs! sohase volt.
A Nap nem az arca, nem szeme a Hold.
Meghalt az Uristen, haljunk vele hát.
Szaladjon mindenki, merre szeme lát.
Se fiam, se lovam, sem ökröm, se magam.
Mindenem oda-van!

ÖREG PARASZT:

Hát a föld, kié, hé? - A tiéd, paraszt.
Az apád hagyta rád: hogy szántsad, arasd.
Lábad alól mindent kiránthat a vad
Hatalom, de a föld mindig megmarad.
Hajolj rá, beszéld meg vele: mit akarsz.
Legszebb fegyver az eke. Harcunk: kasza-harc.

PARASZTOK:

Nem is adom, mig a szivem egyet dobban, senkinek.
Az én szómat csak ez a föld, csak ez hallja, érti meg.
Benne van az ifjuságom, vérem, könnyem, mindenem.
Szabad nekem vérhullással ezután is hintenem.
Nekem nem kell Amérika; gyökeret itt vertem régen,
Itt nyugszik az apám, anyám, innen nőtt a feleségem.
Ha meghalok, ez a föld lesz omló porom takarója,
Ha lenn nyugszom, még az árviz, az se moshat ki alóla.
Nincsen lovam, csak két ökröm, azzal szántom az ugart.
Verje meg a nemjó Isten, aki háborut akart.

FÖLDREKVIRÁLÓ JÖN:

A száz holdas gazda ötven holdat visszaád
Államkincsül. Igy mentjük meg a szegény hazát.
Telepesek települnek, oszlik a régi föld,
Annak nem kell semmi tag már, akit a harc megölt.
Egyenlőség: ez az uj elv. Bontsad a láncot, huzd a lécet -

PARASZT:

Mit akar itt ez a csámpás, hazajáró vak kisértet?
Az én földem? - láncra huzni? - huzd fel rongy magad,
Ettől koppan a két szemed, vagy összeragad.

PARASZTOK, félelmetesen:

A kasza éles, a kapa fényes,
Ne bántsd a parasztot: felette kényes.
Darázsfészekbe ne nyulj bolondul,
Mert megvakulsz, ha a raj kibolydul.
Magad tartása hiába legényes:
A kasza éles, a kapa fényes.

FÖLDREKVIRÁLÓ:

Mit? Forradalom? Hej, kigyult ez a ház.
Megbomlott a paraszt - kaszával hadonász.
A parancsot piszkos szókkal verte ki.
Szembeköpött! Gyalázat. Gépfegyvert neki.

PARASZTOK, körülveszik:

Három szép fiam volt - odavan, elesett.
Megcsappant az élet, nincs már kereset.
Lovamat, kocsimat az állam csente el.
A fejem is lecsavarja? Isten hirivel:
Vigye, ha elvesztette fejét, szabadon.
De a földemet - nem! Azt nem adom.
Kapára, kaszára, ökölre, birokra,
Nem azé, aki viszi, hanem aki fogja.
Akinek a földem kell, azt kihasítom.
Vadit ez a törvény - baj lesz - ne vaditson.

ÖREG PARASZT:

Üsd orron, vágd orron, aki lopni akart.
Ugyis bánt a világ - ne bántsd a magyart!

REKVIRÁLÓ visszakozva:

Ezt jelentem a kegyelmes urnak rögtön. - Förtelem.
Állami tiszttel igy packázni, tompa parasztnak: énvelem!
Megfordul fenn az ég sarka, bőröm ütéstől párduc-tarka;
Hites pecsétem a kapujáról minden bugris levakarta.
Hajts, sofőr. A benzin drága, ne nyavalyogjunk itt hiába.
A paraszt is megbolondul, ha nagyon töri már a kápa.
Polgárháboru lesz ebből... nagy tüz villog a határon...
Misszióm itt véget ér. Jegyzőkönyvem is lezárom. (El.)

PARASZTOK:

Égjen itt gyehenna-tüzben ez a piszkos léha város.
Engem többé meg nem koppaszt, össze nem tör, be nem sároz.
Ki, a tanyára! Ott a szabadság, ott a béke, ott az élet.
Száz hold földet száz emeletre huzott házzal nem cserélek.
Szól a tehenem kolompja. Harmatos a határfa dombja,
Rám hajol a füzfa lombja - ez a te hazád, mind azt mondja.
Eresztem az ekét hármas mélyre; fekete földet forgat a vas,
Minden buzaszem csirát vet. Visszajön a régi tavasz.
Tehenem hizik, aprómarhám szaporán költ. Zsiros a föld,
Csak fiam nem kél ki porából, kit a háboru megölt.