Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 13. szám

GYULAI MÁRTA: ŐK

Mikor elvégezte - és a szerszám kiesett a kezéből, előbb még valami ingatag egyensúlyú rajongásba menekült.

- Most már húzni tudnám a szekereket! Járnék zsákkal a hátamon hegynek fölfelé vígan, a folyosókat öblítném görnyedve - a fehérkabátosok közt, ahol a járványok dühöngnek, ahol gázlángon főzik a műszereket, vagy ahol vastag gőzben mossák a tarka cihákat, a kékzubbonyosoknál és mindenütt, ahol az ismétlések ízetlen iszapjába marnak. Ami esztelen és áldatlan kín van, azt én is, - vetélkedve egyenlőtlen versenyben derűs alázattal, ahogyan előlről kezdeni tanultam, éveket felejtve ezeregyedszer is.

Mert a Munka elkészült! És elesni, azt lehet még, - de elbukni nem már!

Adakozó hévvel indult az emberek felé. - Valamit tehet most vége. Mert ők valami kereket forgatnak fáradt-fáradhatatlan és nincs egy kilengő mozdulatuk.

Amint aztán útközben eleresztette cirkálni a képzeteit, - (nagy feszüléstől lekapcsolást keresni kihagyásos ugrándozással) - s az első tárgyakba beleütközött, ámulva látta, micsoda közösségbe jutott mindennel. Hogy sajátságosan elváltoztak és jelentőségre nőttek a dolgok, - elmélyültek és áttetszőek lettek az éjjel, hogy belülről világítnak átható, közös fénnyel, hogy kilépnek a kereteikből s utalnak valami felé minden irányból, idomulnak valamihez... súlyosan érezte, milyen közel jutottak hozzá. - Vajjon az emberek is?

Széjjelnézett a fehérre meszelt teremben. Itt ülnek. Tompa szemmel.

- Ez itt a munkám, amit csináltam.

Nézte őket. Most látják! A látótér centrumába érkezett. Kitérni nem lehet. Most föl kell ismerniük.

És - igen, - az arcuk tisztára vált, a szemük átvilágosodott: néznek; - hova néznek?

- Ez itt az ormon kitűzött zászló; akarat, ami megelevenedik. Élőlény! Több! Eredmény! Megoldás!

Ők tudják. Tudatuk fehér mezőiben minden kirajzolódik.

Mégis, hova néznek? Keresztül rajta, túl a művén?!

Próbálta hát megérttetni szuggeráló gesztusokkal igézve őket. Amikor egyszercsak tisztán hallott egy tompa kiáltást:

- Add ide a vésőt!

- Mi ez, mit akarnak?

Roppant ütés volt. A tudata belerendült. De gyorsan jött rá kivédni az indulat.

- Talán kevés?! Kevés! Hát tudjátok meg: ez minden - nincs tovább! Se alázatban, se lázadásban. Csak ennyi. És emberi agy szétroncsolódásából többet kicsalni nem lehet. Kevés? Annál rosszabb nektek, - mindenkinek, - és lobogtatta feléjük a bosszút: nincs tovább!

- Add nekünk a vésőt!

És mint kiütést a testén, látta meg a kezükön rémülten a saját ismerős mozdulatait. Mint aki lázálomban forog önmaga körül ezer tükör között, - mert lázálom ez, (fellélegző könnyebbség, - az elkészült munka, - és íme, a reakció), más nem lehet!

- Vagy - hát így vagyunk? - tört ki belőle - és minden hiába volt, mert mindenki adni akar és egy sincs, aki elfogad? És hiába keresni, nincs sehol a Másik, aki igazoljon, a kórus, a visszhang?!

Mert, külön fészkel mindenkiben valami tökéletlen vizió, betegség, örökletes méreg, amit satnyán dédelgetve elhurcolnak a halálukig?

- Tudjátok meg: van a Cél - és aki menni tud felé: az eszköz.

- Giliszták vagytok, ágaskodók, szörnyetegek! - és a szájára már jöttek az igaztalan vádak, amikor a szemükbe nézett és - mint az imént, mikor feléje tódultak, elárasztották a dolgok, - ők megnyiltak előtte, mint egy csoda.

- Forgattátok a kereket, forgattátok egyre hevesebben, együgyű bizalommal, hogy valami rejtőzik benne és - megváltáskeresők, - forgattátok a lázig, a nevetségig, az összeroppanásig, - de forgatás maradt az, mindig csak forgatás, haladás kijelölt úton, másolás, átok, kín, - mindig ugyanaz. S elmaradt konokul, elsorvadt mindig: az öröm - a munka öröme!

- Dehát mit tehetek én?! A kezem a munkámon túl nem ér! Vajjon mit tehetek én?! - Itt a munkám! Szedjétek szét és építsétek föl újra; odaadom!

- Nem kell? - Hát menjünk már innét! Egymást gyilkolva ne álljunk itt szemben! - Hisz' annyi minden van még! Süt a nap, fuj a szél és minden oldalról belénktorkollik a Végtelen!

- Add a vésőt!

És az idétlen, sokféle egyforma arcukból most néztek rá a szemek és visszaverték, roppantul megnövelve, amit felidézett bennük, a Nagyont az Intenzitást.

Az érzékeny halántékukon dolgoztak az erek és iszonyú feszítéssel nekiestek a szűk koponyáknak, a homlokoknak, - tisztán hallotta, - csúnyán zakatolt a szívük és - milyen torzul! - félelmes-eszelősen! - mosolyogtak!

- Mit tehetek én?! - már dühöngve üvöltött; nem bírta. - Őrültek vagytok! Iszonyodom, sajnállak és az iszonyú sajnálattól immár szabadulni akarok! - Fogjátok föl: olyat akartok, amit nem lehet!

Ők kilökték keresve a karjuk, - a kezük az ismerős mozdulattal, - már alig állta, - ők valami irreális lázban, - mintha elindultak volna, hallucináló, fénytadó szemekkel. - Megszállottak! - tömeges őrültség! - tűz!! - Már-már nem értett semmit, - tántorgott, a hangja elhagyta, mégis kiabált, idegenül: - Vagy akkor valami történik itten?! Vagy akkor itt valami változik mostan, - öröknek hitt törvények csődöt mondanak s új arcát mutatja az Élet! Valami most összemarkolja őket, - ellenem - én önmaguk ellen, - ugyanaz a láz, - az alkotás láza, - mert tán teremteni jöttünk mindannyian; - de ha meddő is - és csak döngetni tanulták a falakat, - most íme, megelevenedett és tűzbeborulva járkál itt előttem az Akarás...

És igéret, vagy teljesülés, - egy perc csak, vagy a Jövő, - ez a dolgok mélye, ami megmutatkozott! ha a levegője már a teremtésnek, ha csupán a végső erőfeszítés, - ez, - ez a végső erőfeszítés, - már a Nagyság!...

Lassú, nagy ütemet kalapált a szíve.

- Idáig hurcoltam magam! - Míg a tudatom kitágult, az önzés meglazult bennem és most látok. Látlak. - Mi kényszeríthet, hogy megtagadjalak, mikor adakozni, jót tenni jöttem, hogy visszalökjelek, mikor kinyujtjátok a Cél felé ti is a kezetek és a keresésben találkozunk? Ő?! A Munka, a kész művem? - Nem!

Mozdulnak. S valami taszítja feléjük.

Indulnak. S ő utánuk lódul.

Hogy melléjük szegődjön.